– TAJNA BOŽIĆA – (Božićni impuls)

– M i š lj e nj e, o ovom tekstu može dati svako, ali SUD o ovome može dati samo onaj, ko je prošao dublje i ozbiljne studije Antroposofski orijentisane duhovne nauke – ANTROPOSOFIJE !!
– Pre nego što započnem ovo svoje izlaganje, evo me opet, ali ovog puta pod inspiracijom pravoslavnog hrišćanskog praznika BOŽIĆA, da kažem još nešto kao što sam progovorio u prethodnnim mojim obraćanjima. Ovi pred-praznični Pravoslavni dani posvećeni rođenju ISUSA iz Nazareta,(pre 2000) godina, inspirišu me i obavezuju da na ovaj način ono što znam, moram saopštiti onim dušama koje čeznu za Istinom-tj. H r i s t o m (Jov. 14:6).
O ovim i ovakvim Istinama, mogu i imaju zadatak da saopšte skrivena znanja, oni koji imaju uvide iz izvora saznanja Mudrosti – tj. Sofije. Treba imati u vidu, da u drevnim vremenima u čovečanstvu još nije postojala današnja i n t e l e k t u a l n a svest, kao što je ona danas. Dakle, sva naučna saznanja što su ih posedovali pojedinci – individue, u drevnim vremenima, saopštavana su preko duhovnih Otkrića – iz duhovnog sveta. Zato, ako što više idemo unazad u prošlost, otkrivaju nam se sve veće tajne u kojima su se skrivala i čuvala ova tajna saznanja. Zašto? Odgovor je: zbog – zloupotrebe! Tako su u tim drevnim vremenima postojala tzv. sveta mesta – „Svetilišta“, ili misterijske škole u kojima se čuvala univerzalna Mudrost-Sofija. U tim tajnim centrima i školama saopštavana je pojedincima, kojima je bilo već Karmički predodređeno ne samo da uče, nego da se podvrgnu školovanju koje je preobrazilo njihove duše do te mere, da su oni razvijali sposobnosti – Vidovitosti. Na taj su način sticali uvide u više – duhovne svetove. Pa kao takvi, oni su zatim postali predvodnici i zaduženi da upućuju i predvode druge ljude, koji su opet i oni bili predodređeni da sa r a z u m o m shvate i prime takva saznanja tj. – Mudrost.
– Ali sada u naše doba tzv. „duše svesti“, postaje neophodnost da se ono što se pre čuvalo kao tajna, sada se mora objaviti j a v n o ! Zato je danas nužno i neophodno da ove tajne takođe saznaju i razumeju – kao najveću Istinu, tzv. opšta inteligencija -XX i XXI- veka. Međutim, u današnje vreme ne poštuju se mnogo sadašnji materijalistički a u t o r i t e t i, na njihovu žalost to mora tako biti u naše doba tzv. duše svesti. Jer od -XIV- veka svaka duša – svakog čoveka na planeti-Zemlji, nastoji da postane slobodna i nezavisna u svom mišljenju i volji. Zato danas veliki broj ljudskih duša oseća čežnju za Istinom, – nesvesno željni istinske Mudrosti za koju su se još opredelili između prethodne s m r t i i sadašnjeg ponovnog života ovde na Zemlji. Iz toga razloga bi se moglo reći sledeće: Sada pa nadalje rađaće se ljudske duše, koje će želeti same da provere ono što im se saopštava. S toga je na početku našeg vremena neophodno potrebno pra-staru Mudrost zaodenuti u neku novu formu, koja bi bila prihvatljiva za današnji savremeni um i savremenu dušu. Ali ako to moramo da odradimo, onda se zapitajmo kako to da izvedemo? – Evo kako braćo Hrišćani i ne-hrišćani: Hajde da pokrenemo pravi „Božićni impuls“

– Odmah da vam kažem da sam lično, kao i neki mnogi drugi ljudi, doživeo KLINIČKU smrt- zato i znamo svi šta se događa sa onima koji su preživeli ovaj fenomen smrti. Verujte da posle ovakvog bliskog susreta sa smrću, skoro više niko ne ostaje isti već se totalno menja, naročito svoj pogled na svet i R e i n k a r n a c i j u ! Međutim, treba znati da isto, kao što se -čovek razvija do sve viših stepena razvitka, to isto važi i za celokupno čovečanstvo. Tu je odgovor, zašto se oblici i forme one pra-mudrosti što je otkrivena ljudima, moraju menjati, da bi ona bila u skladu sa tokom njihove evolucije. Potrebno je takođe znati, da najveći UČITELJI čovečanstva deluju i danas među nama negde u svetu, kao što su uvek bili prisutni i u prethodnim našim životima – u različitim kulturama i civilizacijama. Mi, koji smo danas ovde na Zemlji prisutni kao duše u ovim našim sadašnjim telima, bili smo svi inkarnirani i u ranijim starim vremenima u nekom drugom narodu i rasi. Živeli smo kroz sve periode evolucije. Npr. za vreme Atlantide kao i posle propasti Atlantide koja je katastrofalno potonula u današnji Atlantski Okean!
– Prva naša inkarnacija posle katastrofe Atlantide, započela je u tzv. pra-Indijskoj kulturnoj epohi, otprilike 7.500 godina pre (nove ere). Kada je prošlo 2.160 godina završila se ta epoha. Zatim iza nje sledila je pra- Persijska; na nju se nastavlja pra- Egipatska, posle one dolazi Grčko- Rimska, zatim dolazi ova današnja (naša) –Germanska. U budućnosti će iza ove naše sadašnje nastupiti još dve:- S l o v e n s k a, i na kraju ona koja će se zvati:-Američka. Sve ove nabrojane kulturne epohe trajale su i trajaće svaka po 2.160 godina! Možda će neko kazati: „Šta me briga za ove gore pomenute epohe“? Naravno da se to može kazati. Ali dragi moji prijatelji, veoma mali broj duša zna – koje sada žive u današnjim telima svuda na planeti, ni ne sluteći da su baš one kao i sve druge, živele nekada u svim pomenutim epohama u proseku po (pet) zemaljskih ponovnih života – tj. inkarnacija. A između ostalog, svaka je današnja duša u svakoj epohi bila i muško i žensko! Tako da se niko ne može požaliti da nije iskusio suprotan pol (muško i žensko).

– Opet postavimo pitanje: Koji je s m i s a o i svrha ovoga našeg života na Zemlji ? Odgovor je u sledećem: Svaka naša d u š a i D u h ne inkarniraju se na Zemlji samo zato, što se to dopada Bogovima, već zato, da bi ona sticala saznanja o sebi i učila: Ko je ona? Odakle dolazi? Kuda se vraća posle smrti fizičkog tela?. Zašto se ponovo vraća na Zemlju? – Treba takođe znati, da je lice Zemlje bilo sasvim drugačije onda kada se po prvi put naša duša inkarnirala na njoj, a biće opet drugačije kada se dostigne naša poslednja inkarnacija. Mi se na ovu Zemlju vraćamo uvek kada imamo na njoj nešto novo da naučimo, a ne ranije. Pa je to razlog zašto su intervali između inkarnacija tako dugački, (prosek 400 do 500) godina. Treba samo zamisliti koliko se područje našeg Balkana ili Evrope promenilo od onoga, kakvo je bilo kada je Hristos hodao Zemljom, u poređenju kakvo je danas.
POSEBNO ovo želim naglasiti: da svaki čovek koji želi da sledi Hristov put, a to je: saznanje: -Da ne evoluira samo čovek na Zemlji. Dakle, takođe evoluiraju i sva ( DUHOVNA bića) u duhovnim Hijerarhijama – u sve tri trijade! ANĐEO evoluira na stepen ARHANĐELA, a ovi na stepen ARHAJA, Arhaji na stepen ELOHIMA itd. Dok je smisao i svrha ČOVEKA na zemlji, da u svojoj evoluciji – u duhovnoj s l o b o d i dostigne stepen ANĐELA!! Može li se to postići u samo jednom zemaljskom životu ? Naravno da to ne može postići samo u jednom, već kroz mnoge i mnoge ponovne živote. Usuđuje li se neko da protiv ovoga kaže: da je ovo glupost što je ovde rečeno ! – samo zato što ne veruje možda u zakon r e i n k a r n a c i j e?
Svi oni koji ne veruju u zakon reinkarnacije, treba da znaju sledeće:

– Na „Osmom Vaseljenskom Saboru“ – koncilu Crkava, koji je održan (869) godine u Carigradu. Tada je na tom saboru pod uticajem Rimo-katoličke crkve dekretom ukinut pojam: „Reinkarnacija i Karma“! Iako su još Platon i Sokrat govorili o pojmu:- ponovnih života tj Reinkarnaciji. Naša Pravoslavna Crkva zvanično ne priznaje taj (Osmi) Sabor, ali zaključak koji je na njemu sramno donesen je prihvatila tj. ukinuta je Trihotomija. Od tada se nije smelo više govoriti, da se čovek sastoji od tri člana (duha, duše i tela), nego samo od dva člana tj. (duše i tela)! Na osnovu ovog dekreta kasnija Inkvizicija je mačem i ognjem učinila najveći teror i spaljivanja na lomačama, onih miliona nedužnih koji su se usprotivili ovoj tzv. „Dogmi, papske nepogrešivosti“. Tako da ni ostale druge Hrišćanske Crkve ne mogu od onih zločina Inkvizicije – oprati svoje ruke. Jer ni dan-danas one ne priznaju zakon o „ponovnim životima“ na Zemlji. A to je ključ s kojim tek možemo otvoriti i jasno-pravilno razumeti, poruke sva četiri Evanđelja, kao i Pavlove poslanice! A naročito Hristovu misiju i „Golgotsku Misteriju“
Danas su najveći neprijatelji impulsu Hrista, postali oni koji su Origena (episkopa iz Aleksandrije) i njegovo učenje o „ Događaju na Golgoti“ proglasili jeretičkim. Od tog trenutka do tada- Jedinstvena Apostolska Hristova crkva, počinje da se razdvaja. Tako godine (1054) Zapadna Rimo-katolička crkva zauzima kurs tzv. „šizme“- razdvaja se od jedinstvene Apostolske crkve. Zatim kasnije Papa u Rimu uspostavlja svoju „Dogmu nepogrešivosti“. Kojom sebe proglašava – zamenikom Boga na Zemlji. Iza ovih i sličnih dogmi stoje globalisti – pod impulsom- Antihrista !
***

*** – (Ovaj pasus dole, namenjen je posebno sveštenim licima) –
Dugo sam se dvoumio da li da ovaj dole pasus napišem? Možda će ovo nekima biti prst u oko? Ali šta ja mogu kad je ovo Istina i samo ISTINA ! – Ko želi može proveriti i kontaktirati me.
Dakle, na „prekretnici vremena“, (pre 2000 god) u Palestini su rođena u isto vreme u Palestini- dva dečaka ISUSA – od dva oca (Josifa) i dve majke (Marije) !! R o d o s l o v jednog opisuje Matej u Evanđelju (1:1-17), a rodoslov drugog opisuje Luka u svom Evanđelju (3 gl. 23-31). Obadva su rođena od plemena cara Davida. Isus iz (Mateja) po lozi Davidovog sina Solomona (kraljevska). Dok je Isus isto od Davidovog sina – ali Natana (sveštenička) loza. Pleme Isusa po (Mateju) potiče od A v r a m a, a Isusa po (Luki) od A d a m a. Zatim najava rođenja po (Mateju) objavljuje se Josifu (1:18-25); a po (Luki) Mariji (1:26-30). Kod Mateja (1:1-14) dolaze mudraci-kraljevi (prateći na nebu novu Zvezdu) u dvor i donose poklone (zlato, tamjan i izmirnu) ; kod Luke (2:1-13) dolaze pastiri sa polja i klanjaju se u (štali) detetu u j a s l a m a. Matejev beži u Egipat gde ostaju nekoliko godina, (2:19-23); a Lukin se vratio odmah u Nazaret. A kad je umro car Irod, vraća se porodica – po Mateju iz Egipta, i nastanjuje se takođe u Nazaretu! Kakva Božija promisao!? BRAĆO i Cestre, pokrenimo Božićni impuls- jer je došlo vreme da se Evanđelja i Biblija – analiziraju mnogo dublje…!!)**
Na Božić 7 januara 2013 god. Priredio: Obradin Mitrović

Advertisements

3 comments on “– TAJNA BOŽIĆA – (Božićni impuls)

 1. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

  Slazem se sa atuorom ovog teksta da je neopravdano od vjernika a i drugih za to zainteresovanih sklonjeno u stranu ono sto bi im pomoglo da se brze osvijeste i postanu sto svijesniji ucesnici u svom duhovnom – evolutivnom razvoju.

  Od Rudolfa Stijnera, utemeljitelja Antropzofskog drustva procitao sam puno toga
  pocevsi od Filozofija slobode pa do Inicijacija (Kako se sticu saznanja visih svijetova) jednostavno spoj teoreticara i prakticara u jednom.

  Svo svoje bogato saznanje on je stekao kroz neposredni duhovni uvid jer se to drugacije i nemoze dokuciti na ovaj nas uobicajeni svakodnevni nacin a i opisao je
  kako to moze svako da pokusa ko zato ima potrebnu zainteresovanost-devocija.

  Sa postovanjem

  Matija

 2. Sa postovanjem svim tragaocima za Istinom

  Raduje me ova vijest koju sam procitao a i informirao sam se sto ce se sve u glavnim crtama da proradjuje.

  Imaju se sve sanse da se u jednom kratkom roku postane priznata i uvazena naucna institucija koja cak moze da djeluje i kao inicijalna kapsula u sirenju i afirmisanju novih tehnologija zasnovanih na idejama od najsireg drustvenog
  znacaja.

  Sa postovanjem

  Matija

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s