MEHER BABA – ISTRAJNOST U UZDRZAVANJE – INVOLUCIJA SVESTI KOJA SE OSLOBADJA

Dok napreduje na Stazi, aspirant putem svog odnosa sa Učiteljem stiče sve dublje razumevanje istinske ljubavi. To ga čini bolno osetljivim na one spoljne uticaje koji ne samo da nemaju ni nagoveštaj ljubavi, nego ga čak dovode u kontakt sa hladnim prezirom, ciničnom okorelošću, očajničkom apatijom i nepopustljivom mržnjom. Svi ti uticaji u najvećoj meri iskušavaju njegovo uzdržavanje od reakcije… Zadatak uzdržavanja bio bio lak kada bi aspirant mogao da se pomiri i uskladi sa običajima sveta i prihvati ih bez prigovora. Međutim, pošto je video nešto uzvišenije, za njega postoji neodložna obaveza da se drži toga, makar mu se i ceo svet suprotstavljao. Vernost višoj istini njegovog sopstvenog shvatanja zahteva nepokolebljivu moralnu hrabrost i spremnost da se suoči sa kritikom, porugom pa čak i mržnjom onih koji još nisu ni počeli da se otvaraju za istinu…. Voleti svet i služiti mu na načine Učitelja nije igra za slabe i malodušne. – Meher Baba


* „Vernost višoj istini njegovog sopstvenog shvatanja zahteva nepokolebljivu moralnu hrabrost i spremnost da se suoči sa kritikom, porugom pa čak i mržnjom onih koji još nisu ni počeli da se otvaraju za istinu…. „


* „Duhovno napredovanje je poput penjanja
po brdima i dolinama,
trnovitim gorama, i preko opasnih ponora
da bi se stiglo do vrha planine.
Na tom putu ne može biti zastajanja ni vraćanja.
Svako mora da stigne do vrha, koji je pravac
za realizaciju Vrhovnog Božanstva.
Svako oklevanje, skretanje s glavnog puta ili
odmaranje u usputnim kućama, kao i raspravljanje
o najboljoj putanji, samo odlaže dan konačnog ispunjenja.“ – Meher Baba

VODJSTVO UCITELJA
Slikovito govoreći, mase koje pokušavaju da dostignu Istinu držeći se verskih obreda i rituala nalaze se u teretnom vozu koji se na neodređeno vreme zadržava u brojnim stanicama. Oni koji iskreno i posvećeno meditiraju na Boga, i svoje živote posvećuju služenju čovečanstvu, nalaze se u običnom vozu koji se zaustavlja na svakoj stanici u skladu sa redom vožnje. Ali, oni koji traže društvo Učitelja koji je spoznao Istinu i izvršavaju njegove naloge s potpunom predanošću i verom, nalaze se u vanrednom vozu koji će ih dovesti do cilja u najkraćem mogućem vremenu, bez zadržavanja na usputnim stanicama. Pošto Put vodi kroz mnoge vrste iluzija, apsirant nikada nije bezbedan bez vođstva Učitelja koji poznaje sve etape Puta i može da ga provede kroz njih. – Meher Baba


INVOLUCIJA SVESTI KOJA SE OSLOBADJA
Kada svest duše sazri za izbavljenje iz grubog sveta, ona stupa na spiritualnu stazu i okreće se prema unutra. Njene grube impresije više nisu tako duboke. One postaju slabije, odnosno suptilnije, a kao posledica toga duša postaje svesna suptilnog. To je prvi korak u involuciji svesti koja teži oslobođenju od bremena impresija. Brojni ciklusi rođenja i smrti u ljudskoj formi moraju da doprinesu tom sazrevanju grubog iskustva, koje konačno nagoni svest duše na stazu oslobađajuće involucije na kojoj impresije postaju sve slabije i bleđe, i na kraju nestaju.Grube impresije postaju suptilne; suptilne impresije postaju mentalne; a mentalne impresije konačno bivaju izbrisane ostavljajući svesti slobodu da održava Istinu.


PRVI I DRUGI NIVO
Dok gruba svest ljudske duše koja poseduje svest o grubom postepeno involuira, ta involuirajuća gruba svest delimično doživljava prvi nivo suptilnog sveta preko medijuma potpuno razvijenog suptilnog tela duše. Na ovom stupnju, involuirajuća gruba svest ljudske duše koja poseduje svest o grubom stiče prve nagoveštaje o prvom nivou suptilnog sveta i proživljava te utiske ili impresije delom preko grubog tela, a delom preko suptilnog tela. Tada se istovremeno koriste i gruba i suptilna čula. Kaže se da na ovom stupnju ljudska duša takoreći stoji na granici koja odvaja grubi svet od suptilnog, kao što je prikazano na slici. Svest ove ljudske duše proživljava neobične stvari. Svojim grubim očima ona vidi odbleske suptilnog nivoa, svojim grubim ušima čuje božansku muziku suptilnog nivoa, a svojim grubim ušima čuje božansku muziku suptilnog nivoa, a svojim grubim čulom mirisa uživa u suptilnim mirisima. Ukratko, ljudska duša koja poseduje svest o grubom i koja je samo delimično na prvom nivou suptilnog sveta, doživljava suptilne impresije grubim čulima. Postepeno, daljnjom involucijom grube svesti, ljudska duša koja poseduje svest o grubom doživljava u potpunosti prvi nivo suptilnog sveta. Sada ta ljudska duša koja je posedovala svest o grubom više ne poseduje tu svest o grubom, već stiče svest o suptilnom. Ta ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom postepeno postaje svesna drugog nivoa suptilnog sveta. Suptilni svet je domen beskonačne Energije, beskonačne Božije moći, koja se, preneta u sferu konačnog, ispoljava u vidu beskonačne energije suptilnog svetra. Kada duša u ljudskoj formi ima svest o suptilnom, ona tada nije svesna tela (grubog), ni uma (odnosno, mentalnog tela); međutim, ona ipak funkcioniše preko grubog tela i preko uma (mentalnog tela), ali ne direktno, nego na suptilnom nivou. Tako ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom, čak i kad nije svesna grubog i mentalnog tela, te zbog toga ne spoznaje grubi i mentalni svet, može da koristi grubo telo kroz razne aspekte grubog, kao što su jedenje, pijenje, spavanje, gledanje, osećanje, slušanje, itd., i može da koristi mentalno telo kroz razne aspekte uma (mentalnog tela), kao što su želje, misli i emocije. Ljudska duša, koja poseduje svest o suptilnom i nalazi se na drugom nivou, daljnjom involucijom svesti postepeno stiče svest o beskonačnoj energiji suptillnog sveta i sposobna je da stvara opsene ili manja čuda nižeg ranga. Na primer, dovoljno je da poželi pa da osušeno drvo olista i obratno; ona može da zaustavlja vozove ili automobile, da ispuni svežom vodom sasušeni izvor, i tako dalje. Ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom doživljava na drugom nivou suptilnog sveta suptilnim čulima svog suptilnog tela. Ona je sada potpuno nesvesna grubog sveta, mada po svim spoljašnjim karakteristikama ostaje i funkcioniše kao obično ljudsko biće koje jede, spava, oseća bol i zadovoljstvo itd., iako, u stvari, njena involuirajuća svest ne proživljava grubi, već suptilni svet i stvara nove suptilne impresije, i to samo impresije prizora, mirisa i zvukova suptilnog sveta.

TRECI NIVO
Daljnja involucija suptilne svesti, dovodi ljudsku dušu koja poseduje svest o suptilnom do iskustva trećeg nivoa suptilnog sveta. Na ovom nivou, suptilna svest stiče veću svest o beskonačnoj energiji suptilnog sveta i duša doživljava veću konačnu moć. Ona je tada sposobna da čini velika čuda, da vraća vid slepima i udove bogaljima. Sada je ova ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom sposobna da doživljava i različite nivoe i svetove suptilne sfere, isto kao što ljudska duša koja poseduje svest o grubom može da putuje iz Azije u Australiju ili Ameriku služeći se grubim prevoznim sredstvima koja su joj na raspolaganju. Drugi ili treći nivo suptilne sfere su dva osnovna nivoa i oni su potpuno u domenu suptilne sfere. Prvi nivo je delom u domenu suptilne sfere, a delom u domenu grube sfere. Slično tome, četvrti nivo delom pripada suptilnoj, a delom mentalnoj sferi. Četvrti nivo je poznat kao prag mentalne sfere.

ČETVRTI NIVO
Uporedo sa postepenom, daljnjom involucijom svesti ljudske duše koja poseduje svest o suptilnom, svest duše navodi dušu da stekne iskustvo četvrtog nivoa. Na četvrtom nivou duša je potpuno svesna beskonačne energije. To je ona ista beskonačna enerigja koja je senka-aspekt one beskonačne Božije moći. Ovde duša poseduje svu moć, i čak može da oživljava mrtve i stvara nove žive forme i svetove. Ljudska duša koja poseduje svest o suptilnom na četvrtom nivou poseduje ključ riznice beskonačne moći i nalazi se na pragu mentalnog sveta, suočena sa moćnim naviranjem snažnih želja i emocija koje su aspekti Uma mentalnog sveta. Na ovom stupnju duša doživljava takozvano stanje najcrnje noći. Ona tu zapada u škripac. Taj neodoljivi izazov snažnih želja za ovladavanjem i korišćenjem te beskonačne energije po slobodnoj volji postaje sada podmukli neprijatelj, baš u trenutku kada involucija svesti ljudske duše koja je svesna suptilnog nepogrešivo i ubrzano napreduje ka ovladavanju svim željama. Ukoliko ove želje, dok su na svom vrhuncu, nadvladaju dušu na četvrtom nivou i ako dođe do zloupotrebe moći, tada iskustvo oslobađanja ove beskonačne energije u ovom trenutku neminovno postaje fatalno za dušu na četvrtom nivou. Posledica toga je brutalni raspad celokupne svesti koju je duša do tada stekla, pri čemu duša zadržava samo najkonačniju svest i ponovo se poistovećuje sa formom kamena. Ta duša onda mora da prođe ceo proces evolucije, od forme kamena nadalje, da bi povratila potpunu svest. Duša na četvrtom nivou ima polu-suptilne i polu.mentalne impresije. Ona je izložena najtežim iskušenjima zato što ima silne i nesavladive želje, bilo dobre ili loše. Budući da poseduje strahovitu moć, ona biva podstaknuta da je upotrebi bilo u dobre ili u loše svrhe. ako zloupotrebi svoju moć da bi zadovoljila strast ili žudnju za ugledom ili slavom, ili radi nekog drugog niskog cilja, tada dolazi do naglog pada svesti ove duše, usled čega ona nazaduje, do nivoa svesti kamena. Međutim, ako uspe da prevlada iskušenja i pravilno upotrebi svoje moći, ili ih uopšte ne upotrebi, ona stiže do petog nivoa gde je bezbedna i nema mogućnost pada. Ako pravilno upotrebljava moći, nju ponekad može uzdići do šestog nivoa duša sa vidnyan svešću u stanju Qutuba ili Savršenog Učitelja (ali ne i Jivanmukte ili Majzoobi). Dobra upotreba moći u grubom svetu se može usmeriti ka materijalnim i spiritualnim ciljevima. Na primer, bogatstvo može da se utroši na poboljšanje materijalnog stanja drugih, kao što su dobrotvorne bolnice, pomoć gladnima i unesrećenima itd., ili pak za njihovu spiritualnu dobrobit kroz pružanje spiritualne poduke i stvaranja mogućnosti za njihov spiritualni razvoj. Na četvrtom nivou se dobra upotreba moći uvek svodi na njihovo ovladavanje isključivo radi spiritualne dobrobiti drugih. Te moći se nikada ne mogu upotrebiti za donošenje materijalne koristi bilo kome. To bez sumnje presdstavlja zloupotrebu moći. Navešćemo primer upotrebe moći četvrtog nivoa u dobre svrhe. Pretpostavimo da spiritualni poklonik, ide kroz pustinju i samo što nije umro od nepodnošljive žeđi. Duša četvrtog nivoa može da se pojavi pred njim u grubom telu i spasi ga dajući mu krčag vode, i da potom nestane. Za ovakvu upotrebu moći se može reći da predstavlja dobru upotrebu moći. Moći se mogu upotrebiti za dobrobit pojedinca ili društva. Ali, čak i dobra upotreba moći sputava i usporava daljnji napredak duše. Upravo zbog toga je i najteže preći četvrti nivo koji je prepun najvećih opasnosti. Osobi koja se nalazi na četvrtom nivou najteže je da se uzdrži od upotrebe ogromnih moći kojima gospodari radi zadovoljavanja svojih neobuzdanih želja.
Četvrti nivo je prag mentalnog sveta. Na ovom nivou, više nego na bilo kom drugom suptilnom nivou, spiritualni poklonik je podložan naglom sunovratu. Kriza sa kojom se duša suočava na četvrtom nivou je ozbiljna i opasna, jer duša stiče ogromne božanske moći pre nego što je potpuno ovladala svojim umom. Ona ne može u potpunosti da upravlja svojim umom, jer ukoliko se i sve dok se ne uzdigne na peti nivo koji pripada mentalnom svetu, ona ne može direktno da doživi ili upotrebljava svoj um. Baš kao i ljudska duša koja poseduje svest o grubom, i ljudska duša na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom koristi svoj um indirektno. Na četvrtom nivou um je potpuno aktivan. On funkcioniše preko svih svojih potpuno razvijenih aspekata misli, osećanja i želja koje su na vrhuncu svoje nesavladive siline. S jedne strane, duša pokušava da ovlada svojim buntovnim umom i da podjarmi rušilačke sile neobuzdanih želja. S druge strane, neograničena energija svih nivoa je duši potpuno na raspolaganju i stalno teži da se ispolji ili upotrebi. Ako duša podlegne iskušenjima da zloupotrebi svoje moći, dolazi do strašnog duševnog loma nezamislive jačine. Razorne sile koje se potom oslobađaju dovode do potpunog raspada svesti, usled čega ona doživljava kataklizmički pad sa visine suptilne svesti četvrtog nivoa u najmračnije dubine rudimentarne svesti kamena koju je duša već proživela na samom početku evolucije. Ova duševna kataklizma dezintegracije se može uporediti sa pregorevanjem eletrične sijalice usled kratkog spoja koja se ne može popraviti. Pala duša sada nema drugog izbora osim da ponovo krene na dug i naporan put razvijanja svesti kroz vekove evolucije i reinkarnacije kroz bezbrojne forme i da se zatim ponovo, postepeno i strpljivo uzdiže kroz nivoe. Raspad svesti se događa samo na četvrtom nivou svesti, i to retko, samo onda kada se moći četvrtog nivoa zloupotrebe. Činjenica je da se jednom stečena svest nikada ne gubi, međutim, slučaj svesti četvrtog nivoa predstavlja izuzetak. Ako duša ne zloupotrebi moći kojima vlada, već ih upotrebi u dobre svrhe i ne dozvoli željama da je nadvladaju, tada, tokom daljnje involucije svesti, svest ljudske duše koja poseduje svest o suptilnom, ponekad doživljava šesti nivo mentalnog sveta direktno i tako preskače sva iskustva petog nivoa mentalnog sveta. Ali, ako svest duše na četvrtom nivou uopšte ne upotrebi moći četvrtog nivoa, ni u dobre, ni u loše svrhe, onda ljdska duša na četvrtom nivou koja poseduje svest o suptilnom postepeno, tokom daljnje involucije svesti prelazi prag četvrtog nivoa i ulazi u mentalni svet na petom nivou.


PETI I SESTI NIVO
Daljnjom involucijom svesti ljudske duše koja se nalazi na četvrtom nivou i poseduje svest o suptilnom, svest te ljudske duše se poistovećuje sa Umom koji pripada mentalnim nivoima i doživljava mentalni svet. Ovaj Um koji pripada mentalnim nivoima poseduje dva odeljka. U prvom je Um u stanju ispitivanja ili razmišljanja. U ovom stanju Um deluje u vidu misli – uzvišenih misli, banalnih misli; dobrih misli, zlih misli; materijalističkih misli, spiritualnih misli, itd. U drugom odeljku Um je u stanju impresivnosti i saosećajnosti. U ovom stanju Um se ispoljava u vidu osećanja – osećanja patnje, emocija; osećanja želja, čežnji; osećanja teskobe, odvojenosti itd. Pošto Um koji pripada mentalnom svetu ima različite dvojne funkcije, neminovno postoje i dve različite vrste iskustava u domenu Uma, odnosno mentalnog sveta. Tako mentalni svet ima dve sfere – sferu petog nivoa svesti, sferu Misli, i sferu šestog nivoa svesti, sferu Osećanja. Dakle, svest ljudske duše koja poseduje svest o mentalnom i nalazi se na petom nivou poistovećuje se samo sa prvim odeljkom Uma i svesna je onog stanja Uma u kome on ispituje ili razmišlja. Tako je ova ljudska duša koja je na petom nivou i poseduje svest o mentalnom, tvorac i vladar misli i sposobna je da upravlja samo mislima svih duša koje poseduju svest o grubo i svest o suptilnom. To se često pogrešno tumači kao upravljanje umovima svih duša koje poseduju svest o grubom i suptilnom. (Ona ne vlada čitavim umom nego samo onim stanjem Uma koji funkcioniše u vidu misli.) Dok je poistovećena sa Umom koji ispituje ili razmišlja, ljudska duša koja poseduje svest o mentalnom i nalazi se na petom nivou svesti samo emituje misli i pri tome se ne poistovećuje sa drugim stanjem Uma, pa zbog toga nije u stanju da ovlada osećanjima, emocijama i željama. Ipak, daljnjom involucijom svesti, ljudska duša na petom nivou koja poseduje svest o suptilnom stiče svest i o drugom stanju Uma mentalnog sveta na šestom nivou i zato teži da se poistoveti sa tim drugim stanjem Uma – sa Umom koji je impresivan i saosećajan. Tako svest ljudske duše koja poseduje svest o mentalnom involuira u šesti nivo svesti mentalnog sveta. Ljudska duša na šestom nivou koja poseduje svest o mentalnom doživljava mentalni svet sa potpuno osvešćenim osećanjima i zato nema nikakvih misli, već stvarno oseća da je svesna osećanja viđenja Boga licem u lice, stalno, u svemu i svuda. Ona sve vreme „vidi“ Boga, ali ne može da prepozna sebe u Bogu kao Boga. Zbog toga ona ne može da izmiri svoje osećanje viđenja Boga sa sopstvenom istovetnošću sa Bogom; i zato ona čezne, intuitivno oseća i žudi za sjedinjenjem sa Bogom koga „vidi“ licem u lice. Ovakvo poistovećenje sa drugim stanjem Uma – osećanjem – je preovlađujući aspekt božanske ljubavi koja konačno vodi sjedinjenju sa Bogom. PETI nivo mentalnog sveta je stanje potpune osvešćenosti misli i stoga dolazi do ovladavanja mislima i njihovim nastajanjem, ali ne i do ovladavanja osećanjima, emocijama, i željama. ŠESTI nivo mentalnog sveta je stanje potpune osvešćenosti osećanja i stoga dolazi do ovladavanja emocijama i njihovim nastajanjem, tako da ni jedna jedina misao više ne može da se probije u područje osećanja. Svest šestog nivoa je bez misli i ona upravlja osećanjima onih duša koje poseduju svest o grubom i suptilnom. To se često pogrešno tumači kao ovladavanje srcima svih duša koje imaju svest o grubom i suptilnom. (Duša sa svešću šestog nivoa ne upravlja niti utiče na takozvano srce, već kontroliše i upravlja onim stanjem Uma na mentalnom nivou koji emituje osećanja emocija i želja). Ljubav prema Bogu i žudnja za sjedinjenjem s Njim ispoljava se na šestom nivou istinski i potpuno; kada se premosti šesti nivo mentalnog sveta, iluzija nestaje i spoznaje se Bog. Kada duša u ljudskoj formi poseduje svest o mentalnom, ona nije svesna grubog i suptilnog tela; međutim, ona ipak deluje kroz grubo i suptilno telo, ne direktno, već na mentalnom nivou. Otuda, iako ta ljudska duša koja poseduje svest o mentalnom nije svesna grubog i suptilnog sveta, pa stoga ne spoznaje ni grubi, ni suptilni svet, ona može nesvesno da koristi grubo preko različitih aspekata grubog, pa otuda jede, pije, spava, gleda, čuje i oseća kao obično ljudsko biće koje poseduje svest o grubom, mada je sve vreme svesna jedino mentalnog sveta pomoću svog mentalnog čula „viđenja“. Slično tome, ona može nesvesno da koristi suptilno preko različitih grubih aspekata energije u obliku nuklearnih energija itd., dok je sve vreme jedino svesna „viđenja“ pomoću svog mentalnog čula. Ljudska duša koja poseduje svest o mentalnom u mentalnom svetu ima jedno jedino čulo, a to je čulo „viđenja“. Tako ova ljudska duša koja poseduje svest o mentalno na petom nivou doživljava prvo stanje mentalnog sveta svojim mentalnim telom, odnosno umom i stiče svest prvog stanja Uma. duša je ovde sposobna da upravlja prvim stanjem Uma (to jest, mislima ljudskih duša koje poseduju svest o grubom i suptilnom), ali je sada potpuno nesposobna da izvodi bilo kakva čuda, zato što je potpuno nesvesna beskonačne energije suptilnog sveta i njegovih moći. Međutim, budući da ova ljudska duša koja poseduje svest o menalnom upravlja prvim stanjem Uma svih ljudskih duša koje imaju svest o suptilnom, podsticaj za stvaranjem čuda koji nastaje u ljudskoj duši koja ima svest o suptilnom biva zaustavljen, obuzdan ili onemogućen, saglasno želji i volji uma ljudske duše koja poseduje svest o mentalnom, ima sposobnost da kreira i upravlja mislima drugih umova, stabilna je i više nikada ne može da sklizne na bilo koji niži nivo svesti. Postepeno, kako svest ljudske duše koja poseduje svest o mentalnom sve više i više involuira, ona počinje da ovladava i drugim stanjem Uma (tj. osećanjem), postaje potpuno svesna uma, odnosno mentalnog tela i na šestom nivou doživljava mentalno telo u celini. To je iskustvo „viđenja“ Boga licem u lice – viđenje Boga svuda i u svemu.
Od prvog do šestog nivoa, involucija svesti je napredovala postepeno, ali sigurno, i pri tome je svest duše imala sve manje i manje iskustava raznolikih i oprečnih impresija koje su bivale sve slabije i slabije. Prema tome, kako je involucija svesti duše napredovala, različite oprečne impresije su se postepeno proređivale i postajale sve slabije, sve dok involuirana svest duše na šestom nivou nije postala potpuno svesna mentalnog tela i u potpunosti doživela mentalni svet praktično bez impresija, izuzev poslednjih slabih tragova preostalih oprečnih impresija. Drugim rečima, involuirana svest se potpuno poistovećuje sa Umom, a duša teži da spozna da ona jeste Um; i ta duša, kao Um, doživljava poslednju i potpunu impresiju da „vidi“ Boga licem u lice, u svemu ali ne može da vidi sebe u Bogu. Ova ljudska duša na šestom nivou koja poseduje svest o mentalnom i koja je gotovo bez impresija i svesna samo uma, suočava se sada sa Bogom licem u lice i vidi Boga u svemu, ali ne vidi sebe u Bogu zato što, budući da je još uvek svesna uma, smatra da je ona Um. Ova ljudska duša koja poseduje svest o mentalnom spaja se sa umom i ima svest o sebi kao Umu i još uvek doživljava sebe kao nešto različito od Boga. Ova ljudska duša na šestom nivou koja poseduje svest o mentalnom zapravo „vidi“ Boga licem u lice mnogo jasnije i intenzivnije nego što ljudska duša koja poseduje svest o grubom i suptilnom vidi objekte grubog ili suptilnog sveta. Na ovom stupnju, svest duše koja je proživela različite, bezbrojne i oprečne impresije sada proživljava poslednje tragove dvojnih impresija suprotnosti. Ova ljudska duša na šestom nivou koja poseduje svest o mentalnom još uvek je svesna dualnosti budući da se poistovećuje sa umom i odvaja sebe od Boga.


SEDMI NIVO
Ovo iskustvo dualnosti traje sve dok krajnja involucija svesti ljudske duše koja poseduje svest o mentalnom ne dovede dušu do odvajanja od uma (svest uma je konkretizovala Boga) i ne primora dušu da se spoji sa sopstvenim Jastvom – Dušom ili Atmom. I tako se sada kaže da svest duše najzad doživljava svest sedmog nivoa. Na sedmom nivou ljudska duša koja poseduje svest o Jastvu svesna je sebe kao Boga i doživljava beskonačnu moć, beskonačno znanje i beskonačno blaženstvo.
Gotovo je nemoguće da ljudska duša koja poseduje svest o mentalnom sama svojim sopstvenim naporima pređe šesti nivo i doživi sedmi nivo. Na ovom stupnju apsolutno je neophodna milost Savršenog Učitelja koja pomaže ljudskoj duši koja poseduje svest o mentalnom da se odvoji od svesti uma i koja joj omogućava da ostvari jedinstvo sa beskonačnim stanjem, svesno doživi beskonačno blaženstvo i spozna da je ona (atma) bila večno u blaženstvu. Tako je sada duša sedmog nivoa koja poseduje svest o Jastvu potpuno svesna Jastva kao beskonačnog i večnog; ona je sada takođe svesna Izvora energije i uma koji nisu bili ništa drugo do senke-aspekti njene sopstvene beskonačne moći i beskonačnog znanja. Ova ljudska duša koja poseduje svest o Jastvu i koja je sada Samorealizovana, ili realizovana u Bogu, ne samo da doživljava beskonačnu moć, znanje i blaženstvo, već istovremeno njima i zrači. Ponekad, u određenim slučajevima, takva ljudska duša koja poseduje svest o Jastvu direktno i svesno koristi tu beskonačnu moć, znanje i blaženstvo za oslobađanje drugih duša od njihovih impresija i spoja sa grubim, suptilnim i mentalnim formama i svetovima. Na svom mukotrpnom putu da stekne svest o Jastvu svaka pojedinačna, večna atma (duša), nesvesna svog beskonačnog stanja u Paramatmi, nagomilavala je i proživljavala brojne različite impresije i sve vreme se spajala sa konačnim i prolaznim postojanjima, razvijajući grubi, suptilni i mentalni svet sve dok je evoluirala gruba svest grubog sveta i dok je involuirala svest suptilnih i mentalnih nivoa suptilnih i mentalnih svetova. Involucija svesti atme (duše) koja je kulminirala milošću Savršenog Učitelja, dovela je atmu do Samospoznaje o svom beskonačnom stanju u paramatmi. Prema tome, kada je svest atme zadobila svest o Jastvu i doživela beskonačnu moć, znanje i blaženstvo, atma je spoznala da postoji večno; da kroz sve napore kroz koje je prošla da bi stekla svest o sopstvenom Jastvu, sve impresije, iskustva i spajanja sa grubim, suptilnim i mentalnim telima i svetovima nisu bili ništa drugo do ništavni snovi; i da su poistovećivanja sa grubim telima, stvorenjima i ljudskim bićima, i sva iskustva tri sveta i šest nivoa sa svim njihovim pratećim obeležjima mogla relativno da postoje i opstaju sve dotle dok je svest atme bila nezrela. Zrelost je stečena tek na sedmom nivou sa potpunom involucijom svesti. To je dovela atmu do spoznaje Jastva, odnosno, omogućilo je atmi da u potpunosti postane svesna Bogoostvarenja. Drugim rečima, atma je svesno ostvarila svoje beskonačno stanje u Paramatmi. Samo nakon konačnog ukidanja uma i kidanja zastora mentalnih impresija, svest može da funkcioniše potpuno oslobođena svih okova impresija. To podrazumeva skok preko dubokog ponora koji razdvaja šesti nivo od sedmog. Sedmi nivo je prebivalište Najvišeg od Uzvišenih, u kome nema oblika. Najviši, odnosno beskonačni Bog kao Istina, može se spoznati jedino transcendiranjem čitavog carstva imaginacije. Jedino na ovom sedmom nivou duša zadovoljava prvobitni poriv za samospoznajom doživljavajući da je njeno Jastvo identično sa nepromenljivim, večnim, nedeljivim i neuobličenim Najvišim Jastvom, beskonačnim znanjem, beskonačnom stvarnošću (Istinom), beskonačnom moći i beskonačnim blaženstvom.
Meher Baba (God Speaks)

Advertisements
od vesnamih Objavljeno u Razno

2 comments on “MEHER BABA – ISTRAJNOST U UZDRZAVANJE – INVOLUCIJA SVESTI KOJA SE OSLOBADJA

 1. Draga Vesna
  Puno hvala na svim veoma korisnim informacijama.
  Da li nam mozes reci sta je sa clankom
  STA JE KVANTNA TRANSFORMACIJA? – posto link ne radi, da li je neka greska ili je brzo izbrisano?
  Puno hvala,
  Nebojsa

 2. Nebojsa, imala sam problema da ga stavim onako kako sam zelela sa slicicama, jer mi se ponekad pojavi problem na blogu koji ne znam otkloniti, a onda budem u situaciji da izbrisem sve… 😀

  Evo vam tekst pa ako vam nesto znaci procitajte ga…

  ŠTA JE KVANTNA TRANSFORMACIJA?
  Kvantna Transformacija je jedan od puteva ličnog razvoja u kome se kao bazična tehnika koristi Metod-dve-tačke, kao i njegova kombinacija sa drugim metodama isceljenja, ličnog i duhovnog razvoja.
  Metod-dve-tačke, potiče iz spiritualnih tehnika hiljadama godina starog učenja havajskih Huna, a koji su ponovo nezavisno jedni od drugih otkrili i usavršili Dr.Richard Bartlet (Matrix Energetics), Dr.Frank Kinslow (Quantum Entrainment) i Andrew Blake (QCT-QuantumConsciousnessTransformation).
  Usled svoje lake i jednostavne primene, a ujedno i velike učinkovitosti, ovaj metod se munjevito širi Evropom. Metod se uči lako i brzo i nisu potrebna predznanja iz oblasti fizike, ili iz oblasti terapeutskih tehnika.
  U mojoj knjizi Kvantna Transformacija–praktični priručnik za srećniji život detaljno je opisan Metod-dve-tačke, kao i mogućnosti njegovog kombinovanja sa drugim tehnikama isceljenja i ličnog razvoja. Knjiga se može kupiti u Izdavačkoj kući Ezoterija iz Beograda ili u nekim knjižarama u Srbiji. Isto tako može se nabaviti i na mojim seminarima.

  Odakle ime Kvantna Transformacija?

  Reč kvantna proističe iz fizike, gde se kvant opisuje kao najsitniji oblik materije, a može da bude čestica ili talas, u zavisnosti od načina posmatranja. Reč Kvantna upućuje na to da sve može biti i ovako i onako, u zavisnosti od načina posmatranja. A menjanjem načina posmatranja dešavaju se promene, transformacije. Ime Kvantna Transformacija je sinonim za put ka uspostavljanju unutrašnjeg mira kroz stalne promene svesnosti.
  Kvantna transformacija potpomaže proširenju svesnosti i omogućava kreiranje sopstvenog života. Mi uvek kreiramo sopstveni život, bilo da to radimo svesno ili nesvesno. Fiksirani stavovi, t.j. naša najdublja uverenja i ubeđenja, iz kojih proizilaze i naši osećaji, diktiraju našu realnost, stvarajući programe koji usmeravaju naš život. Fiksirani stavovi se mogu stvoriti u ranom detinjstvu usled preživljenih traumatičnih iskustava, u prenatalnom periodu, u toku samog rađanja ili začeća. Ali postoje i fiksirani stavovi na nivou duše, koji se donose u sadašnji život kao nasleđe iz prethodih života, ili su pak deo porodičnog nasleđa i vuku poreklo od naših predaka, kao i fiksirani stavovi koji proističu iz grupne, t.j kolektivne svesti. Kao što svaki čovek ima svoju ličnu karmu, (Karma je sanskritska reč i znači delovanje), tako postoji i karma svake države, grada ili sela i ta karma utiče na formiranje grupne svesti.
  Ova podsvesna verovanja su često suprotna od naših svesnih verovanja i ona su glavni uzroci našim psihičkim i fizičkim problemima, kao i mnogim oboljenjima. Možda nismo uspešni jer podsvesno sedi u nama stav „ Ko visoko leti, nisko pada“, ili pak imamo nezadovoljavaljuće veze jer imamo podsvesni stav „Ljubav je patnja“, ili pak nismo zadovoljni svojom finansijskom situacijom jer imamo stav „Novac je prljav“, ili smo pak bolesni, jer imamo stav
  Bolest je ljubav“.
  Svi ti fiksirani stavovi iniciraju određena osećanja. Mi komuniciramo sa univerzumom jezikom srca, jezikom osećanja, tako da sva osećanja koja emitujemo u univerzum, vraćaju nam se u obliku scenarija našeg života.

  Zašto je to tako?

  Elektromagnetno polje srca je najjače polje u telu. Ono je oko 5000 puta jače od polja mozga. Mi komuniciramo sa univerzumom jezikom srca, jezikom osećanja.
  Ukoliko osećamo zahvalnost, mir i ljubav u našem srcu, tada se stvaraju jaki signali, koji ne samo da imaju pozitivnog uticaja na naše telo, menjajući naš genetski kod, već se oni emituju i u univerzum, a odgovor univerzuma je u tom slučaju radost, sreća i blagostanje u našem životu.
  Kvantna transformacija je praktična primena kvantne fizike u oblasti isceljenja. Osnova Kvantne Transformacije je čista svesnost. A čista svesnost je ustvari čista ljubav. Kvantna transformacija je znači metod, koji za isceljenje koristi energiju ljubavi.

  Šta su kvantni talasi?

  Kvantni talasi se iniciraju primenom Metoda-dve–tačke.

  To je jedan treptaj ili vibracija koja se oseti kada se povežu dve određene tačke na telu ili auri. Zato se mnogi ljudi u trenutku kada dobiju kvantni talas zaljuljaju ili za trenutak izgube ravnotežu.
  Biološko objašnjenje ovog metoda je, da u času dobijanja „kvantnih talasa“ nervni sistem spontano ulazi u jedno stanje, gde se ruše stara i rađaju nova neuralna povezivanja.
  Kvantni talasi mogu inicirati velike promene na svim nivoima i u svim oblastima života.

  Šta se može postići primenom Kvantne Transformacije?

  Kvantna transformacija utiče na proširenje naše svesnosti i daje uvide i iskustvena saznanja o međusobnoj povezanosti čoveka sa svime što ga opkružuje. Na taj način se može postići:
  – oslobađanje od destruktivnih životnih scenarija
  – aktivacija samoisceljenja
  – oslobađanje od uticaja traumatskih iskustava iz detinjstva, prenatalnog perioda ili prethodnih života
  – oslobađanje od porodične i kolektivne karme
  – skeniranje i čišćenje tela
  – čišćenje aure
  – oslobađanje od zavisnosti
  – povećanje vitalnosti
  – postizanje odgovarajuće telesne težine
  – povećanje životne radosti
  – poboljšanje odnosa
  – profesionalno ostvarenje
  – povećanje energije za ostvarenje sopstvenih vizija
  – povećanje kreativnosti
  – uspeh i obilje

  Iniciranje kvantnih talasa vrši promenu na najdubljem nivou, menjajući našu matricu (Matrix), što omogućuje otkrivanje naše prave prirode, naše suštine. A naša prava priroda je živeti u radosti, ljubavi i blagostanju.

  Šta je Matrix?

  Moderna nauka, ili kvantna fizika, se sve više sreće sa duhovnošću i potvrđuje ono što su stare kulture pre više hiljada godina znale: ceo univerzum je jedna neraskidiva Celina. Sva materija je ustvari energija i svi elementi su ujedinjeni u toj celini ili energiji. Naše fizičko telo kao i naša fizička realnost su ustvari energija, t.j svetlost i informacija.
  Kvantna matrica (Matrix) je jedno biološko informativno polje i diktira našu realnost. Kvantna fizika govori o „nultom polju“ ili skraćeno „polju“. Albert Ajnštajn je jednom izjavio: „Polje je naša jedina stvarnost“.

  Kvantna matrica sadrži naše misli, osećanja i životne scenarije. Mnogi ljudi nose u sebi nesvesna uverenja, koja ih sputavaju da žive život ispunjen radošću, srećom, zdravljem i obiljem. Uz pomoć Kvantnih talasa moguće je mnogo brže transformisati ova nesvesna uverenja, što dovodi do promene naše realnosti.

  Kako energija ljubavi menja Matrix?

  Ljudski organizam se sastoji od oko 70% vode. Kako je voda prenosilac informacija, ona sadrži sve informacije o našem psihofizičkom stanju. A te informacije su ustvari naše misli i osećanja. Što više osvešćujemo naše podsvesne misli i potisnuta osećanja, to više menjamo svoj Matrix.
  Japanski naučnik, Masaru Emoto, nedavno je sproveo opsežno istraživanje na temu kako se voda ponaša kad se izloži različitim spoljnjim uticajima, kao npr. rečima, muzici, mislima, pa i molitvi.
  Rezultati do kojih je došao mogu iznenaditi samo one koji nisu imali priliku da dođu u kontakt sa radovima Viktora Šaubergera, čuvenog austrijskog naučnika, koji je još 20-tih godina prošloga veka tvrdio da se voda ponaša kao živo biće tj. da ima svoj život i svoju smrt, i da ako sa njom nepravilno postupamo, ona može da se „razboli,“ i prenese svoje „bolesno“ stanje na sve druge organizme, biljke, životinje i ljude.
  Masaru Emoto je uzeo nekoliko hiljada uzoraka vode iz izvora, reka i jezera, zatim ih zamrzavao i posmatrao ledene kristale pod mikroskopom. Primetio je da potpuno čista, prirodna voda koja potiče iz planinskih potoka ili izvora, formira perfektne heksagonalne kristalne oblike neobične lepote, dok su kristali koji potiču iz zagađenih ili stajaćih voda – nepravilni i deformisani.

  Pitanja

  Sve to tako lepo zvuči, Metod -2-tačke se lako uči… Ali….

  Šta da se radi kada osećamo da nam korišćenjem Metod-dve-tačke izostaju očekivani rezultati?
  Šta da se preduzme kada smo isprobali razne druge energetske tehnike, kao i tehnike vizuelizacije, pozitivnih afirmacija i meditacija, a problemi i dalje opstaju?
  Nekada su naša podsvesna ubeđenja toliko jaka, da ih sa Metodom-2-tačke ili nekom drugom energetskom tehnikom samo malo „raskrinkamo“, a zatim nam izgleda da su nam se problemi vratili u još snažnijem obliku. Ako se to desi, to neznači da mi negde grešimo u primeni nekog metoda ili tehnike, ili da taj metod nije dobar. To znači da osim na energetskom nivou trebamo da se pozabavimo i radom na nekim drugim nivoima našeg postojanja, mentalnom, telesnom, emotivnom ili socijalnom.
  Uslov za primenu Metoda- dve- tačke, kao i uostalom mnogih drugih energetskih tehnika je da prethodno smirimo svoj um. Koliko ljudi zaista može da smiri svoj um? Možda čak i može, ali koliko dugo? I zatim se javljaju frustracije, proba se jedan energetski metod, osete se neke senzacije, ali to manje više kratko traje, pa se proba drugi, pa treći… pa se donose zaključci tipa ma-sve-je -to -gore-dole-isto-samo -ima- različita-imena…
  Um se smiruje meditacijom. Meditacija je proces koji ima za cilj smirivanje mentalnih aktivnosti. Izvorno proističe iz istočnih učenja i mudrosti i koristila se kao jedan od načina za širenje svesnosti i kao jedan od koraka na putu prosvetljenja.
  Otkrivajući blagodeti meditacije i njenog pozitivnog učinka na psihofizičko stanje organizma, u današnje vreme osim za razvijanje spiritualnosti, meditacija se sve više preporučuje i kao sredstvo za odmor i opuštanje. Često se preporučuje i u alternativnoj medicini , psihoterapiji i koučingu , zato što je naučno utvrđeno da redovna meditacija smanjuje rizik od srčanih i drugih psihosomatskih oboljenja, smanjuje stres, povećava imunitet i blagotvorno deluje na organizam u postoperativnom periodu.
  Postoji bezbroj tehnika meditacije. Svi smo mi različiti, tako da nekome odgovara jedna, a nekome druga tehnika. Tehnike pozitivnih afirmacija i vizuelizacija se isto zasnivaju na meditaciji i smirivanju mentalnih aktivnosti. Jedna od najstarijih meditativnih tehnika je da se sedne u udoban položaj, sa ispravljenim leđima i da se prati disanje, udisaj, izdisaj, pauza…
  Ali, mnogima se dešava da im je teško da meditiraju, ili pak uporno pokušavajući da sa meditacijom smire mentalnu aktivnost i da uspostave unutrašnji mir, da nemogu to da postignu. I zatim može da se desi da traže drugog učitelja za meditaciju, ili drugi tip meditacije, pa ponovo, evo još jednog načina meditiranja… To može dovesti do sopstvene frustracije ili kritikovanja učitelja i škola meditacije.
  Objašnjenje zašto se ovo dešava se može naći u spisama Mahariši Patanđalija, čuvenog duhovnog učitelja, koga smatraju i „ocem joge“. U njegovom delu „Joga Sutra“ on opisuje detaljni put ka prosvetljenju. U njegovom sistemu od osam glavnih koraka, meditacija predstavlja sedmi korak.

  Evo su koraci:
  Yama – Moral, Etika
  Niyama – Samodisciplina
  Asana – Telesne vežbe
  Рranayama –Tehnike disanja
  Pratyahara – Disciplina čula i duha
  Dharana – Koncentracija
  Dhyana – Meditacija
  Samadhi – Realizacija, spasenje, jedinstvo, prosvetljenje

  Prevedeno na moderan jezik, pre nego što budemo spremni za meditaciju, trebamo puno stvari da odradimo na sebi na drugim nivoima: mentalnom, telesnom, emotivnom. To neznači da za meditaciju trebamo godinama da čekamo dok ne prođemo sve te prethodne korake. Sa meditacijom možemo početi u svako doba, ali sa svesnošću da uporedo trebamo da radimo na sebi i na drugim nivoima.
  A mnogima je meditacija privlačno sredstvo za rad na sebi, jer baš ugodno izgleda: eto-ja-ću tako-lepo-da -sedim-zatvorim-oči-i -doživeću-unutrašnji-mir. U suštini to i jeste tako, samo što se često zaboravlja onaj prethodni trnovit put gde trebamo da se suočimo sa svojom tamnom stranom, sa opterećujućim mentalnim i emotivnim sadržajima, preživljenim traumama, destruktivnim scenarijima, strahovima i dilemama…

  Priča:

  Jedan čovek, koji je bio već dugo na putu duhovnog razvoja i prošao mnoge tehnike meditacije, veoma se obradovao vešću da će u njegov grad doći jedan veoma cenjeni spiritualni učitelj. Nadao se da će dobiti još neku moćnu tehniku ili mantru koja će mu pomoći na putu njegovog prosvetljenja.

  Kada je učitelj došao u njegov grad, posle velike grupne meditacije, ovaj se čovek potrudio da dobije mogućnost da nasamo porazgovara sa velikim učiteljem. Rekao je učitelju da i pored toliko godina bavljenja meditacijom, još uvek nemože da nađe taj mir u sebi i da mu se desi da mu misli često odlutaju i teško može ponekad da smiri tu mentalnu aktivnost. Zato ga je pitao dali postoji neka specijalna mantra ili još neka druga tehnika meditacije koja bi mu pomogla. Učitelj ga je pažljivo saslušao i rekao: „Ustani svakog jutra pre no što sunce izađe i trči. Ali ne ulicama grada, već napolju, u prirodi, eto za početak može da to bude i neki veći park. Trči i trči, sve dok te noge nose. Zatim sedni i meditiraj.“
  Indiski mistik i učitelj Osho bio je mišljenja da je zapadni čovek današnjice (misli se na Evropu i Ameriku) toliko opterećen stresom, informacijama i terminima, da ima puno mentalnog i emotivnog balasta i da treba prvo toga da se oslobodi da bi uživao u plodovima meditacije. U tu svrhu on je razvio aktivne meditacije, u kojima je povezano kretanje, disanje, muzika i pažnju. Njegovi sledbenici i učenici su razvili veliki broj aktivnih meditacija koje se u današnje vreme upotrebljavaju u telesnoj psihoterapiji i mnogim drugim pravcima ličnoga razvoja. U svim tim pravcima se često naglašava:
  „Prvi korak uma prema samosvesti mora voditi kroz telo“
  I Wilhem Rajh, psihijatar i psihoanalitičar, koji se smatra „ocem telesne psihoterapije“ u svojim delima objašnjava povezanost uma, disanja i tela.
  Znači, ako nam energetske tehnike ne uspevaju, ili ako primetimo da primenom meditacije, pozitivnih afirmacija i vizuelizacija izostaju očekivani rezultati, to ne znači da sve ove tehnike nisu dovoljno dobre. Sve one imaju određenu dozu učinkovitosti. To samo znači da trebamo „da zasučemo rukave“ i uporedo s tim tehnikama primenimo i neki način dubljeg rada na sebi.
  Jedan od dubljih načina rada na sebi koji omogućava oslobađanje potisnutih emocija je Integrativno disanje. Često puta mi mislimo da smo neku temu razrešili ili da smo nekome oprostili. Ali to je samo na mentalnom nivou. Naše telo ima svoju sopstvenu inteligenciju i „pamti“ neprijatna i traumatična iskustva. Kroz seanse integrativnog disanja moguće je osloboditi se uticaja tih iskustava a samim tim se otvaramo sve više ljubavi, energiji koja isceljuje.
  O naučnim aspektima uticaja misli, emocija i verovanja na naše celokupno zdravlje i naš život, možete naći u knjigama dvaju naučnika, istraživača i autora: Gregg Braden i Bruce Lipton.

  A na dole navedenim linkovima možete videti njihova predavanja:

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s