OVDE JE UGLAVNOM SVE ŠTO JE PAMETNOM ČOVEKU POTREBNO DA SE RASPAMETI

Svi donji linkovi u tekstu nisu više dostupni, izbrisani su, jer je ivantic prešao na info…Evo i linka: http://www.ivantic.info/

NAJPRE SPOZNAJTE KO STE:
 
APSOLUT KOJI KROZ ČOVEKA USTANOVLJAVA
 
JA SAM TO – Šri Nisargadata Maharadž 23.11.2012
 
DA BISTE MOGLI DA SE PROBUDITE
 
NA JEDINI PRAVI NAČIN
 
Sve prave duhovne tradicije uče da čovek ovakav kakav je, prirodno dat, nije savršen niti autentičan, ono što zaista jeste. Zato iskušava patnju. Toliko je uslovljen raznim vanjskim i unutarnjim uticajima da živi kao u snu. Zato se kaže da mu treba buđenje. Biološko rođenje čovečijeg tela nije i njegovo pravo rođenje – to je samo uslovljena organska reprodukcija. Njegovo pravo rođenje tek treba da se dogodi iz njegove svesne namere. To „drugo rođenje“, probuđenje ili vaskrsenje je čovekovo pravo rođenje i autentično postojanje. O tome govori sav budizam, sva mistika i ezoterija. U buđenju se budi onaj koji jeste, a čovek je nešto mnogo više od ovog tela i malog života – čovek je sama egzistencija, njen svesni subjekt, njen krunski svedok, njen razlog postojanja. Da nije onoga ko je osvešćava, egzistencija bi bila ništavna. Kroz čoveka se budi sama egzistencija. Zato je ona cela ulog u tom buđenju i sva njegova težina. Priroda Božanskog je apsolutna, što znači potpuno neuslovljena i sveobuhvatna, ono što sve sadrži, omogućava i sve jeste. Ništa ne može biti izvan ili različito od apsoluta. Za Božansko ne postoji ništa izvan. Zato ni mi nismo i nikada ne možemo biti ni izvan, niti različiti od Božanskog. Mi smo njegov svesni subjekt. Apsolut i svesni subjekt su jedno. Samo to je Stvarnost. Sve drugo su iluzije i snovi. Mi smo sada i uvek u Bogu kao dete u majčinoj utrobi. Nije moguće da budemo odvojeni od Boga ni na koji način jer samo Bog jeste, sve drugo nije. On sebe projektuje kao individualne duše da bi iskusio sebe u svim mogućim oblicima i aspektima zbivanja. U najopštijem vidu ta projekcija je sam kosmos. Individualne božanske projekcije se omotavaju različitim psiho-energetskim tvorevinama i funkcijama (telima) i zato ih vidimo u različitim oblicima kao razna živa bića (minerali, biljke, životinje, ljudi…). Takva bića iskušavaju apsolutno sve što se može iskusiti, sve suprotnosti, počevši od deteta koje šljapka u barici da vidi kako je to, pa do najvećih otkrića, dela i nedela na ovoj planeti.Te njegove individualne projekcije smo mi, naše duše. Naša ljudska tela su najkompletnije tvorevine za prisustvo božanske svesti. Kako za Božansko ne postoji spolja, Ono je sve, nema dvojstva – To smo mi – mi nismo samo telo i individua koja ide kroz život. Mi smo sam taj život koji se spoznaje u svim aspektima i na sve moguće načine, idući kroz sebe putem tog tela. Naše stanje je slično snu. Naš život je božiji san da je on čovek u samozaboravu, kao što mi sanjamo noću da smo neko drugi i zaboravljamo ko smo u stvarnosti. Sve što je potrebno jeste da se probudimo. I tada mi ne „postajemo bogovi“, niti „kao bogovi“ nego Bog sam ostaje Onaj koji Jeste i koji je uvek, a san o čoveku nestaje.
 
Patanjđali – Izreke o jogi
 
Prevod svih deset knjiga Osho: Yoga, The Alpha and the Omega (U toku je lektura i korektura teksta. Poslednja izmena teksta izvršena dana 4.12.2012)
 
NARUČIVANJE 10 KNJIGA YOGA: ALFA I OMEGA
 
Patanjđalijeve Joga sutre su „Biblija za meditante“, apsolutno neophodne svakome ko namerava da medititra, ko već medititra i onome ko misli da je već savladao meditaciju. Samo ovde može saznati suštinu i svrhu prave meditacije i duhovnosti. Patanjđalijeve Joga sutre su prvi i poslednji udžbenik čovekovog probuđenja, u kome je prosvetljenje detaljno izneto kao nauka, davno pre nego što su nastale religije koje nas drže u snovima. Joga sutre su najznačajnije delo na svetu koje iznosi ljudsku suštinu i praksu za njenu aktuelizaciju. Nigde nije tako objektivno i precizno u reči pretočena suština ljudskog duha i svrha ljudske egzistencije kao u teorijskim postavkamaSankhye, i nigde nije tako precizno dato rešenje za ostvarenje smisla egzistencije u samom čoveku kao u Joga sutrama. Od svih sistema koji pokušavaju da promene i usavrše samog čoveka, a ne bave se vanjskim promenama, Patanjđalijeva Joga, koja se zasniva na Sankhyi, je najobjektivnija i najčistija od svih skretanja u vanjske projekcije, u simbolično, mitološko i ritualno. To je čista nauka Duha primenjena u čoveku. Patanjđali je suštinu duhovnosti i religioznosti izrazio na naučan način. Savremena nauka tek danas otkriva istine o čoveku i svesti koje je on opisao tako davno. Zapravo, u tim vremenima, pre oko 5 hiljada godina, duhovnost je i bila samo nauka i praksa: joga. Tek kasnije je degradirana u religijske kultove, mitove i rituale sa dolaskom Veda na indijski potkontinent. Vede predstavljaju degradaciju i propast duhovne prakse koja se razvijala pre toga kod starosedelaca u dolini Inda, a ostala je delimično očuvana i specifično prikazana samo u tradiciji sufija, gnostika, đaina, jogina i budista, kao doktrina probuđenja, ili pobede nad nesvesnim uslovljavanjem. Ta degradacija je zatrla čistu praksu čovekovog probuđenja, i donela procvat religija i teologija, od hinduizma do judeo-hrišćanstva i masovne kontrole uma koju danas imamo na delu u mnogim oblicima.
 
Čovek je evolucija. Ne samo da se čovek razvija, on je sredstvo same evolucije: on je evolucija. Strahovita odgovornost je u tome, i puno radosti također, jer to je veličina čovekova. Materija je početak, Bog je kraj – materija je alfa tačka, Bog je omega tačka. Čovek je most – materija prolazi kroz čoveka i pretvara se u Boga. Bog nije objekat i Bog ne čeka negde. Bog se razvija kroz vas; Bog postaje kroz vas. Vi transformišete materiju u Boga. Vi ste najveći eksperiment koji je stvarnost napravila. Mislite na veličinu toga, i setite se odgovornosti takođe. Mnogo zavisi od čoveka, ali ako mislite da ste već to ostvarili jer imate oblik čoveka, tada ste pogrešno upućeni od vašeg uma. Samo imate oblik; vi ste samo mogućnost. Stvarnost tek treba da se dogodi, i vi joj morate omogućiti da se dogodi. Vi imate otvoren susret sa njom. To je sve što joga predstavlja: kako da vam pomogne da se pomaknete uvis prema omega tačci gde se sva vaša energija ostvaruje, transformiše – gde se sva materija pretvara u Božansko. Joga je skicirala celo putovanje, celo hodočašće čovekovo – od seksa prema samadhiju, od donjeg, animalnog centra, muladhara, prema najvišem centru, samom vrhu, vrhu evolucije, do Božanskog: do sahasrare. (Osho)
 
Čovek je rođen da nadiđe prirodu (prakrti) u Duhu (puruša) koji sve omogućava. Nije rođen da bude deo prirode kao sva ostala živa bića. Čovek je sámo nadilaženje prirode. Pojavne prirode. Zato čovek ne nalazi svoj ishod i utočište nigde u svetu, ni u čemu spoljašnjem. Zato se to nadilaženje događa u njemu, kao ostvarenje njegove suštine. Božanskog. Cela priroda traži svoj ishod u njemu. Sámo prisustvo naših transcendentalnih duša u materiji navodi materiju da se alhemijski oblikuje prema Duhu. Zato se spolja, oko čoveka, to nadilaženje odražava kao ovladavanje svetom u vidu materijalne kulture, tehnike i civilizacije. Unutra, u duhovnim dimenzijama, kada su duše između inkarnacija, one se pripremaju na to dizajnirajući fizičke objekte. Mnoge mineralne, biljne i životinjske vrste i oblici su plod tog kreativnog dizajna duša. Sama priroda ih nikada ne bi takvima napravila. Paunovo perje ili šare na leptirovim krilima nisu dizajn prirodne nužnosti, već duša koje oblikuju prirodu. Tako Bog stvara: kroz svoje duše. To je učenje gnosticizma i sankhye. Sama projekcija svesti duše je ono što vidimo kao „materijalizacija“ i „svet“. Da naša duhovna suština nije transcendentalna naspram prirode, ne bi bilo tog privlačnog dejstva niti svesti. Svest i život počivaju na toj razlici između pojavne prirode i transcendentalnog Duha. Čovek je spajanje i premošćavanje te razlike. Svi drugi metodi čovekovog oslobođenja („duhovnosti“ ili „religioznosti“) se manje-više zasnivaju delovanjem na svesni um, raznim učenjima, zapovestima, etikama i tabuima, nagovaranjima i zastrašivanjima. Zato su svi manje-više neuspešni. Svi takvi pokušaji delovanja na kontrolu svesnog uma samo dele um, i zato su svi takvi vernici u šizoidnom sukobu sa sobom i drugima, a sva njihova religioznost se svodi na licemerje, na imitaciju i strah od autoriteta. Autentična duhovnost nikada ne može biti sačuvana niti prenošena tradicijom niti može biti institucionalizovana kao religija. Duhovnost je uvek lično probuđenje kroz proces individuacije. Nikada svesni um ne može kontrolisati niti razumeti samoga sebe. Tako se um uvek deli i sam sebe obmanjuje kojekakvim zakonima, etikama i učenjima koja nevešto imitira da bi samoga sebe obmanuo. Jedini način da se um osvesti, pročisti i oslobodi je njegovo nadilaženje u čistoj svesti koja je prava priroda čovekova. Samo tada, iz perspektive čiste svesti koja je čovekovo Sopstvo, um spontano deluje savršeno ispravno bez ikakvih etika i nagovaranja, i vidi stvari kakve zaista jesu bez ikakvih objašnjenja. To može zato jer deluje iz čiste svesti koja sve omogućava. Prvi put u istoriji, i najdetaljnije do danas, Patanjđali je pokazao da oslobođenje čovekovo nije moguće ako se ne deluje na celo biće, na sve dimenzije čovekovog bića, svesnog i nesvesnog – iz te čiste transcendentalne svesti. Štaviše, dokazao je da je transcendencija i svesnog i nesvesnog uma, ne samo moguća, nego i da je prvi uslov takvog kompletnog delovanja i kompletnog probuđenja čovekovog.
DHAMMA-PADAM
 
Put ispravnosti
 
Svako ko se ikada probudio morao je proći samo putem ispravnosti kakav je ovde detaljno opisan
 
Meher Baba: BOG GOVORI
 
Onaj ko se probudi razumeće šta je ovde rečeno zato što je ovde rečeno apsolutno sve. Mala dopuna uz knjigu: Iz perspektive Božanskog cela emanacija kosmosa i individualnih duša i njihova evolucija, u vidu mineralnog, biljnog, životinjskog i ljudskog iskustva, ne događa se u vremenu niti u prostoru. Sve je to trenutni čin imaginacije Božanskog. Sve duše su Jedno u Božanskom. Zato su svi aspekti iskustava svesti duša već ujedno prisutni svuda oko nas i u nama kao mineralni, biljni, životinjski i ljudski oblici bivstvovanja. Svi svetovi nastaju u imaginarnom trenutku. U sadašnjem trenutku. Iluzija individualnih duša je da se njihovo postojanje odvija tokom vremena i eona reinkarnacija. Ta projekcija vremena je zapravo san. Tako izgleda iz perspektive čovekovog uma. Iz perspektive Božanskog to je trenutni čin, imaginarni čin, koji se stoga nikada objektivno nije ni dogodio. Bezvremeno Božansko jedinstvo jedina je stvarnost, a sve drugo je iluzija. Zato što je to tako, buđenje je uvek moguće, i ništa drugo osim probuđenja nije moguće niti je potrebno. Probuđeni uvek deluju po metodi opisanoj kaoHo’o ponopono (knjiga, intervju i seminar) 19.12.2012. Ideja se zasniva na činjenici da smo mi mikrokosmos – ceo kosmos u malom. To znači da je sve čemu težimo i sve što doživimo – baš sve – unutar nas. Ako želite da nešto promenite, to činite iznutra, ne spolja. Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Ne postoji ništa i niko koga bismo krivili. Sve smo mi. Zapravo, sve je Božansko, a za Božansko ne postoji ništa spolja. Mi smo svesni subjekt Božanskog. Otuda i naša odgovornost: sve je u nama. To smo mi. Čovek je svesni subjekt objektivnog postojanja, sve se zbiva zbog njega, drevne tradicije govore o tome da smo jedno s Bogom, da je atman (Sopstvo) brahman(Apsolut, Božansko), da sve povezuje Univerzalno Polje i da je sve Jedno. Vreme je da to bukvalno shvatite. Da ste vi to Jedno, pošto ništa nije podeljeno i nema dvojstva (advaita). To znači da ste lično (i kolektivno) odgovorni za sve što postoji i što se događa. Niste odgovorni za ono što se sada događa na drugom kraju sveta, ali jeste za sve ono što se događa vama, u vašoj blizini, pred vama, za sve čemu prisustvujete, čemu ste svedok ili u čemu učestvujete na bilo koji način. I zato samo vi to u sebi možete da promenite na bolje preuzimanjem odgovornosti, oproštajem i zahvalnošču u ljubavi. To praktično znači da najpre ustanovite da ste razumeli da se predmetni događaj, stanje ili pojava dešava zbog vas, odnosno zato da bi ste vi to iskustvo doživeli. – Zahvalite se u sebi nosiocima tog događaja, stanja ili pojave, kao da su oni to odigrali samo da bi ste vi to doživeli. – Zamolite ih u sebi za oproštaj što su zbog vas podneli takvu žrtvu i recite u sebi da je bilo dovoljno, jer ste razumeli svrhu te pojave, stanja ili događaja. Svi ovi stavovi se mogu sažeti u rečima, tj. mislima: razumeo/la sam, hvala i oprosti. To je tzv. čišćenje prema ovoj metodi. Vi to možete zato što niste samo to telo u kome živite. Vi ste ceo vaš život, od početka do kraja. Duša projektuje ceo svoj život i koristi telo samo kao referentnu tačku iz koje doživljava svoju projekciju života na subjektivan način. Ništa vam se ne događa spolja. Sve se događa zbog svesnog subjekta, zbog vas. Pošto je duša projekcija Božanskog, a za Božansko ništa nije spolja, drugo niti podeljeno, to važi i za dušu, za nas. To je suština karme, i Ho’o ponopono-a.Jednostavno rečeno, ho’o ponopono znači ’činiti ispravno’ ili ’ispraviti grešku’. Ho’o znači ’uzrok’ na havajskom, a ponopono znači ’savršenstvo’. Prema drevnim havajcima, greška nastaje iz misli koje su zaražene bolnim sećanjima iz prošlosti. One stvaraju programe po kojima sve činimo i sve nam se dešava. Ho’o ponopono nudi način oslobađanja energije ovih bolnih misli, ili grešaka, koje uzrokuju neravnotežu i bolest. Čiščenjem sećanja na nultu tačku oslobađamo se programa koji su doveli do problema, zdravstvenih ili životnih. Kada radite Ho’o ponopono, obraćate se molitvom direktno Božanskom koje sve omogućava, da preuzme bolne misli i neutrališe ih, ili ih pročišti. Vi ne pročišćavate osobu, mesto ili stvar. Neutrališete energiju koju vi lično povezujete sa osobom, mestom ili stvarima na pogrešan način, nesvesnim projektovanjem svoje odgovornosti na druge i na spoljne sile. Dakle, prvi stepen Ho’o ponopono-a je pročišćavanje te energije od projekcije i njeno vraćanje na pravi izvor: u nas same. Tada se dešava nešto divno. Ne neutrališe se samo energija; ona se takođe oslobađa, tako da nastaje potpuno nova čista tabla. Budisti to nazivaju Prazninom. Konačni korak je da vi dozvoljavate Božanskom da dođe i popuni tu prazninu svetlošću, da interveniše i reši svaki problem i nesklad na čudesan način, jer mu to konačno dozvoljavate, više ga ne blokirate. Ovom metodom vi isceljujete i sebe i druge u sebi samom, preuzimanjem odgovornosti za sve u sebi samom, čisteći tj. uklanjajući svoju nesvesnost kao prepreku da Božansko kroz vas može da deluje na najbolji mogući način na sve oko vas. Omogućavate svojoj duši da nastavi da iskušava sebe samu kroz sve što njenom subjektivnom delu u telu izgleda kao „spolja“. Jer, Božansko drugačije i ne može da deluje, mi smo njegovi svesni subjekti. Ovde je izneta prava ideja o pokajanju, „Spasiocu“ i „iskupljenju grehova“, koja je namerno iskrivljena u hrišćanstvu projektovanjem spolja, u Hrista i Crkvu. Spasilac sveta je svaki čovek koji zna da je stvoren kao oličenje Božanskog tvorca. Jedino pravo „iskupljenje“, „oprost grehova“ ili pokajanje moguće je na način na koji se iznosi u metodi Ho’o ponopono. Razumevanje da smo 100% odgovorni za sve što postoji je ravno duhovnom probuđenju ili prosvetljenju. „Čišćenje“ o kome se ovde stalno govori jeste uprošćen oblik vipasana budističke meditacije.
 
Krišnamurti: Duh i sloboda
 
Jedini pravi uvod u duhovnost
 
Krišnamurti: Početak meditacije
 
Huang Po: UČENJE O PRENOŠENJU DUHA
 
Jedino pravo prenošenje duha
 
Bela Hamvaš – Scientia Sacra
 
Sve što se o doktrini probuđenja može znati relativnim umom, pre meditativne prakse i samog probuđenja Kada ste ono što jeste, tada Tišina govori – Ekhart Tol … i otkriva sve, ovde i sada. Ali, nikada ne brkajte sadašnji trenutak sa njegovim sadržajem. Vi ste svest koja omogućava sve što je ovde i sada, a ne ono što se trenutno događa. Drugačije rečeno, upoznajte
 
Moć sadašnjeg trenutka – Ekhart Tol
 
Budni, ili ono što jeste, možete biti samo sada. Vreme je način na koji živite u snu. Ali, ne možete vi biti svesni sadašnjeg trenutka. Vi postojite samo u iluziji vremena, a sadašnjost je bezvremena. U božanskoj stvarnosti sadašnjeg trenutka vi nestajete. Tada ono što sve omogućava postoji kroz ‘vas’.
 
NARUČIVANJE KNJIGA
 
VI TO VEĆ JESTE, ALI DA BISTE I SVESNO BILI TO ŠTO JESTE, POTREBNA JE PRAKSA I JOŠ OBJEKTIVNOG ZNANJA. NIJE DOVOLJNO BITI SVESTAN SEBE. TREBA I ZNATI ŠTA JE TO. Sve postoji u više dimenzija. Naše biće je od svih njih sačinjeno, njihov je odraz i oličenje. I naše se buđenje stoga odigrava kroz više dimenzija. Od presudne je važnosti znati na kojoj se nalazimo i u kakvom smo procesu trenutno. Da ne bismo lutali – a sve konfuzije oko samospoznaje i ‘oslobođenja’ nastaju usled takvog lutanja – potrebno je da znamo: PSIHOLOGIJU EZOTERIČNOG Samo tada ćemo moći da na ispravan način TRANSCENDIRAMO SEDAM TELA odnosno sva naša uslovljavanja i samo tada ćemo zaista znati šta je buđenje. U tome nam donekle može pomoći ostala literatura
 
Hermes Trismegistos
 
Tabula Smaragdina
 
Corpus Hermeticum
 
Opomena duši
 
PREVEDENO
 
OVDE JE REČENO APSOLUTNO SVE O DUŠI
 
DOBRIM LJUDIMA KOJI ZNAJU ŠTA JE SUŠTINA DOBROTE
 
Smaragdne tablice Tota Atlantiđanina -prevedeno
 
Najveća priča ikad ispričana, autentična istorija Atlantide koja dokazuje da su ljudi deca Svetlosti. Pisac ovog teksta, koji ima vezu sa Velikom belom ložom koja deluje sa sveštenicima Piramide, bio je upućen da povrati Velikoj Piramidi drevne tablice. Pre nego što ih je vratio data mu je dozvola da ih prevede i vrati kopije mudrosti ugravirane na tablicama. To je urađeno 1925. godine, a 1940. g. data je dozvola da se deo štampa. Ova knjiga je posebno interesantna po tome što još od 1940 godine, kad je objavljena, detaljno govori ono što danas iznose David Icke i Stewart Swerdlow. Ponajviše u osmom poglavlju.
 
Dobrotoljublje
 
NAJVAŽNIJE DELO PRAVOSLAVNE DUHOVNOSTI KOJE SUŠTINU BOŽANSKOG POGAĐA VEĆ U NASLOVU SUŠTINA PRAVOSLAVLJA JE U SAOBRAŽENJU I OČUVANJU ČOVEKOVE DUŠE U IZRAZU NEUSLOVLJENE LJUBAVI I DOBROTE KOJOM BOG SVE OMOGUĆAVA, IZRAZU S KOJIM JE ČOVEK NAJBLIŽI BOGU
 
Nikodim Agiorit – Nevidljiva Borba
 
DELO OD ISTOG AUTORA KOJI JE PRIREDIO „DOBROTOLJUBLJE“ DETALJNO O ČOVEKOVOM ODNOSU PREMA DUŠI
 
Otac Tadej
 
BIO JE ŽIVO OLIČENJE BLAGODATI DUHA SVETOGA I DOBROTOLJUBLJA. NJEGOVA DETINJA PROSTODUŠNOST I SKRUŠENA BLAGOST POKAZUJU KAKO IZGLEDA I GOVORI ONAJ KO SE ZAISTA SJEDINIO SA DUHOM SVETIM. DOK NE VIDIMO TAKVOG ČOVEKA NE MOŽEMO DA ZNAMO ŠTA JE TO I DA LI JE UOPŠTE MOGUĆE NA OVOM SVETU. OVDE GOVORI O TOME KAKO SVOJIM MISLIMA STVARAMO SVOJ ŽIVOT I SVE PRIVLAČIMO, JER JE BOŽIJA ENERGIJA SVEPRISUTNA I MI SMO NJENO OLIČENJE, O STALNOJ MOLITVI U SRCU, STALNOJ DUHOVNOJ VEŽBI…
 
Tadej: razgovori i besede
 
NEOPHODNE SVAKOME
 
O Bibliji i judeo-hrišćanstvu (1.5.2013)
 
Kratak uvod u gnosticizam
 
Plotin: Eneade
 
Jakob Beme: O natčulnom životu
 
Jakob Beme: O istinskom odstupanju
 
Sv. Dionisije Areopagit: O mističkom bogoslovlju
 
Meister Eckhart: Knjiga božanske utehe – traktati i propovedi
 
Zaratustra
 
******************
 
SVE ZA DUŠU I RAZUMEVANJE DUŠE
 
******************
 
Karlos Kastaneda
 
**************************************
 
Džejn Roberts: SETOV MATERIJAL
 
**************************************
 
Vadim Zeland: TRANSURFING
 
Jedino što nedostaje ovim ispravnim stavovima jeste disciplina sa kojima se ostvaruju
 
NARUČIVANJE KNJIGA
 
Vadim Zeland: PREDAVANJE O TRANSURFINGU
 
**************************************
 
Bringers of the Dawn – Barbara Marciniak
 
Donosioci novog svitanja
 
Navodne poruke priimljene od Plejadijanaca. Vrlo inspirativna knjiga sa tačnim informacijama. Jedan od najboljih prikaza Zakona privlačenja. Nastavak „Smaragdnih tablica Tota Atlantiđanina“ o ljudima kao Sinovima svetlosti. Jedan od najboljih opisa Sinova tame ili Reptila, o dobru i zlu kao izrazu slobodne volje. Iako je neki smatraju za Nju-ejdž propagandu, ova knjiga to uopšte nije. U njoj je dat najoriginalniji i najtačniji koncept ljudske duše koliko sam ja uspeo da prepoznam u sopstvenom iskustvu. Urađena je nova lektura i korektura teksta.
 
Barbara Marciniak – Porodica svetlosti
 
Nastavak ‘Donosioca novog svitanja’
 
*******************
 
Knjiga o Enohu
Sufizam potiče od drevne ljudske rase koja je nekada naseljavala područje od Sumera i Vavilona do doline Inda, pre nastanka reptilskih hibrida. Da bi se to drevno znanje o samospoznaji zatrlo i lažiralo, reptilski hibridi iz Vatikana stvorili su islam koji je pripojio i iskrivio učenje sufija i pobio mnoge sufi majstore koji su ostali dosledni drevnoj tradiciji. Od sufizma je danas u islamu ostalo samo nešto malo od muzičke tradicije. Sufi su imali visoko razvijenu školu i razrađeno drevno znanje o čoveku i univerzumu. Zadatak islama je bio da to uništi. Jedan deo tog drevnog znanja uspeo je da pronađe i savremenom čoveku preneseGurđijev. Ali sufijska duhovnost je tako čista i jaka da se može videti i u ovim ostacima koji su iskrivljeni islamskim programiranjem uma:
 
Eva de Vitray-Meyerovitch: ANTOLOGIJA SUFIJSKIH TEKSTOVA
 
RUMI – BLAGO NJEGOVOG DUHA
 
RUMI – IZREKE I PESME
 
„Kako smo mi čudna bića: sedimo u paklu, na dnu tame, zato što se plašimo svoje sopstvene besmrtnosti.“ Rumi
 
Neko nas je na prevaru naveo da je se plašimo, ali taj strah nas tera da se probudimo i aktuelizujemo svoju besmrtnost, jer uzalud je imamo ako je nismo svesni.
 
SUFIJKI PUT LJUBAVI
Rumijeva duhovna učenja o duši i odnosu prema duši
 
SUFI PRIČE I SUŠTINA UČENJA
 
KABIR
 
 
OSNOVNA LITERATURA
 
ŽAN BODRIJAR: SIMULAKRUMI I SIMULACIJA
 
ŽAN BODRIJAR: AMERIKA
 
M. Elijade: Istorija verovanja i religijskih ideja
 
C. G. Jung: Čovek i njegovi simboli
 
C. G. Jung: Psihologija i alhemija
 
Gete: Faust
 
Pesnički prikaz psihologije i alhemije u najbojem prevodu.
 
Prvi deo je egzoteričan, a drugi ezoteričan.
 
Herman Hese: Sidarta
 
Radoslav Katičić: Stara indijska književnost
 
Kapitalno delo
 
Čedomil Veljačić: Razmeđa azijskih filozofija
 
Kapitalno delo
 
Fjodor Šćerbatski: Koncepcija buddhističke nirvane
 
Kapitalno delo
NARUČIVANJE KNJIGE
 
Sarvepali Radakrišnan: Indijska filozofija-tom I
 
Period veda; Prelaz na upanišade; Filozofija upanišada; Epski period; Materijalizam; Pluralistički realizam đaina; Etički idealizam ranog budizma; Epska filozofija; Teizam Bhagavad-gite; Budizam kao religija; Škole u budizmu
 
Sarvepali Radakrišnan: Indijska filozofija-tom II
 
Nyaya, Vaišešika, Samkhya, Patanđalijev sistem yoga, Purva-mimansa, Vedanta-sutra, Šamkarin sistem advaita-vedanta, Ramanuđin teizam, Teizam kod šaiva, šakta i vaišnava
 
Lama Anagarika Govinda: Tibetanska mistika
 
Kapitalno delo
 
Jogananda: Autobiografija jednog jogija
 
Istinito svedočenje o joginima i čudesnim svecima u Indiji kakva više ne postoji. Ono što su drugi opisivali kao mistiku i filozofiju, Jogananda je to video i doživeo. Verovatno najlepše delo o životu posvećenom duši.
 
Vede
 
Upanišade
 
Filozofija upanišada – D. Pajin
 
Druga znanja – D. Pajin
 
Eseji o indijskoj meditativnoj tradiciji
 
Kratko i jasno o svemu
 
Mandukja upanišada Sa najboljim komentarom
 
Atma puđa upanišada Sa najboljim komentarom
 
Mahabharata
Bhagavad Gita
 
Yoga Vašištha
Astavakra samhita
 
Mirča Elijade: Joga – besmrtnost i sloboda
 
The Vedanta-Sutras with the Commentary by Ramanuja
 
Šankara
 
The Vedanta-Sutras Badarayana with the commentary by Sankaracarya (engl.) i izabrana dela Šankare u prevodu
 
Atmabodha; Bhađa govindam; Četiri svojstva; Dakšinamurti stotra; Pokretačka snaga dela; Predanost guruu; Traganje za učiteljem; Dragulj razlikovanja;
 
Gaudapada – Karika
 
Najbolji prikaz advaita vedante u savremenom dobu:
 
Swami Narayanananda – Tajne kontrole uma
 
Swami Narayanananda – Kundalini Shakti
 
Swami Narayanananda – Univerzalna religija
 
Vigyana Bhairava Tantra
 
112 Šivinih tehnika meditacije po Vigyana Bhairava Tantri je 5000 godina star drevni indijski tekst o meditaciji. U formi je dijaloga između Boga Šive i žene mu Parvati. Ovaj tantrički tekst je ostavio svoj uticaj od Tibetanskih meditacijskih škola do sufi redova. Obuhvata iskustvo meditacije iz svih mogućih aspekata.
 
Dijamantska sutra
 
Mahayana budizam
 
Tibetanska knjiga mrtvih
 
MAHAMUDRA
ELIMINISANJE MRAKA NEZNANJA
 
Od Devetog Kar-ma-pa Wang-ch’ung dor-je-a Beru khyenize Rinpoche-a
 
Tišina između obrva
 
Prevod i analiza Vatulanatha sutre
 
Vatulanatha sutra spada u tradiciju kašmirskog šaivizma, a nastala je u XIII veku. Trinaest sutri (niski) vezuju se uz Vatulanathu, a komentar za Anantašaktipadu, ali ni o jednom ni o drugom autoru se ništa ne zna. Sutre i komentar predstavljaju sažeto izlaganje učenja o nenadanom probuđenju u sistemu trike (tj. kašmirskog šaivizma).
HSIN HSIN MING
 
Zapis o spoznaji Duha
 
O najboljem putu
 
U najboljem prevodu i najboljem komentaru
 
Čedomil Veljačić: Budizam
 
Najvažnija knjiga na našem jeziku o budizmu.
 
Potrebno je malo uputstvo. Veljačić, možda zbog tereta svog filozofskog obrazovanja, pogrešno prevodi budistički izraz ćittam kao „svest“. Tačan prevod je um i umni sadržaji, mišljenje. Zbog te greške u nekim Budinim govorima ispada da treba dokinuti samu svest kao takvu, a ne transcendirati um i mentalne sadržaje, što je u duhu jogičke tradicije i pre Bude (vidi Patanjđali: Izreke o jogi, I, 2-3) a na koju se Buda oslanja na svoj originalan način. Za razumevanje svih grešaka i nerazumevanja o budizmu koje je izneo Veljačić, videti tačniju knjigu o budizmu:
 
Fjodor Šćerbatski: Koncepcija buddhističke nirvane
 
Čedomil Veljačić: Pjesme prosjaka i prosjakinja
 
Rana budistička poezija koja govori sve što pravi monasi imaju da kažu
 
Rada Iveković: Rana budistička misao
 
Problem sopstva i apsoluta u ranom budizmu Ovde je potrebno malo upozorenje o interpretaciji budizma Valjačića i Rade Iveković. Oni atman (pali: atta) prevode kao čovekovo trajno sopstvo. Zatim navode Budine govore o tome kako to ne postoji ni na koji način. Atta (atman) se kod budista i kod đaina povezuje sa đivom, životnim principom, individualnim nosiocem života, pa je otuda jasno da se pod atta (sopstvo) u budizmu misli na Ego i fizički um, a ne na transcendentalno Sopstvo. Kada govori o nepostojanju atta (atma) ili sopstva, Buddha uvek nabraja sve psihofizičke oblike onoga sa čime možemo da se identifikujemo, počinje od tela pa završava do najfinijih aspekata uma, sve sačinioce bića (prakrti – ona zahvata i više, onostrane dimenzije, pa se ti sačinioci u tim govorima poništavaju kao nepostojani na ovom svetu kao i na onom). I zaista, Buddha je razotkrio sve sačinioce bića (prakrti) kao nepostojane i prolazne i kao anatta, ne-sopstvo, stalno naglašavajući da „to nije moje svojstvo, to nisam ja“ za sve što je od prakrti, od tela do uma. Ali Buddhino učenje ide srednjim putem (ili putem iz središta, tj. potpune neutralnosti od svih stanovišta, odnosno, potpune objektivnosti), ono ne naglašava ni stav o transcendentalnom Sopstvu (negira i vedantinsku metafiziku jedinstva atman-brahman) jer bi se time postigao kontraefekat, čovek bi umislio da ima ono što još nije aktuelizovao, postignuće bi se tako fino lažiralo. To je velika prevara koja je uspela u svim drugim religijama i duhovnim učenjima, osim taoizma (dobro ju je objasnio J. Krišnamurti u delu „Duh i sloboda“). Da bi se čovek potpuno obmanuo u pogledu postizanja Božanskog, treba mu samo dati gotovog Boga u vidu neke njegove „objave“ i crkve. To je sve stvoreno da bi se postigao kontraefekat. S obzirom da su budističke (i druge istočnjačke) tekstove na evropske jezike prevodili isključivo jezuiti i njihovi masoni, tvorci svih judeo-hrišćanskih crkava, kao i da oni drže pod potpunom kontrolom sisteme akademskog obrazovanja, nije daleko od pameti da je njima Buddhino učenje „prirodni i najveći neprijatelj“ te da su oni odgovorni što se danas misli da Buddha zagovara „nepostojanje duše“ da je „budizam religija bez duše“. Oni su naglasak u prevodu pojma atta (atman) lukavo i neprimetno stavili na svo sopstvo koje čovek može imati, i kao utelovljeni Ego, i kao transcendentalno Sopstvo ili duša, iako se tu radi o sopstvu kao điva, tj, životnom principu, funkciji prakrti. Tvrdnje i o postojanju i o nepostojanju duše bile bi netačne i u neskladu sa suštinskim Buddhinim učenjem o Srednjem putu, između svih jednostranih stanovišta (između eternalizma i nihilizma). U skladu s njim, on nije tvrdio ni o postojanju ni o nepostojanju ničega, pa ni duše čovekove, već je upućivao na napuštanje svih stanovišta i suprotnosti koje um može da zauzme i na praksu objektivnog osvešćenja i postojane pažnje na sve sačinioce bića (prakrti), od najfinijih pokreta uma, preko svih osećaja do najgrubljih fizičkih dela (četiri uporišta pažnje: na telo, osećaje, opšta stanja uma i svaki pojedini sadržaj uma). Budizam je samo praksa buđenja, bez ikakvog stanovišta. Drugi pogrešno interpretirani pojam je ćittam, ili svest. Tu se izvorno misli na misaonu svest, um i sadržaje uma, a ne na čistu svest kao ishod i uslov samoga postojanja. Ta greška je posebno vidljiva kod Veljačića jer kod njega ponegde ispada da je ideal probuđenja ostati bez svesti, da je utrnuće ili nibanna „dokinuće same svijesti“. To je apsurd. Radi se samo o transcendenciji sadržaja svesti, a ne same svesti kao takve. Kako bi to uopšte bilo moguće osim kao nekakvo samoubistvo svesti? Ako je svest uslov budnosti i probuđenja, u čemu je Buddhina budnost ako nema svesti? Na to upućuje i etimologija same reći ćittamkoja ukazuje na očitavanje, spoznavanje, tj. funkcije uma. Razumevanju razlke između uma i svesti može pomoći sledeća analogija: um je „organ mišljenja“ kao što je lampa na stolu, a svest je nevidljiva ali neophodna električna energija s kojom ta lampa svetli. Ovo sve treba imati u vidu dok se čitaju akademski tumači budizma. Drugo što treba imati u vidu je da se u Buddhino vreme nije moglo govoriti o kvantnoj teoriji Polja kako bi se objasnilo zašto sam čin posmatranja stvara ono što se posmatra. Kao što je to u naše vreme sjajno objasnio Greg Brajden u knjizi i predavanju Božanski matriks. Buddha je u svoje vreme isto to morao reći direktno i jednostavno da nema izdvojenog posmatrača, sopstva, Ja, niti njegove posebne svesti. Time se indirektno navodi na istinu da ima samo Polja. Da je samo Polje i posmatrač i ono posmatrano, i da ono nije ništa samo po sebi niti za sebe pa se stoga ne može ni imenovati niti ikako odrediti. Zato je samo upućivao na utrnuće, nirvanu. Nirvana je utrnuće svih iluzija da postoji nešto izvan Polja. To isto je kasnije govorio i Šankara u Advaita vedanti – da nema dvojstva, da sve pojave počivaju u Polju, Božanskom matriksu, kvantnom hologramu (Brahmanu). Naime, ista stvar ja ako kažemo da naše Sopstvo (Atman) je sam Apsolut ili Polje (Brahman) ili ako kažemo da uopšte nema sopstva, nikakvog subjekta, pa otuda niti ičega objektivnog. Zato što nema ničeg objektivnog i posebnog, već sámo Polje sve radi sámo sebi, moguće je da posmatrač određuje posmatrano, kao što se događa u eksperimentima sa subatomskim česticama. Zato je moguće da mi kao malo holografsko oličenje Polja delujemo da okolinu i događaje. Upravo zato je važno da to delovanje ne pripisujemo sebi. Otuda je Buddhino učenje o nepostojanju sopstva najtačnije i najvažnije.
 
Bhikkhu Nanananda: Magija uma
 
Najvažniji aspekt Budinog učenja koji govori o tome kako se objektivni svet sastoji samo od imena i obličja koja proizvodi naš um. Do istog otkrića došli su i savremeni fizičari, ali ne znaju šta da rade s tim.
 
Budizam – palijski kanon, preveden
Suština budizma je meditacija.
 
Suština prave meditacije jeste psihička objektivnost i uvid da nismo ništa od stvorenog bića (prakrti, ni telo, ni osećaji, ni sadržaji uma, niti sam um), već da smo izvor čiste svesti koja omogućava um, biće i samo postojanje kao takvo (puruša). Ona započinje razlikovanjem sadržaja svesti od same svesti, od samog postojanja, a to znači ustanovljenjem onoga ko je svestan. Završava se kada spoznamo sebe kao onoga koji sve stvara; tada postajemo jedno i sa svim stvorenim, jer sve i jeste samo jedno. Postajemo njihovo jedinstvo zato što je čovek ukrštanje onoga koji sve stvara i svega stvorenog. Oni samo u nama mogu biti svesno sjedinjeni. Mi smo njihovo oličenje. Oni zadobijaju svoje oličenje kroz nas. Zato je taj krst tako težak. Suština meditacije je samo u mirovanju. Zato se ona izvodi sedeći mirno. To je zazen meditacija (Šikan-taza). Meditacija je biti mirniji od svega što se zbiva i kreće: od misli, osećaja i tela. Biti svedok svega. Samo tako dolazimo do uvida da nismo ništa što se zbiva već smo ishod i smisao sveg zbivanja, jer ishod je u svesti – ‘ja jesam’. Priroda se kao ogledalo saobražava prema Duhu. Kao što iz Duha (Božanskog) proizilaze individualne duše (koje se inkarniraju da spoznaju sve aspekte Božanskog dok ne spoznaju Sebe kao sámo Božansko koje sanja da je individualna duša – i u tom smislu, u probuđenju, individualne duše ne postoje) tako paralelno i u prirodi postoji proces individuacije iskustava oblikovanja i opstanka kroz mineralni, biljni i životinjski svet. Vrhunac tog oblikovanja s prirodne strane je čovekovo telo.
 
Taj proces individuacije prirode je điva.
 
Čovek je kombinacija duha i materije (puruše i prakrti). Materijalni deo pokriva proces individuacije sve do životinjskog i primitivnog ljudskog oblika. To se zove Điva(život, životni princip, individualni nosilac života). Istinska ljudska duša dolazi odozgo, od transcendentalnog Duha. Ona se spaja sa fizičkim telom, đivom, (principom individuacije u prirodi), koja se razvila od najprostijeg prirodnog oblika do ljudskog fizičkog tela. I ta kombinacija čini čoveka kakav nam je poznat na ovom svetu.
Ali to spajanje duše sa telom ne uspeva uvek potpuno, i ne prolazi bez problema, ponekad karakter i temperament tela nadjača uticaj duše. Ne može se sve predvideti i u tome je prostor za jačanje slobodne volje. Taj sukob i neravnotežu svi u sebi osećamo kao ambivalenciju nagona i duše. U suštini, duša dok je inkarnirana u telu ne radi apsolutno ništa. Ona je tu samo nemi svedok. Sve radi telo (prakrti) i um koji je deo tela. Zato je suština meditacije u razlikovanju Sebe kao nepokretnog prisustva ovde i sada, od svega što se kreće i tako stvara privid vremena, od najfinijih pokreta uma do najgrubljih kretnji tela. Taj rad prirode/tela zavisi od toga koliko je svest duše o sebi aktuelna, taj rad iskušava tu svest o Sebi da ojača u svim mogućim aspektima i iskustvima i da prevaziđe identifikaciju sa telom i umom. Kaže se u klasičnim tekstovima sankhye da prakrti deluje pod privlačnim dejstvom puruše, sve u njegovu korist, kao što se mleko luči za tele. Kako to praktično izgleda? Tako što sve čini prakrti, a samo je privlačna snaga za njeno delovanje od puruše, od Duha, od nas. Samo prisustvo Duha, puruše, navodi prirodu da se materijalizuje i saobražava. Mi smo zamislili neki pokret tela, a prakrti/telo ga je izvelo. Ako smo mi kao puruša nesvesni svoje autentičnosti, onda smo identifikovani sa prakrti, sa telom i mislimo da mi to činimo, da smo mi telo i da mi pokrećemo telo, da mi činimo dela. Pa čak i da telo pokreće i uslovljava nas. Da je kretanje (zbivanje) realno u tom smislu. A mnoga kretanja/dela prakrti čini automatski, po svojoj inerciji, kao nasleđe i pod spoljnim uticajima (astrološkim, namerenim od nekih drugih svesnih entiteta…). Tako se identifikujemo sa telom i sa vremenom, sa celom prakrti. U stvarnosti mi se uopšte ne krećemo, mi smo čista svest a sve deluje pod njenim privlačenjem, tj. sva se prakrti saobražava pod privlačenjem svesti koja je od Duha, od puruše, koji je nepokretan svedok zbivanja, transcendentalan, neuslovljen i bezvremen. Koliko smo nesvesni ovog zakona privlačenja toliko smo nemoćni da ga svesno upotrebimo. Ovo je suština iluzije i neznanja, zbog ovoga se iznova inkarniramo sve dok ovo ne shvatimo.
 
To je svest o Sebi koju treba negovati u vipasana meditaciji.
 
Ovaj oslobađajući uvid moguć je samo iz najdubljemeditacije gde se jedino iskušava transcendencija tela i uma. Transcendencija tela i uma se događa kroz svest o prostoru. To je lepo objasnio Lama Anagarika Govinda u „Tibetanskoj mistici“ (strana 131-142): „Naša svest određuje vrstu prostora u kom živimo. Beskonačnost prostora i beskonačnost svesti su identične. U momentu u kom biće postaje svesno svoje svesti, postaje svesno prostora. U momentu u kom ono postaje svesno beskonačnosti prostora, ostvaruje beskonačnost svesti.“ Posebno je važno kako je to Šesti patrijarh Hui Neng objasnio na strani 133. Slično je i Gurđijev govorio, da budemo svesni celog sebe spolja, kao da se snimamo kamerom. To su ključne stvari u vežbi. To zapravo više i nije vežba, već sámo buđenje. Kada se u tome utvrdite onda više ne doživljavate sebe kao da postojite i krećete se u svetu, nego ste uvek apsolutno nepokretni, a ceo svet (uključujući telo i um) se zbiva, kreće i okreće oko vas. Tako budni doživljavaju svet.
 
O sveprisutnoj božanskoj svesti i samospoznaji – Mooji
 
Meditacija počiva na tri principa:
 
Prvi princip je u tome da kada je um miran, neispravna gledišta nestaju sama od sebe. Sve iluzije same spadaju sa nas kada smo mirniji od njih. Jer sve aktivnosti su od prakrti. Tako se sama otkriva naša izvorna, bezvremena, prava priroda, puruša. Ako na neki drugi način pokušavamo da uklonimo iluzije ili dosegnemo našu pravu prirodu, onda je to uvek aktivnost našeg uma i ega. Tako se samo vrtimo u krug unutar sadržaja uma. Drugi princip je da mi već jesmo ono najviše, Božansko, Stvarnost, što kroz um težimo da postanemo ili bar spoznamo. Um nam samo neprekidno stvara iluziju da to nismo, da smo odvojeni. Zato sve što je potrebno jeste biti miran i smiriti um. Ovde i sada. Zato se u meditaciji radi samo o buđenju, a ne o objektivnom dostizanju nekog stanja kojeg nismo imali. Treći princip se odnosi na etiku. Da bi um bio prirodno miran, najpre mora telo da bude mirno. Dakle, radi se o istinskom smirenju celog bića, a ne nekom delimičnom, privremenom i prisilnom mirovanju. Da bismo se doveli u tako mirno stanje, neophodno je imati čist i ispravan život. To su yama i niyama u Patanjđaliejvim Joga sutrama i Sila, Osmostruka staza u budizmu. Bez čistog i ispravnog života nema smirenja. A bez smirenja nema probuđenja. Joga ima osam delova: Yama (regulisanje ispravnog i zdravog odnosa sa drugim ljudima i svetom oko sebe, tu su na prvom mestu nenasilje i bezuslovna ljubav);
 
– tek tada je moguća niyama (regulisanje ispravnog i zdravog odnosa sa samim sobom, disciplinovan život);
 
– tek tada je moguća asana (smirenje tela, regulisanje odnosa sa telom i samim položajem za meditaciju);
 
– tek tada je moguća pranayama (regulisanje svoje životne energije jer smirenje uma i daha, osvešćenje energetske aktivnosti, je uzajamno, bez njihove ispravnosti nije moguća meditacija);
 
– tek tada je moguća pratyahara, (prvi okret ka unutarnjem Sopstvu i spoznaja potrebe za nezavisnost od spoljnjeg sveta, objektivan odnos prema svim čulnim objektima);
 
– tek tada je moguća dharana (usredsređenost i posvećenost jednom cilju, meditaciji); tek tada imamo jedno Ja i jedan cilj na kome radimo („magnetski centar“ o kome uči Gurđijev)
 
– tek tada je moguća dhyana (meditacija, povremeno iskustvo samadhija, Sopstva ili čiste budnosti za vreme dok sedimo u vežbi meditacije)
 
– i tek na osnovu svih prethodnih koraka moguć je samadhi(ishod meditacije koji nije povremen već je trajno i bezvremeno stanje ostvarenja Sopstva u svim aspektima života).
 
Detaljno objašnjenje yame i niyame – preduslova za meditaciju
 
Kratak opis klasične joge (Mislav Ježić, Na rubu znanosti 4.3.2013)
 
Ovi etički i fiziološki preduslovi za meditaciju i duhovno ostvarenje se u Novom Dobu sistematski potiskuju i negiraju kroz popularisanje Nju Ejdž sekti i raznih „tehnika“ meditacija i „spiritualnih tehnologija“. Ljudi danas ne mogu mirno da sede u meditaciji. Uzrok tome je potpuno poremećen život u čoveku i među ljudima. To remećenje se nad ljudima sprovodi planski i sistematski,i preko medija, obrazovanja i politike stalnih ratova i sukoba, i putem otrova u hrani, vodi i lekovima. Zato im se kao spasonosno rešenje nude nove tehnike, sve brže, bolje i lakše, s kojima nije potreban napor i žrtvovanje kao u starim vremenima, a još manje etički kodeks.
 
Zato je ovde dato detaljnije
UPOZORENJE O LAŽNIM MEDITACIJAMA I GURUIMA
 
Suština svih instant tehnika prosvetljenja je u tome što se zasnivaju na simulacijama pravog rada na sebi i preskaču istinski rast u sazrevanju. Rast je moguć samo u pravom i celovitom radu na sebi, kada se kompletno biće čovekovo transformiše i sazreva da bude saobrazno Duhu, tako da se sam ostvaren čovek ne razlikuje od ostvarenja, od čiste svesti koja sve omogućava. Samo iskustvo prosvetljenja uopšte nije teško postići, jer to je prirodno stanje čovekovo, prosvetljenje je prava priroda čovekova, postoji više metoda da se to doživi, čak se može doživeti i spontano, ali čovek najčešće uopšte ne prepoznaje to kao prosvetljenje, ne razume pravu prirodu prosvetljenja zato što ne razume svoju pravu prirodu – a ne razume je onda kada njegovo celo biće nije dozrelo i usklađeno sa tim stanjem. Prosvetljenje se može dobiti i spontano doživeti, ali tada će se i izgubiti, jer u mnogim svojim aspektima postojanja naše bivstvovanje je i dalje nesvesno, podeljeno, poremećeno i neusklađeno. Samo je um nešto doživeo. A to nije dovoljno. Naša prava priroda je mnogo veća od nas samih, i od našeg uma, ona je sam Apsolut koji sve sadrži i omogućava. Priroda uma je dovoljno fleksibilna da može da pruži uvid u tu istinu, ali uvid nije i ostvarenje te istine, jer svo ostalo biće, kome um samo služi, ostalo je mehanično i uslovljeno. Zato um brzo ispada iz istine i ostaje mu samo sećanje na nju. Stvarnost naše prave prirode se ostvaruje celim bićem u svim dimenzijama bivstvovanja. Ona mora da se odradi i zaradi i napravi kao sopstveno postignuće. Samo u tom radu naša duša jača i raste u sopstvenoj zrelosti i snazi da nezavisno postoji u svim oblicima i stanjima postojanja, tako da nadrasta nas same ovakve kakvi jesmo sada. Zato se sve metode instant prosvetljenja zasnivaju na tome da se pruži samo mentalno iskustvo koje simulira pravo iskustvo, i da se pruži iluzija da je to sve što je potrebno i što se može doživeti, stalnim jalovim ponavljanjem, pomoću nekih nju ejdž tehnika ili narkotika.Te simulacije i simulakrumi prosvetljenja imaju za cilj da spreče rast i sazrevanje našeg bića u svesti koji se događa samo stalnim radom na sebi, kada nadrastamo svoje sadašnje stanje i svoj život ne razlikujemo od njegove najviše svrhe, da od nas sakriju istinu da je naša prava priroda nešto mnogo više od nas samih. Zato nam se nudi sve samo da ostanemo u našim starim okvirima, sve što bez promene i rasta nas samih, samo umom možemo da doživimo mehaničkim ponavljanjem.
 
OSHO O MEDITACIJI
 
Šta je meditacija i kako se meditira – kratko i jasno
 
DETALJNA PRAKSA KAKO SE MEDITIRA
 
SVE ŠTO JE POTREBNO ZA PRAKSU MEDITACIJE(24.3.2013)
 
KOMPILACIJA SVIH POTREBNIH TEKSTOVA SA SVIM UPUTSTVIMA
Šta je meditacija
 
Obavezno pročitati pre bilo kakvog razmišljanja o meditaciji. Ako već imate neku ‘tehniku’ meditacije – onda je još obaveznije.
 
Šta je prosvetljenje
 
Obavezno pročitati pre bilo kakve pomisli o prosvetljenju. Ako već imate neko ‘prosvetljenje’ – onda je još obaveznije. Temeljni princip probuđenja koji mora biti ispunjen da bi probuđenje zaista bilo probuđenje, a ne samo još jedan vaš san u snu.
 
Kako se događa prosvetljenje
 
Ako vam se ono „dogodilo“ nekako drugačije nego što je ovde opisano, obratite se svom lekaru.
 
Ekart Tol: Uvod u meditaciju
 
Osnovni uslov za meditaciju je: biti ovde i sada bez ikakvih koncepata i očekivanja, i razlikovati samu svest kao čisto prisustvo, kao prostor u kome je sve drugo moguće, od svih oblika i sadržaja svesti.
 
Ekart Tol: Cvetanje ljudske svesti
 
Vrlo je važno pažljivo odgledati celo ovo predavanje jer su ovde na najjednostavniji način rečene najvažnije stvari

MEDITACIJA
 
Izuzetno lep video o meditaciji sa odličnim uputstvima za početnike
 
Link za direktno gledanje filma
 
Mooji: Neograničeni mir
 
Lep opis celog toka meditacije
 
Mooji: Identitet zasnovan na mislima
 
Lep opis cilja meditacije – spoznati svedoka misli
 
Budistička meditacija za početnike – video
 
Šravasti Dhammika, theravada budistički monah i duhovni vođa Buddha Dhamma Mandala Society, izlaže osnovne principe budističke meditacije. Kako se pripremiti za vežbanje, sa kojim mentalnim stavom prići vežbanju, kako meditirati i koje rezultate od svega toga možemo očekivati, šta je svesnost, kako se proširuje…
 
William Hart: Umetnost življenja
 
Budistička meditacija za početnike
 
Budistička meditacija za napredne
 
Buddhaghosa: Path of Purification – Visuddhimagga (engl.)
 
Antologija tekstova o meditaciji prema Buddhaghosi – prevedeno
 
Peter Russell: TM za skeptike
 
Iako je TM, knjiga odlično prikazuje osnovne principe meditacije onima koji još nisu počeli da meditiraju, ali nameravaju
TAJNA (9.1.2013)
 
KOJU TREBA DA ZNATE KAKO MEDITACIJOM DA OSTVARITE SVE U ŽIVOTU
 
ZAKON PRIVLAČENJA
 
BEZ GRANICA – HO’O PONOPONO
 
FUNG JU-LAN: ISTORIJA KINESKE FILOZOFIJE
 
Lao Ce: Tao Te Đing (5 prevoda)
 
Čuang Ce
 
Konfučije
 
Ji Đing (3 prevoda)
 
Ji Đing – program za postavljanje pitanja
 
Carol Anthony: Vodič za Ji Đing
 
Dobri komentari za početnike
 
Huang Po: UČENJE O PRENOŠENJU DUHA
 
Lu Kuan Ju
 
TAOISTIČKA JOGA
 
ALHEMIJA I BESMRTNOST
 
Prevod dela, sa predgovorom i napomenama, „Tajne razvijanja suštinskog bića i besmrtnog života“ (Hsin Ming Fa Chueh Ming Chih), taoističkog učitelja Čao Pi Čena, rođenog 1860. godine
 
SAVETI ZA OČUVANJE I TRASFORMACIJU ENERGJE
 
Tajna zlatnog cveta
 
Džon Blofeld: Put do besmrtnosti
 
Taoistička alhemija životne energije
 
M.Čia M.Vin: Taoističke tajne o ljubavi
 
Negovanje i transformacija muške seksualne energije kroz Tao
 
Šaolinski Či Gun
 
Vežbe za kontrolu životne energije
 
Pet pesnica Šao Lina
 
Vlady Stevanovitch: Chi, put energije
 
Jedna od najboljih knjiga o upoznavanju i aktiviranju chi-a
 
Svami Maheshvarananda
 
SKIRVENE SNAGE U ČOVEKU
 
Sve o čakrama
 
Svami Satjananda Sarasvati
 
KUNDALINI TANTRA
 
Sve o buđenju kundalini
 
I nemojte samo da čitate o jogi:
 
Škola joge u Beogradu
 
Demonstracija chi-a:
 
Činija
Koplje
 
No drink!
Gasi sveću!
 
Tvrda glava
 
Stoj na dva prsta
 
Stoj na jednom prstu
 
*************************
 
D. T. Suzuki: Uvod u zen
 
D. T. Suzuki / E. From: Zen budizam i psihoanaliza
 
Zen danas – klasični i novi tekstovi
 
Zen priče
 
Zen priče – Osho
 
Mumonkan – zbirka zen-koana
 
Jasutani – roši
 
Predavanja o zazenu
 
Detaljna uputstva o zazen meditaciji
 
Japanska haiku poezija – Vladimir Devide
 
 
TVRDA FILOZOFIJA
 
MARTIN HAJDEGER: BITAK I VRIJEME
 
MARTIN HAJDEGER: ŠUMSKE STAZE
 
Izvor umetničkog dela; Doba slike sveta; Hegelov pojam iskustva; Ničeove reči: ‘Bog je mrtav’; Čemu pesnici?; Anaksimandrov fragment
 
MARTIN HAJDEGER: PUTNI ZNAKOVI
 
Napomene o Jaspersovoj ‘Psihologiji pogleda na svet’; Fenomenologija i teologija; Iz poslednjih marburških predavanja; Šta je metafizika?; O suštini razloga; O suštini istine; Platonovo učenje o istini; O suštini i pojmu prirode u Aristotelovoj ‘Fizici’; Pismo o humanizmu; K pitanju o bivstvovanju; Hegel i Grci; Kantova teza o bivstvovanju
 
MARTIN HAJDEGER: MIŠLJENJE I PEVANJE
 
Prevladavanje metafizike; Načelo identiteta; Onto-teo-loško ustrojstvo metafizike; Građenje, stanovanje, mišljenje; Stvar; Helderlin i suština poezije, »…pesnički stanuje čovek…«; Jezik; Reč; Put ka jeziku
 
G. V. F. HEGEL: FENOMENOLOGIJA DUHA
 
PLATON: DRŽAVA
 
PLATON: TIMAJ
 
NARUČIVANJE KNJIGA
 
FILOZOFSKI REČNIK
 
***************************
 
KRATAK KURS IZ ASTROFIZIKE I KOSMOLOGIJE
 
Stephen Hawking: Kratka povest vremena
 
David Bohm: Uzročnost i slučajnost u savremenoj fizici
 
Fritjof Capra: Tao fizike
 
Istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma
 
Michael Talbot: Holografski svemir
 
Lynne McTaggart: Polje
 
Lynne McTaggart: Eksperiment Namere
 
Ako je sve energija, ko dovršava njeno oblikovanje u konkretne fizičke pojave? Svesni subjekt svih pojava: mi, naša namera, volja, svest.
 
Koji k@#!* uopšte znamo!?
 
Popularan prikaz najdubljih teorijskih i eksperimentalnih otkrića fizike
 
Problem posmatrača i svesti: materijalne stvari postoje samo kada ih posmatramo
 
Priroda stvarnosti
 
Ajnštajnova teorija relativnosti – najveća teorija zavere
 
Ali ona je bila neophodna da se na osnovu nje postavi Teorija velikog praska koja se tako lepo slaže sa Biblijskim mitom o stvaranju. Staroj priči trebalo je dati harizmu ‘naučnog’. Ajnštajn je zapravo bio običan klovn u rukama Jezuita koji sve vreme diktiraju celom svetu kako će se nauka ‘razvijati’ i šta je ‘naučno’ a šta nije. Za one neupućene koji to još ne znaju: Jezuiti danas, kao i vekovima ranije, kontrolišu sve bitne naučne institucije u svetu. Nauka je pod njihovom strogom fašističkom diktaturom, a „naučna istina“, akademsko znanje i obrazovanje svode se na Gebelsovu (tačnije Jezuitsku) propagandu po kojoj svaka laž koja se mnogo puta ponavlja sa visokog, autoritativnog mesta, postaje istina.
 
Roger Schalafly: Kako je Ajnštajn upropastio fiziku

Kako je pokrao sve ideje i teorije, uključujući i E=MC2, sam pojam relativnosti, i kako je od njega jevrejska propagandna mašinerija napravila naučnu ikonu i „osobom stoleća“.
 
Ajnštajn: plagijator veka
 
Leteći cirkus Alberta Ajnštajna nastavlja njegov mozak
 
Christopher Jon Bjerknes: Proizvodnja i prodaja svetog Ajnštajna
 
Iako se u ovoj knjizi govori da iza Ajnštajna stoje cionisti – što je pogrešno, stajali su Jezuiti, a cionisti su samo njihovi pijuni u svetskoj zaveri – knjiga lepo prikazuje pozadinu promocije svetog Ajnštajna. Suština njegove promocije bila je da se zataška i iz nauke ukloni postojanje etra, kao temeljnog činioca fizičkih pojava, kako je to Nikola Tesla pokazao i dokazao, kao i značaj i uticaj samog Nikole Tesle. Teorija Velikog praska nije samo apsurdna i imbecilna sama po sebi (dokazano je da se svemir ne širi – bilo je to pogrešno tumačenje „crvenog pomaka“), nego je ‘naučno’ sredstvo da se ljudi održe u trodimenzionalnoj iluziji linearnog vremena. Tako bivaju zarobljeni u čulnom svetu i uslovljenom umu. Nebulozna i sama sebi protivurečna Teorija relativnosti trebala je da sakrije taj zatvor prividom ‘relativnosti svega’, da čovek ne primeti da su ga zatvorili u čulni kavez materijalnog uma, nego da je sve ‘relativno’, što bi trebalo da znači i ‘slobodno’ – iako niko pojma nema šta to tačno znači. Svemir je višedimenzionalan i ne može se objasniti samo fizičkim parametrima, on nastaje iz samog sebe, iz svojih suptilnijih dimenzija, sve vidljivo nastaje iz nevidljivog, materija se stvara iz nematerije i zato Zemlja i sva nebeska tela rastu. Zahvaljujući rastu cele Zemlje nastali su kontinenti kakve danas vidimo – a ne od infantilne izmišljotine o ‘Pangeji’ koja ni sama sebe ne može da održi. Nikola Tesla je u Herald Tribuneu 1935. napisao: “Kondenzacija primarne supstance se odvija konstantno, po dokazanom merilu, jer ja sam to utvrdio eksperimentima koji odaju bez ikakve sumnje da sunce i druga nebeska tela stalno rastu u masi i energiji te da u konačnici moraju eksplodirati vraćajući se primarnoj supstanci.“ …razmotrio sam i nastajanje prvobitne materije iz Etra, te primarne supstance koja prožima Univerzum. Postoje dokazi da ovaj proces neprestano teče, i to tako da se u isto vreme materija i rastvara u Etru. To je povezano sa rotacijama nalik na navijanje i odvijanje sata; moje fundamentalno otkriće koje nameravam da obznanim u bliskoj budućnosti pokazalo je da prva od ovih operacija prevazilazi drugu. Hoću da kažem da se u Kosmosu polagano ali stabilno povećava količina pojavne materije i njene energije, suprotno klasičnoj teoriji Lorda Kelvina, inače opšteprihvaćenoj kao jednoj od velikih istina nauke.” ”Nikola Teska, Nove činjenice o kosmičkim zracima, neobjavljen članak iz 1935 g, Теslin Arhiv, Muzej Nikole Tesle, Beograd.
(Objavljeno u časopisu TESLIANA br 2-3, 1993.)
 
Zemlja raste: istraživanja geologa i literatura
 
Predavanje James Maxlow-a o geološkim dokazima rasta zemlje
 
Dr. James Maxlow: Zemlja se širi (časopis Nexus br.10)
 
Poslednje što fizičari mogu da nam kažu:
 
Sve je energija
 
Električni svemir – Konačno su otkrili pranu! Sve astrofizičke izmišljotine i bauci za malu decu (‘crne rupe’, ‘pulsari’, zvezde kao hidrogenske bombe itd.) nestaju kada se u naše viđenje kosmosa uključi struja.
 
Sve je svest
 
Priroda stvarnosti – Svest je u osnovi holografskog univerzuma i sam čin osvešćenja stvara ono što se osvešćava, od božanskog do našeg čina kao svesnog subjekta. Konačno su otkrili sebe! Naravno, samo teoretski. Jer nisu praktičari meditacije. Da jesu, uvideli bi da božanska svest stvara svet KROZ um svesnog subjekta.
KOSMOS JE HOLOGRAM
 
Izvan uma Božansko je sam Apsolut kao Jedno u kome ne postoji ništa po sebi i za sebe (izdvojeno). Izvan uma kosmos je ono „ništa“ o kome govori apofatička teologija, ili šunjata u budizmu. Svaki oblik, vreme i prostor, postoje isključivo KROZ UM svesnog subjekta u onoj meri u kojoj čovek nije svestan Sebe. Koliko je nesvestan, toliko se fizički svemir projektuje izvan njega. Ne samo kao njegovo tumačenje, ne samo na subatomskom nivou u eksperimentima, u kojima je primećeno da sámo prisustvo posmatrača, ljudi, izaziva pojavu čestica,koje su inače bez njihovog prisustva talasi energije, nego i kao božanska moć stvaranja uvek i svuda oko nas. Sve materijalne i stvorene stvari koje vidimo oko nas postojezbog nas, zbog svesnog subjekta, kako to tvrdi Jači antropički princip (SAP). Zapravo, kada smo neodgovorni i nesvesni sopstvenih misli, one se trenutno projektuju izvan nas kao fizički univerzum da bismo ga na taj način postali svesni. Kako bi Đaini rekli: fizički svemir je izlučevina (bolje reći: projekcija) naše karme. Fizičari znaju da je sve informacija, ali ne znaju kako se informacija pretvara u materiju. Odgovor je ovde izrečen: svesni subjekt je onaj činilac zbog kojeg se informacija pretvara u materiju. Zapravo ne ‘pretvara’, već prikazuje samom subjektu kao materija. Zato stanje svesti subjekta odlučuje kakav će svet videti: da li materijalan na javi, ili nematerijalan u snu, ili neće videti ništa ako je nesvestan. Pre ljudi, svesni subjekti su bile zvezde. One su na kosmičkom planu uticale da se stvori materija u obliku planeta. Planete su zatim kao svesni subjekti uticale da se materija još finije oblikuje u životnu energiju u sav živi svet, zavisno od svog položaja i odnosa sa drugim planetama. Povezanost tog mikro i makrokosmičkog uticaja pokazuje nauka astrologije. Na kraju ljudi kao individualne duše su najfiniji privlačitelji koji izazivaju sve događaje koje vidimo kao ljudski svet iskustava. Pre zvezda, sama božanska energija je bila svestan subjekt kao Puruša. Ona je to i sada, samo što je preuzela najfinije individualno oličenje kao čovekovo Sopstvo, iskustvo ‘Ja jesam’. Zato se energija samo u prisustvu uma, pod njegovim uticajem, ponaša kao materija i poseban oblik. I pod tim uticajem postoji sve što vidimo. Zato um može da deluje na materiju. Zato deluje Zakon privlačenja. Zato svi prosvetljeni govore da je kosmos u nama i da nismo odvojeni od Boga. Prosvetljen čovek je sâm Bog kao ličnost. To sve pokušava da poveže
 
Gregg Braden: Božanska matrica
 
Povezivanje teorijske fizike i stvarnosti u živom iskustvu i delanju
 
Naručivanje knjige
 
(Download celog predavanja ‘Jezik Božanske matrice’ bez cenzure)
 
Centar za kosmološke studije Nikola Tesla – Beograd
 
Istraživanje fizike svesti, kao nastavka dosadašnje klasične i kvantne fizike Iako se ovde tvrdi da je fizika svesti nova i mlada nauka, to nije tačno. To je najstarija nauka. Njeni temlji su u teorijiSankhye i u praksi Patanjđalijeve Joge. Za razliku od klasične i kvantne fizike, fizikom svesti ne možemo da manipulišemo niti da je izučavamo spolja. Ona je izraz naše suštine ili Sopstvenosti. Zato je Nikola Tesla bio prirodni jogin i meditant. Zato nije ni uspeo spolja da je realizuje i podeli svim ljudima, odnosno njena realizacija je ostavljena za dalju budućnost, kada broj ostvarenih i probuđenih ljudi postigne dovoljnu kritičnu masu. Zakonitosti fizike svesti uopšte ne mogu da se osveste i realizuju izvan čoveka – iako su to iste zakonitosti po kojima postoji univerzum, jer čovek je mikrokosmos. Ali zato svako može da je realizuje u sebi. Zato je ona drugi naziv za čovekovo buđenje.
 
Nauku o čovekovom buđenju dao nam je Buddha još pre 2.500 godina.
ASTROLOGIJA – komplet knjiga i programa za učenje astrologije(1.2.2013) je egzaktna nauka koja nam otkriva kako smo sačinjeni od zvezda. Najšire osnove naše ličnosti određene su godinom rođenja, koje su uslovljene aktivnostima sunca. Njih opisuje kineski zodijak. Uvek ga treba kombinovati sa zapadnim zodijakom koji pokazuje kako smo uslovljeni godišnjim dobom, danom i časom rođenja. Time su obuhvaćeni svi ciklusi i razmere prostorvremena koji nas sačinjavaju.
 
ASTROTEOLOGIJA: 1 2 3 4
 
Kako je astrološka nauka poslužila da se stvori mit o Hristu, da se drevno znanje o čovekovoj transformaciji i prosvetljenju sakrije i pretvori u religijske bajke za ljude detinjeg uma.
 
STARI EGIPAT
 
Ljubinka Radovanović: VELIKA JEDNAČINA
 
Mit i simbolika Starog Egipta prema učenju
 
R. A.Swaller de Lubicz-a
 
EGIPATSKA KNJIGA MRTVIH
 
TAČNIJE: KNJIGA O RAĐANJU DUŠE U DAN
 
GERALD MASEY: EGIPATSKA KNJIGA MRTVIH
 
Dobra objašnjenja samog teksta kao i pravih pojmova koji su inače (namerno) pogrešno prevedeni, kao na primer „podzemni svet“ Duat, koji zapravo znači „prvo jutarnje svetlo“. Takođe ispravlja laž da su Egipćani mumificiranje radili zbog telesnog uskrsnuća, što je krivo preuzelo hrišćansko učenje. Egipćani su mumificiranje radili jedino zbog očuvanja obeležja ličnosti koja je bila potrebna duši u prelaznom periodu, dok preminuli ne pređe u nebesku svetlost, u istinsko vaskrsenje duše. Uputstva za taj prelazni period sadrži „Knjiga mrtvih“ kojoj je tačan naziv „Knjiga o rađanju duše u dan“. Knjiga je nezaobilazna za razumevanje šta je sve hrišćansko učenje nasledilo od staroegipatskog.
 
REČNIK EGIPATSKE CIVILIZACIJE
 
MITOVI STAROG EGIPTA
 
ZMIJA NA UZGLAVLJU
 
DREVNI EGIPATSKI KNJIŽEVNI SPISI
 
RAZGLEDAJTE KEOPSOVU PIRAMIDU IZNUTRA
 
(KORISTEĆI MIŠA I STRELICE)
 
I UOČITE PUNO TRUDA DA SE NAČINE OBLICI I UDUBLJENJA KOJA NEMAJU NIKAKVE DRUGE SVRHE OSIM DA POSLUŽE KAO LEŽIŠTA NEKIM UREĐAJIMA KOJIH VIŠE NEMA
 
ZAKONICI DREVNE MESOPOTAMIJE
 
GILGAMEŠ
 
ENUMA ELIŠ – Sumersko-akadski ep o stvaranju
 
Prevod sumerskih zapisa o tome kako su vanzemaljski bogovi Anunnaki stvorili crnu rasu ljudi u Africi za rad
 
Sitchin – Dvanaesti Planet
 
Sumerski zapisi o vanzemaljcima
 
ISTINA O TIBETU I LAMAIZMU (2.4.2013)
 
IZ ČASOPISA NEXUS BR. 23
 
DARKNESS OVER TIBET – Theodore Illion
 
O uticaju reptila iz podzemja na tibetansku verziju „budizma“
 
Tibetanske lame uopšte nisu budisti, oni se lažno predstavljaju kao budisti dok su zapravo šamani, demonisti i magijaši kojima je najveća želja da postignu što bolje sledeće rođenje. To je sve u potpunoj suprotnosti saizvornim Budinim učenjem koje je sačuvano u palijskom kanonu. Upravo zato Iluminati (i njihovi masoni) predstavljaju tibetanske „budiste“ kao jedine prave budiste i Dalaj Lamu kao jedinog pravog predstavnika budizma u svetu. To je sve prevara i laž koja ima za cilj poništenje pravog budizma i Budinog pravog učenja zato što ono na najbolji mogući način ukazuje na praksu probuđenja čovekovog od svih uslovljenosti ovoga sveta. To je trn u oku Jezuitima koji preko masona vladaju svetom putem svih mogućih uslovljavanja ljudi. Budino učenje o probuđenju je njihov najveći neprijatelj. Zato im je Dalaj Lama najveći prijatelj. http://www.westernshugdensociety.org/
U tibetanskoj „budističkoj“ tradiciji postoji nekoliko individualaca (Tilopa, Naropa, Milarepa) i dela (Mahamudra, Bardo thodol – Knjiga mrtvih) koji dostižu najveće vrednosti budizma, ali danas od toga nema ništa na Tibetu. Samo šamanistički rituali koji se svode na beskrajno mantranje i obrtanje čegrtaljki, sve u nadi boljeg rođenja. Možda će neko reći da je mahajana budizam viši oblik i nastavak Budinog učenja, ali nije tako. Pre svega, sam Buda je, kada se pažljivo čita, rekao sve što mahajana pokušava da kaže. Nagarđuna, koji se smatra osnivačem mahajane (mada on nije ništa osnivao) samo je detaljnije osvetlio suštinu Budinog učenja, onog koje je sam Buddha izneo, ali se nakon vremena (posle 500 godina) zagubilo u formalnostima. Suština je sámo buđenje i utrnuće. Ono podrazumeva da je samsara nirvana i da ništa nije odvojeno, da mi to već jesmo, samo treba da se probudimo u tome što jesmo, ne da nešto novo postajemo. To podrazumeva sam pojam buddhi (buđenje) i nibbana (utrnuće, prestanak iluzije). Ali Buddha je znao da je um sposoban da lažira apsolutno sve, pa i takav uvid, samo buđenje, tj. ishod svakog procesa. Kao u hipnozi čovek sebe može mentalno da ubedi da je već svestan. Da ne bi došlo do takvog lažiranja rezultata probuđenja, Buda nije mnogo govorio o rezultatu, izbegavao je sve metafizičke diskusije i odgovore, već je uvek naglašavao samu praksu i disciplinu sa kojom se istinski postaje probuđen. Tako je ljudima učinio bolju uslugu. To je učinio i Nagarđuna, samo je jače osvetlio tu suštinu u samom Budinom učenju koje je zapisano u palijskom kanonu. Ništa više od toga. Ali kao što uvek biva sa nekim izvornim učenjem, i to se vremenom menjalo i okrenulo na sasvim drugu stranu tako što su i Nagarđunu počeli da tumače svi kako su znali. Tako su došli do potpunog lažiranja ishoda duhovnog napora, do ubeđenja da je ishod već prisutan i da ne moramo ništa da radimo, možemo da se opijamo i seksamo – samsara je već nirvana i budina priroda je već u nama. Tako je nastala mahajana kakvu danas imamo i kakvu nam nameću Iluminati koji drže svet pod hipnozom.Simulakrumima i simulacijama svih ishoda. Tako se ljudi održavaju u snu u kome sanjaju da su budni. Um ima tešku sklonost da svaku simulaciju doživljava kao samu stvarnost. Zapravo, sam um je sposobnost simulacije realnosti u našoj glavi. Zato njime možemo da zamišljamo i osmišljavamo realnost iz svih mogućih aspekata, nezavisno od vremena i prostora. Zato Iluminati svu realnost svode na simulaciju realnosti. Tako proizvode inflaciju uma koja javu i san pretvara u jedno, u stanje nevidljivog ropstva.
 
Umesto knjiga i rada na sebi, neki piju droge
DMT – duhovni molekul
 
Najnoviji metod držanja ljudi pod hipnozom je prešao u postmodernu paradigmu još sredinom 20-tog veka, uvođenjem psihodeličnih droga. Droge ne menjaju čoveka u „viša stanja svesti“. Samo mu daju privid u ta stanja. Suštinske i trajne promene u višu svesnost čovek dostiže samo radom na sebi, a taj rad su detaljno još davno opisali Patanjđali i Buddha. Tim radom na sebi čovek sam postaje to više stanje svesti. Nisu iskustva viših stanja svesti, stečena na bilo koji način, sama po sebi cilj, nego sam rad na sebi donosi trajne promene u čoveku koje daju onu zrelost koja stoji iza tog „višeg stanja“ svesti i omogućava je. Droge samo daju vantelesna iskustva i kratak boravak u astralu ili hiperspejsu (kao DMT) i nakon toga čovek ostaje u lažnom uverenju da je postigao cilj bez truda. Jeste nešto video, ali kao turista, ne kao domaćin u tom višem stanju svesti. Na početku ovog dokumentarca se i govori da DMT donosi iskustva koja su „ista kao ona koja se postižu u izmenjenim stanjima svesti kroz meditaciju i askezu.“ Zašto ih onda ne postignu na taj način, zašto koriste hemiju kao prečicu? Zato da bi se izbegao rad na sebi i preskočila etika koja je uslov za pravu meditaciju, jer upravo taj rad je ono što istinski menja čoveka iz nesvesnog u trajno svesno i duhovno biće, a ne sámo psihodelično iskustvo „višeg stanja svesti“. U tome i jeste cela obmana: predstavlja se da je „više stanje svesti“ samo gomila fantastičnih vizija i osećanja za vreme tripa i da je to cilj sam po sebi, pa je svejedno kako se postiže. Nameće se zaključak da je i bolje ako je to lako pomoću droge, nego teško pomoću tradicionalnih duhovnih metoda, joge i meditacije – koje jedine trajno menjaju čoveka u skladu sa višim stanjem svesti. I to je još jedna laž onih koji falsifikuju drevnu baštinu čovekovog probuđenja: tradicionalne jogičke i budističke prakse meditacije uopšte nisu teške, niti su zastarele niti su neprikladne za savremenog čoveka. Naprotiv. Svako ko ispravno krene putem tradicionalne meditacije doživljava takva blaženstva i uvide da nikada ne bi poželeo da ih zameni sa iskustvima koje donose droge. Sve psihodelične droge popularišu oni koji rade na očuvanju ljudi u iluzijama. Za razliku od crkve i naučnika koji na grube načine onemogućavaju ljudima uvid u Stvarnost, lažiranjem Stvarnosti ili sprečavanjem pravog znanja, ovi to čine tako što daju privid lakog uvida u Stvarnost prostim gutanjem psihodelične supstance. Isti cilj, samo nova i savremenija taktika. Ili da kažemo: postmoderna taktika: evo vam mrvice Stvarnosti koju ste tražili, to je to, sad znate, samo ostanite isti, ne morate više da tražite Stvarnost. Važno je samo preskočiti stare učitelje i pravi rad na sebi koji transformiše čoveka da bude Stvarnost koju traži spolja, i dati ljudima novu pilulu. Uvek plavu, naravno, koja izgleda kao crvena. Najveći domet održanja ljudi u iluzijama je u tome da im se pruži uvid u Stvarnost, da je gledaju licem u lice, a da pri tom ostanu u neznanju, da oni sami ne budu ta Stvarnost – koja u suštini i jesu. Suština iluzije jeste da Stvarnost izgleda spolja i da nekim sredstvom treba doći do nje, neuviđanje da ona već Jeste kao samo postojanje i da ništa osim nje ne postoji. Najviša Božanska Stvarnost je čovekova suština. Čovek ovde postoji da bi je aktuelizovao na sve najfinije načine. Zato je suština svake iluzije i ropstva ljudi u tome sa budu onemogućeni da aktuelizuju tu svoju Božansku Stvarnost. To onemogućavanje zapravo čoveka prisiljava da je jače i detaljnije aktuelizuje. Redovna iskustva pod uticajem ayahuasco droge je susret sa zmijskim, reptilskim demonima i greysima, njihovim klonovima koji otimaju ljude i masakriraju ih u eksperimentima. Čak i tako dobar istraživač kao što je Graham Hancock širi dezinformacije o tim iskustvima u svojim predavanjima koja su inače puna dobrih i tačnih zapažanja. On žali što ga greysi nisu pokupili za vreme jednog tripa. Kao da mu nisu poznati izveštaji Williama Coopera, Phila Schneidera,Barbare Bartholic i dr.Karle Turner o monstruoznoj pozadini tih vanzemaljaca. Možda zato što su svi oni pobijeni jer su iznosili te informacije, a on slobodno drži predavanja u kojima populariše ono što su ovi osuđivali.

Pretraživač za ostale knjige
 
***************************
 
NAUČITE SANSKRIT NA VREME
 
AKO ŽELITE DA ZNATE SRPSKI
 
Koreni srpskoga jezika – prof. Radmilo K Stojanovic
 
UVOD U SANSKRIT
 
Gramatika i pravopis na srpskom
 
GRAMATIKA – TEKSTOVI – REČNIK
 
REČNIK SRODNIH SANSKRTSKIH I SRPSKIH REČI
 
Naručivanje rečnika u sva tri toma
 
NAUČITE SVOJ JEZIK DA BISTE ZNALI DA MISLITE I OSMIŠLJAVATE ISPRAVNO I TAČNO.
 
SAMO NA NAŠEM MATERNJEM JEZIKU NAŠE MISLI SU ZAISTA NAŠE.
 
SEBE POČINJEMO DA GUBIMO ZABORAVOM SVOG JEZIKA.
 
SAMO SVOJIM JEZIKOM IZRAŽAVAMO SVOJE MISLI I OSTAJEMO SVOJI.
 
POROBLJAVANJE UVEK POČINJE NAMETANJEM TUĐEG JEZIKA, A ZATIM I TUĐEG MIŠLJENJA.
 
MISLIMO POMOĆU JEZIKA, DA BISMO ZNALI DOBRO DA OSMIŠLJAVAMO,
 
MORAMO ZNATI KAKO JEZIK NASTAJE, RAZVIJA SE I GDE SU MU GRANICE.
 
DA BISMO TO ZNALI, MORAMO GA CELOG DOBRO POZNAVATI.
 
ŠTO SE TAČNIJIM JEZIKOM IZRAŽAVAMO, TO SU NAM I MISLI ISPRAVNIJE.
 
KADA BUDEMO DOBRO I TAČNO OSMIŠLJAVALI, TADA ĆEMO ZNATI I GDE SU GRANICE MISLI.
 
UM SE SASTOJI OD MISLI. ROPSTVO I SLOBODA SAMO SU MISLI.
 
ONO ŠTO NAS POROBLJAVA, TO NAS I OSLOBAĐA.
 
KO NE ZNA SVOJ JEZIK, NE ZNA NI GRANICE MISLI.
 
KO NE ZNA GRANICE MISLI, NIJE SVESTAN NI SAMIH MISLI.
 
ŠTO JASNIJE VIDIMO TE GRANICE, TO JASNIJE VIDIMO I ONKRAJ NJIH,
 
ONO BEZGRANIČNO.
 
Ivan Klajn: GRAMATIKA SRPSKOG JEZIKA
 
Ivan Klajn: REČNIK JEZIČKIH NEDOUMICA
 
Milan Budimir – Razni radovi
 
M. STEVANOVIĆ: SAVREMENI SRPSKOHRVATSKI JEZIK
 
GRAMATIČKI SISTEMI I KNJIŽEVNOJEZIČKA NORMA
 
KNJIGA 1 KNJIGA 2
 
REČNIK SRPSKOHRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA -MATICA SRPSKA
 
Elektronski rečnik srpskog književnog jezika
 
POČETNA STRANA MOJE KNJIGE RAMANA MAHARŠI OSHO NISARGADATA
 
GURĐIJEV OSTALE VAŽNE KNJIGE BILI MAJER DEJVID AJK I ZAVERE
 
BIBLIJA NLO ZDRAVLJE BESPLATNA ENERGIJA ISTORIJA

 

 

Advertisements

4 comments on “OVDE JE UGLAVNOM SVE ŠTO JE PAMETNOM ČOVEKU POTREBNO DA SE RASPAMETI

  1. najbolji domaci sajt o Spiritualnosti, sve je na jednom mestu.
    zasluzuje prestiznu nagradu ako takva postoji u 3D svetu….

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s