O PREKOGNITIVNIM SNOVIMA – VISE RAZNIH TEKSTOVA, IZ VISE IZVORA

1. San monahinje sa Kipra pre agresije Turaka na Kipar1974. godine. Monahinja je u snu videla prepodobnog Kendeja koji ju je upozorio da će Turci upasti na Kipar, poubijati i poklati mnoge nevine: Ali vas (monahinje u manastiru) neće dirati i nemojte napuštati svoj manastir. Jaću biti vaš zaštitnik. Da kažeš hrišćanima da se pokaju, jer ako se ne pokaju, bi će svi poklani od Turaka. Nakon deset dana ponovo joj se prokazao u snu sveti Kendej i upitao je da li je rekla ljudima da se pokaju. Kada mu je monahinja odgovorila odrečno, tražio je da mu obrazloži to njeno nečinjenje. Ona mu je rekla: Kome da kažem? A svetitelj joj odgovori: Svima da kažeš, pa ko hoće neka se pokaje. Ali, monahinja opet nikome nije rekla ono što joj je bilo zapovedano. Posle nekoliko sedmica je usnila sledeći san: Stojim na ogradi manastira i gledam prema Lamesu(grad na Kipru koji su Turci okupira-li 1974. godine uz brojne pokolje nedužnog stanovništva), a izmeđ u Lamesa i manastira kao da nema nikakve prepreke. Videla sam da je centar Lamesa prepun turskih vojnika, čitave porodice poklane po uli-cama sa svežom krvlju oko njihovih tela. Iznenadih se i pogledah na sat koji je pokazivao četiri izjutra i rekoh u sebi: »Gospodi pomiluj, kad je bio rat i Turci poklali polovinu Lamesa«. Otrč ala sam sestrama da ihprobudim (još uvek sanja)i da se pomolimo i prosimo milost Božju. Ses-tre su se probudile i klekle na molitvu: Dok su se molile, anđ eo Gospod-nji si đ e sa neba i reč e mi: »Šta imaš, te vi č eš?« Ja mu odgovorih: «Turci lupaju na vrata našeg manastira, a ti pitaš šta vičem!« Anđ eo mi reč e:«Ne boj se!« i odmah pri đ e sestrama i okadi usta prve, i reče: »U imeOca i Sina i Svetoga Duha. Amin.«, i izađe duša sestre i on je uze nanebo. Zatim se približi drugoj, i učini isto tako. Zatim priđe k meni i upi-ta me: »Ti, šta ćeš da činiš? Hoćeš li da umreš mučenički, ili da umreš na isti način?« Ja mu rekoh: »Hoću da postradam mučenički, ali…«, i stadoh. Razumela sam da su Turci nemoralni. A anđeo mi reče: »Raz-misli dok imaš vremena«, i otide na nebo, a ja se probudih. Monahinja je ovaj san ispričala mnogima, ali su je mnogi i grdili zbog toga što zas-trašuje svet. *** – Nakon nekoliko noći, monahinja je ponovo usnila prepodobnog Kendeja. On je bio tužan zato što niko nije poverovao u njegove poruke iupozorenja. Tada monahinja reče u sebi u snu: Zašto Turci da budu toli-ko snažni i da kolju hrišćane tako često? Možda oni više ugađ aju Bogu? Sveti otac ječuo njene misli i odmah joj odgovori: Ne huli na Boga. Hriš ćani su pšenica, a Turci kukolj. Gospod hoće da sakupi sa gumna žito u žitnice svoje pomoću pokolja koji će biti od Turaka. Posle pokolja hrišćana, Gospod će da spali Kipar s jednog kraja do drugog, da bi očis-tio gumno od kukolja. Monahinja opet u sebi reče: Ja sam došla sa Hiosa da bi spasila Kipar, a sad ćemo propasti svi zajedno. Zar ne bi bilo bolje da sam ostala na Hiosu. Svetitelj joj odgovori: Hios će propasti, i sva grčka ostrva će propasti. Monahinja ponovo u sebi reče: Šta će biti? Uzeće se, dakle, Carigrad! Sveti otac joj razotkri budućnost sveta: Veliki  pokolj će biti u celom svetu, a Bog će sačuvati samo jake pravoslavce da se bore sa antihristom. Gospod će uništiti zemlju ognjem na svečetiri njene strane. Koji budu poklani od Turaka biće srećniji, jer koji ostanu u vreme dolaska antrihrista, podneće tako velike muke da će smatrati blaženima one koji su ranije pomrli i nisu videli šta sve treba da propate ovi samo od antihrista.

2. Aleksandar K. Mitrović (isečak iz knjige) Rimski papa. U snu o tadašnjem rimskom papi Jovanu Pavlu II bilo mi je pro-kazano da je reč o pretposlednjem papi. I videh u snu Jovana Pavla II kako, godinu dana pred svoju smrt, veli: »Dolazi antihrist«. Pri tome jebio potpuno svestan činjenice da je on pretposlednji papa. Poslednji  papa je imao nekoliko imena, a upamtio sam samo poslednje: of Rose. I on je govorio:» Dolazi antihrist« itd…

3. Aleksandar K. Mitrović (isečak iz knjige) Sveti Jovan Kronštatski, duhovni otac Rusije – U drugom snu bio sam počastvovan da se nađem pored svetog Jovana Kronštatskog. Upitah ga o značenju Otkrivenja svetog Jovana Bogoslova. Svetitelj meni i drugima protumači: »Antihrist će otići na islamske zemlje«. Upitah ga ponovo: »Da li na sve islamske zemlje?« Sveti Jovan Kronštatski mi pojasni: »To sada ne može da se kaže«. Pre i  posle mojih pitanja sveti otac je razgovarao na meni nepoznatom jeziku sa neznanim čovekom. Docnije intuitivno pomislih da je reč o aramej-skom jeziku kojim je i Hristos govorio. Ja rekoh: »To samo Bog može da kaže. Ne bi bilo ni dobro da čovek sve zna«. Svetitelj mi odgovori:»Upravo tako«. Tada videh da je sveti Jovan Kronštatski veoma živa-han starac sa polutamnim tenom. Posle toga sam se razišao sa svetite-ljem, ali sam ubrzo zatim pokucao na vrata njegove blještavo bele, nevelike kuće. Sveti Jovan Kronštatski je otvorio vrata, ali je hteo odmah da ih i zatvori. Zamolih ga da me pusti da mu postavim jedno pitanje koje me je posebno zanimalo. Sveti otac se umilostivi i uvede me u svoju kuću. Tamo videh neznanu osobu za koju najpre pomislih da je svešteno lice, ali ubrzo shvatih da je vojno lice sa visokim činom, jer sam primetio da razgovara neuobičajeno velikim vojnim telefonom. Tada upitah svetog Jovana Kronštatskog: Da li zver sa dva roga (iz Otkrive-nja) označava Sjedinjene države kao sledbenika antihrista?«itd…

4. Aleksandar K. Mitrović (isečak iz knjige)Treći svetski rat – Usnio sam da engleska kraljica kaže: »Rusija se mora zaustaviti. Sibir i Ural, njihova prirodna bogatstva moraju biti konačno naši.« Otrčah da svojim bližnjima kažem da je POČEO TREĆI SVETSKI RAT… ( nastavak sna pogledati u mojoj knjizi o arhetipskim i prekognitivnim snovima). Ja na žalost mislim da smo na pragu trećeg svetskog rata. A to je stav i Aleksandra Dugina. Jer, novi svetski poredak se ne može ostvariti bez globalnog rata, niti bez globalnog genocida posredstvom veštački proizvedenih bolesti i ničim izazvanih ratova. Bankarska pseudo elita ne može zavladati svetom bez novog svetskog rata, a bez globalnog holokau-sta se ne može sprečiti niti uspon Kine i drugih zemalja BRIK grupacije na čelu sa Rusijom. Vojna premoć atlantista je nesumnjiva, tako da je nama svima neophodna Božja pomoć. Razvoj sveta ka apsolutnom zlu će neminovno biti zaustavljen. Zbog čega? Pisao sam o istraživanjima o uticaju kolektivne svesti. Svest može uticati na tvar posredstvom kolapsa talasne funkcije. U svim sta-njima tvari koji se mogu opisivati teorijom verovatnoće i teorijom haosa ovakav uticaj je nesumnjiv. Postoje jasni fizički, eksperimentalni dokazi u prilog tome. Implikacija tih istraživanja je sledeća. Na primer, u Sjedinjenim državama nalazi se super vulkan Jeloustoun koji se svake godine uzdiže za nekoliko cm, a već kasni sa erupcijom. Zabeležene su i pojačane seizmičke aktivnosti u Jeloustounu 2010. godine, što povećava verovatnoću za erupciju supervulkana. Ali, ta verovatnoća zavisi i od stanja kolektivne svesti. Na primer, eksperimentalno su zabeleženi kvantni pomaci na kvantnom detektoru slučajnih događaja kojim se beležilo stanje kolek-tivne svesti i nekoliko dana pre 11. septembra, a detektori su bili postavljeni na preko 50 lokacija u svetu. Ne samo da svest može uticati na tvar, već je nesvesno van prostora i vremena i samim time možemo posredstvom izmenjenih stanja svesti predvideti buduće događaje. Shodno tome, možemo reći da postoji duboko prožimanje između geopolitike i dubinske psihologije. To je uočljivo i po tome što je ideologija bankarske pseudoelite zapravo satanistička. Postoji jedno psihološko pravilo. Ako neko ima svu vlast, onda se i psihički menja, počinje da umišlja da je bog bez Boga (sveti Jovan Damaskin). To je slika arhetipa mana-ličnost (Jung) koga ja nazivam arhetipom moći. To je predstava moćnog vrača koji vlada prirodnim silama i svojim saplemenicima. Reč je o nesvesnom poisto-većenju. Otuda sa psihološke tačke gledišta, nije čudno što bankarska pseudoelita želi apsolutnu kontrolu nad ljudima, što želi da od podanika stvori robove plitke pameti. To je bolest i to duševna bolest, i zbog toga je bankarskoj pseudoeliti mesto u duševnim bolnicama, a ne na vlasti. Zbog svega toga se svakako mora ubuduće onemogućiti da centralne banke ma koje države budu u privatnom vlasništvu. A naravno da bi bilo idealno da na vlasti budu moralne, obožene i ohristovljene ličnosti ili bar da imaju savetodavnu kontrolu u državi. Što se tiče Sjedinjenih država i atlantista, oni će propasti. To su svi predvideli, čak i njihov spavajući prorok, Edgar Kejs. I ja sam o tome pisao u svojoj knjizi o nesvesnom znanju analizirajući svoje prekognitivne snove. Postoje i drugi snovi, ali i drugi pokazatelji njihove propasti koji govore o 2012. godini kao ključnoj godini. No, nije dato čoveku sve da zna, a ne bi bilo ni dobro da čovek sve spozna, jer čovek ipak ne može nikada biti Bog, već samo bog bez Boga. – IZVOR GORNJEG TEKSTA: http://www.scribd.com/doc/30974667/PREKOGNITIVNI-SNOVI

IZVOR DONJEG TEKSTA: VESTIonline – ZAGONETKA SNOVA (2)

PREDSKAZANJA NOCI

Nije čoveku dato sve da sazna, a i ne bi valjalo sve da zna, tvrde religiozni ljudi. Ipak, savremena nauka nikako ne miruje kad su u pitanju tajne. Prekognitivni snovi, to jest oni koji otkrivaju budućnost, i te kako su zagonetka na koju naučnici zasad nemaju odgovora. Neki naučnici smatraju da određeni događaj uzrokuje talas koji se širi napred i natrag u vremenu i na subatomskom nivou donosi informaciju o događaju koji će se na atomskom nivou tek desiti. Ovi se talasi najčešće prenose u vidu slutnji i snova. Sva materija na neki način već ima plan svoje budućnosti, s tim što događaji postoje samo kao mogućnost. Psiholozi tvrde da podsvest zna mnogo više nego mi sami ili nas nije previše briga za to. Najnovija istraživanja pokazuju da je oko trećina populacije bar jednom doživela ovaj fenomen. Abraham Linkoln je navodno sanjao atentat dve nedelje pre nego što je ubijen. Sanjao je da šeta belom kućom i čuje jauke. U holu je ugledao vojnike koji zapomažu nad nečijim telom. Kad ih je upitao ko je to, odgovorili su: „To je predsednik. Ubili su ga.“ Mark Tven je opisao san u kome je video leš svog brata kovčegu nekoliko nedelja pre nego što je poginuo u eksploziji, a Čarls Dikens je sanjao o ženi u crvenom pod imenom gospođica Napije baš pre nego što ga je posetila devojka koja je nosila crveni šal i predstavila se kao gospođica Napije. Ruski hemičar Dmitrij Mendeljejev sanjao je kako hemijski elementi plešu i svrstavaju se prema svojoj atomskoj težini. Tako je svet dobio periodni sistem elemenata. Tibetanska tradicija povezuje različite vrste snova s određenim razdobljima noći. Tako između deset uveče i jedan iza ponoći sanjaju se snovi koji su sećanje na događaje iz prošlosti. Od jedan do četiri ujutro duhovi snove kreiraju duhovi prirode prema svom raspoloženju. Od četiri do sedam ujutro snovi su rezultat naših unutrašnjih stanja. Snovi koji dolaze između sedam i osam ujutro predviđaju budućnost, jer se u to doba prekoračuju granice vremena i primaju poruke iz budućnosti.

SAN O NOSU
Najveći autoritet među antičkim tumačima snova Artemidor iz Daldisa (134 – 200) u svojoj čuvenoj knjizi „Simbolika snova“ naveo je primer tri neobična sna jednog trgovca parfemima. On je tri puta uzastopce sanjao potpuno isti san – da nema nos. Kada je prvi put sanjao taj san propala mu je radnja, što Artemidor objašnjava „on je izgubio svoj nos, kojim je procenjivao svoje parfeme“. Nekoliko godina kasnije, kada je parfemdžija već odavno ponovo otvorio svoju radnju, sanjao je isti san. Ubrzo je optužen zbog falsifikata i morao je pobeći iz otadžbine, jer „nos je najistaknutiji na licu čoveka“, zaključio je Artemidor. Kad je treći put sanjao isti san, ubrzo je umro, jer zaključio je Artemidor, lobanja nema nos. On je svaki simbol sna stavljao u kontekst životne situacije snevača, kao i u modernom tumačenju snova, budući da jedan isti simbol kod različitih osoba ima različita značenja.

KREVETI ZA SNOVE
Egipćani i Grci su verovali da su snovi poruke od bogova. Kad bi ih nešto mučilo, pravi odgovor je ležao upravo u snovima. Da bi se posavetovali s bogovima Egipćani su putovali u hram u Memfisu. Tamo bi preko noći spavali na posebnim krevetima za snove u nadi da će primiti božanski savet, pomoć ili ozdravljenje. Bolesnici su čak pili posebne čajeve ili su postili da bi izazvali snove. Pojedini tumači snova veruju da je snove moguće usmeravati i dobiti odgovor na bilo koje pitanje, jer je univerzum ogromna riznica znanja.

IZVOR DONJEG TEKSTA: www.sanovnik.rs– MOJI PREKOGNITIVI SNOVI KOJI ME PLASE

Godinama sanjam cudne snove, koji se nakon toga obistine. Navescu samo nekoliko primera.
1. SAN – U bolnici sam (koja je inace moje radno mesto). Nalazimo se u kabinetu direktora(u vreme kad sam sanjala san, bila sam glavni tehnicar u svojoj sluzbi, i zaista sam cesto boravila u direktorskom kabinetu, na sastancima). U snu su tamo ljudi iz mog kolektiva, moj otac i moja kcerka. Odjednom pocinju bahanalije, neki su pijani, svi smo u belim mantilima, i odjednom pocinjemo da se polivamo vinom. Vino je crveno, i ostavlja nam crvene tragove po mantilima. Ja molim oca, da odatle odvede moju kcerku, da ne gleda to ludilo…dalje se sna ne secam. Par dana posle, nas razocarani portir, upada u direktorski kabinet, puca u ljude koji su se tamo nasli, jednu koleginicu tesko ranjava, i ona umire na operacionom stolu te noci, druge dve tesko ranjene umiru u razmaku od mesec dana, ostali koji su zaista bili na sastanku, su takoodje ranjeni ali su preziveli. Mozda ste culi za to masovno ubistvo u ob „stefan visoki 2001-god.


2. SAN – Nalazim se negde na moru. Prilazi mi covek u maskirnoj uniformi, zaista zgodan. Predstavlja mi se imenom Legija (nisam tada znala kako Legija izgleda, samo sam recimo cula za onaj pozar u Kuli) – naginje se da me poljubi, ali mi umesto toga pljune u usta, i mene probudi mucnina…
Ponovo sam zaspala i sad se san nastavlja….Kod drugarice sam na kafi, i odjednom niz zidove njene kuce pocinje da curi voda, i mi smo onako u soku, gledamo sta se desava, potpuno nepomicne, jer toliku vodu niti mozemo da skupimo, niti ona prestaje da curi niz zidove…
Sutradan sam zaista kod te drugarice na kafi, zvoni telefon i javlja se moja kcerka koja kaze…’Mama, pucali su u premijera….“Cekamo vesti, ali moj komentar je; ma sigurno su ga malo okrznuli -ziv je…’A LI USKORO IDU VANREDNE VESTI-PREMIJER JE U TESKOM STANJU. a ubrzo zatim i vest o njegovoj smrti…Mi smo neme i samo nam krecu suze, kao voda na zidu u mom snu..
Uvece, posle saopstenja vlade o uvodjenju vanrednog stanja, javljaju da je za smrt Premijera osumnjicen Zemunski klan i Legija. Legiji u mom snu nisam videla lice, ali posle sam ukapirala da po gradji odgovara coveku iz mog sna. Ovi moji snovi me plase, jer tu ima malo simbolike, i uglavnom se sve desi bas tako kako sam sanjala, ali ja to shvatim tek kad se desi, i kad nista ne mogu da ucinim. Moji prijatelji znaju za to -i znaju da mi nije svaki put lako, nekad im kazem sta sam sanjala vezano za njjih, ali to ne pomaze da im se neke lose stvari dese. Bojim se svojih snova, more ih je takvih, a sto je najstrasnije i moja kcerka ima tu osobinu…godinu dana pre smrti mog oca, koji je tada delovao jak, zdrav i vitalan, a posle umro od mikrocelularnog karcinoma pluca, doslovce je sanjala sahranu, kako ona kaze neke ljude, koji prolaze kroz kapiju, a mogu okolo, jer osim kapije ne postoji nikakva ograda.Tada se tek birala lokacija za novo groblje u mom gradu, a tada kad je moj otac treci ili cetvrti sahranjen na tom novom groblju…doslovce je bila samo velika kapija, kroz nju su ulazili ljudi na sahrani, iako su mogli i pored kapije jer je samo ona bila tu, a groblje jos nije bilo ogradjeno. Napominjem da ona tad nije sanjala da joj sahranjuju dedu, vec samo to kako ljudi idu kroz tu kapiju, a kad je videla na javi-rekla je to je to…to sam sanjala…Kako da se resim ovakvih snova, ili bar da ih pravilno protumacim, pre nego sto se nesto desi?   

Komentar X – Ne znam sto znace vasi snovi, ali mogu vam dati jedan savet sto se tice takvih snova obratite paznju na svaku stvar, kako ste se osecali dok ste to sanjali, koliki je utisak taj san ostavio na vas, i ja ponekad sanjam snove koji mi se ostvare. Nemojte se plašiti ovakvih snova, niti želeti da nestanu, nego ih zapisujte i s vremena na vreme čitajte u kontinuitetu. Doći će dan kada ćete ih na vreme protumačiti, tako da ćete možda po nešto moći i da zaobiđete, normalno u slučajevima koji se odnose samo na vas i vaše bližnje.

SAZNAJTE SVE O SNOVIMA –

Tokom noći podsvest se „sanjaču“ otkriva u slikama od četiri do sedam puta. A samo pet minuta što se probudi, zaboraviće više od polovine snova, dok će posle deset nestati 90 odsto. Psihoterapeuti i hipnoterapeuti ističu da je važno beležiti snove nakon buđenja.

Svaki san u traje od pet do dvadeset minuta, a preko podsvesti i sveta snova saznajemootkrića iz sadašnjosti i budućnost i donosimo životne odluke.
Što više detalja i prizora iz snova može, uz pravilno „dijagnostikovanje“, da reši mnoge emotivne, zdravstvene ili finansijske probleme.
– U budnom stanju probleme gledamo kroz prizmu racionalnog, a podsvest putem snova teškoće gleda bez ikakva ograničenja i daje intuitivne odgovore. Oni su najčešće u bojama jer samo 12 odsto ljudi sanja crno-bele snove – kaže – kaže Kelly Sullivan Walden, terapeut.
LICA IZ SNOVA POSTOJE
Zanimljivo je i da dok sanja, čovek ne izmišlja nova lica, nego podsvest bira između stvarnih lica koje je videla na javi, ali ih se u budnom stanju ne seća.
Tokom života čovek vidi stotine hiljada lica, pa mozak ne treba da izmišlja nove likove za snove.
PAS SANJA KOSKE
Psi sanjaju kao i ljudi, a najčešći san kod ovih ljubimaca je gde je sakrivena kost. Dok sanja, pas trza nogom i nepravilno diše.
DEFINICIJA
San je pojavni oblik nesvesnog. U njemu nedostaje kontrola svesnog „ja“.
PRIČA U SNU
Govorenje u snu je karakteristično za decu do 12 godina. Podstiče ga umor, a može se sprečiti toplom kupkom i laganom, umirujućom muzikom pre spavanja.
SVE SE DEŠAVA U SNOVIMA
Prekognitivne snove u kojima ljudi sanjaju budućnost iskusilo je između 18 i 38 odsto ispitanika više istraživanja. Između 63 i 98 odsto ljudi veruje kako su prekognitivni snovi mogući, ali na ovu temu nema još ozbiljnih naučnih analiza.

 

5 NAJČEŠĆIH SNOVA
Padanje u snu pojavljuje se sa teskobom i osećajem bespomoćnosti. Odvija se u ranom stadijumu sna, a praćeno je grčevima u rukama i nogama.
Gubljenje zuba vezuje se za osećaj gubljenja moći, statusa i uticaja. Zubi su simbol snage. Ljudi koji se u stvarnosti osećaju izloženo, nelagodno i ranjivo ili imaju grižu savesti da su otkrili previše o sebi, najčešće sanjaju da su goli. Ljude koje u snovima neko ili nešto proganja otkrivaju da i na javi pokušavaju da izbegnu probleme. Poruka je da se treba da se suoče sa svojim demonima.
Snovi o letenju pokazuju kako se sanjač uspešno nosi sa novim izazovima. Oni podstiču kreativnost i produbljuju duhovnost. Ljudi koji ih sanjaju opisuju ih kao inspirativne i snažne doživljaje.
SAN KAO NADAHNUĆE
Wagner je svoje delo „Tristan i Izolda“ komponovao inspirisan snom, Einstein je teoriju relativiteta otkrio dok je dremao, a slikar Salvador Dali u ruci je držao metalni predmet koji bi ispao čim bi utonuo u san, što ga je probudilo. Zapamtio bi prizore iz sna, a posle bi ih slikao. Osim što su podsvesna inspiracija snovi imaju važnu ulogu u održavanju fizičkog i psihičkog zdravlja. Istraživač Eugen Tarnow pokazao je kako su snovi važni za pravilno funkcionisanje i organizaciju dugoročne memorije.

 

 

 

SAN JE MEHANIZAM SVESTI – IZVOR TEKSTA: http://opusstelarum.blogspot.com/ 

San je projekcija svesti, a kako svest zapravo projektuje realnost čineći je stvarnom i materijalnom, isti mehanizam deluje i u snovima, gde sanjano postaje nematerijalna realnost. Za san bi smo mogli reći da je, na neki način, otpad dnevne svesti, jer sve situacije koje su u budnom stanju nemoguće, u snu ili na mestu sna, postaju sasvim moguće. Primer za ovo je san u kome sam dugo posmatrala jednog crnog psa. Prizor sasvim običan i realan, koji uopšte ne bi bio zapamćen da pas nije, uz prilično naprezanje, izgovorio moje ime! Iznenađenje koje sam osetila u tom trenutku me je i probudilo. San može biti odraz realnosti i skup iskustvenog materijala, bilo ličnog, bilo kolektivnog, ali on može biti i prekognitivne prirode. Lična svest projektuje buduća dešavanja, bilo svojim namerama, bilo pod uticajem energija koje se manifestuju na različite načine na određene pojedince. To nameravanje lične svesti da se određene situacije odvijaju na očekivani način nastavlja se i u snu, jer namera je nesvesna u svakom slučaju, tako da se u snu mogu dešavati neke situacije koje prikazuju mogući epilog date namere. Obzirom da je slika jezik snova, prekognitivni san je često nerazumljiv u prvom momentu jer ono što određuje značaj i značenje datih slika, odnosno toka događaja, je sama svest snevača sa svojim ličnim asocijacijama. Čest primer za to može biti komentar da je sanjana određena osoba koja je „uvek loša na snu“. Mehanizam tumačenja negativnog prizvuka datog sna je u ličnom odnosu prema sanjanoj osobi ali ovoga puta na javi. Osoba „lošeg predskazanja“ sasvim sigurno izaziva negativan stav na javi, stav koga sanjač ne mora biti uvek svestan, jer civilizacijske norme ga primoravaju da prema takvoj osobi gaji pozitivne emocije. Obično su u pitanju rođaci ili komšiluk, osobe prema kojima moramo biti ljubazni radi odrzavanja mirnih međuljudskih odnosa. Da bi kreirana emocija bila realna, neophodno je „zaboraviti“ osnovni emotivni stav i zaista osećati pozitivne emocije prema datoj osobi. Međutim, san ne poznaje zabranu i negaciju, stoga se na polju sna sve prikazuje onako kako zaista jeste, te je sanjanje mrske osobe zaista negativan predznak. Snovi u kojima se pojavljuju umrle osobe mogu se tumačiti dvojako. Jedno tumačenje je na bazi vec prethodno rečenog, da su oni simboli određenih emocija koje su „umrtvljene“ pa pojavljivanje pokojnika u snu predstavlja izvesno oživljavanje starih emocija ili stavova, jer su kao takvi neophodni za ostvarivanje date namere.

   

Drugo tumačenje, koje ne mogu preskočiti, je sanjanje pokojnika koji traže određene predmete ili hranu, tvrdeći da im to nedostaje. Lično nemam iskustvo takvog sna, ali mnogo je priča o takvim snovima od različitih osoba, što može ukazivati na jednu zajedničku podlogu. Ukoliko prihvatimo stav da se duše umrlih nalaze na određenoj frekvenciji svesti u nematerijalnom obliku, čekajući trenutak ponovnog rođenja u novom telu (šo podrzava hinduistička teorija reinkarnacije), tada ove snove možemo nazvati mestima kontakta sa dušama dragih, preminulih osoba. Mehanizam koji elementarno upravlja snovima je svakako namera snevača, koja se može manifestovati na različite načine. Ukoliko je snevač osoba višeg intelektualnog tipa, san mu može doneti rešenje intelektualnog ili naučnog problema kojim je okupiran neko vreme. Primere za ovo imamo kod nekih naučnika. Lični primer za ovo je san u kome makazama rasecam neku žičanu mrežu koja me okružuje. Objašnjenje: godinama sam proučavala Kabalu, uokvirena njenim osnovnim simbolom – Drvetom Života, koje strukturalno izgleda kao skup od deset lopti povezanih „prečagama“. Rasecanje mreže značilo je izlazak iz okvira Kabale, što se posle nekog vremena i dogodilo, jedino što sam zadržala kabalistićki način razmišljanja, u analogijama, koji mi sada pomaže kao metod za istraživanje. Snovi, kao deo svesti, mogu biti smesteni u sećanje, istovetno sećanjima na doživljaje koji su proživljeni u budnom stanju svesti. Ono što budnu svest generalno razlikuje od svesti tokom sna je njeno fokusiranje. San i java se razlikuju samo po fokusu svesti. Fokusirana svest je razum, koji deluje na javi i svojim jasnim viđenjem procenjuje događaje i mogućnosti, prima utiske i emocije i kao takve stvara iskustva i reakcije na okolinu. Sve to biva smešteno u sećanje, kao izvesnu bazu podataka, iz koje se kasnije, metodom asocijacija, nove situacije prepoznaju na bazi prethodnih iskustava, te se tako reaguje na okolinu. Ovaj mehanizam je često poguban po međuljudske odnose i uzrok mnogih konflikata, jer situacija koja je prepoznata kao slična nekoj davnašnjoj, negativnoj situaciji, stvara ponovo istu reakciju, koja je za dati trenutak neprimerena. Ovaj mehanizam deluje i u snu. Ukoliko sećanja definišemo kao energetske tvorevine veće „specifične težine“ ili gustine energije, onda sećanja jave i sećanja sna imaju podjednaku težinu u svesti. Ono što određuje težinu ili gustinu utiska, svejedno, je jačina kojom se doživljaj prima. Snovi koji se pamte obično su puni emocija, najčešće je strah uzrok da se san zapamti, a ponekad sanjanje veoma lepog „doživljaja“ ostane zabeleženo u sećanju zbog intenziteta emocija koje su sadržane u njemu. Obzirom da je razum zgusnuta ili fokusirana svest, logično je da „zgusnute“ emocije imaju snagu fokusirane svesti ili razuma, i kao takve lako bivaju smeštene u memoriju. U slučaju sna koji ima značaja kao prekognitivni san, dešava se spontano buđenje usred noći da bi se san zapamtio i predao dnevnoj svesti na dalju analizu. San je oblik svesti u kome ne postoje negacije, u kome su sve mogućnosti dostupne ali osnovni mehanizmi uma nastavljaju da deluju i u snu. Sve što je van tih standardnih mehanizama zahteva veću kolicinu energije svesti da bi bilo sanjano kao mogućnost, a zbog te veće kolicine energije takav san i biva zapamćen kao neobičan.

 

Advertisements

4 comments on “O PREKOGNITIVNIM SNOVIMA – VISE RAZNIH TEKSTOVA, IZ VISE IZVORA

 1. Svi mi sanjamo i noću i danju;ceo život je samo jedan san,a po noći mi samo upadamo u još jedan san u snu.Ja često sanjam a ponekad čak i uspevam da pomalo kontrolišem svoje snove;poneki snovi su prijatni i veseli a poneki ne.Najgori snovi za mene su ako sanjam alkohol u bilo kom obliku i formi,dovoljno je samo da ga vidim u snu i u roku do 48 sati neki neprijatan događaj mora obavezno da mi se desi,to nemogu nikako izbeći ali mogu da ublažim bar malo posledice,a ako sanjam da pijem alkohol tad sam ga nadrljao skroz,sve što ga više pijem u snu,sve veći jad i beda će da me snađu za par dana.UŽAS!

 2. Nikola Rakidziev, imate na blogu mnogo tekstova o tome. Evo vam grupa dr, Sladjane velkov i tamo pitajte sve sto vas interesuje, dobicete odgovor. Ovde imate moj album sa mnogo informacija…

  GRUPA – dr. Sladjana Velkov
  https://www.facebook.com/groups/159740454116642/?fref=ts

  HOMEOPATSKI LEK PROTIV RAKA/KARCINOMA
  – Otrov Plave Skorpije – Sifra je: 90057784 ROPHALOS JUNCE”.
  Neka vam neko uradi besplatno na masini koju imaju sve Homeopate

  SVE O RAKU – KARCINOMU – LEUKEMIJI I OSTALIM BOLESTIMA
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2961229663770.140375.1052407793&type=3

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s