DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – 12-esto PREDAVANJE – ZAKON UZROKA I POSLEDICE – Samael Aun Weor

05„Moć sa lavljim likom
oprimirala je Pistis Sofiju,
sa željom da joj silom oduzme moći.
Očigledno je da Inicijat ima mnogo dugova
i preti mu moć Pravosuđa.“
Samael Aun Weor

12.) TEKST – ZAKON UZROKA I POSLEDICE, IZ „A“ FAZE
„Pre ovog života kojeg sada imamo, imali smo ne samo jednu prethodnu egzistenciju, već više.
Svako se rađa sa sopstvenom odgovarajućom sudbinom; jedni se rađaju u bogatim i vrlo imućnim porodicama, a drugi se vraćaju ili ponovo dolaze među bedne i siromašne ljude.
Ako smo činili dobra u našim prošlim egzistencijama, ubiraćemo sada nagradu, vraćamo se u domove gde nam ništa ne fali i imaćemo svakojake komoditete.
Ako smo činili zla, ako smo razbacivali novac, ako smo bili tvrdice, ako smo eksploatisali, ako smo učinili grešku da krademo ili upropašćujemo druge, ako smo pogrešno koristili novac, naravno da treba da se vratimo u siromašne porodice, odeveni u tela prosjaka, nesrećnika, gladnih i neuhranjenih. Tako da svako ubira plodove sopstvenih akcija.“
Samael Aun Weor, O misteriji
Prijatelji, postoji zakon koji se zove Karma. Nije suvišno ako tvrdimo da ova reč, sanskritskog porekla, označava, sama sobom, zakon uzroka i posledice. Naravno da „nema posledice bez uzroka, niti uzroka bez posledice“.
Zakon Vage, strašan Zakon Karme guvernira sve što je stvoreno. Bilo koji uzrok pretvara se u posledicu i bilo koja posledica pretvara se u uzrok. Vi treba da razumete šta je to zakon kompenzacije. Za sve što se uradi, treba da se plati, jer ne postoji uzrok bez posledice.
***
Bila nam je data sloboda, slobodan izbor i možemo da radimo šta god želimo, ali je jasno da pred Bogom treba da odgovaramo za sva naša dela. Svako delo iz našeg života, dobro ili loše, ima svoje posledice. Zakon akcije i posledice vlada nad tokom raznih naših egzistencija i svaki je život rezultat prethodnog života.
Neophodno je potpuno razumeti osnove i „Modus Operandi“ zakona Karme, radi orijentisanja broda našeg života na pozitivan i uzvišen način, tokom različitih etapa u životu.
Karma je zakon kompenzacije, a ne osvete. Ima takvih osoba koje brkaju ovaj Kosmički zakon sa determinizmom i čak sa fatalizmom, verujući da sve ono što se čoveku događa u životu, neopozivo je unapred određeno.
Istina je da su delovanja čoveka određena nasleđem, edukacijom i sredinom. Ali je isto tako istina da čovek poseduje slobodnu razboritost i može izmeniti delovanja: može vaspitavati svoj karakter, može stvoriti superiorne navike, može suzbijati svoje slabosti, može učvrstiti svoje vrline itd.
„Karma je lek koji nam se prepisuje za naše sopstveno dobro“; ljudi, na nesreću, umesto da se sa poštovanjem poklone pred večitim živim Bogom, protestuju i peru svoje ruke kao Pilat. Karma se ne menja takvim protestima, već, naprotiv, postaje jača i strožija.
Kada neko dođe na ovaj svet, donosi sa sobom sopstvenu sudbinu; neki se rađaju u perju, a drugi u bedi. Ako smo u našoj prošloj egzistenciji ubili, sada ćemo biti ubijeni, ako smo ranili, sada ćemo biti ranjeni, ako smo ukrali, sada će nas pokrasti i „sa kakvom merom odmeravamo ostale s takvom ćemo biti i mi odmeravani“.
Zahtevamo supružničku vernost, iako smo mi adulterisali u ovom ili u prošlim životima. Zahtevamo ljubav, iako smo bili nemilosrdni i surovi. Hoćemo razumevanje, iako ni prema kome nikada nismo imali razumevanje, iako nikada nismo naučili da vidimo i tačku gledišta drugih.
***
Žudimo za beskrajnim radostima, iako smo uvek bili uzročnici mnogih nesreća. Želeli bismo da smo se rodili u vrlo lepom domu sa puno ugodnosti, iako u prošlim egzistencijama nismo umeli da pružimo dom i lepotu našoj deci.
Protestujemo protivu onih koji vređaju, iako smo uvek vređali sve one koji su nam bili u okruženju. Želimo da nas naši sinovi slušaju, iako nikada nismo umeli da slušamo naše roditelje. Jako nam smeta uvreda, iako smo mi stalno vređali i bolom smo svet napunili. Srdi nas ogovaranje, ne želimo da neko šuruje o nama, ali smo, nesumnjivo, ogovarali i šurovali, govorili smo loše o drugima, mučili smo ostale. Odnosno, uvek zahtevamo ono što nismo davali; u svim našim prošlim životima bili smo zlikovci i zaslužujemo ono najgore, a mi pretpostavljamo da nam se duguje ono najbolje.
Na svu sreču, dragi prijatelji, Pravosuđe i Milosrđe su ta dva stupca oslonca Belog Univerzalnog Bratstva.
Pravosuđe bez Milosrđa je tiranija; Milosrđe bez Pravosuđa, saučesništvo sa deliktom. Karma se može pregovarati i ova stvar može iznenaditi puno pristalica raznih ortodoksnih škola (koje se smatraju pravima).
Naravno, neki pseudo-ezoteristi i pseudo-okultisti postali su suviše pesimisti u vezi sa zakonom akcije i posledice; oni pretpostavljaju, na pogrešan način, da se ovaj odvija mehanički, automatski i surovo. Eruditi (načitani) veruju da nije moguće da takav zakon trpi izmene; iskreno mi je žao što treba da se odvojim od takvog načina mišljenja.
Ako zakon akcije i posledice, ako kazne u toku postojanja ne bi bile dostupne pregovaranju, gde bi se onda nalazila božanska milost? Iskreno, ne mogu prihvatiti surovost u divinitetu. Realno, onaj ko je celokupna savršenost, taj koji ima razna imena: Tao, Aum, Inri, Sein, Allah, Brahma, Bog ili još bolje rečeno Bogovi itd, itd, itd. ne bi mogao biti nemilosrdan, surov, tiranski itd. Zbog toga ponavljam na emfatičan način da se Karma može pregovarati.
Moguće je da izmenimo našu sopstvenu sudbinu, zato što „kada viši zakon transcenduje (prožima) niži zakon, viši zakon briše niži zakon“.

Promenivši uzrok, menja se i posledica. „Protiv lava zakona bori se sa vagom“. Ako na jedan tas vage stavimo naša dobra dela, a na drugi tas ona loša, oba tasa će imati istu težinu ili će biti neuravnoteženi. Ako tas loših dela teži više, treba da stavimo dobra dela na tas pozitivnih akcija sa ciljem da vaga prevagne u našu korist; tako poništavamo Karmu.
Činite dobra dela da bi imali čime da platite dugove; podsetite se da se ne plaća samo bolom, već, na isti način, može se platiti čineći dobro;
Sada ćete razumeti, dobri moji prijatelji, kako je divno činiti dobra dela; nesumnjivo je da su Pravilno mišljenje, Pravilno osećanje i Pravilno delovanje najbolja trgovina (pregovaranje).
Nikada ne treba da protestvujemo protiv Karme, važno je da znamo pregovarati. Na svu nesreću, kada su ljudi mnogo ogorčeni, ne čine drugo osim da peru ruke kao Pilat, kazivajući da nisu učinili nikakvo zlo, da nisu krivi, da su ispravne duše itd, itd, itd.
Preporučujem onima koji se nalaze u mizeriji da preispitaju svoje ponašanje, neka sami sebi sude, neka se osećaju makar i za trenutak na osuđeničkoj klupi, pa onda, posle sumarne analize njih samih, neka promene svoje ponašanje.
Ako bi oni koji su bez posla postali čisti, beskrajno dobrotvorni, mirni, sto posto od koristi, očigledno je da bi radikalno izmenili uzrok svojih nesreća, i kao posledica toga, menjao bi se efekat (posledica).
Nije moguće da menjamo efekat, ako se nije pre svega korenito izmenio uzrok koji ga je proizveo, jer tako kako sam već rekao, nema posledice bez uzroka, niti uzroka bez posledice.
Treba uvek raditi nesebično, sa beskonačnom ljubavlju prema čovečanstvu, tako ćemo izmeniti one loše uzroke koji su bili originacija (poreklo) loših posledica.
Nesumnjivo je da siromaštvo ima svoje uzroke u pijanstvu, u odvratnom bludu, u nasilništvu, u adulteraciji, u rasipništvu, u tvrdičluku itd, itd.
***
Želiš da ozdraviš? Brini o zdravlju drugih. Da li ste gladni? Podelite hleb sa onima kojima je teže nego vama…
Mnoge osobe koje pate, vide samo svoje gorčine, želeći da se oporave, ali ne primećuju patnju drugih, ni najmanje ne misle da poprave stanje bližnjeg. Ovo egoističko stanje njihove egzistencije ničemu ne služi; na ovaj način, jedina stvar koju stvarno dobijaju, jeste pogoršavanje njihovih patnji.
Ako bi ove osobe mislile na druge, pomagale bi drugima, deleći hranu gladnima, deleći vodu žednima, ako bi oblačili gole, učili one koji ne znaju itd, jasno je da bi stavljali dobre akcije na tas kosmičke vage, kako bi je prevagnuli u svoju korist; tako bi promenili sudbinu i sreća bi bila na njihovoj strani. Drugim rečima, sve njihove potrepštine bile bi zadovoljene; ali svet je vrlo sebičan, zbog toga pati, niko se ne seća Boga, niti ostalih iz okruženja, osim kada su očajni, i ova stvar je nešto što je svako, samim sobom, eksperimentisao. Takvo je čovečanstvo. Nažalost, dragi moji prijatelji, ovaj ego koga svi mi nosimo unutar nas, čini tačno naopako u odnosu na ono što sam ovde govorio; iz ovog razloga smatram da je hitno, neodložno, da se svojstveno ja svede na kosmički prah.
Pomislimo, na trenutak, na humanoidna mnoštva koja naseljavaju površinu Zemlje. Neizrecivo pate kao žrtve svojih sopstvenih grešaka; da nema ego-a ne bi činili ove greške, niti bi snosili njihove posledice.
Jedina stvar koja se traži, da bi imali pravo na istinsku sreću jeste, pre svega, da ne posedujemo ego. Dakako, ako unutar nas ne postoje psihološki agregati, nehumani elementi koji nas čine toliko groznim i zlonamernim, nema da se plaća Karma i rezultat je sreća.
Takođe, dobro je da se zna da onda kada kompletno eliminišemo ego, anulira se mogućnost greške i kao posledica, Karma može biti oproštena.
***
Zakon Karme, Zakon Kosmičke Vage nije slepi Zakon, pa prema tome, može se tražiti kredit od Velikih Majstora i ovo je stvar koju mnogi ignorišu. Ali je hitno znati da se svaki kredit treba platiti dobrim delima, a ako se ne plati, onda nas Zakon obavezuje da ga platimo sa velikim bolom.
Treba da budemo svesni o našoj sopsvenoj Karmi i ovo je moguće samo posredstvom „alertnog stanja prema novini“. Svi efekti života, svi događaji imaju uzrok u nekom prošlom životu, ali treba da postanemo svesni ove činjenice.
Bilo koji momenat radosti ili bola treba se nastaviti u Meditaciji, sa spokojnom pameću, u dubokom stanju tišine. Rezultat će biti eksperimentisanje te činjenice u nekom prethodnom životu. Tada postajemo svesni uzroka te činjenice, bilo da je prijatan ili neprijatan. Načelnik (Šef) sveštenika tribunala Karme je Veliki Anubis. Vrhovni Sudija ima kao savetnike u svome radu 42 Sudije Zakona. Hram Anubisa, Vrhovnog Regenta Karme, ne nalazi se u ovom trodimenzijnalnom svetu, već u petoj dimenziji, u tzv. kauzalnom svetu. U ovom tribunalu vladaju samo ljubav i pravda. Ovde postoji knjga sa dugovima i kreditima, za svakog čoveka, gde se dnevno beleže, sa detaljima, dobra dela i rđave akcije. Dobra dela predstavljena su skupocenim novčićima koje Majstori sabiraju u korist muškaraca i žena koji čine takva dela. Onaj ko budi svoju Svest može putovati sa svojim Untrašnjim telima, van Fizičkog tela, sa potpuno svesnom voljom, i proučavti u Hramu Anubisa i onih njegovih četrdeset i dva sudca, sopstvenu Knjigu Sudbine.
Rimsko pravo ima kao simbole Pravosuđa vagu i mač. Nije čudno što se u palati Anubisa, Velikog Arhonta Zakona, svuda vide vage i mačevi.
***
U ovom tribunalu vide se i advokati odbrane. Ali, sve se plaća. Ništa se ne dobija na poklon. „Onaj ko ima dobra dela, plaća i dobro završava, oslobođen od pregovaranja.“ Traženi krediti plaćaju se nesebičnim radom, inspirisanim ljubavlju prema onima koji pate.
„Zakon je Zakon i Zakon se ispunjava.“, „Nepoznavanje Zakona ne isključuje njegovo dejstvo.“ Ignorancija je najgora među grehovima.
Majstori Karme jesu Sudci Svesti koji žive u Đžinas stanju. Treba neprestano činiti dobra dela da bi imali čime da plaćamo dugove iz ovog života, a i iz prošlih života.
Sve čovečije akcije guvernirane su zakonima, neke višim, neke nižim. U ljubavi se nalaze rezumirani svi viši zakoni. Jedan čin ljubavi anulira prethodne akcije koje su bile zasnovane na nižim zakonima. Zato, govoreći o ljubavi Majstor Pavle kaže: „Ljubav dugo trpi, blagotvorna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se, ne čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi.“
Kada služe, kao sudije, Majstori Karme koriste sakralnu masku u obliku šakalove glave ili Vučije glave sa Perjem, ambleme istine; sa ovim se prikazuju inicijatima u unutrašnjim svetovima. Ovo je surovost zakona ljubavi. Pregovaranje sa Gospodom Zakona moguće je posredstvom Meditacije: Molite se, Meditirajte koncentrisani na Anubisa, najuzvišenijeg Regenta dobrog Zakona.
Za nedostojnog sva su vrata zatvorena, osim: onih za kajanje… Tražite i dobićete, kucajte i otvoriće vam se…
***
SINTEZA
Ne plaća se Karma samo za zlo koje se čini, već i za dobro koje se ne čini, onda kada je to moguće.
Svaka loša akcija je menica koju potpisujemo da bi je platili u sledećoj egzistenciji.
„Kada viši zakon transcenduje niži zakon, viši zakon briše niži zakon“.
Niko ne treba sebe zavaravati; ono što čovek seje, to če i žnjeti i slediće ga njegova dela.
Gospoda Karme, u tribunalima Objektivne Pravde, sude dušama za akte, za njihova konkretna dela, jasna i definitivna, a ne za dobre namere.
Uvek su rezultati ti koji govore; ničemu neće služiti da imaš dobre namere, a da su činjenice katastrofalne.
U toku inicijatičkih ezoteričkih procesa vatre, trebalo je potpuno da razumemo sledeće postavke:
„Protiv lava zakona bori se sa vagom.“
„Ko ima kapitala sa kojim da plati, plaća i prolazi dobro u pregovorima.“
„Onaj ko nema čime plaćati, treba da plati bolom.“
„Čini dobra dela da bi platio dugove!“

STVARNA TRGOVINA
„Svaki uzrok ima svoj efekat; ne postoji uzrok bez efekta, niti efekat bez uzroka.
Ko poznaje zakone Vraćanja i Povraćanja razume Zakon Karme.
Loše akcije iz prethodnih života treba da budu anulirane ovde i sada.
Ne plaća se Karma samo za zlo koje se čini, već i za dobro koje se ne čini, onda kada je to moguće.
Ipak, Karma se može pregovarati.
Takođe, Karma može biti oproštena.
Kamaduro je drugi sanskritski termin koji pokazuje Karmu koja se ne može pregovarati, niti oprostiti.
Postoji takođe Zakon Katancije, Superiorna Karma za Bogove i Adepte.
Zakon Katancije dozvoljava takođe pregovore i oproštaj”.
Samael Aun Weor, Pistis Sophia otkrivena
Sećam se, u ovim trenucima, scene iz jedne od mojih prošlih egzistencija u Srednjem veku.
Živeo sam u Austriji po običajima tadašnje epohe; ne mogu poreći da sam bio deo viđene porodice koja je pripadala buđavoj aristokratiji. U toj epohi moja porodica, moja rodbina bila je veoma mnogo ponosna na svoju plavu krv, dificilne ascendente i značajno poreklo. Sa bolom priznajem, i ovo je ozbiljno, da sam i ja bio umešan u tu sredinu društvenih predrasuda. To su stvari tih vremena!
Jednoga dana, nije važno kog, moja sestra zaljubila se u jednog veoma siromašnog čoveka i, naravno, ovo je bio skandal stoleća; gospođe plemstva i njihovi glupi ponositi kavaljeri, nakićeni majmuni koji su na živo drali bližnje, ismejavali su nesrećnicu. Govorili su o njoj kao da se mogla bolje udati itd.
***
Nije dugo trajalo, jadnica je postala udovica i ostalo je, kao plod njene ljubavi, naravno, jedno dete.
Da li je ona želela da se vrati u nedro porodice? Ipak, ova stvar bila bi nemoguća, ona je suviše dobro poznavala otrovni jezik elegantnih gospođa, njihove pretenzije i sujete, pa je radije izabrala nezavistan život.
Da li sam pomagao udovici? Bilo bi apsurdno da negiram. Žao mi je bilo mog sestrića? Ovo je istina. Na nesreću, ponekad, sa željom da budemo milosrdni, možemo postati nemilosrdni.
Ovo je bio moj slučaj. Budući da mi je bilo žao deteta, internirao sam ga u neku školu (sa izgovorom da će primiti pravu, snažnu i robusnu edukaciju), a da mi nije nimalo stalo do osećanja njegove majke. Napravio sam čak i grešku da zabranim napaćenoj ženi da obilazi svog sina, misleći da na ovaj način, moj unuk neće biti pod uticajem bilo kakvih predrasuda i da će kasnije, verovatno postati neko, moći će stići da bude neki veliki gospodin itd.
„Put ka paklu popločan je dobrim namerama“. Da li je istina? Dabome. Koliko puta, sa željom da čini dobro, neko učini zlo; nesumnjivo, bio sam ubeđen da postupam pravilno.
Moja je sestra mnogo patila zbog odsustva svog sina, u školi ga nije mogla videti, bilo joj je zabranjeno.
Jasno proizilazi da sam imao ljubavi prema mom sestriću i da sam bio okrutan prema mojoj sestri; nema sumnje da sam ja verovao da ako pomažem sinu, pomažem i njegovoj majci.
Srećom, unutar svakoga od nas, u ovim intimnim regionima gde nedostaje ljubav, pojavljuje se kao čudo policija Karme, „Kaom”.
Nemoguće je pobeći agentima Karme; unutar svakoga od nas nalazi se policija koja nas neizostavno vodi pred tribunale. Od te epohe prošlo je mnogo vekova; sve ličnosti one drame ostarile su i pomrle. Pa ipak, strašan je „Zakon Rekurencije” i sve se ponavlja kako se dogodilo, pridodavajući i posledice.
XX vek. Sreli smo se svi akteri ove scene. Sve se ponovilo pod određenom formom, ali naravno, sa svojim posledicama. Ovoga puta ja sam bio taj odbačeni od familije, takav je zakon. Moja se sestra ponovo srela sa njenim mužem; meni ne bi teško da ponovo budem zajedno sa svojom antičkom suprugom sveštenicom, poznatom pod imenom Litelantes.
Onaj toliko voljeni i sporni sestrić rodio se ponovo, ovoga puta u ženskom telu; to je lepa devojčica, naravno, njen lik izgleda kao očaravajuća noć i njene oči sjaje kao zvezde.
Nekada, nije važan datum, živeo sam blizu mora. Devojčica (stari sestrić) nije uživala u igri, bila je teško bolesna, imala je intestinalnu infekciju. Slučaj je bio veoma delikatan, mnogo je dece njenog uzrasta umrlo u tom periodu iz istog razloga. Zbog čega bi bila moja čerka izuzetak?
***
Brojni tretmani koji su joj primenjivani bili su beskorisni; na njenom dečijem licu počeo je već da se upisuje užasni okvir smrti.
Jasno je proizilazio poraz, slučaj je bio izgubljen i nije mi preostala nikakva pomoć osim da posetim Zmaja Zakona, onog strašnog Genijusa Karme čije je ime Anubis.
Na svu sreću, hvala Bogu, Litelantes i ja, znali smo da putujemo svesno i pozitivno u astralno telo. Tako, pojavili smo se zajedno u palati Velikog Arhonta, u paralelnom univerzumu pete dimenzije. Ovo nije bio problem za nas.
Ovaj Hram Karme je impresivan, majestetičan (veličanstven), grandiozan.
Tamo se nalazi Jerarh postavljen u svoj tron, impozantan, veoma božanstven; mnogi bi se uplašili videvši ga kako služi sa ovom sakralnom šakalovom maskom, tako kako se pojavljuje u mnogim bas-reljefima antičkog faraonskog Egipta.
Na kraju, dopustio mi je da mu se obratim i, naravno, nisam dozvolio da sa mnom prođe lako:
–Ti imaš jedan dug prema meni, rekao sam mu.
–Koji? Replicirao mi začuđen.
Onda, prepun zadovoljsva, predstavio sam čoveka koji je u drugim vremenima bio perverzan demon; odnosim se na Astarotha, velikog vojvodu.
–Ovaj je bio izgubljen sin za Oca, nastavio sam da govorim, i nesumnjivo sam ga spasio, pokazao sam mu put svetlosti, izvukao sam ga iz Crne Lože i sada je učenik Belog Bratstva; ti mi nisi platio ovaj dug.
Slučaj je bio ovakav: po Zakonu, devojčica je trebalo da umre i njena duša trebalo je da uđe u utrobu moje sestre da se ponovo formira fizičko telo. Tako sam razumeo i zato sam dodao:
–Tražim da Astaroth uđe u telo moje sestre umesto duše moje ćerke.
Svečani odgovor Jerarha bio je definitivan:
–Dobro, neka Astaroth uđe u utrobu tvoje sestre, a tvoja ćerka neka ozdravi.
Nepotrebno je da vam dodam da je ona devojčica( stari moj sestrić) ozdravila na čudesan način, a moja sestra rodila je onda sina.
Imao sam čime platiti dug, imao sam „kosmički kapital”. Zakon Karme nije slepa mehanika, kako predpostavljaju mnogi pseudo-ezoteristi i pseudo-okultisti.
Tako kako stvari stoje, očigledno je i lako je razumeti da mogućom smrću moje ćerke trebalo je da osetim istu bol rastanka, onu gorčinu koju je u staroj epohi osećala moja sestra, izgubivši sina.
Prema tome, posredstvom Velikog Zakona, šteta je bila kompenzovana, ponovile su se slične scene, ali sam ovog puta ja sam bio žrtva. Srećom, Karma se može pregovarati, nije ona slepa mehanika vašarskih astrologa i hiromanata. Imao sam kosmički kapital i platio sam onaj stari dug; na ovaj način, hvala Bogu, bilo je moguće izbeći gorčinu koja me je vrebala…
***

PITANjA i ODGOVORI
„Kada se ljudska duša sjedini sa INTIMNIM, više nema da plaća Karmu, zato što onda kada viši zakon transcendira niži zakon, viši zakon briše niži. Najteže bolesti su one generisane Karmom. Varijola je rezultat mržnje, difterija je plod fornikacije u prošlim životima. Rak je takođe rezultat fornikacije. Tuberkuloza ili bela kuga rezultat je ateizma i materijalizma iz prošlih života. Surovost generiše urođeno slepilo. Rahitičnost je dete materijalizma. Malarija dolazi iz egoizma itd. Stotine drugih bolesti imaju poreklo u našim lošim akcijama iz naših prošlih egzistencija“ Samael Aun Weor, „Okultna Medicina i Praktična Magija”
P: Majstore, čuo sam vas malo čas da ste pomenuli reč „Karma“, ali znamo da takođe postoji reč „Dharma“. Molim vas, budite ljubazni, dajte nam neko šire objašnjenje o ovim dvema veoma interesantnim rečima.
O: Sa puno zadovoljstva odgovoriću na ovo interesantno pitanje. „Karma“ znači „Zakon Uzroka i Posledice“: kakav uzrok, takva i posledica. „Dharma“ znači „nagrada“. Kaže se da nas loša dela pritiskaju, da pre ili kasnije padnu na nas same kao znak osvete i ova stvar je sigurna; loš uzrok treba da proizvede lošu posledicu.
Reč „Dharma“ je različita (takođe je sanskritski termin) i znači „rekompenzacija“. Ako činimo dobro, dobićemo nazad dobro; ako sejemo u dobru zemlju, žnjeti ćemo ono što smo posejali, ovo je očigledno.
Prema tome, „Karma“ i „Dharma“ veoma su interesantne sanskritske reči.
P: Zbog čega postoje familije koje, bilo koliko da se trude, tim više ne uspevaju da igde imaju prijatelje, a drugi ih vrlo lako nalaze, bilo gde da budu?
O: U prošlim egzistencijama imali smo mnogo prijatelja i neprijatelja; povrativši se ili kada smo ponovo došli na ovaj svet, srešćemo se sa tim prijateljima i protivnicima i tada se sve ponavlja kako se već dešavalo. Ali postoje i nezgodni ljudi, kojima se ne sviđa da imaju prijatelje, mizantropi kako bismo rekli, ljudi koji se skrivaju, udaljavaju se, povlače se iz društva, solitarni po prirodi i iz instinkta. Kada se ovi ljudi vraćaju u ovaj svet, naći će se sami, niko ih neće simpatisati.
Suprotno, postoje druge osobe koje su u prošlim životima umele izvršavaiti obavezu prema društvu, prema svetu i čak su i radile podržavajući ostale; logično je da kada se vrate u ovaj svet, naći će se okružene onim dušama koje su u prošlom ili u prošlim životima bile iz njihove sredine i tada se raduju, kao što je i prirodno, mnogim simpatijama.
P: Zbog čega neki domovi nikada ne nalaze nekog vernog koji im pomaže, iako se lepo ponašaju sa svojim pomoćnicima, a za razliku, drugima su svi privrženi?
O: One domaćice koje ne mogu računati na vernu i iskrenu poslugu, bile su u prošlim životima despotske, surove sa svojom poslugom i sada u realnosti ne nalaze nekog ko će da ih služi, jer one u prošlosti nikad nisu umele da nekog služe, a ovo je posledica.
P: Moj se sin oženio i njegov je život bio katastrofalan, propala su preduzeća gde je on radio; tražio je zajam od banke da bi otvorio firmu i rezultat je bio neuspeh; sve što on preduzima – propada, morao je da se razvede od svoje žene zbog tolikih nevolja koje je imao. Oženio se posle izvesnog vremena, i taj čovek, kome nije preostalo ništa drugo nego da prosi, sada je vrlo dobro i dan za danom raste njegov uspeh. Kako se ovo objašnjava?
O: Postoje tri matrimonijalne (bračne) veze: prva Karmička, druga Dharmička i treća Kosmička; prva je bol, siromaštvo, glad, nedostatak odela, nesreća; druga je uspeh, sreća, ljubav, ekonomski progres itd; treća je samo za odabrane duše, čiste, svete i donosi, kao što je i prirodno, beskrajnu sreću.
U vezi sa slučajem o kom me pitate, treba da vam kažem da prva situacija pripada prvom od tri matrimonialnih stanja (Karmičko). Nesumnjivo, vaš sin i njegova prva žena neizrecivo su patili, plativši loše akcije iz prošlih egzistencija; sigurno je da su i u prošlim životima bili muž i žena, ali su činili mnogo zla, nisu umeli da žive, a rezultat je bio bolan.
Novi brak vašeg sina bio je dobrotvoran sa ekonomske strane; možemo ga računati srećnim, recimo Dharmičkim, kao rezultat dobrih dela iz prošlih života; druga supuga je takođe uz njega živela u prošlim životima, i pošto se on bolje ponašao sa njom, rezultat je da mu se sada sreća promenila, poboljšao mu se život, ovo je sve.
P: Moj sin već pet godina boluje, mnogo smo potrošili za lekare, ali se nije pronašao pravi uzrok bolesti; neki nam kazivali da je moguće u pitanju neki nervni šok, jer je bio dosta inteligentan dečak za vreme studija, drugi pretpostavljaju da je bio žrtva nekih čarolija. Kakvo je Vaše mišljenje?
O: Jasno proizilazi kazna, mentalna Karma zbog lošeg iskorišćavanja pameti u pređašnjim životima. Ako želite da vaš sin ozdravi, borite se za ozdravljenje drugih mentalno bolesnih, sa ciljem da se izmeni početni uzrok. Podsetite se da ako se menja uzrok menjaće se i efekat (posledica); retko se u životu nailazi na situaciju da neki bolesnik bude preokupiran da leči druge bolesnike; ako neko čini ovo, naravno da će izlečiti sopstvene nevolje.
Jer u ovom slučaju, vaš sin neće se moći posvetiti da leči druge bolesnike, i savetujem vam da vi to učinite umesto njega; ne zaboravite na karitabilne činove; pobrinite se o zdravlju svih mentalno bolesnih na koje ćete naići, činite dobra što više možete.
Ne zaboravite činjenicu da u nevidljivom svetu postoje vrlo mudri Majstori koji vam mogu pomoći u ovom konkretnom slučaju vašeg sina; želim se odnositi sada, na poseban način, na slavnog Anđela Adonaja, Anđela ljubavi i radosti. Ovaj je Majstor vrlo mudar i ako se na njega intenzivno koncentrišete, moleći ga u ime Hristosa da vam izleči sina, potpuno sam uveren da, ni u kom pogledu, ne bi odbio da učini ovaj akt dobročinstva; ali nemojte zaboraviti: „Nije dovoljno da se moliš Bogu, već treba i da radiš“; molite se i činite mnogo dobra, to je put.
P: Imao sam priliku da upoznam neki bračni par iz Santa Marte, u Kolumbiji; imali su vrlo veliko preduzeće i odjednom se zapalilo. Od tada, gospodin se razboleo i umro je od tuberkuloze; posle dvadeset godina doznao sam da je i njegova supruga u situaciji da umre isto zbog tuberkuloze. Koja je činjenica uzrok ovome?
O: Dobro je da znate da tuberkuloza ima uzrok u odsustvu religijoznosti u pređašnjim životima, u materijalizmu, u životima bez privrženosti i ljubavi prema Bogu. Ako je gospodin umro od tuberkuloze, ovo je uzrok, a ako je izgubio imanje, to je zbog toga što je uništio imanja drugim osobama u prošlim životima.
Upalio je i bio je upaljen, učinio je zlo i zlo mu se vratilo; ovo se zove Karma, kazna. Njegova supruga nije se odmah razbolela od tuberkuloze, zbog toga što nije bila tako mnogo nereligijozna u prošlim životima; ona je imala nešto duhovnosti.
P: Majstore, znači da fizički urođeni defekti, nisu hereditarne greške?
O: Poštovana gospođo, vaše je pitanje vrlo važno i zaslužuje da bude detaljno ispitano: naravno, hereditarne mane stavljene su u službu Zakona Karme, one postaju odličan mehanizam posredstvom kojih se odvija Karma.
Na očigledan način, hereditarnost se nalazi u genima seksa, Zakon se služi ukupnim ćelijskim mehanizmom.
Dobro je da razumemo da geni kontrolišu ceo ljudski organizam. Ovi se nalaze u hromozomima, u germinalnoj ćeliji i stoje u osnovi fizičkog oblika. Kada su ovi geni u neurednom stanju, kada ne postoji njihovo prirodno formiranje, legitimno, neoborivo oni stoje u poreklu stvaranja tela sa defektima i ova stvar je nešto što je već dokazano.
Želeo bih da vi razumete da je Vitalno Telo, podloga organskog života, bilo oblikovano od strane Agenata života u skladu sa Zakonom Uzroka i Posledice. Oni koji su u svojim prošlim egzistencijama nagomilali veoma teške dugove mogu se roditi sa Vitalnim Telom sa defektima, koje će, kao što je i prirodno, služiti kao osnova fizičkom telu, takođe sa defektima.
Lažovi se mogu roditi sa deformisanim Vitalnim Telom, imajući kao rezultat fizičko telo monstruozno ili bolesno.
Poročni se mogu roditi sa vidljivo degenerisanim Vitalnim Telima, koja če biti osnova za takođe degenerisana fizička tela. Na primer: onaj ko preteruje u seksualnoj strasti, može se roditi sa neodgovarajuće polarizovanim Vitalnim Telom; ovo bi generisalo homoseksualni vehikl ili neki ženski lezbejski oblik. Nesumnjivo, homoseksualci i lezbejke jesu rezultat seksualnog zlostavljanja u prošlim egzistencijama.
***

Alkoholičar se može roditi sa vitalnim mozgom sa anomalijama, sa defektima, koji bi mogao biti osnova mozga sa isto toliko defekata.
Ubica, kriminalac, onaj koji stalno ponavlja ovaj užasan zločin, rađa se deformisan, grozan, gadan, idealist ili definitivno lud. Dobro je znati da je ubica najniži stepen ljudske korupcije i da se ubica ne može nikako vratiti sa zdravim vehiklom.
P: Majstore, možete nam nešto reći o epilepsiji?
O: Nepogrešiva je činjenica da je epilepsija Karma za osobe koje su bile medijumi. Osobe koje pozajmljuju svoje telo, njihovu materiju, Ja-ovima mrtvaca, „Mefistu“, „Sotoni“; u sledećim životima puno će patiti od epilepsije. Nesumnjivo, epileptičari su bili medijumi u pređašnjim životima.
P: Onda, možete mi reći da li su sve bolesti karmičke?
O: Nisu sve bolesti karmičke. Ljudska mašina se može pokvariti iz raznih razloga; mogu biti karmičke ili akcidentalne; ovo je sve.
P: Govorivši o Nemesis ili Karmi, da li su moguća pregovaranja za bilo kakvu patnju, sa Senjorima Karme?
O: Poštovani prijatelji, želeo bih da razumete da onda kada se jedna ili druga Karma nalazi u punom odvijanju, u punoj aktivnosti, neizbežno treba stići do kraja.
Ovo znači da se Karma može izbeći samo kada je kajanje totalno i kada u potpunosti nestane svaka mogućnost za ponavljanje greške.
Dobro je takođe da se zna da kada smo korenito izbacili Ego, anihilirana je mogućnost da se načini delikt, Karma može biti oproštena.
Nesumnjivo, treba da znamo da se ne može svaka Karma pregovarati. Postoje tako ozbiljni dugovi, pa se ne mogu anulirati. Ova vrsta Karme naziva se na sanskritskom „Kamaduro“ i njen kraj je uvek katastrofalan.
P: Da li dobra dela o kojima ste nam govorili, treba da se urade nesebično ili su uzeta u obzir čak iako ih činimo sa interesom da nešto primimo za uzvrat?
O: Uvek treba raditi nesebično, sa beskonačno mnogo ljubavi prema čovečanstvu. Tako menjamo one loše uzroke koji stoje iza loših efekata; ne zaboravite da ako se menja uzrok, menja se i efekat.
Hoćete da ozdravite? Izlečite druge. Imate li nekog od rodbine u zatvoru? Radite na oslobađanju drugih. Da li ste gladni? Podelite hleb sa onima koji žive lošije od vas itd, itd, itd.
P: Tokom meditacija imao sam iskustva u kojima mi se pokazalo da sam u svom pređašnjem životu činio mnogo grešaka, bio sam bogati veleposednik sa imanjem u Cuautla, Morelos, gde sam imao mnogo zaposlenih koje sam tukao bičem, mnogo sam adulterisao i silovao, sve do revolucije, kada sam izgubio sve posede. Pristupio sam Revoluciji zajedno sa Pancho Villa, trpeo sam glad i sve užase rata, i umro sam star, okružen svojom porodicom; odonda pa do sad, trpeo sam gorčine i neprijatnosti; mislim da tako plaćam svoju Karmu. Šta mi možete reći, Majstore?
O: Poštovani prijatelju, mnogo me raduje da se vi sećate vaše prošle egzistencije. Treba da vas informišem da sam vas sigurno poznavao u vašem prošlom životu; sigurno je da mi govorite istinu i samo istinu. Kao što ste vi, tako sam i ja bio među ljudima Generala Francisco Villa, i prirodno je da je nemoguće da se nismo lično poznavali.
Činjenicom da ste pre Revolucije, kao posednik imanja činili greške, bičevanjem radnika itd, stvorili ste Karmu; očigledno je, možete sada sebi objasniti zbog čega ste toliko patili u ovom životu. Činili ste da drugi pate i sada patite vi; činili ste da drugi teško rade i sada ste eksploatisani od poslodavaca svakojakih radnih mesta, gde ste radili kako bi zaradili svakodnevni hleb; tako plaćamo ono što dugujemo; Zakon je Zakon i Zakon se ispunjava.
P: Majstore, hteo bih da ispričam jednu stvar koja mi se dogodila kada sam imao šest godina. Video sam u jednom snu kako su nad Zemljom padale užarene grudve, a narod je bežao i preklinjao Boga, očajan, kao kad bi bio kraj sveta. Kasnije, budući da sam odrastao, video sam u ilustrovanoj Bibliji sliku tačno onakvu kakvu sam sanjao. Možete mi reći da li je ovo bila priča?
O: Poštovani gospodine, čini mi zadovoljstvo da vam odgovorim na pitanje; nesumnjivo da tako kao što postoji ljudska Karma, postoji takođe i Karma naroda i sveta.
Vaša vizija odgovara svetskoj Karmi, koja se nalazi obuhvaćena u biblijskim stihovima i u Koranu, kao i u bezbroj svetih knjiga iz Orijenta i Okcidenta sveta.
„Zlo je u svetu toliko veliko da je već stiglo do Neba i nesumnjivo je da će ova perverzna civilizacija guja biti uništena i neće više biti kamen na kamenu…”
P: Onda, u skladu sa onim što ste nam objasnili, postoji predestinacija, ali može li je neko izmeniti?
O: Uvažena gospođo, odgovorićemo na ovo pitanje. Evidentno je da postoji predestinacija. Realno, ova je rezultat svih dobrih i loših dela iz naših prošlih egzistencija. Ako neko krade, biće pokraden; ako ubije, biće ubijen itd, itd, itd. Na primer, ispričaću vam sad veoma interesantan slučaj. Dogodilo se da su neki mladić i njegova tri prijatelja krenuli na putovanje između Meksika i Sjedinjenih Država. Ali, desio se jedan tragičan događaj: kola kojima su putovali sudarila su se sa drugim i ostalim kolima koja su se kretala tim putem, a rezultat je bio dvojica mrtvih i dvojica ranjenih.
Kada istražujemo u Višim Svetovima možemo evidentirati ono što je „Zakon Predestinacije” (Karme). Jedan od mrtvih, prvi među njima, umro je naprečac; poginuo je baš u momentu sudara. Drugi je propatio opekotine III stepena i izdahnuo je posle dvadeset dana. Treći je bio vozač koji je imao samo iščašenje ramena i malu ranu na nozi. I poslednji, četvrti, doživeo je samo lakšu povredu glave. Mi smo ispitali naročito prvu trojicu i rezultat je bio sledeći:
Onaj koji je prvi umro, živeo je u Meksiku za vreme Don Porfirio Diaza, bio je naravno moćni bogataš, despotski posednik, koji je rado treskao mladiće radnike, gonio je konjima seljake duž puteva itd, itd.
Onaj ko je umro zbog teških opekotina učinio je grešku što je polio benzinom svoju braću i zapalio ih je noću, kada su spavali; ovo je bio njegov najveći greh iz njegove prošle egzistencije i sada je poginuo u zapaljenim kolima, umirući sa opekotinama III stepena.
Treći je učinio da neki mladić pati u prošloj egzistenciji. U nekoj grupi dečaka, mladić je bio udaren i grubo mu je bila iščašena ruka. Sada, u sudaru, pretrpio je posledice. Prema tome, svako se rađa sopstvenom sudbinom.
Sudbina može biti modifikovana ako činimo mnogo dobročinstava, ako se posvetimo dobrome, bivajući puni milosrđa itd, itd itd. Prema tome, konkretno je pojašnjena činjenica da se sudbina može takođe menjati, zato što „Kada viši zakon transcenduje (prožima) niži zakon, viši zakon briše niži zakon“. „Čini dobra dela da bi platio dugove…“

– Samael Aun Weor

P.S. Jos uvek se dobro ne snalazim na blogu, nadam se da imate strpljenja, nisam se jos predala, ali ni dobro uhodala, jos uvek ne znam kako umetnuti adekvatne slicice u tekst, ali uspecu ja to…Veliki pozdrav svima od Vesne M.  😀

Evo i tri prve po redu beleske koje sam objavila na profilu, pa ko voli neka procita..Vredi ih procitati.. 😀

1.) DEO TEKSTA  PRVOG PREDAVANJA IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/put-i-život-i-samael-aun-weor/10152402217559823

2.) DEO TEKSTA IZ DRUGOG PREDAVANJA „A“ FAZE – PSIHICKO IZUCAVANJE COVEKA – SAMAEL AUN WEOR

https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-weor/10152420917449823

3.) DEO TEKSTA IZ TRECEG PREDAVANJA IZ „A“ FAZE – LJUDSKA MAŠINA – SAMAEL AUN WEOR
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/deo-teksta-iz-drugog-3-predavanja-ljudska-mašina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

Advertisements

One comment on “DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – 12-esto PREDAVANJE – ZAKON UZROKA I POSLEDICE – Samael Aun Weor

 1. SVI TAKSTOVI PO REDU

  BELESKA – 1.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – PRVO (1) PREDAVANJE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

  BELESKA – 2.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – DRUGO (2) PREDAVANJE – PSIHICKO IZUCAVANJE COVEKA – SAMAEL AUN WEOR – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

  BELESKA – 3.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – TRECE (3) PREDAVANJE – LJUDSKA MAŠINA – SAMAEL AUN WEOR – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

  BELESKA – 4.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – CETVRTO (4) PREDAVANJE – NAUKA O MEDITACIJI – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

  BELESKA 5.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – PETO (5) PREDAVANJE – ZVUK I CAKRE – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

  BELESKA – 6.) DEO TEKSTA IZ SESTOG (6) PREDAVANJA IZ „A“ FAZE – ČETVRTA KOORDINATA – SAMAEL AUN WEOR – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

  BELESKA – 7.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – SEDMO (7) PREDAVANJE – PSIHIČKO DUPLIRANJE – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

  BELESKA – 12.) DEO TEKSTA IZ „A“ FAZE – DVANAESTO (12) PREDAVANJE – ZAKON UZROKA I POSLEDICE – Samael Aun Weor – https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s