DEVETO PREDAVANJE FAZA „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih
i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog
antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije
najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.
„Seksualna Vatra (Plamen), nesumnjivo,
to je Realnost Jehove i Veda, istovremeno.
Seksualna Vatra je Boginja Reči
obožavana od strane Mudraca.
Kada se ona budi, daje nam Iluminaciju.” – Samael Aun Weor

SAKRALNA ZMIJA
„Treba da priznamo da je u Meksiku Serpentinska (Zmijska) kultura bila izvanredna. Svaka astečka skulptura divna je knjiga Okultne nauke. Bili smo nadahnuti kada smo kontemplirali Kecalkoatla (Quetzalcoatl) sa uvijenom Zmijom oko njegovog tela i sa Lingam-Joni u njegovim rukama. Bili smo zadivljeni kontemplirajući gigantsku Zmiju kako guta Maga. Bili smo obuzeti jedinstvenim poštovanjem videći Tigra sa falusom koji visi o njegovom vratu. Zaista, u tom Falusu (Phallus) nalazi se Reč.
Autentične kulture: astečka, majanska, egipatska, kaldejska itd. to su Serpentinske kulture koje ne mogu biti shvaćene bez Seksualne Magije i Kundalini. Svaka arhaička kultura je Serpentinska. Svaka autentična i prava civilizacija je Serpentinska. Civilizacija bez mudrosti zmije, nije istinska civilizacija.” – Samael Aun Weor, Savršeni brak

U Religioznim doktrinama Gnostičara najbolje se može videti značenje Zmaja (Lucifera), Zmije, Jarca i svih ovih simbola moći o kojima se sada govori da su moći Zla.
Isus, Veliki Kabir, nikada ne bi savetovao svoje učenike da budu mudri kao Zmija, ako bi ova bila simbol Demona; Niti Ofiti, Mudri egipatski Gnostičari iz „Bratstva zmije“, ne bi slavili živu guju na njihovim ceremonijama kao simbol Mudrosti Božanske Sofije (Sophia).
Astečka Zmija pojavljuje se besprekorna u posebnim situacijama koje potpuno poremećuje njenu organsku određenost (determinizam): rep je zamenjen drugom glavom, koju uu izuzetnom stavu diže je iznad blata zemlje, i koji služi kao osnova vatrenog (igniskog) razvijanja.
U Kulturi iz ANAHUAKA telo guje je neprestano izmenjeno neobičnom akcijom koja donosi korenitu promenu njenoj izvornoj prirodi. Primećujemo ili duplu glavu, koja na jasan način podseća na onu kružnu sliku u gnostičkom momentu kada ona sama sebi grize rep, izvanredna sinteza Sjajne poruke Gospoda Kecalkoatla, ili u Vertikalnom položaju, koji odslikava ideju MAJA ili NAHUA – božanske zmije koja jede dušu i Duh čovečiji, ili, na kraju, seksualne vatre koje konzumiraju Životinjski Ego, uništavajući ga, pretvarajući ga u pepeo…
Zmija ili SPASILAČKI LOGOS inspiriše Čoveka da bi ovaj prepoznao svoj identitet sa Logosom i da se tako vrati ka sopstvenoj esenciji, koja je upravo taj Logos.
Vode ambisa zamislile su snažni vetar (sličan zmijskom šištanju), ovaj je podigao vode koje su stigle u dodir sa Duhom i Svetlošću, a Zmija je zauzela haotičku materiju i zamislila je čoveka, mešavinu onih triju principa. Jedina misao Najviše Svetlosti je da može da povrati svoje izgubljene čestice.
I pošto haotična Matrica voli i poznaje samo Zmiju, svetlosni Logos zauzeo je njen oblik da bi otkupio istopljenu svetlost u tminama; zbog toga je Savršeni Čovek sišao u nedra Device i ne samo što je on patio upoznavajući sramotne Misterije Matrice, već se posle toga podigao i pio iz Pehara žive vode iz kog treba da pije svako ko želi da otkloni formu roba i da obuče božansko odelo. Sakralna Zmija ili Logos Spasitelj spava povijena na dnu Arke, vrebajući na mističan način, čekajući momenat da bude probuđena…
Oni koji proučavaju ezoteričku fiziologiju u kulturi NAHUA ili kulturi HINDUSA podvlače transcendentalnu ideju da postoji divan magnetski centar koji se nalazi u osnovi Kičmenog stuba, na sredini između analnog otvora i seksualnih organa.
U centru ove čakre postoji žuti kvadrat nevidljiv fizičkim očima ali perceptibilan posredstvom Ultravida ili preko Šestog čula: ovaj kvadrat znači, po hindusima, element zemlja. Rečeno nam je da se u unutrašnjosti ovog kvadrata nalazi „YONI” ili „UTERUS” i da u Centru ovog kvadrata postoji erotičan „LINGAM” ili „PHALLUS” oko kojeg je uvijena Zmija – misteriozna psihička energija nazvana KUNDALINI. Tantrički spisi iz Azije ovako opisuju KUNDALINI: „Svetla kao munja, ona sjaji u dubini onog lotosa (ili magnetskog centra) kao lanac sjajnih svetlosti.“
Ezoterička struktura ovog Magnetskog centra, kao i njegov poseban položaj između seksualnih organa i anusa, daju solidne i neosporavajuće osnove učenjima Tantričnih škola iz Indije i Tibeta. Neosporivo je da se zmija može probuditi samo posredstvom „SAHAJA MAITHUNE” (Seksualna Magija).
Očigledno je da onda kada se Sakralna Guja budi da bi započela penjanje uz Medularni spinalni kanal ljudskog organizma, emituje se neki misteriozni zvuk vrlo sličan onom zvuku zmije koja je prutom izazivana. Zmija Velikih Misterija je, nesumnjivo, ženski aspekat Logosa, Bog-Majka, Supruga Šive, ISIS, ADONIA, TONANTZIN, RHEA, MARIJA ili, bolje rečeno, RAM-IO, CIBELE, OPIS, DER, FLORA, PAULA, IO, AKKA, Velika Majka iz sanskritskog, LHA-ova Boginja, Lari ili Duhovi ovde dole, zabrinuta Majka Huitzilopochtli-a, AK ili Bela Boginja kod Turaka, Kalcidska MINERVA Inicijatičkih misterija, AKABOLZUB iz Lunarnog Hrama iz Cichen-Itza (Yucatan) itd, itd. itd. Još uvek čuvamo izgubljeni odjek antičkih Misterija u transeptu ili transverzalnom planu u najslavnijim crkvama, kao što je crkva Svetog Pavla iz Rima, umesto prvobitnog oblika Broda (Brod ili Spasilačka Arka iz Opšteg Potopa ili Atlantiđanske katastrofe, sa kojom su stigli na aktuelne kontinente svi: NOE, QUETZALCOATL, XIXUTHROS i DEUCALION). Na isti način, u grčkim kućama, kao sveto mesto u kući bio je unutrašnji hodnik nazvan Kalcidski, koji je razdvajao prostorije namenjene gostima od ostalih, kako se to može videti kod Vitruvija, kod Prokopija (De Aedificationem), kod Becchia (Det Calcidio et Della Cripta Di Eumachia) i u drugim građevinarskim raspravama gde se vrši istorijat ovog transepta ili ovog efektivnog i simboličnog „TAU-a“ dužnosti, koje gostoprimstvo obavezuje među ljudima. Insercija (unočenje) vertikalnog FALUSA u horizontalni UTERUS stvara Krst, to svako može konstatovati. Ako veoma duboko razmišljamo (meditiramo) o ovoj postojećoj intimnoj vezi između „S“ i „TAU“, krsta ili „T“, stižemo do logičkog zaključka da samo posredstvom ukrštanja „LINGAM-YONI” (Phallus-Uterus), korenitim odustajanjem od fiziološkog orgazma, može se probuditi KUNDALINI, Vatrena (Igniska) Zmija naših magičkih moći.

BINARNA SERPENTINA
Binarna Serpentina u predšpanskom Meksiku sigurno je nešto što nas poziva da meditiramo…
One dve vatrene Zmije ili „Xiuhcoatl”, koje graciozno okružuju Sunce Astečkog kalendara, isto tako one su okruživale i Glavni Hram iz Velikog Tenochtitlana i formirale su famozni „COATEPANTLI” ili „Zmijski zid“.
Astečka Zmija konstantno se pojavljuje u izvanrednim situacijama koje integralno transformišu njenu organsku određenost: rep predstavljen drugom glavom u posebnim stavovima, navodi nas, jednostavnom logičkom dedukcijom, ka binarnoj serpentini. Dupla glava, koja nas podseća na figuru kružne zmije, gnostičke zmije, spremne da proguta sopstveni rep, pojavljuje se na sakralnim zidovima Kecalkoatlovog (QUETZALCOATL) Hrama (ruševine iz Xochicalo). Binarne Serpentine, bilo da egzotično plešu – dobro zapletene u mističkom obliku Svete osmice, bilo da su ulančane jedna za drugom stvarajući krug, u stilu Maja (Maya) itd, pokazuju nam nešto misteriozno, izuzetno i magično…
Neće biti na odmet ako u ovoj raspravi naglasimo dupli ezoterički karakter Zmije… Treba da se pravi razlika između zmije iskušenja iz Edena i bronzane zmije koja je lečila Izrailjce u pustinji, između Pitona (Python) koja se vukla po blatu zemaljskom i koju je srditi Apolo ranio svojim strelama i one druge koja se podigla na Eskulapov (Bog Medicine) Štap…
Ako se Vatrena Zmija naših Magičnih moći diže kroz Kanal Kičmene moždine ljudskog organizma ona je naša Božanska Majka KUNDALINI…
Ako se Vatrena Zmija spušta koprcajući se od coccygesa (trtični, repni deo kičme) prema čovečijim atomskim paklovima, to je „UŽASNI (ABOMINABILNI) ORGAN KUNDARTIGUADOR“.
Venerabilni Majstor „G“ čini veliku grešku što pridaje ascendentnoj Zmiji (KUNDALINI) hipnotičke gnusne moći descendentne Zmije (ABOMINA-BILAN ORGAN KUNDARTIGUADOR).
KUNDALINI je složena reč: „KUNDA“ nas podseća na „ABOMINABILAN ORGAN KUNDARTIGUADOR“, „LINI“ je atlantiđanski izraz koji znači KRAJ…
KUNDALINI u višoj gramatici može i treba da se ovako prevede: „KRAJ GNUSNOM ORGANU KUNDARTIGUADORU“.
Očigledno je da uzdizanje Božanske Zmije Kundalini duž Medularni kanal vodi svršetku Abominabilnog organa, staje na kraj Slepoj vatrenoj sili. Nesumnjivo, doktor Moris Nikol (Maurice Nicoll) i Uspenski, Veliki inicijat, prihvatili su ovu grešku Majstora „G“. Ovaj Majstor smatrao je da je njegova Kosmička Majka „Sakralna Prana“. Da je Majstor „G“ studirao Dvojnu Serpentinu na „Sakralnim zidovima“ meksičkih, toltečkih, majanskih itd. hramova, nesumnjivo da nikada ne bi napravio takvu zbrku…
Indijska Joga čini iscrpne analize ove Serpentinske prstenaste Vatre (Kundalini) koja se ascendentno odvija u telu asketa, ipak nam govori i o descendentnoj Zmiji ili „Demonskom repu“ čija električna sila drži u permanentnom hipnotičkom transu svo napaćeno čovečanstvo. Ako bi ovi jadni Intelektualni sisari, koji nastanjuju lice zemlje, mogli veoma jasno videti žalosno stanje u kom se nalaze, oni bi očajnički tražili način da uteknu…
Čim se bedna Intelektualna životinje budi, makar to bilo samo za jedan prolazni momenat, i otvori oči pa vidi surovu realnost života, izuzetna hipnotička snaga strašne Zmije ambisa odmah nastupa u borbu sa mnogostrukom silom, a nesrećna žrtva ponovo pada uspavana, sanjajući da je budna ili na putu da se budi. Samo iskreni Gnostičar, koji integralno razume teškoću buđenja svesti, zna da je ova činjenica moguća samo na osnovu svesnih radnji i dobrovoljnih patnji…
Velika Infernalna (paklena) Guja poznaje sav „Modus Operandi” Mehaničke Imaginacije. (Mi se nikada nećemo izjasniti protiv Transparentnosti ili Translucidnosti koje su poznate kao Objektivna Imaginacija, Svesna.)
Ambiska Zmija, posredstvom Mehaničke Imaginacije, koja je njen prvobitni agent, radi u skladu sa interesima Prirode i održava nas u stanju dubokog Hipnotičkog transa…
Posredstvom mehanizama fantazije mi opravdavamo naše najgore podlosti, izbegavamo naše obaveze, tražimo da zbrišemo, samouvažavamo se, verujemo da smo vrlo dobri, pravedni i savršeni.
Potrebno je da znamo da postoje sile za koje je korisno i unosno da održavaju „racionalnog sisara“ u nekom stanju hipnotičkog sna i da ga spreče da vidi istinu i da razume njegov položaj u životu…
Na vidan način, najveći broj među nama koristi se svakojakim izgovorima i nalazi se u tolikoj meri pod glupom i suptilnom aktivnošću opravdavanja „Samoga Ja“ u dogovoru sa mehaničkom imaginacijom, da, realno, mi nikada ne bismo posumnjali u intimno postojanje naših vrlo prirodnih psiholoških grešaka. Na primer, ako smo okrutni sa suprugom, sa decom, sa roditeljima itd, u stvarnosti mi ignorišemo ovu činjenicu…
Najgore je što dozvoljavamo da ova situacije traje, pogotovo jer nam se to sviđa i zato što je toliko lako, ali ako smo optuženi za okrutnost, možda ćemo osmehujući se pomisliti da ne shvataju našu dobrotu, milost i ljubav…
Nalazimo se unutar gadnih zastrašujućih prstenova Velike Zmije, a smatramo se slobodnim.
Legenda vekova kaže da onda kada je KRIŠNA, Veliki hinduski Avatar, dostigao starost od pedeset godina, pošao je da traži Patrijarha Nandu i rekao mu je:
— Gde je moja Majka? (ascendentna Zmija Kundalini)
— Sine moj, nemoj da me pitaš (odgovori Patrijarh). Tvoja Majka se vratila u zemlju odakle je i došla i ja ne znam kada će ponovo doći…
Krišnu obuzme duboka tuga, napustio je svoje drugove i lutao je više nedelja po planini Meru…
Ovde je on naišao na starca koji je stajao pod ogromnim kedrom. Obojica su se dugo gledali…
— Koga tražiš? Upita ga anahoret…
— Moju Majku! Gde je mogu naći?
— Pored onog koji se nikada ne menja. (Otac koji se nalazi u tajnosti.)
— A kako ću njega naći?
— Traži, stalno traži, nikada nemoj stati (u njegovoj unutrašnjosti), ubi Bika (životinjski Ego) i zdrobi Zmiju (Ambisku).
Krišna je potom opazio da je veličanstven oblik starca postajao providan, zatim podrhtavajući nestane među granama, kao neka svetlosna vibracija…
Kada se Krišna spustio sa Planine Meru, izgledao je kao da zrači i da je transfigurisan (preobražen); Njegovo biće zračilo je magičku energiju.
— Hajdemo da se borimo sa Bikovima i Zmijama (Ambiskim), da branimo one koji su dobri i da zarobimo one zle! Govorio je svojim pratiocima. Sa lukom i mačem, Krišna i njegova braća, sinovi pastira, borili su se u šumi sa svim zverima.
Krišna je poubijao ili ukrotio lavove, ratovao je sa izopačenim kraljevima i oslobodio je ugnjetavana plemena, ali tuga mu potopi dubinu srca… On je u duši imao samo jednu duboku želju, misterioznu: da sretne svoju Majku (Božansku Kundalini) i da ponovo nađe sublimnog starca (njegovog Majstora); ali, uprkos obećanju koje mu je ovaj dao, i iako se mnogo borio i pobeđivao – nije uspeo. Jednoga dana čuo je da se govori o Kalajoniu (Kalayoni), Kralju Zmija, Crnom Magu, stražaru Kalijevog Hrama (Coatlicue, Proserpina, Hecate), užasna Boginja Želje i Smrti, i tada je on zatražio da se bori sa najzastrašujućom među njegovim zmijama, onom večnom Zmijom (užasni organ Kundartiguador) koja je već prožderala stotine izvrsnih ratnika, čija je pljuvačka topila kosti i čiji je pogled širio užas u srcima…
Iz dubina Kalijinog Hrama (Region paklova i Smrti), Krišna je video kako izlazi, posle Kalajonijeve magičke invokacije, dugi plavo-zelenkasti gmizavac… Zmija je polako izdužila svoje veliko telo, zastrašujuće je nakostrešila njenu crvenkastu grivu, a njene prodorne oči užasno zasijaše na rugobnoj glavi od svetlucajućih školjki.
— Ili je obožavaj ili ćeš poginuti (reče mu Mag).
Krišna, Sveti Heroj koji ne zna za strah, ubio je Zmiju svojim rukama… Nakon što je Krišna herojski ubio Veliku Zmiju Stražara Kalijinog Hrama (Kali – užasna Kraljica Želje i Smrti), on se molio i prečišćavao se u vodi tokom mesec dana na obali Ganga, nakon prečišćavanja na sunčevoj svetlosti i u Božanskom Mahadevinom kontemplativnom razmišljanju…
Užasna Infernalna Guja nikada ne bi prihvatila „SAHAJA MAITHUNU”, „Naučnu neporočnost“, jer je ova protiv interesa Prirode… Oni koji ne uspevaju da budu progutani od strane Božanske Zmije Kundalini, biće prožderani od strane zastrašujuće Zmije Pitona (Python)…
Ratnik koji stiže da ubije paklenu zmiju ući će u Dvoranu Kraljeva, on će biti pomazan kao Kralj i Sveštenik Prirode, po Melkisedekovom Ordenu…
Ipak, sigurno je, nikada neće to biti laka radnja da se dižeš protiv atoma nasleđa, protiv bludnosti koju smo nasledili od naših predhodnika, protiv strašne infernalne guje koja je donela na svet naše dedove i koja će doneti na svet našu decu i decu naše dece… Ova stvar koju imamo u mesu, u krvi i u kostima definitivna je i dići se protiv nje, to je zastrašujuće…
Fundamentalna je Doktrina Budističke Anihilacije. Treba da umiremo tren za trenom; samo sa smrću pojaviće se novo…
TRI VRSTE TANTRIZMA
Ako su naši studenti pažljivo pratili objašnjavanja Binarne Serpentine, neće im sada biti teško da razumeju različite vrste Tantrizma (Nauka koja predaje praktiku Seksualne Magije).
U Indiji postoje tri vrste Tantrizma: prvo – BELI TANTRIZAM, drugo – CRNI TANTRIZAM, treće – SIVI TANTRIZAM.
U Belom Tantrizmu praktikuje se Seksualna Magija bez rasipanja Semena. U Crnom Tantrizmu postoji emisija Semena. U Sivom Tantrizmu, ponekad se rasipa i ponekad se ne rasipa; ovaj poslednji rod Tantrizma vodi devotana, na kraju krajeva, ka Crnom Tantrizmu.
U CRNOM TANTRIZMU nailazimo na „Dugpane“ sa crvenom kapom, veoma perverzne Crne Magove. Ovi zlonamernici imaju odvratne procedure za ponovnu apsorpciju (reapsorpciju) Semena kroz uretru nakon što su ga na mizeran način rasipali. Rezultat je fatalan zato što se Seme, posle rasipanja, puni Satanskim atomima, koji kada ponovo ulaze u organizam dobijaju snagu da probude ABOMINABILNI ORGAN KUNDARTIGUADOR. Ovaj tada silazi u atomske čovečje Paklove i pretvara se u Satanski rep.

Mohamedanci tvrde da Pakao ima sedam kapija i da se one nalaze na donjem delu tela; to su tih sedam loših centra ili sedam mračnih čakri, fatalna antiteza onih Sedam Crkava Apokalipse… Užasni Organ Kundartiguador ima snagu da otvori ovih sedam infernalnih kapija.
Razvijanje Abominabilnog Organa Kundartiguadora i postavljanje u aktivnost sedam infernalnih čakri u donjem delu tela, ekvivalira, ustvari, sa pretvaranjem u nezemaljsku Zver „sa sedam glava i deset rogova“, na koju je sela „Velika Prostitutka“ čiji je broj „666“. Oni koji učine zločin da razviju Užasni Organ Kundartiguador odvajaju se zauvek od Duhovnog Trojstva ATMAN-BUDDHI-MANAS i potapaju se u Infernalne svetove.
Pristalice Leve Ruke osnovali su u zapadnom svetu mnoge škole Crnog Tantrizma, a ove crne organizacije imaju sublimne nazive.
Poznajemo slučaj jednog Velikog Inicijata koji je, pre nego što se dezinkarnirao, formirao školu Belog Tantrizma; na nesreću, učinio je grešku da postavi svoga sina, mladića bez imalo iskustva, kao generalnog direktora. Ovaj naivan dečko bez istinskog ezoteričkog iskustva, bio je vrlo brzo prevaren od osoba koje su praktikovale Crni Tantrizam.
Rezultat svega ovoga bio je zastrašujući; nekoliko članova ovog bratsva, isto tako neeksperimentisanih, prihvatili su crnu tehniku i na kraju se transformisali u strašno zle demone.
Seks je kamen spoticanja ili stena koja čini da padamo. Seks je glavni „kamen od ugla“, izabran, skupocen.
Nikada nemojmo zaboraviti reči Petrove, Majstora Majtune; on nas je upozorio protiv lažnih proroka i lažnih Majstora koji nam krišom i sa sublimnim iskušenjima unose mnoge razarajuće jeresi, mnogo Crnog Tantrizma i štetna praktikovanja.
Nešto drugo je SIVI TANTRIZAM. Onaj ko ponekad izvrće „Hermesov Pehar“, onaj ko ne izvrće, a potom ponovo izvrće, pretvara se u osobu koja praktikuje Sivi Tantrizam. Za sve postoje izgovori i lažna opravdanja u ovom svetu Samsare, Sivi Tantrizam ima svoje pristalice i svoju doktrinu.
Bilo koji ezoterički istraživač, koji želi dublje istraživanje u tajnim školama azijskog kontinenta, moći će da proveri, samim sobom, okrutnu i bolnu realnost Grahorastog Tantrizma.
Tantrizam postoji u celoj Aziji i preplavio je razne škole: Theravada, Hinayana, Mahayana, Chan, Zen, tantrički Budizam itd. Intelektualne životinje uvek nalaze izgovore i lažna opravdanja za sve njihove slabosti. Ne treba da nas onda čudi da u Zenu, u tantričkom Budizmu i u drugima nalaze se u ovim vremenima tereti Grahorastog Tantrizma.
Za žaljenje je da su pojedini dezorijentisani instruktori ovih orijentalnih škola davali skupocene tehnike i praktike seksualne joge bez da su razumeli fundamentalni aspekat Tantrizma: hitnu potrebu da se nikada u životu ne učini zločin da se rasipa Seme.
Produžavanje koitusa da bi se radovalo seksualnom zadovoljstvu, a da se ne pridaje značaj problemu seminalne ejakulacije to je, bez imalo sumnje, Sivi Tantrizam, koji može veoma lako degenerisati u Crni.
Na svu sreću, postoji mnogo BELOG TANTRIZMA u Taoizmu, u Hinduskom Tantrizmu, Tibetanskom, čistom Zenu i u izvornom Čanu (Chan).
U staroj Evropi postojale su škole persijanskog porekla kao ona veoma poznatih Maniheja koji su praktikovali Beli Tantrizam ili „Coitus Interruptus” i nazivali su ga „Karezza” – reč persijanskog porekla.
Srednjovekovni kavaljeri „Dono“ praktikovali su i oni Belu Seksualnu Magiju.
Alhemičari koji rade u legitimnom Belom Tantrizmu, bude Božansku Zmiju Kundalini, pretvaraju se u Hijerofante i duboko se Samo-ostvaruju (Autorealizuju)…
Nastavljajte, veoma voljena gnostička braćo, Pravi put, Put savršene Neporočnosti, praktikujte Beli Tantrizam i moći ćete pobednički podići Sakralnu Zmiju Kundalini, zmiju naših magičkih moći. Ovo je savet kojeg vam dajem.

KULT VATRE
„Četiri Jevanđelja u tesnoj su vezi sa Magisterijumom Vatre. Dokazuje se da je apsurdno da doslovno tumačimo Četiri Jevanđelja. Ova Jevanđelja jesu kompletno simbolična. Rađanje u jaslama u Betlejemu označava Venersku Inicijaciju. Hristos se uvek rađa u čovečijim jaslama, u okruženju životinjskih želja, da bi spasio svet. Inicijacija uvek počinje usred svadbe iz Kane, gde je Voda Života pretvorena u alhemičarevo vino Svetlosti.
U Magisterijumu Vatre, istinski učenik treba da doživi svu Dramu Inicijacije. Četiri Jevanđelja predstavljaju praktični vodič za učenike Kulta Vatre. Onaj ko ne poznaje Arkanum A.Z.F, ne može razumeti Četiri Jevanđelja Vatre.“
Samael Aun Weor, Savršeni brak

Kult Vatre je bio grandiozan u prastaroj Persiji. Kult Vatre je veoma star. Priča se da je Kult Vatre prethodio Dinastiji Ahemenide i epohi Zoroastra. Persijski sveštenici posedovali su veoma bogatu Ezoteričku liturgiju povezanu sa Kultom Vatre. Stari persijski mudraci nikada nisu zanemarivali vatru. Oni su imali zadatak da je održavaju da stalno gori.
Tajna doktrina Avesta govori da postoje razne vatre: gromovska vatra koja osvetljava u strašnoj noći, ta koja dejstvuje u ljudskom organizmu stvarajući kalorije rukovodeći procesom varenja, ta koja se koncentriše u bezazlenim biljkama Prirode, vatra koja gori u utrobi planina i koju izbacuju vulkani zemlje, vatra za dnevnu upotrebu koju profani koriste za spremanje hrane i ona koja se nalazi pred Ahura Mazdom stvarajući mu Božanski Oreol.
Persijanci su kazivali da kada voda koja kuva prekipi, ili opari neko živo biće, u ovim slučajevima Bog čini da prestaju njene dobročinske posledice po njegovom izabranom narodu.
U stvarnosti, vatra ima mnogo modifikacija, ali od svih vatri, najjača je ona što gori pred Ahura Mazdom (Solarnim Logosom) stvarajući mu božanski oreol. Ta je vatra koja proizilazi iz Transmutacija seksualnih sekrecija. Ona je Kundalini, Vatrena Zmija naših magijskih moći, Vatra Svetoga Duha.Ko želi da traži Ahura Mazdinu Vatru treba da je traži unutar svoje filozofske zemlje. Ova Zemlja je upravo ljudski organizam. Persijanski sveštenici kultivisali su ovu vatru u potpuno mračnim mestima: podzemnim hramovima i tajnim mestima. Oltar je uvek bio izgrađen od ogromnog metalnog pehara čija je noga stajala na Filozofskom Kamenu. Vatra je uvek održavana uz pomoć suvih i mirisavih drvaca, sa naročito divnim grančicama sandala. Stari sveštenici uvek su pojačavali vatru pomoću mešine da je ne bi oskrnavili grešnim dahom ljudskih ustiju. (Zmija i Vatra jesu, dakle, veoma stari simboli koji su služili kao živo predstavljanje Božanske Kundalini.) Napuni svoj pehar svetim vinom svetlosti. Neka tvoj pehar bude stalno pun živom vatrom! Oponašajte stare sveštenike Vatre! Podseti se, dobri čitaoče, da živa tajna i filozofska Vatra gore unutar tvoje sopstvene filozofske zemlje. Već sada ćete razumeti skrivenu misteriju Rituala Vatre. Uvek su dva sveštenika brinula o vatri. Evo nam Binarnost (dvojnost). Svaki je od njih koristio klešta da stavlja komade drva i kašiku da bi njome posipao mirise. Bila su dakle, dvoja klešta i dve kašike. U svemu ovome vidi se Binarnost. Iz ovoga se može razumeti da samo broj dva može brinuti o Vatri. Potrebno je da muškarac i žena, savršena dvojnost, pale i brinu o Ahura Mazdinoj Božanskoj Vatri. U Bundehesch-u, nekoj vrsti Ritualnog Jevanđelja, kaže se: u nekoj specijalnoj prostoriji nalazio se studenac sa sakralnom vodom u kom je Sveštenik obavljao svoje ablucije (specifično pranje) pre nego što bi se pojavio pred oltarom Vatre. Samo onaj, ko pere svoje noge u vodama odricanja, može zapaliti Vatru. Samo onaj ko čuva vodu može da obavlja obred Vatrom. Ova voda označava Ens-Seminis. U celoj Persiji postoje tragovi kompleksnih hramova gde se prinosio Kult Vatri. Takve tragove nalazimo u današnjim danima u Persepolisu, Ispahanu, Yezdu, Palmiri, Susi itd, itd. Vatra je strašno Božanska. U kućama onih koji slede put Savršenog Braka, nikada ne treba da nedostaje Vatra. Neka lampa, kada se zapali sa puno smernosti, isto je kao i molitva i onda privlači sa Visina (Nebesa) strašan tok božanske energije. Svaka molitva upućena Logosu treba da bude propraćena Vatrom. Tako je molitva jaka. Stigao je čas da se vratimo Kultu Vatre. Gnostičari treba da krenu u šetnju u planine i tamo, u nedrima Majke Prirode, da pale logorske vatre, da pale vatre, da se mole i da meditiraju. Tako možemo privući, sa Visina, snažne tokove božanske energije koja će nam pomoći u Velikom Očevom Delu.
Ljudsko biće treba da zapali svojih četrdeset i devet Vatri posredstvom seksualne magije. Kada naše misli budu žarke, moći ćemo stvarati kao i neizrecivi Bogovi Kosmosa. Sveti Bogovi su istinski Ministri Vatre. Sveti Bogovi su plamenovi Vatre koja gori. Sakralni plesovi Derviša Plesača, kako u Persiji tako i u Turskoj itd, predstavljaju, u stvari, Kult Vatre. Šteta što su vlasti iz Ankare, smatrajući se mnogo civilizovanim, zabranili javne plesove Derviša Plesača. Derviši vrlo dobro oponašaju kretanje planeta Sunčevog sistema oko Sunca. Igre Derviša intimno su povezane sa kičmenim stubom i seksualnim vatrama. Nikada ne treba da zaboravimo da se Zmija raduje Muzici i Plesu, kako su to već dokazali u Egiptu i u Indiji ukrotitelji zmija. Ovi sviraju na njihovoj divnoj fruli (flauti) i Zmije začarane igraju.
Podesno je da se sada podsetimo Ritualnih Plesova Vatre svih Antičkih Hramova. Setimo se plesova Misterija iz Eleuzisa gde su nagi parovi igrali, Sakralnih balerina iz Indije, Egipta, Meksika, Jukatana (Yucatan) itd.
Kada budu Akaški registri stigli u ruke naučnika sav svet će moći da vidi na televiziji Plesove Vatre iz arhaičnih vremena; tada ćemo se ponovo vratiti ovim Plesovima koji će, neminovno, zameniti profane igre.

SAKRALNA VATRA
Silaženje u Devetu sferu (Seks) bilo je, još iz antičkih vremena, maksimalno kušenje (proba) najvišeg dostojanstva Hijerofanata; Hermes, Buddha, Isus, Dante, Zoroastru, Quetzalcoatl itd, itd, itd. trebalo je da prođu ovu strašnu probu. Tamo je silazio Mars da bi okalio svoju sablju i osvojio srce Venere; Herkules (Herakle), da bi očistio Augijeve štale i Persej da bi odsekao Meduzinu glavu svojim plamenim mačem… Savršeni krug sa magičkom tačkom u centru, sideralni i hermetički simbol Zvezde-Kralja i Supstancijalnog principa Života, Svetlosti i Kosmičke Svesti, to je, nesumnjivo, blistavi seksualni simbol.
Takav simbol jasno izražava Muški i Ženski princip Devete Sfere.
Neosporivo je da se Aktivan princip Iradijacije i Penetracije dopunjuje, u Devetom Danteovom krugu, sa Pasivnim principom Recepcije i Apsorpcije. Biblijska Zmija predstavlja nam Logosa Stvaraoca ili Seksualnu silu koja započinje svoju manifestaciju iz stanja latentnog potencijala. Serpentinska Vatra, Igniska Zmija naših magičkih moći spava, uvijena je tri i po puta unutar Čakre Muladare, koja se nalazi u repnoj kosti. Ako vrlo ozbiljno razmišljamo o intimnoj vezi koja postoji između „S“ i „Tau“, „Krsta“ ili „T“ stižemo do logičkog zaključka da se samo posredstvom Sahaja Majtune može probuditi Stvaralačka Guja.
„Ključ“, „Tajna“ bili su objavljeni skoro u svim mojim pređašnjim knjigama, a sastoji se u neprosipanju, nikada u životu, „Hermesovog pehara“ (Ens-Seminis) u toku seksualnog transa.
Treba da realizujemo koneksiju Lingam-Yoni (Phallus-Uterus), a da nikada ne ejakuliramo ovo tečno staklo, fleksibilno, izvlačivo (Ens-Seminis), jer se u ovoj supstanciji, koju fornikatori na mizeran način prosipaju, nalazi u latentnom stanju Ens-Virtutis Vatre (Vrline). OM poslušan Boginji, koja liči na uspavanu zmiju u Swayambhulingamu, sjajno ukrašenu, raduje se voljenoj osobi i drugim očaravajućim stvarima. Ona je vinom opijena i zrači milione zrakova. Probudiće se za vreme Seksualne Magije posredstvom Vazduha i Vatre uz pomoć mantri: YAM i DRAM i sa mantrom HUM. Pevajte ove mantre u onim dragocenim trenucima u kojima je Phallus unutar Uterusa; tako će se probuditi Igniska Zmija naših magičnih moći. Osnovna, fundamentalna Mantra za Sahaja Maithunu je I.A.O. Intonirajte svako slovo posebno, produžavajući njegov zvuk, onda kada radite u Laboratorium-Oratoriumu Trećeg Logosa (u punoj Metafizičkoj kopulaciji). Moguća je Seksualna Transmutacija Ens-Seminisa u Stvaralačku Energiju onda kada sa pažnjom izbegavamo gnusnu spazmu, mizeran orgazam fornikatora.


Bipolarizacija ovakve vrste Kosmičke energije u ljudskom organizmu bila je još iz antičkih vremena analizirana u Inicijatičkim Kolegijumima u Egiptu, Meksiku, Peruu, Grčkoj, Kaldeji, Rimu, Fenikiji itd, itd, itd. Podizanje Seminalne energije do mozga realizuje se zahvaljujući paru nervnih kordona koji se odvijaju u obliku osmice na sjajan način sa desne i leve strane Kičmenog stuba. Stigli smo dakle do Merkurovog Kaduceusa sa uvek raširenim krilima Duha… Pomenuti par nervnih kordona nikada ne bi mogao biti otkriven skalpelom, znači da su ovi polu-eterične, polu-fizičke prirode. Ova Dva Svedoka Apokalipse, Dve Masline i Dva Žiška što stoje pred Gospodarem zemaljskim i ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovih, i poješće neprijatelje svoje. U sakralnoj zemlji Veda ove živčane trake poznate su pod sanskritskim imenima Ida i Pingala; prva je u vezi sa levom nozdrvom, a druga sa desnom. Očigledno je da je prvi od ova dva Nadi-a ili Kanala Lunarnog tipa, a drugi je Solarne prirode. Možda će mnoge Gnostičke studente malo iznenaditi da Ida, budući da je hladna i Lunarna, ima svoje korenove u desnom testikulu. Mnogim učenicima našeg Gnostičkog pokreta možda će izgledati posebna i neobična činjenica da Pingala, budući da je isključivo Solarna, realno polazi iz levog testikula.
Ipak, ne treba da nas iznenađuje, jer sve se u Prirodi oslanja na Zakon Polariteta. Desni testikul susreće se sa svojim suprotnim polom tačno u levoj nosnoj duplji i ova stvar je bila dokazana. Levi testikul nalazi svoj antipod tačno u desnoj nosnoj duplji i očigledno da tako treba da bude. Ezoterička fiziologija uči da kod ženskog pola ona Dva Svedoka polaze iz jajnika. Nesumnjivo da kod žena red ovog para Maslina Hrama obrću se na harmoničan način. Stara predanja, koja se pojavljuju iz noći svih doba, kažu da onda kada se Solarni i Lunarni Atomi seminalnog sistema dodiruju u Triveni, blizu repne kosti, tada se jednostavnom električnom indukcijom budi Treća sila; želim da se odnosim na sjajnu Vatru Ljubavi (Kundalini). Zabeleženo je u starim spisima Antičke Mudrosti da je unutrašnji otvor Medularnog kanala, kod običnih i jednostavnih osoba, hermetički zatvoren; otvara ga seminalna para da bi Sakralna Vatra Seksualnosti onuda ušla. Duž Medularnog kanala odvija se blistava igra raznih kanala koji se međusobno prožimaju, a da se ne poklapaju, jer se nalaze u različitim Dimenzijama. Podsetimo se Sušumne (Sushumna) i ostalih kao što su Vajra, Chitra, Centralis i famozni Brahma-Nadi. Kroz ovaj poslednji diže se Vatra seksualne opojnosti onda kada nikada ne činimo zločin da rasipamo Seme. Apsurdno je da naglasimo pogrešnu ideju da erotička Vatra svih radosti počinje put povratka do coccygesa (repa), posle inkarnacije Bića (Jivâtmâ) u Srcu čoveka.
To je užasna neistina da bestidno tvrdiš da Božanski Plamen Ljubavi, nakon što se radovao svom ujedinjenju sa Paramashivom da se odvaja i da se vraća na početak puta. Ovaj fatalni povratak, ovo silaženje do repa moguće je samo onda kada Inicijat prospe svoje Seme; onda pada pogođen strašnom munjom Kosmičkog Pravosuđa. Uzdizanje Seksualne Vatre duž medularni kanal vrši se veoma polako, u skladu sa zaslugama Srca. Vatre Srca (Kardiasa) mudro kontrolišu čudesno uzdizanje plamena Ljubavi. Oni koji pretpostavljaju da se Sakralna Vatra može probuditi odjednom, stižući do glave na „ipso facto” (samim činom) način, lažu. Podsetite se da svaki od trideset i tri pršljena Kičmenog stuba uključuje određene vrline. Niko ne bi mogao postići uzdizanje Božanske Vatre do određenog pršljena ako ne ispunjava moralne uslove i uslove svojstvene ovom pršljenu. Zbog toga da bi se Sakralna Vatra dizala kroz trideset i tri pršljena treba da vrlo mnogo prepatimo i da prođemo kroz nebrojena iskušenja. Očigledno je da ovaj Erotični Plamen nije nešto automatsko, mehaničko, kao što zamišljaju mnogi iskreni prevareni. Ova Serpentinska Vatra budi se samo sa pravim seksualnim zadovoljstvom rođenim iz ljubavi.
Erotična Vatra nikada se neće podizati kroz Medularni kanal kod parova sjedinjenih samo običnom personalnom konvencijom.
Uzdizanje Svetog Plamena duž kičmeni stub preljubnika bilo bi nemoguće. Vatra seksualnih slasti nikada ne bi mogla da se podigne u Kičmenom stubu onih koji izdaju svoga Gurua. Seksualna Vatra nikada se neće podići kroz Moždinu pijanica, ženskaroša, lezbejki, drogiranih, ubica, lopova, lažova, ogovarača, eksploatatora, pohlepnih, bogohulnih, profanatora itd, itd, itd. Devi-Kundalini nikada neće biti saučesnik prestupa; Sakralna Vatra se diže u skladu sa zaslugama Srca… Seksualna Magija je fundamentalna, ali bez Svetosti (Posvećenje) nije moguć Duhovni dobitak…
Seksualna Vatra čije je sanskritsko ime Kundalini, razvija se, revolucioniše se i uzdiže unutar svetle aure Maha-Chohan-a.
Uzdizanje Plamena žarkih radosti duž Spinalni kanal, od pršljena do pršljena, od stepenika do stepenika jeste, zaista, vrlo sporo; on se nikada neće dići odjednom, onako kako pogrešno pretpostavljaju pojedine osobe koje ne poseduju pravilnu informaciju. Da bi se reklo da trideset i tri stepenika Okultne Masonerije ezoterički odgovaraju trideset i trima spinalnim pršljenovima, prevelika elokvencija i emfaza nisu potrebne.


Kad Alhemičar učini zločin i prevrne Hermesovu Posudu, odnosim se na rasipanje semena, on očigledno gubi Masonske stepene, jer Vatra Čari Ljubavi silazi za jedan ili više pršljenova, u zavisnosti od težine greške. Obično, ponovno osvajanje izgubljenih stepeni strašno je teško, ali je zabeleženo da u Katedrali Duše „više je radosti za jednog grešnika koji se kaje, nego za hiljadu mudraca kojima je kajanje nepotrebno“.
U magisterijumu Ljubavi uvek su sa nama Elohimi; oni nas savetuju i pomažu nam. Adhyatmiski univerzitet Mudraca periodično ispituje aspirante koji, nakon što su odustali od Mammona (intelektualizma i materijalnih bogatstava), mudro iskorišćavaju opojnost Ljubavi, u svadbenom krevetu.
DI-ON-IS-IO, Dionisio. Izgovarajući na slogove ovu magičnu reč, ovu čudesnu mantru, postaje izuzetna dobrovoljna Transmutacija Libidoa za vreme rajskog koitusa.
Magični rezultati ove mantre:
DI: Pojačana vibracija Stvaralačkih Organa.
ON: Inteligentno kretanje Stvaralačke energije u sav Seksualni nervni sistem, sve do potapanja u Svest.
IS: Ovaj mantrički slog podseća nas na Izisine (Isis) Misterije i njihova imena koja odgovaraju: Isis. Evidentno je da samoglasnik “I“ i slovo „S“, produženo kao delikatno polako šištanje, doziva Seksualnu Zmiju da se pobednički diže kroz Medularni spinalni kanal.
IO: Isolda, androginizam Lunarno-Solarni, Osiris-Isis, svetluca iz dubina svih epoha, strašno božanski. I, sa dubokim značenjem, sigurno je Lingam (Falus), hebrejski Jod. O, večito žensko, Uterus (Joni), čuveno He hebrejske vrste. IO. Kada intoniramo ovaj poslednji slog magičke reči u toku seksualnog transa, tada transmutacija Libidoa potaje integralna.
Na ovaj način, Igniska Zmija naših magičkih moći budi se da bi počela egzodus kroz Medularni kanal.
Prema tome u Moždini i u Semenu nalazi se ključ Spasenja i sve drugo što nije upravo ovako, na ovome putu, značiće ustvari nepotrebno gubljenje vremena…

KUNDALINI I ČAKRE
„Neki određeni Inicijat, čije ime neću da pomenem u ovoj raspravi, čini grešku da pripisuje Kundalini sve užasne kvalitete abominabilnog (gnusnog) Organa Kundartiguadora.
Očigledno je da ova greška stvara veoma teške štete u pseudo-ezoteričkim i pseudo-okultističkim krugovima.
Hitno je i neodložno da razumemo da ni na koji način nije moguće da izbacimo sve ove Ja-ove svađalice i galamdžije koje nosimo u našoj unutrašnjosti, ako ne tražimo pomoć od Kundalini. Onaj Inicijat koji bi učinio prestup, u nezgodnom trenutku, i izjasnio bi se protiv Kundalini, očigledno je da bi bio kažnjen, kako to i priliči, od strane Sudija Zakona Katancije. (Želim da se odnosim na Sudije Više Karme pred kojima se pojavljuju Majstori Bele Lože.)
U ime onoga koji nema ime, kažem: Kundalini je Mistička Duada (Dvojstvo), Bog-Majka, Isis, Marija ili bolje rečeno, RAM-IO; Adonia, Insoberta, Rhea, Cibele, Tonantzin itd, transcendentalno dupliranje svake Božanske Monade u dalekoj dubini našeg Bića.“
Samael Aun Weor, Misterija Zlatne cvasti


Neće biti na odmet da podsetimo na početku ovog poglavlja da se Serpentinska Vatra, Kundalini nalazi uvijena, kao svaka zmija, tri i po puta u unutrašnjosti određenog Magnetskog centra koji se nalazi u repnoj kosti, u osnovi Kičmenog stuba.
Posle izvesnog vremena konstantnih praktika, bez prevrtanja „Hermesove posude“, i uvek u skladu sa zaslugama mirnog Srca, Igniska Zmija naših magičnih moći izlazi iz membranske kese gde se nalazi zatvorena da bi počela da se kreće prema unutra i na gore. Kada se Seksualna Zmija budi, prolazimo kroz šest transcendentalnih mističkih iskustava, koje možemo i treba jasno da definišemo sa šest sanskritskih termina, ovako:
ANANDA: izvesna Duhovna sreća.
KAMPAN: hiperosetljivost Električne i Psihičke vrste.
UTTHAN: Progresivan rast Samosvesti; Astralne projekcije;
Mistička Transcendentalna iskustva u Višim Svetovima itd.
GHURNI: intenzivna Božanska nespokojstva.
MURCHA: stanja mlitavosti, opuštanje mišića i živaca na veoma prirodan i spontan način za vreme Meditacije.
NIDRA: specifična vrsta sna koji se, u kombinaciji sa Unutrašnjom dubokom Meditacijom, pretvara u sjajni Samadhi (Ekstaza).
Dolazak Vatre je najgrandioznija stvar Savršenog braka…
Neosporno, buđenje i kasnije uzdizanje Vatre Ljubavi pridaje nam beskonačne transcendentalne moći. Iz Medularnog kanala izdvajaju se nekoliko živčanih niti koje povezuju sedam glavnih Čakri sa Kičmenim stubom.
Srazmerno sa dizanjem Seksualnog Plamena kroz svaki od trideset i tri pršljena Kičmenog stuba otvaraju se na sjajan način svaka od sedam Čakri ili magnetskih centara. Prvi centar koji se otvara je u repnom delu. U Orijentu je poznat pod nazivom ČAKRA MULADHARA i u Okcidentu pod apokaliptičkim nazivom CRKVA IZ EFESA. To je lep „lotosov cvet“ u repnoj kosti, ima četiri sjajne latice. Ovaj „Fundamentalni centar“ daje nam moć nad Gnomima zemlje i nad Tatvom Pritvi (Prittvi), odnosno nad kamenim eterom koji postoji na svoj planeti Zemlji.
Kada Serpentinska Vatra, dižući se kroz Medularni kanal stiže do visine prostate (Uterusa, kod žena) otvara se druga Crkva; CRKVA IZ SMIRNE, čuvena ČAKRA SVADISTANA (SVADHISTHANA), „izvanredan lotus sa šest latica“ koji nam daje moć nad Vodama Života, nad Tatvom Apas, nad Ondinama Prirode.
Kada Igniska Zmija stiže do visine Solarnog pleksusa, tada se otvara CRKVA IZ PERGAMA, ČAKRA MANIPURA koja je lep „lotosov cvet sa deset latica“. Daje nam moć nad Tatvom Tejas i nad Salamandrama, nad Univerzalnom Vatrom Života; u isto vreme daje nam telepatiju, moć da kaptiramo misli osoba na rastojanju itd…
Kada Sakralna Vatra stiže do visine srca otvara se CRKVA IZ TIJATIRE, „lotosov list sa dvanaest latica“, poznata ČAKRA ANAHATA. Razvijanje ovih fakulteta daje nam moć nad elementom Vazduh i dozvoljava nam da postavimo fizičko telo u Četvrtu dimenziju; tada astralna dupliranja postaju jednostavna i laka.
Kada Sakralna Vatra stiže do stvaralačkog grla, moći ćemo putem Imaginacije stvoriti bilo koju stvar i da kristalizujemo posredstvom reči. Čakra grla je ČAKRA VIŠUDA (VISHUDDHA), CRKVA IZ SARDISA koja ima šesnaest blistavih latica i pridaje nam Ultrasluh, „Magičku čujnost“, odnosno kapacitet da čujemo glasove iz „ultra“. Daje nam i „Konceptualni sintetizam“ itd. …


Kada Sveti Plamen stiže do visine tačke među obrvama, otvara se tada famozni „lotus sa dve latice“, CRKVA IZ FILADELFIJE, ČAKRA AJNA, „Oko vidovitosti“ koje nam daje moć da vidimo supraosetljive stvari, da studiramo Misterije Života i Smrti itd.
I na kraju, kada Sveta Vatra stiže do pinealne žlezde otvara se ČAKRA SAHASRARA, „lotus od hiljadu latica“, CRKVA IZ LAODIKEJE. Onda osvajamo moć Poli-vidovitosti, kapacitet da možemo studirati Akaške Registre Prirode.
Ovo je „Dagmino oko“, „Dijamantsko oko“, „Božansko oko“ koje nam daje duboku unutrašnju iluminaciju. Tamo Božanska Vatra Božanske Majke Kundalini stupa u brak sa Gospodom Šivom, sa Svetim Duhom, sa Trećim Logosom. U tim trenucima intenzivno vibrira TATVA SHIVA-SHAKTI.
Na ovaj način Sakralna Vatra dolazi da otvori onih SEDAM CRKAVA Apokalipse Svetog Jovana… Na ovaj način izvanredna vatra Kundalini budi sve ove fakultete koji se nalaze u latentnom stanju u našoj unutrašnjosti…
Ovih sedam Čakri, koje su aktivirane od strane Sakralnog Plamena, pretvaraju nas, u stvari, u Kraljeve i Sveštenike Prirode u skladu sa „Ordenom Melkisedeka“, Kraljem Salema. Ovih sedam Čakri otvaraju se Kundalininom Sakralnom Vatrom, onda kada Transmutiramo „Seksualni libido“. Ne možemo poreći da se vokalizacijom mantri dobijaju neke aktivnosti ovih Čakri, ali, budimo iskreni, samo Kundalini ima snagu da ih potpuno otvori; samo oni koji budu radili sa Secretum Secretorum (Seksualna Magija) probudiće svoju Zmiju na sopstvenom Štapu (Kičmeni stub), dobiće moć koja obogotvoruje (divinizira)…
Onaj ko ovako deluje pretvoriće se u Nad-Čoveka i moći će da se probije u Amfiteatar Kosmičke Nauke, moći će da uđe u Univerzitet Čiste Nauke i rešiće probleme, koje oficijelna nauka još nije sposobna da rešava…
Postoji mnogo egipatskih mudraca koji su bili živi zatrpani, u stanju Katalepsije. Oni duboko spavaju u svojim grobovima sve do dana i časa kada bude trebalo da se probude, po planovima Bele Lože.
Među ovima postoji jedan, čije je telo uspavano za tri hiljade godina pre Isusa, i ostali su približno isto tako; spavaju, njihova tela nalaze se u „Egipatskim Tminama“, ali njihove Duše žive u Višim svetovima intenzivno radeći za čovečanstvo.
Stići će dan i sat kada će svaki od ovih Adepata biti asistiran od njihove braće, biće izvađen iz njegovog sepulkralnog boravišta i probuđen. Ovi egipatski Adepti započeće novu epohu duhovne aktivnosti. Oni čuvaju u njihovoj memoriji sva arhaička znanja.
Dokazuje se da je interesantno znati da tela ovih Adepta, dobro obložena i očuvana unutar njihovog pogrobnog sarkofaga, spavaju bez da jedu i piju. Sve njihove organske funkcije nalaze se u suspenziji. Očuvani su od čudnovatih i tajnih hemijskih supstanci. Strašni elementalni stražari čuvaju njihove grobove i nijedan arheolog neće ih pronaći.
Izaći iz groba posle hiljada godina, očuvati se bez da jedeš i piješ u toku tolikih vekova moguće je samo kultom Vatre, snagom Vatre. Svi ovi Adepti intenzivno su praktikovali Seksualnu Magiju. Samo Vatrena Zmija može dati Adeptu ovu vrstu izuzetnih moći.
Vatrena Zmija totalno nas transformiše. Zmija nas pretvara u Bogove Kosmosa, čini nas veoma Božanstvenim…


KUNDALINI JESTE SEKSUALNA
Mi praktikujemo unutrašnju Meditaciju da bi stigli do Ekstaze, ali vrlo dobro znamo da se Kundalini ne budi posredstvom Meditacije. Meditacija je tehnika za primanje informacija. Meditacija nije tehnika za buđenje Kundalini. Pseudo-ezoteričari napravili su mnogo štete svojom ignorancijom.
Kundalinina Sakralna Vatra budi se samo sa OPOJNOSTIMA LJUBAVI.
Želim da vi takođe znate da postoje osobe koje veruju da je moguće buđenje Sakralne Vatre posredstvom PRANAJAME (PRANAYAMA) ili drugim vežbama iz Hatha Joge, ali ove osobe nisu drugo nego iskreni prevareni koji tvrde ono što nisu ustanovili.
Ono što se događa to je da oni koji praktikuju Pranajamu stižu da podignu nekoliko igniskih iskri, iskri koje se odvajaju od Plamena, iskri koje skaču sa Lomače i kruže, i tada ove osobe veruju da su probudile Vatru. Očigledno, svaka od ovih iskri proizvodi buđenje Svesti, proizvodi Iluminacije, ali ovo nije kompletno buđenje igniske Zmije naših magičniih moći. Ako je istina da svaka Kundalinina frakcija, ma koliko ona bila mala, stvara unutrašnja prosvetljenja, rast Svesti, takođe je istina da Pranajama ne može da totalno probudi Vatru. Samo posredstvom Opojnosti Ljubavi budi se Božanska Zmija Kundalini da bi započela uzdizanje uz Medularni spinalni kanal i da nas vodi ka Intimnoj Autorealizaciji Bića… Želim da vi budete praktični, da se zaista uz pomoć Ljubavi transformišete. Samo voleći, možemo stići da se duboko Autorealizujemo; samo ako naučimo da koristimo ovu Stvaralačku Energiju Trećeg Logosa, moći ćemo stići do KRAJNJEG OSLOBOĐENJA.
Ovo je MAJSTORSTVO VATRE, draga moja braćo. Samo tako ćete moći da se pretvorite u Svemoćne Bogove, sa moćima nad vatrom, nad vazduhom, nad vodama i nad zemljom. Ovo nije problem teorija, ovo je stvar konkretnih i definitivnih činjenica.
Stigao je čas da se oslobodite od nepotrebnog intelektualizma, stigao je trenutak da vi definitivno siđete u „Devetu sferu“ da bi intenzivno radili u „Vulkanovom vatrenom žarištu“. Hitno je, draga moja braćo, da se odvojite od mnogih predrasuda koje sprečavaju napredak. Apsurdno je da tvrdimo da „buđenje Kundalini je opasnost“. Želim da znate, draga moja braćo, da nijedan neofit nije sam u svome radu. Onaj ko radi u „Devetoj sferi“, tj. u „Žarištu Kiklopa“ (Supraseks) nesumnjivo je asistiran. BRAĆA OKULTNOG BRATSTVA nadgledaju one koji rade sa Misterijama Vatre.
Podsetite se da nijedan od nas nije sam u ovoj radnji. Ne bojte se ničega, BRAĆA TAJNOG BRATSTVA vode Ignisku Zmiju duž Medularni spinalni kanal.
Potrebno je da se vi udaljite od onih „KOJI SEJU STRAH“, ignorantne osobe koje vam kažu: „Seksualna Magija pričiniće vam zlo“ itd. …


Sve su ove izjave lažne, jer su se Adepti Belog univerzalnog bratstva, sa kojima se mi Inicijati nalazimo u kontaktu, Autorealizovali posredstvom Seksualne Magije.
U astečkoj kulturi nisu postojali „sejači straha“. Svaka kamena knjiga, svaki domorodački pendakulum poziva nas na buđenje Kundalini… U Gnostičkom pokretu postoje milioni braće koja rade sa Sahaja Majtunom i nijedan nije poludeo, nijedan nije bolestan, svi su savršeno zdravi. Ako vam neko kaže da „Seksualna Magija čini zlo“, recite mu da laže jer u Gnostičkom pokretu postoje tri miliona braće koja duboko poznaje Misterije Seksa, postoje tri miliona braće koja praktikuje Seksualnu Magiju i nijedan od njih nije lud. Postoje takođe u Orijentu milioni gnostičke braće koja radi sa Sahaja Majtunom, a i u Evropi ima Gnostičkih škola u kojima se braća posvećuju studijama sakralnih Misterija Seksa i svi su ovi zdravi.
Znajte da su Misterije Seksa bile proučavane i praktikovane u svim pravim Inicijatičkim školama. Seksualna Magija praktikovala se u Ezoteričkom Hrišćanstvu. Seksualna Magija praktikovala se u Budizmu Zen. Seksualna Magija bila je praktikovana od strane Mohamedanskih Sufista, Seksualna Magija bila je praktikovana u svim Inicijatičkim školama Troje, Egipta, Rima, Kartagine, Eleuzisa… Seksualna Magija bila je praktikovana u Misterijama Maja, Asteka, Inka, Druida itd.
Preceptori ovih velikih Inicijatičkih škola znali su da smo posredstvom Seksa izašli iz Edena i da ćemo moći samo posredstvom Seksa da se njemu vratimo.
Zaista, oni koji žele da se Autorealizuju bez da praktikuju Seksualnu Magiju, osuđeni su na poraz. Oni koji žele Inicijaciju treba da probude Zmiju na Palici. Samo dolazak Božanske Vatre stavlja nas na Put Inicijacije… Postoje za sada veoma cenjene škole koje daju stepene i Inicijacije njihovim studentima. Ali u Višim svetovima stepeni i Inicijacije ovih škola ničemu ne služe. Majstore Bele Lože ne interesuju stepeni i jerarhije fizičkog sveta. Surova realnost je ta da ih interesuje samo Kundalini. Oni ispituju i mere Kičmenu moždinu. Ako kandidat nema probuđenu
Zmiju za njih je ovaj profan kao i svi drugi, iako je ovaj u fizičkom svetu zauzimao visoke položaje i više od toga, čak iako je u njegovoj školi ili loži najviši, ili poštovani jerarh. Ako se Kundalini uzdigla za tri pršljena, ovaj je smatran od strane Majstora kao Inicijat trećeg stepena, a ako se podigla za jedan pršljen – Inicijat prvog stepena. Dakle, jedina stvar koja interesuje Majstore jeste Kundalini. Malo je onih koji napuštaju zaista sve da bi radili u njihovoj pećini sa njihovim „Orlom“ i „Zmijom“. Ovo su stvari heroja i sadašnje čovečanstvo neće napustiti svoje lože i škole da bi bili samo sa svojim „Orlom“ i „Zmijom“. Studenti svih organizacija nisu verni čak ni svojim školama. Oni žive lutajući od lože do lože, od škole do škole i govore da tako žele da se duboko realizuju. Osećamo neograničen bol kada vidimo ovu braću kako lutaju. Mnogi od njih praktikuju sjajne vežbe. Sigurno je da su ove prakse vrlo dobre u svim školama. Praktike Joganande, Vivekanande, Ramacharake itd, itd. jesu divne. Studenti ih praktikuju sa veoma dobrim namerama. Postoje veoma iskreni studenti. Mi cenimo sve ove studente i sve ove škole. Ali osećamo mnogo bola prema njima, koji sa toliko nemira traže njihovo Krajnje Oslobođenje, jer znamo da treba da praktikuju Seksualnu Magiju. Znamo da samo tako, sa Seksualom Magijom moći će da probude Sakralnu Vatru i da se Samoostvare (Autorealizuju). Ovu stvar znamo iz iskustva. Ali šta treba da radimo da bi ih ubedili? Naša patnja, kao vaše Braće, veoma je velika… i nepopravljiva…


Stižu mi u ovim momentima u memoriju nekoliko sećanja koja bi, radi dobra naših gnostičkih studenata, bila primerna da ih stavimo na ove stranice…
Jednom, nije važan ni datum ni sat, nalazeći se van Fizičkog tela, sreo sam se sa svojom Sakralnom Majkom unutar neke lepe prostorije…
Očigledno, van Fizičkog tela, naša Kosmička lična Majka (jer svako ima svoju) uvek zauzima sjajni oblik Majke Device. Posle uobičajenih zagrljaja između majke i sina, ona sedne na komotnu stolicu preda mnom; bila je to prilika koju sam hteo iskoristiti da bi postavio neophodna pitanja:
— Da li dobro napredujem, Majko moja?
29
— Da, sine moj, dobro ideš.
— Da li je još potrebno da praktikujem Seksualnu Magiju?
— Da, potrebno je još.
— Da li je moguće da tamo, u fizičkom svetu, postoji neko ko će se moći Autorealizovati bez da mu je potrebna Seksualna Magija?
Odgovor na poslednje pitanje bio je strašan:
— Nemoguće je, sine moj, ovo nije moguće.
Priznajem iskreno i bez zaobilaženja da su me začudile ove reči Obožavane. Podsetio sam se tada, sa najvišim bolom, tolikih ljudi pseudo-ezoteričke i pseudo-okultne vrste, koji zaista čeznu Krajnjem Oslobođenju, ali koji ne poznaju Sahaja Majtunu, Seksualnu Magiju, divan ključ Velikog Arkanuma.
Neosporivo, put koji vodi ka Ambisu popločan je dobrim namerama…

Advertisements

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s