DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor


Za ljudsku vrstu
bio je nesrećan seksualni pad
Božanskih Titana koji nisu
znali da iskoriste Prometejov dar i
tako su se stropoštali u Ambis.
Samael Aun Weor

EGO – KARAKTERISTIKA INTELEKTUALNE ŽIVOTINJE

„Sve dok postoje mnogobrojni nepoželjni elementi koji oličavaju naše psihološke mane u samoj našoj unutrašnjosti, evidentno je da će postojati bol. Nemoguće je da u svakome od nas postoji sreća, sve dok elementi nesreće postoje u našoj unutrašnjosti. Esencija, učahurena u svim elementima nesreće, izražava se u skladu sa samom svojom učahurenošću. Subjektivni elementi percepcija upravo su sva ova raznovrsnost psihičkih nehumanih elemenata koje nosimo u našoj unutrašnjosti. Kada su uništeni subjektivni elementi percepcija – živa personifikacija naših grešaka – tada se pojavljuje divna integralna, totalna, jednokupna, potpuna iluminacija Realnosti. Materijalne emanacije moći sa licem Lava ili zveri i Ego-a, jesu tačno, ne samo raznovrsnost psihičkih nepoželjnih elemenata, već takodje, osim ovih, Personalitet. Personalitet je Suvi Merkur i Arsenični ili Otrovni Sumpor, ovo znaju svi koji rade u Velikom Delu. Kada jednom budu uništeni Presonalitet i Ego, prestaće svaka subjektivna interferencija i u našoj unutrašnjosti preporodiće se Biće da bi se izražavalo u celokupnom svom veličanstvu.“ – Samael Aun Weor, Pistis Sophia otkrivena

Stigao je ĉas da zaista razumemo šta je put koji treba da nas vodi Finalnom Oslobodjenju… Pre svega, dobro je da sami sebe duboko poznajemo i neosporivo intimno „samo-istrazivanje― same sopstvenosti, samoga Ja postaje svaki put sve neophodnija. Ako se iskreno udubimo u nas same, ako se samo-istražujemo, moći ćemo stići do logiĉkog zakljuĉka da smo za sad jednostavne intelektualne životinje, osuđene na patnju da živimo. Mnogo smo hvalisavi sa nazivom LJUDI. Reĉeno je da je ĉovek Kralj Kreacije, ali da vidimo šta smo: Koji bi među vama mogao reći da je Kralj ukupne kreacije? Koga od vas nazivaju Priroda? Da li ste sigurni da možete zapovedati elementima: Vatra, Voda, Vazduh i Zemlja? Da li ste možda administratori Univerzalnog Reda? Niĉe (Nietzsche), u svom delu naslovljenom „Tako je govorio Zarathustra“ naglašava ideju Nad-Ĉoveka. Sećam se još Niĉeovih reĉenica: „Ĉovek je prema Nad-Ĉoveku ono što je životinja prema ĉoveku, bolna sramota, smejurija, pakosna šala i ništa više. ― Da li je Niĉe bio sluĉajno Nad-Ĉovek? Sigurno da je Niĉeov Nad-Ĉovek posluzio kao mistiĉka osnova nacistiĉkoj Nemaĉkoj za Drugi svetski rat. Vidite koliko je pogrešio Niĉe; ako ne postoji ĉovek, tim manje postoji Nad-Ĉovek.
Realno, jedina stvar koja sada postoji nije ĉovek, već INTELEKTUALNI SISAR pogrešno nazvan ĈOVEK-om. Verujem da je ova titula Ĉovek, preveliki šešir za nas; ako mi ne možemo vladati sami sa sobom, tim manje moći ćemo da vladamo Prirodom. Ako Ĉovek nije samom sebi Kralj, onda kome može biti Kralj? Može nekako biti Kralj Prirode? Od momenta kada kažemo Ĉovek, podrazumeva se Kralj, ako nije Kralj – nije Ĉovek. Tada ćemo zakljuĉiti da ono što sada postoji to je intelektualni sisar na pogrešan naĉin nazvan Ĉovek i to je nešto drugo. Ako prodremo dublje unutar nas samih, šta ćemo otkriti? Organe, da, oni su deo ljudskog organizma i šta postoji iza ovog ukupnog organizma? Lingam Sarira, odgovaraju Hindusi, ova stvar je sigurna, ali šta je Lingam Sarira? Vitalno telo, osnova svih fizioloških, bioloških, hemijskih itd. pojava u nama. Ono što je onostrano Vitalnom telu to je EGO, JA, SAMA SVOJSTVENOST; ali šta je EGO? To je ansambl Psiholoških agregata: GNEV, PONOS, POHLEPA, POŽUDA (BLUD), LENJOST, ZAVIST, GORDOST, LJUBOMORA, SAMOVAŽNOST, HALAPLJIVOST (GURMANIZAM), i još mnogo drugih mana. Sigurno, ĉak iako bismo imali nepce u ustima od ĉelika i hiljadu jezika koji bi govorili, ne bismo uspeli da nabrojimo sve defekte koje nosimo u unutrašnjosti. Ovi imaju oliĉenja, Psihološki agregati imaju oblik životinja. Da li bi koji ultravidoviti smeo da negira ovu fundamentalnu stvar? Prema tome, draga moja braćo, stigao je ĉas refleksije (dubokog razmišljanja, meditacije). Šta postoji onostrano smrti? Šta nastavlja? EGO. I da li je JA lepota? Ne, već smo rekli, to je zbir Psiholoških agregata, a Svest, Esencija je uĉahurena unutar ovih, u strogo alhemijskom izražavanju rekli bismo: „So bez tela, nezapaljiva i savršena―. Taĉnije, to je rukovodeći ĉinilac sveukupne naše psihe – osnovni ĉinilac, da bi bili jasniji. Nažalost, nalazi se uĉahurena, unesena medju životinjske figure EGO-a, medju sve ove nehumane Agregate(psihičke defekte) koje imamo u našoj unutrašnjosti.
Tako zatvorena, oĉigledno je da će se razvijati u zavisnosti od njene uslovljenosti i ovaj je dogadjaj za plakanje; ona (Esencija) duboko spava. Zelim da Vi razumete, draga moja braćo; zelim da Vi duboko razumete šta je EGO. Zelim da znate koje je njegovo poreklo. Zelim da ga radikalno otopite…

STARA ARKADIJA

„Koja bi bila starost antropoida? U kom su se periodu pojavili na površini zemlje prvi majmuni? Nesumnjivo u Miocenu. Ko bi mogao da poriče ovu stvar? Jasno je da je trebalo da se pojave u trećem delu Miocena, pre 15-25 miliona godina. Očigledno proizilazi da je Miocen imao svoju sopstvenu scenu na starom lemurskom kontinentu…
Lemurija je u toj epohi bila gigantski kontinent koji se prostirao u Pacifiku, zahvatajući površine Australije, Okeanije i Indijskog okeana; prostirala se nad čitavim Pacifikom sve do mesta gde će se kasnije pojaviti Južna Amerika. Nažalost, odredjena autentična ljudska bića grozno su se degenerisala pri kraju tercijarne epohe, u vreme Miocena. Pomešali su se tada, na nesreću, sa nekim zverima Prirode. Od njih su se radjali odredjeni gigantski majmuni koji su imali plava ili crvena lica, koji su išli na četiri noge ili koji su se dizali kao neki bipedi, ali su imali kapacitet da govore. Svojevremeno, ovi primerci trebalo je da se mešaju sa drugim pod-ljudskim zverima i od svega toga pojavili su se majmuni koje znamo i, takodje, na osnovu nekih evolucija, pojedini tipovi humanoida. Ovi humanoidi nastavljali su da se neprestano razmnožavaju u vreme kvaternarne epohe. Kasnije, u ovoj epohi u kojoj se nalazimo, pojavili su se ovi humanoidi, aktuelno čovečanstvo: mešavina autentičnih Ljudi sa zverima Prirode.“ – Samael Aun Weor, Gnostička Antropologija

U prošlosti, u prastarim vremenima, u zlatnoj epohi stare LEMURIJE, kada ĉoveĉanstvo još nije razvilo u svojoj unutrašnjoj prirodi Životinjski Ego i Esencija se manifestovala bez ikakve uslovljenosti, život je bio drugaĉiji. Razni centri ljudske mašine bili su prave rezonantne kutije u kojima su vibrirale harmonije Univerzuma…
Tada je blistalo Zlatno doba i nije postojalo ni „moje―, ni „tvoje―, sve je bilo svaĉije i bilo ko je mogao bez bojaznosti jesti sa komšijske voćke… Onaj ko je umeo da svira na liri, ĉinio je sa svojim notama da Priroda podrhtava… U ovoj antiĉkoj epohi, koju neki nazivaju ARKADIJA, klanjalo se kultu „Sinovima jutra―, „Sinovima aurore Mahamvantare―; ORFEJOVA LIRA još nije bila pala polupana na pod hrama, cela Priroda liĉila je na organizam koji je sluzio kao vehikl (telo) Bogovima… a sve ovo – jer je bilo drugo ĉoveĉanstvo!
Vulkanska vatra, uzburkani okean noseći svoje talase prema plažama, pesme reka u njihovim kamenitim koritima i let gigantskih ptica koje su tada postojale, stvarali su unutar Bića najdublja osećanja. Sva Zemlja izgledala je kao živi organizam (zaista je tako, ali je tada ova realnost bila izražajnija za sva ljudska bića); govorilo se samo ZLATNIM JEZIKOM, još se nisu pojavili ovi jezici „Babelovog tornja―. Na tom prostranom kontinentu koji je zauzimao sav Indijski okean i skoro ceo Pacifik, život njegovih stanovnika produžavao se do dvanaest i petnaest vekova; bili su giganti: muškarci su imali visinu od ĉetiri-pet metara, žene su bile nešto niže od njih.
Strah od smrti nije postojao. Ljudi iz Zlatne epohe Lemura znali su vrlo dobro, na direktan naĉin, dan i sat kada je trebalo da ostave svoje telo, a kada bi taj dan stigao, seli bi u svoj grob, grob kojeg su sami napravili, sopstvenim rukama, i prešli bi sa osmehom u Eternalnost (Veĉnost).
„Psihiĉke vrednosti― nisu nestajale iz vidika rodbine i na evidentan naĉin bol nije postojao. Tada je ĉoveĉanstvo moglo da percipira polovinu „Holtapamna“, tj. polovinu od svih tonova postojećih boja u beskonaĉnom Kosmosu. Želim da vam kažem, u ime istine, da postoji približno pet i po miliona tonova boja… Sluh svakog ljudskog bića mogao je percipirati mistiĉke vibracije „SOORIOSAN-a‖ Univerzuma, razgovarali su sa neizrecivim Bogovima i znali su da slušaju simfonije koje sigurno pridržavaju Univerzum na svome putu.
U toj prastaroj epohi, u onim vremenima u kojima su iz reka sa ĉistom vodom života izvirali mleko i med, sve je bilo drugaĉije. Tada su ljudska bića upirala pogled prema svemiru i percipirali bi auru svetova, planetarnih Genijusa i ljudstva koje ih je nastanjivalo i velikih hijerofanata antiĉke Arkadije – Sinova jutra. Mogli su jasno videti u ĉistoj Akaši svetove, koji su postojali u minulim Mahamvantarama i one koji će postojati u budućnosti. U onoj epohi ĉoveĉanstvo je bilo bezazleno i savršeno: razgovaralo je sa Bogovima Aurore i moglo je zapovedati elementalima; tada su oluje predstavljale tepih za ove gigante koji su se impozantno kretali na površini Zemlje. Ljudi su bili veoma jednostavni i ĉisti, i pošto se još nije rodilo MNOGOSTRUKO JA, posvećivali su se kultu Bogova „blagog kukuruza― i neizrecivim stvorenjima reka i šuma.
To je bilo Zlatno doba, Doba svetlosti, Doba ljubavi. U toj epohi nisu postojali ratovi, mržnja, perverznosti, kao što postoje sada. U onoj epohi Sunce Istine sjajilo je u svim pametima, a ruže Duha prikazivale su se galantne i lepe; sve je imalo miris duhovnosti; još se uvek nije pojavio ovaj nesrećni svet, sa ateistiĉkim materijalizmom, sa zloĉinom, deliktom i sa svim ovim monstruoznostima koje se danas svuda vide, ovuda, onuda i na sve strane. Ponavljam, bila je to epoha Gorostasa, epoha Edena, bila je to epoha autentiĉne Istinite Sreće, gde nisu postojale granice, nije postojala mržnja, jer je sve bilo ljubav. I obožavalo se Sunce radi svoje moći, koje ono ima da nam daje život; bilo je obožavano kao što ga je i Zarathustra obožavao, bilo je obozavano na isti naĉin kao što su i Sinovi Arkadije obozavali stvaralaĉke moći Univerzuma.
To je bila drugaĉija epoha, dragi moji prijatelji. Bila je radost u svim srcima jer je ĉovek vladao nad elementima, živeo je u bogatim palatama i nije postojala glad u narodu. Ovo je doba milenijumskih Edena, ali kada je ljudsko biće jelo od zabranjenog „voća“ kada mu je bilo reĉeno: „Nemojte jesti.“, tada je izgubio dragocene „fakultete“, postao je slab, unesrećen, trebalo je da ide kao prosjak iz grada u grad, napustio je „Hesperidin Vrt―, Hebrejski Eden i potpuno se promenio, strašno pateći sve do današnjih dana. Zbog toga ĉitamo u hebrejskoj mitologiji da se njemu govori: „Sa znojem lica svog ješćeš hleb“, a njoj se kaže „S mukama ćeš decu radjati”… Ipak, analizirajmo detaljnije ovaj problem. Oĉigledno je da sve ima svoje objašnjenje… U pozadini cele Edenske drame, draga moja braćo, stoji neka Sakralna komisija sastojana od neizrecivih bića…
Stara predanja govore da su u toj epohi došle na Zemlju neke Sakralne individue u nekom kosmiĉkom astro-brodu. Ove individue bile su u sastavu visoke Sakralne komisije koja je bila zadužena da studira evolutivne i involutivne probleme Zemlje i ĉoveĉanstva.
Arhandjel SAKAKY i Glavni opšti univerzalni astrofiziĉar-hemiĉar, Andjeo LOISOS, bili su dva glavna ĉlana Svete Bozanske komisije.
Oni su došli sa telima od mesa i kostiju, a njihov je brod aterirao u Lemuriju. Od te prastare epohe ljudski instinkt poĉeo je da se razvija u OBJEKTIVNU RACIONALNOST. Svevišnja Komisija mogla se potpuno uveriti da, uprkos životu u pravom Edenu slasti, ĉovek ondašnjih dana poĉeo je da nagadja motiv zbog ĉega je bio stvoren. Lemurska rasa poĉela je da nagadja mehaniĉke razloge svog postojanja…
Svako ljudsko biće jeste izvanredna mašina, koja prihvata energije što silaze iz Megalokosmosa i ove sjajno pretvara, da bi ih automatski prenela u unutrašnjost zemljinog organizma, u nize slojeve Zemlje.
Ĉoveĉanstvo je organ planete Zemlje, organ Prirode posredstvom kojeg se transformišu energije koje postaju fundamentalne za ekonomiju Zemlje. Svaka individua nije nista drugo nego mašina koja kaptira (hvata, prima) i transformiše kosmiĉke energije koje sluze ekonomiji planete…
Šta bi bilo sa svetom da nisu ove mašinice? Svet, bez ovih peĉata, bez ove fizionomije koju mu daje ĉoveĉanstvo, bio bi nešto bezrazložno, bez smisla, prestao bi da postoji. Ĉoveĉanstvo, u svom ansamblu, to je organ Prirode, organ koji sakuplja i asimiliše kosmiĉke energije potrebne radi funkcionisanja planetarnog organizma. Na nesreću, nije baš mnogo prijatno da budeš mašina… i ovu stvar poĉeli su da shvataju Lemurci…
Kada neki pobunjenik dize oružje protiv Prirode, kada hoće da prestane da bude mašina, mraĉne sile bore se sa njim do smrti; i retki su ti ljudi sposobni da se bore protiv mraĉnih sila, protiv Prirode, protiv Kosmosa itd, i obiĉno ovi pobunjenici kapituliraju. Mnogi su pozvani, a malo njih je izabrano, samo nekolicina uspeva da pobedi Prirodu i da sedne na presto moći da bi vladao. Lemurci su već sve slutili i svojim instinktom razumeli su da će ljudska bića prestati da se radjaju onda kada, nakon što obave njihove usluge kao mašine Prirode, postanu perverzni. Svuda i u svim krajevima Lemurije nagadjala se na instinktivan naĉin ova tragedija koja je poĉela da se pojavljuje iz Objektivne racionalnosti.
Ove lemurske individue bile su razoĉarane životom, shvatajući da oni nisu ništa drugo nego neki toĉkići u mehanici Prirode i ĉak su planirali kolektivna samoubistva… Oni, Lemurci nisu cenili neizrecive moći koje su posedovali, Raj u kome su živeli itd; sve im je bilo dato na poklon, ništa ih nije koštalo. Oni nisu mnogo ĉeznuli za osvajanjem svakog njihovog fakulteta, rodili su se sa njima i to je sve. Zbog toga ih nisu cenili. Dakle, uprkos radosti koju su imali (tako bismo mislili mi) zeleli su samo da nestanu… Paralelno, dogadjala se tada i druga ozbiljna ĉinjenica: Zemlja se neprestano tresla, nije postojala stvarna stabilnost u geološkoj kori sveta, stalni zemljotresi na površini i zemljotresi na dnu mora drmusali su našu planetu. Sakralna komisija, nakon što je sa vedrinom ispitala ove probleme, rešila ih je tako što je primenila drastiĉne kosmiĉke mere da bi spreĉila, sa jedne strane, totalno razoĉarenje ljudske vrste i masovna samoubistva i, sa druge strane, geološku nestabilnost. Ovi rektori ĉoveĉanstva proizveli su jednu modifikaciju organskog tela. Ova promena sastojala se u potpunom oslobadjanju svaĉijeg unutrašnjeg Lucifera(Prometeja), sa ciljem da se u ĉoveĉanstvu razvije ORGAN KUNDARTI-GUADOR: razvijena unutrašnja „vatra“ na negativan naĉin, silazna „zmija“(Kundalini energija), koja se spušta iz repa sve do atomskih ĉovekovih paklova, gadni Satanski rep u telu želja ove intelektualne životinje – na pogrešan naĉin nazvane ĉovek.
(Neka se razume kao Lucifer jedan deo našeg Realnog Bića, koji je zadužen za proizvodnju erotične vatre. Po gnostičkom ortodoksizmu, Lucifer treba da bude uvek kontrolisan od Božanske Monade ili Realnog Bića. Bivajući oslobodjen, evidentno je da ova kontrola prestaje da postoji, tada ljudsko biće postaje žrtva, na nepopravljiv način, loših životinjskih strasti.) Neosporivo, da nisu postojala seksualna zlostavljanja (simbolizovana od pada Adama i Eve u zemaljskom Raju) razvijanje gnusnog Organa Kundartiguadora uopšte ne bi bilo moguće; seksualna zlostavljanja su uĉinila da se ovaj Organ razvije.

Ĉinjenica da se da ĉoveĉanstvu gnusni Organ Kundartiguador (tj, dozvola da se ovaj organ razvije, oĉigledno, zajedno sa kooperacijom ljudske vrste) služila je za postizanje duplog cilja: prvo, dogodile su se supstancijalne modifikacije energija i, budući da su ove otpremljene donjim slojevima našeg sveta, uspostavila se ovim promenama stabilnost geološke kore; drugo, lemursko ĉoveĉanstvo primilo je neku iluziju koju nije imalo u vezi sa životom i izbegla se ona kolektivna samoubistva.
Sakralna Vatra projektovana u repnu kost (coccyges) prema ĉoveĉijim paklovima pretvorila se u Satanski rep, uzimajući fiziĉki oblik sliĉan majmunskom repu. Postojala je neka epoha u kojoj je ĉoveĉanstvo imalo rep? Istina je, ali ovo ne znaĉi da smo mi nastali od majmuna. Ne! Naprotiv, oni su nastali od nas, to su degenerisane ljudske vrste, proizišli su iz mešavine intelektualne životinje sa pojedinim životinjskim vrstama prirode. Posle dosta mnogo vremena… moguće mnogo vekova… vratila se Sveta komisija rukovođena od strane Arhiserafima SEVOHTARTRA, jer se Arhandjel SAKAKY pretvorio u jednog od ĉetiri Tetra-pridrživaĉa Univerzuma. Predanja govore da se povratak dogodio posle taĉno tri godine, ali su tri godine uvek simboliĉne… Stvarnost je bila, da je, nakon strogog ispitivanja situacije, Arhifiziĉar-hemiĉar Andjeo LOISOS eliminisao Organ Kundartiguador iz ljudske rase, jer ova više nije imala potrebe za njim. Ljudsko biće napustilo je sve svoje slutnje i bilo je osvojeno iluzijom o lepoti ovoga sveta; pored ovog, stabilisala se geološka kora našeg sveta. Bogovi su spasili ljudsko biće od velike krize: odredili su da se stvaraju iluzije o ovome svetu i da ono živi u njemu kao svaki planetarni stanovnik; i tako su spasili ovaj svet: kosmiĉke ili planetarne sile, prolazeći kroz organizme, postale su lunarne i stabilisale su geološke slojeve Zemlje. Na nesreću, Rektori ĉoveĉanstva su zakasnili, više nego što je bilo potrebno, radi eliminacije užasnog Organa Kundartiguadora iz ljudske vrste; pogrešili su kod matematiĉkih raĉunanja i pokušaj se dokazao štetnim: ostale su u onih pet centara ljudske mašine (intelekt, emocija, kretanje, instinkt i seks) posledice abomnabilnog (gnusnog) Organa Kundartiguadora. Realno, loše posledice pomenutog Organa pretvorile su se u pogrešne navike i obiĉaje, ulazeći u unutrašnje dubine naše psihe, pretvorile su se u Podsvest.
Pluralizovano (mnogostruko) Ja, Ego, to je upravo ta Podsvest, ĉiji se koreni nalaze u lošim posledicama Organa Kundartiguadora. Jasno je da Svest, odnosno iskonska Esencija ili, koristeći alhemijski reĉnik, „Veoma ĉista So, bez Tela, Nesagorljiva, Sublimna―, ostala je zatvorena, utamniĉena, ubuteljena unutar ove druge nehumane prirode.
Već je bilo kasno kada je Opšti Arhifiziĉar-hemiĉar Andjeo LOISOS izbacio iz onog ĉoveĉanstva Organ Kundartiguador: ostale su posledice u onih pet centara mašine i, oĉigledno, Svest, koja se pre mogla manifestovati u totalnom i spontanom obliku, bila je data zaboravu.
Na ovaj naĉin, u ljudskim bićima stvorila se neka vrsta „DUPLE SAVESTI―: Personalitet, sa ukupnim intelektom i sa svim funkcijama, reakcijama i svojim kulturama – zaista veštaĉki, i, na drugu stranu, legitimna i istinska Svest, koja je na žalostan naĉin bila data zaboravu, tamo u najvećim dubinama. Prema tome, u ovom momentu ostali smo osposobljeni DUPLOM SVEŠĆU: jednom VEŠTAĈKOM i drugom REALNOM: ona veštaĉka pripada Personalitetu, a ona realna Esenciji. Pre nego što se pojavio Organ Kundartiguador i podelio Svest, lemursko ĉoveĉanstvo radovalo se stvarno izvanrednim ekstrasenzornim fakultetima; ĉak i njihova ĉula senzorijalne percepcije, bila su izvanredna… Setimo se njihovog prodornog ĉula sluha, sposobnim da ĉuje lepe simfonije Univerzuma… Setimo se Kosmiĉke gramatike koju su koristili u Univerzalnom idiomu kojim su govorili… Setimo se njihovog izoštrenog ĉula mirisa, toliko izoštrenog da bi mogao nadmašiti ĉulo današnjih pasa… Setimo se oštrine vida koju su posedovali, sposobni da percipiraju pola „Holtapamnas-a‖ (pet i po miliona tonaliteta boja). Danas, ljudsko biće teško može da raspozna sedam osnovnih boja solarne prizme. Stvarno, izgubila su se ona ĉudesna ĉula. Danas, naša senzorijalna ĉula zaista su degenerisana… Bila su to druga vremena… Za one Lemurce sve je bilo drugaĉije. Na primer, nisu videli fiziĉki svet onako kako ga mi vidimo, za njih je vazduh imao razne boje, planine su bile transparentne, a oni Bogovi o kojima su toliko govorili, oĉigledno, za njih su bili perceptibilni. Kada bi uperili oĉi prema zvezdama, mogli bi komunicirati sa stanovnicima drugih svetova; za njih je život na drugim planetama Sunĉevog sistema bila realnost; pluralitet nastanjenih svetova, što je Kamil Flamarion (Camille Flamarion) predvideo, bio je fakat za lemursku rasu…


Na nesreću, fatalne posledice koje je proizveo uzasan Organ Kundartiguador uĉinio je da zakrzljaju ona neizreciva osećanja, oni izuzetni fakulteti kod lemurske rase… Prolaskom stoleća, involucija je dovela ljudsko biće na put degeneracije: nastavljali su da sve više zakržljavaju vrednosti koje su nekada posedovali i, vremenom, izgubile se na žalostan naĉin.
Posle druge TRANSAPALNIANSKE katastrofe, koja je potpuno promenila geološku koru našeg sveta potapanjem starog atlantidjanskog kontinenta, pojaĉala se još više degenerativna ljudska involucija. Na kraju, KALI-YUGA, koja je zapoĉela sa grĉko-rimskom kulturom, dovela nas je u stadijum u kom se danas nalazimo. U drugim vremenima, pre Kali Juge, pre nego što se pojavila grĉko-rimska civilizacija – inicijatori ove Crne epohe, postajalo je objektivno razmišljanje, objektivna pamet.
Neka se potpuno razlikuje ono što je objektivna pamet od onog što je subjektivna pamet; neka se razume kao objektivna pamet, ona pamet koja funkcioniše samo sa podacima Svesti. Neka se razume kao subjektivna pamet, ona pamet koja se oslanja samo na spoljašnje senzorijalne percepcije. Mnogi ribari, koji su doputovali iz drugih krajeva u zemlje antiĉke Grĉke, poĉeli su da se igraju reĉima da grade silogizme, prosilogizme, isilogizme itd, itd, itd. Igra reĉima postala je veoma prijatna, koristila se za ubijanje neaktivnog vremena; vremenom se tamo pojavile iskljuĉivo intelektualne asocijacije, zasnovane samo na spoljašnjim senzorijalnim percepcijama – manjkav sistem razmišljanja koji odstranjuje intuicije, iskljuĉivo asocijativni sistem razmišljanja, odvojen od bilo kog procesa Svesti. Na ovaj naĉin, mnoge zone mozga na zalostan naĉin su zakrzljale. Na nesreću, Grci su pogrešili šireći njihov sistem razmišljanja na svu zemaljsku površinu i ovo je uspostavilo svetski subjektivni racionament. Danas, ljudski mozak ne radi kompletno. Nauĉnici veoma dobro znaju da sada ne rade sve zone mozga, kao rezultat iskljuĉivo subjektivnih asocijacija; draga moja braćo, tako je degenerisala ljudska pamet, tako je zakrzljao ljudski mozak; pretvorio se u ono što je danas. Sa druge pak strane, Rimljani, za razliku od Grka, poĉeli su da se poigravaju seksom: rimske lutalice prepustile se orgijanju, bahanalijama i ĉak su to izvezli u ĉitav svet. Tako je zauvek nestala organska sramota. Svuda su se pojavili burdelji, a ĉoveĉanstvo je stupilo na put INFRASEKSA. Gledajmo stadijum u kom se danas nalazimo: neograniĉena seksualna degeneracija i blistavi intelekt. Bezveznjakovići intelekta grozno su požudni; požuda i nekorisni intelektualizam, ovaj poslednji zasnovan na jednostavnim asocijacijama subjektivne vrste, blistaju svud, manifestuju se ovde, onde i svugde.
Ego je gigantski porastao, svako od nas zaista nosi u unutrašnjosti sve ĉinioce koji stvaraju ratove, gorĉine, patnje itd. Potrebno je da se oslobodimo stanja u kom se nalazimo; svi ljudski fakulteti su degenerisali. Sve se na žalostan naĉin izgubilo, ostaje nam samo jedan faktor za naše spasenje; želim da se oĉigledno odnosim na ESENCIJU.
Vodimo raĉuna da se u Esenciji nalaze „ĉestice bola― OCA našeg, koji se nalazi u tajnosti i koje, iskorišćene kako treba, mogu nam dozvoliti budjenje Svesti. Svaki put kada mi pogrešimo, on pati i njegove ĉestice bola ostaju složene u Esenciji; ako umemo da ih iskoristimo, moći ćemo, njihovim posredstvom, da se probudimo. Tamo se nalazi Religija, Mudrost, Buda (Buddha); sve se ovo nalazi u Esenciji. Ali ako ona ostaje zatvorena medju kristalizacijama abomnabilnog Organa Kundartiguadora, neće moći da nam sluzi radi orijentisanja na Tajnom Putu. Samo ovi podaci Svesti mogu nas orijentisati onako kako treba…
Prema tome, u Esenciji(SVEsti) se nalaze oni podaci koji su nam hitno potrebni da bi se rukovodili na PUT SEĈIVA NOŽA, na VERTIKALNI PUT.
Esencija(Svest) je sjajni vodiĉ kojeg imamo u unutrašnjosti da bi se orijentisali, ali, na nesreću, uhvaćena je, učahurena u EGO, u JA, u Samo JA, u SAMU SOPSTVENOST.

TREBA DA OSLOBODIMO Esenciju da bi nas mogla rukovoditi na Put koji će nas voditi do Finalnog Oslobodjenja i ova stvar, draga moja braćo, moguća je samo UNIŠTAVAJUĆI JA, eliminišući ga, svođenjem na kosmiĉki pepeo. To je zatvor u kom je zarobljena krajnje ĉista Esencija. Uništimo rešetke ovog zatvora, pretvorimo u prah ove zidove podlosti, svedimo na pepeo ovu flašu da bi bili slobodni! Oslobođena Esencija(Svest) moći će nas voditi na Put Savršenosti, do Krajnjeg Oslobodjenja… U praktiĉnom životu nalazi se Psihološka gimnazija u kojoj se možemo samo-otkriti, zato što u odnosima sa ljudima, sa našim prijateljima, sa kolegama sa posla, sa našom rodbinom itd, skriveni defekti koje nosimo, izaći će na površinu i ako smo budni i oprezni kao strazar za vreme rata, tada ćemo moći da ih vidimo takve kakvi su, u njima samima. Otkrivena mana (defekt) treba biti podvrgnuta tehnici Meditacije i kada smo je već potpuno razumeli, možemo je eliminisati uz pomoć BOŽANSKE MAJKE KUNDALINI-ŠAKTI, Vatrene „zmije“ naših magiĉkih moći. Ako je iz sveg srca dozivamo, u seksualnom transu, za vreme SAHAJA MAITHUNE, Ona će moći da nam pomogne; stoji zabelezeno:
„Ištite i daće vam se, kucajte i otvoriće vam se“.―
Ako joj ištemo Ona nam daje, ako kucamo Ona nam otvara; tražimo našoj liĉnoj, sopstvenoj Božanskoj Majci Kundalini, (našoj unutrašnjoj, toj energiji) svakoga od nas, da izbaci iz naše psihe psihološki defekt kojeg smo duboko razumeli u svim zonama pameti. Rezultat će biti izvanredan, ona će izbaciti manu i ako ćemo tako nastaviti, neumorno radeći u kontinuitetu, doći će dan kada će se Ego korenito dezintegrisati; tada će Esencija biti slobodna i slediće Budjenje… Probudjena Svest moći će da nas orijentiše na PUTU SEĈIVA NOŽA; Budna Svest daće nam podatke koji su nam potrebni za naše sopstveno Krajnje Oslobodjenje.
Ali treba da budemo strpljivi u radu, veoma strogi i vrlo konstantni, jer svaki defekt ima hiljadu lica i nalazi se na ĉetrdeset i devet nivoa naše podsvesti…

DVE VRSTE REPRODUKCIJE

„U «Don Q.», izvanredno delo našeg gospodina Predsednika Lopeza Portilja (Portillo), pročitao sam sledeće: «Koliko je bolan put koji vodi ka oplodjavanju, da se izgube ili potroše toliko miliona spermatozoida samo za jednu fekundaciju!» Zaista, ja verujem da upravo izmedju rasipanja i štednje sila ili moći treba da stavimo «Zakon Vage». Tako su činili Lemurci: nikada nisu stizali do semenske ejakulacije. Tada, ponavljam, svaki je spermatozoid mogao uteći na automatski način da bi oplodio jednu matericu: onda kao rezultat, postojao je istinski Čovek, sa moćima kojima je dominirao nad vatrom, vazduhom, vodama i mirisavom zemljom, tada je govorio Svetlosnim jezikom, tako, kao što zlatna reka teče uvek pod gustom Sunčevom šumom. Velika je, dakle, bila degeneracija Čoveka kada je prosuo «Hermes Trismegistusovu posudu», kada je pao u «životinjsku generaciju», kada je postao sličan monstrumu perverznosti!“ – Samael Aun Weor, Konferencija „Intelektualna životinja, Čovek…”

Materijalistiĉki Antropolozi neće da razumeju niti bar šta oznaĉava reĉ Eden. „Ed-en― – u njegovoj etimologiji postoji grĉki koren koji objašnjava ovu reĉ: Sladostrastnost (Voluptuoznost). Tako da Eden znaĉi Sladostrast. Eden je upravo seks i sva Biblijska Geneza (Postanje) jeste alhemijsko delo, nema ničega istorijskog. Onaj Eden koji se nekada nalazio u Mesopotamiji, izmedju Tigra i Eufrata, transformisao se kasnije u Školu Astrologa, Kaldejaca i Magova. Ovaj Eden izgleda da ima odredjenu vezu sa famoznim „Adi-Varsha‖ starih Lemuraca i ĉak sa Hesperidinim vrtovima sa atlantiđanskog kontinenta.
Eden je seks, ali materijalistiĉki antropolozi nikada ne bi prihvatili ovu stvar i još manje bi prihvatili Velike seksualne misterije iz Kaldeje, Indije, Vavilonije, Meksika, Persije, Egipta itd. U Lemuriji je postojao sistem reprodukcije posredstvom KRIYA-SHAKTI; ovo je bilo u vreme Mezozoika, mnogo ranije, pre nego što je ova rasa pala u trećem delu Eocena ili za vreme Miocena. Pravi ljudi iz Mezozoiĉke epohe sa sigurnošću su se razmnožavali preko Kriyashakti (Krijašakti), moći volje i inteligencije. Pošto su oni bili Ljudi, njihov sistem reprodukcije ne bi bio prihvaćen u našim danima od strane intelektualnih životinja, jer reproduktivni sistem Istinskih Ljudi jeste Kriyashakti, a to je sakralni(sveti) sistem koji bi bio smešan i odbili bi ga materijalistiĉki antropolozi; više od toga, osećali bi se uvređenim. Tada je seks bio smatran sakralnim, nikada se nije ejakulirala Sakralna sperma. Sperma se smatrala materijom dostojnom za obožavanje. Bilo koji spermatozoid mogao je uteći i oploditi neku matricu i ljudska rasa posedovala je kolosalne moći, ekstrasenzorijalne fakultete koji su im dopuštali da upoznaju sva ĉudesa Univerzuma i Kosmosa. Zbog toga se kaže da je živela u rajskom stanju. Ali kada je ĉovek pao u životinjsko razmnožavanje, tj. onda kada je poĉeo da ejakulira Entitet semena, zapoĉela je involucija. U realnosti, u trećem delu Eocena, propali ĉovek stigao je da se meša sa zverima Prirode. Odavde je nastala intelektualna životinja. Neosporivo, intelektualna životinja nikada ne bi prihvatila Sistem reprodukcije Kriyashakti, upravo zbog svog životinjskog položaja. Sistem Kriyashakti nije za intelektualne zivotinje, ovaj je za Ljude; to su dva razliĉita carstva. Prema tome, zaista, ne bi trebalo da nas iznenadjuje ĉinjenica da intelektualne životinje materijalistiĉke antropologije odbijaju reprodukcioni Sistem Kriyashakti i ĉak su u pravu da ga odbijaju, jer takav sistem nije za intelektualne životinje, nego, ponavljam, samo za Ljude. Ipak, pošto se klice Ĉoveka nalaze u našim endokrinim zlezdama, evidentno je da ako radimo sa seksualnim Sistemom Kriyashakti, koji pripada Ljudima, moći ćemo zaista da regenerišemo mozak i da razvijamo unutar fiziološke, biološke i psihosomatske prirode – Realnog ĉoveka, Istinskog ĉoveka; ali, ponavljam, ova stvar ne svidja se intelektualnim životinjama.
Mi, u Gnozi, propagirali smo na sve strane Misterije Seksa. Iako je sigurno da je Univerzalni gnosticizam prihvatio reprodukcioni Sistem Kriyashakti, nije manje sigurno da ga milioni intelektualnih životinja odbijaju i ne možemo ih kritikovati, kada su oni intelektualne životinje, proizvod seksualne veze nekih Ljudi, koji su degenerisali u tercijarnoj epohi i koji su se pomešali sa zverima Prirode. Kako bi mogao ovaj proizvod Ljudi i zveri da prihvati seksualni sistem koji im ne pripada? Nemoguće! Dakle, treba malo razmišljati…


ANCESTRALNA SEĆANJA
Sada, u ime istine i sraĉunato govoreći vama, koji ste se posvetili ezoteriĉkim studijama, treba da imam hrabrosti da budem iskren i da vam kažem ono što sam ustanovio, što sam doživeo, što sam eksperimentisao… Ja sam poznavao HERMAFRODITSKU LEMURSKU RASU. Stižu mi u sećanje u ovim momentima oni zastrašujući vulkani koji su bili u stalnoj erupciji. Kakva vremena! Svi mi, INICIJATI, po obiĉaju koristili smo određeno veoma obiĉno odelo; one sakralne tunike koje su blistale svojim crno-belim bojama, simbolom strašne borbe između Duha i materije.
Bili su dostojni divljenju i gledanju oni gorostasni Lemurci u svojim plemenitim odelima i onim sandalama sa velikim kićankama.
Medju obrvama onih kolosa uoĉavala se PITUITARNA ZLEZDA, ŠESTO ĈULO, nosilac svetlosti i paž PINEALNE ZLEZDE. Tada je život svake jedinke imao proseĉnu starost izmedju dvanaest i petnaest vekova.
U toj epohi imao sam fiziĉko telo i bio sam Lemurac kao i svaki drugi. Još se jasno sećam raznih plemena koja su živela na, kako bi danas rekli, „farmi―, ali ona su pre svega imale izgled nekih ogromnih koliba sa pokrivaĉem od palminog lišća, koje je visilo do zemlje; kolibe su imale samo jedna vrata i kroz njih je moglo ući ĉitavo pleme. Podizali su takodje ogromne gradove ogradjene ogromnim kamenjem od vulkanske lave. Tamo su živeli obrazovani ljudi, ali u selima, kao i uvek, živeli su ljudi koji se nisu opredeljivali uĉenju. U Lemuriji život je bio mnogo različit; dešavalo se da su postojali sveštenici koji su bili istovremeno i ratnici. Ja sam poznavao JAHVE-a, „genijusa zla―, „Palog anđela―, kako je kazivao Saturnio iz Antiohije. On je imao fizičko telo, bio je Majstor iz starih Mahamvantara. Služio je kao Sveštenik i svet ga je obožavao; uvek je koristio zlatni mač, a štit, ćuba i pancir i svo vojniĉko odelo, uglavnom, bilo je od zlata. Znalo se da je Anđeo i bio je obozavan. Na nesreću, bio je medju prvima koji je izdao VULKANOV SANKTUAR; na žalostan način naučio je Crni Tantrizam, tj, seksualne rituale u kojima je ovaj Inicijat vršio zločin da prosipa „Posudu Hermesa Trismegistusa ― (govorim reĉnikom, rekli bismo, specijalnim ezoteriĉkim kog bi vi trebalo da razumete, jer se ja ne slazem sa korišćenjem vulgarnosti kod problema povezanih sa seksom,  zahvaljujući ĉinjenici da je seks, sam po sebi, sakralan)…
„ Hermesova posuda „, označava  (posudu sa ejakulacionim semenom-spermu, ima to značenje)op.p
Neosporivo, Jahve je bio ushićen ovim Crnim Tantrizmom (Seksualna Magija sa ejakulacijom Ens-Seminisa); pokušao je da ubedi svoju suprugu da je takav sistem najpogodniji radi oslobajanja. Njegova supruga to nije prihvatila; ona je takodje bila inkarnirani „Elohim― i više je volela da se od njega razvede, nego da prihvati Crni Tantrizam. Kao posledica ili korolar, Jahve je razvio gnusni Organ Kundartiguador. Ipak, njegova supruga ni do dana današnjeg nije pala. Ona je „Primordijalan Elohim― Aurore Mahamvantare… Uneo sam u razgovor Jahveov sluĉaj da bi odslikao seksualni aspekat Gnusnog Organa Kundartiguadora. Na oĉigledan naĉin, IZDAJSTVO VULKANOVIH MISTERIJA bilo je to koje je uzrokovalo pad u onoj epohi. Posle razdvajanja od Hermafrodita, na suprotne polove, oko sredine lemurske epohe, plemena su se sastajala u specijalnim Hramovima, ali pod rukovodstvom KUMARE (Kummara – vaskrsli Majstor, preceptor ĉoveĉanstva), da bi se razmnožavali. SVETI BOGOVI mudro su rukovodili ona mistiĉka svetilišta. Seksualni ĉin bio je sakrament (sveta tajna), niko nije smeo da obavi hemijsko parenje van Hrama.

Monarsi, kralj i kraljica seksualno su se spajali ispred istog oltara Hrama, mnoštva su obavljala spajanja u unutrašnjosti sakralne prostorije i u poploĉanim dvorištima u kojima je bilo puno misterioznih hijeroglifa. U pojedinim epohama, ljudska rasa bila je vođena od ovih Kumara i na putovanjima prema Svetim Hramovima; obavljala su se duga putovanja, u pojedinim meseĉevim fazama, sve sa ciljem reprodukcije vrste. Još i danas, kao sećanje na ove ĉinjenice, kao reminiscencija, ostala su putovanja na MEDENI MESEC (ovde se nalazi poreklo medenog meseca, i dosta je staro)…
U unutrašnjim poploĉanim dvorištima Sakralnih Hramova, na Lemurskom kontinentu, pod rukovodstvom mudrih Kumara, muškarci i žene ujedinjavali su se da bi stvarali nešto novo; tada je seksualni ĉin bio veoma sveti, nije postojala morbidnost kao u našim danima, jer svet nije ušao u involutivan, descendentan proces seksualne degeneracije.
Razmnožavanje se obavljalo pomoću KRIYASHAKTI, tj. snagom Joge i Volje; niko ne bi napravio zločin da prospe „Posudu Hermesa Trismegistusa―. Bilo koji spermatozoid mogao je uteći iz endokrinih seksualnih žlezdi i da oplodi neku matericu. Živeći na kontinentu MU, bio sam svedok svih ovih stvari; živeći na kontinentu MU, bio sam ĉlan nekog plemena i spavao sam u jednoj velikoj kolibi zajedno sa svima iz mog „klana―. U našoj blizini nalazila se, što bi danas mogli reći, „kasarna―: ljudi posvećeni ratnom pripremanju ili vojnici; gradovi su bili udaljeniji. Stalno sam pomagao u Hramu: bilo to oko Obreda, bilo kada se davalo euharistiĉko ezoteriĉko uĉenje Hijerofantima, ali atmosfera se iz trenutka u trenutak punila LUCIFERIĈKOM SNAGOM i odavde je sve proizašlo… Dogodilo se tako da neke izvesne noći, svi mi, fascinirani ovom Luciferiĉkom snagom, odluĉili smo da realizujemo seksualni ĉin van Hrama; svaki par prepustio se bludu. Vrlo rano izjutra, i kao da se ništa nije dogodilo, mi bezobrazni, bestidni, nepristojni imali smo hrabrosti da se pojavimo kao i uvek u Hramu; tada se dogodilo nešto neoĉekivano, strašno. Videli smo svi jednog BOGA pravosuđa, VELIKOG MAJSTORA, odevenog belom prečistom svešteničkom odeždom koji nam, preteći jednim užarenim mačem koji se na sve strane obrtao, reĉe: „NAPOLJE NEDOSTOJNI!―; i jasno je da smo onda preplašeni pobegli.
Evidentno je da se ovaj događaj ponovio na svim stranama ogromnog kontinenta MU; prema tome, čovečanstvo, ADAM-EVA, bilo je izbačeno iz EDENSKOG VRTA. Adam i Eva bili su izbačeni iz „Zemaljskog Raja― jer su „jeli― od „zabranjenog ploda―, za kog im je bilo reĉeno: „Nemojte jesti―.
Posle ovog dogadjaja, ukljuĉenog u sve religijske Geneze, sledili su zastrašujući epilozi – grozni, strahoviti; milioni ljudskih kreatura, mešajući magiju i fornikaciju, razvili su ABOMINABILNI ORGAN KUNDAR-TIGUADOR. Na ovaj naĉin, kako smo bili naviknuti na religijske Obrede u Hramu za vreme reprodukcije, u SAKRAMENTU CRKVE IZ RIMA (ROMA) ili AMOR-a (ljubavi), fornicirajući, rezultat je bio radjanje, u okultnoj anatomiji, Ambiske „Zmije“. Vatrena „Zmija“ naših magičkih moći, Kundalini, koja se pre pobednički dizala kroz kiĉmenu moždinu, spustila se i ostala je uvijena, tri i po puta, u ĈAKRI MULADHARI, kao što je savršeno definiše „Kundalini Joga―; i abomnabilni Organ Kundartiguador, descendentna (silazeća) „zmija“, gadni PITON (PYTHON) sa sedam glava kog je Apolo, ogorĉen, ranio svojim strelama, projektovao se iz repne kosti na dole, prema atomskim paklovima ĉoveka – pretvarajući se u, iz Biblije poznati, Satanski rep.
Naravno, mnogo kasnije, vremenom, razni AVATARI dolazili su iz Viših svetova (reĉ „Avatar― znaĉi „Vesnik―) i izjasnili su se protiv abomnabilog Organa Kundartiguadora i protiv „loših posledica― ovoga, ali sve je bilo uzaludno. Tamo, na azijskom kontinentu, intenzivno je radio mnogo voljeni ASHIATA SHIEMASH, sve je bilo uzaludno. BUDDHA, Gautama Sakyamuni doneo je uĉenje u Indiju i izjasnio se protiv abomnabilnog Organa Kundartiguadora. Na nesreću, tokom vekova izgubilo se izvorno budistiĉko uĉenje; ono što je danas ostalo to je veoma malo od autentiĉnog uĉenja Gospoda našeg Bude. I, isto tako JESHUA BEN PANDIRA, tj. Isus iz Nazareta, Hristos, takodje se energiĉno izjasnio protiv abomnabilnog Organa Kundartiguadora i njegovih loših posledica. Na žalostan način, vrlo malo njih je razumelo ezoteričko-gnostičku poruku Velikog Kabira(Isusa Hrista). Njegova učenja su se pojavila, na primer, u Alhemijskim tekstovima, i onaj koji će ih razumeti, moći će zaista ostvariti Veliko Delo…Autorealizacija.

INTERESANTNO PITANJE
P.: Majstore, šta stoji iza Zakona Povratka i Zakona Rekurencije?
O.: Ovi su zakoni zbog SPIRALA; ovde SPIRALA igra važnu ulogu.
Onih pet Rasa raspoređene su, možemo reći, od one gornje, koja je prva rasa, do poslednje. To je kao zdanje od pet spratova. Nalazimo na petom nivou, petom inferiornom nivou, na parteru. Želim da vam ispričam, u ovim momentima, nešto veoma interesantno. Nekog dana, nije važno kog, sedeći na obali mora dogodilo mi se da istražujem nešto o seksu iz Lemurije. Tražio sam od mog Oca, koji se nalazi u tajnosti, da mi da dozvolu da obavim istraživanje u Lemuriji i dobio sam. Uspeo sam da izvadim, pomoću tantričkih invokacija, Lemuriju iz njenih AKAŠKIH ARHIVA. Ili, koristeći rečnik, recimo, više ezoteriĉki, uspeo sam da izvuĉem TELEOGINOORSKE TRAKE, a to su živi filmovi REALNOSTI, onoga što se dogodilo, tako kao što je napisano na onim Akaškim tablicama, u skladu sa „LEGOMINIZMIMA― Ashiate Shiemasha…
Onda se pojavila Lemurija u centru „SAHASRARA― i posetila me je grupa Lemuraca, ljudi sa otprilike četiri metra visine, odeveni u njihovu tipičnu folklornu odeću: mantili, metalni šeširi itd. Seli su… Onda sam se obratio najvišim medju njima, sa ciljem da ispitujem probleme povezane sa seksom.
—Ko je među vama u ovoj familiji glavni? – rekao sam. Jedan od njih je progovorio:
—Ja sam.
—Dobro, kako ste vi u Lemuriji obavljali seksualni ĉin? Kako ste se vi razmnozavali u onoj epohi? (da bude jasno, govorio sam sa jednim stanovnikom sedme Lemurijanske Podrase, koji je pripadao onima koji su već degenerisali)…
—Mi smo se spajali, muškarac i žena, radi reprodukcije; realizovali smo konekciju (spoj) Lingam-Joni na normalan način.
—Da li ste vi prosipali „Hermesovu posudu―? (ejakulat).
—Da, prosipali smo da bi stvarali decu, ali smo ostvarivali seksualno spajanje samo kada smo želeli da imamo dete i ništa više, nikada iz zadovoljstva, uvek, kada smo želeli da stvaramo, ĉinili smo to sa puno veneracije i dubokim poštovanjem; nikada nismo prosipali sakralnu spermu van Jonia ili Sakralne posude.
Tada sam nastavio govoreći:
—Ali vi niste shvatali da prosipanje „Hermesove posude― predstavlja greh?
Odgovor:
—Mi smo to činili sa potpunim poštovanjem…
—Ovu stvar ste radili u vaše vreme, kada ste bili stanovnici sedme Podrase, u Lemuriji, ali stanovnici Lemurije nisu se uvek tako razmnožavali. Kada se dogodilo razdvajanje polova, sredinom lemurske epohe, oko Treće Podrase, razmnožavanje se vršilo unutar Hramova i nije se prosipala „Hermesova posuda―. Onda su se ljudska bića razmnožavala sistemom KRIYASHAKTI, posredstvom volje i Joge. Rekao je:
—Mi ne poznajemo ovu stvar. Upitao sam:
—Želite da vam dokažem ovo, gospodo? Odgovorili su:
—Voleli bismo da upoznamo ovu stvar…
Veoma su važne ove vrste radova. Invocirao (dozivao) sam ustvari, posredstvom druge tantriĉke invokacije, nekog starog stanovnika antiĉke Lemurije, medju onima koji su se razmnožavali putem KRIYASHAKTI (snaga Volje i Joge, i iskljuĉivo unutar Hramova). Došao je na moj poziv gigant otprilike oko četiri ili pet metara visine, venerabilni starac sede kose i bele brade, neprikosnoven, odeven u svoje sakralno odelo i u sandalama. Više od toga, doneo je sa sobom mnogo čudnih šešira, jednog nad drugim, razlog zbog koga je trebalo da ga karam. Rekao sam mu:
—Šta je to što Vi nosite na glavi, šta znaĉe svi ti šeširi iz XX veka? Zar vas nije stid zbog ovog? Zar ne shvatate da ste uspavani i da su ono što nosite MENTALNI OBLICI? Skinite ih, otopite ih, dezintegrišite ih!… Odjednom ih je dezintegrisao. Dezintegrisao ih je u njemu samom. Ali, i pored ovoga mogli smo videti u njegovim očima da je njegova Svest bila uspavana, tj, uprkos ĉinjenici da je bio sakralna individua, sada je bio uspavan. U ovim vremenima bio je „pao―; u onom vremenu nije bio „pao―.
—Dobro (rekao sam mu) ovde govorimo o seksu, o reprodukciji u antiĉkoj Lemuriji. Svedočite ovde, u ovoj prostoriji, o načinu reprodukcije na starom kontinentu MU. Kako se razmnožavao svet u Vaše vreme? Ovi koje ovde vidite to su ljudi iz poslednje Podrase, medju onima koji su već degenerisani. Sada odgovorite – kako su se razmnozavali ljudi u vaše vreme, pre nego što ste degenerisali? Rekao mi je:
—Gospodine, razmnožavali smo se pomoću KRIYASHAKTI; razmnožavali smo se iskljuĉivo u Hramu i nikada nismo prosipali Sakralnu(svetu) spermu…
—Jesti li čuli, gospodo, svedočanstvo koje donosi ovaj gospodin, koji dolazi iz vremena starijih od vašeg?
—Slušali smo, ali mi iz sedme Podrase ništa ne znamo o svemu ovome…
—Dobro, oni iz treće Podrase znali su: reprodukovali se u Hramovima posredstvom Volje i Joge, nisu bili pali, živeli su u rajskom stanju… Da li se smatrate sposobnim (rekao sam im) da svedočite svetu o ovoj stvari?
—Svedočiću čovečanstvu sa zadovoljstvom. Dobro, da izadjemo… Tada se u Akaškim Registrima Prirode takođe postepeno projektovalo pet Rasa. Bilo je očigledno potrebno da se apeluje na poseban simbolizam da bi prikazali ovo zdanje zemaljske kugle. Kao što sam vam rekao, zgrada sa pet spratova; svaki od ovih spratova odgovara, naravno, jednoj rasi. Postoji pet rasa; na petom nižem spratu mogli smo videti ljude ovih vremena, odevene u ovo užasno odelo kog nosimo, koje ĉini da vidimo jedni druge toliko ružnim, i osetio sam veliki bol… Razišao sam se sa venerabilnim starcem, žalio sam što i on ima uspavanu Svest (uspavani Lemurac, koji je, evidentno, u ovim vremenima pao).
Dakle, vidite li vi ova DVA SISTEMA ZA REPRODUKCIJU: jedan je ZVERSKI ili ŽIVOTINJSKI, koji prosipa „Hermesovu posudu―; ovaj drugi sistem razmnožavanja jeste VIŠI, onaj u kom „Hermesova posuda― nije prosuta, tada se rađaju vanredni sinovi, stvorenja sa veoma dobrim mogućnostima Duhovnog razvoja… Vidite vi kako su se ovi stanovnici Lemurije, nedegenerisani, razmnožavali putem Volje i Joge i kako su oni iz sedme Podrase, već degenerisani, prosipali „Hermesovu posudu―.
Ipak, uprkos ĉinjenici da su već bili degenerisani, nikada nisu stigli do našeg momentalnog stepena, stanja degenerisanja, u kakvom se mi nalazimo. Oni su se spajali samo kad su hteli da stvaraju dete, ali ako bi i učinili ovaj zločin da prospu „Hermesovu posudu―, bar su znali da je seks sakralni i zauzeli bi u tim momentima stav, rekli bismo, dostojan i esencijalno konstruktivan. I ako se ova stvar dogadjala u epohi u kojoj su bili degenerisani, šta bismo tek mi mogli reći o našoj epohi, o ovoj u kojoj živimo? Dokle smo stigli? U epohi lemurske degeneracije niko nije učinio toliki zločin da bude, da postane homoseksualac ili lezbejka; bili su već degenerisani i zbog toga su bili uništeni vatrom i zemljotresima. Šta bismo mogli da kažemo sada o našoj epohi?…

DRUGA PITANJA I ODGOVORI

„Veliki Majstor Sanat Kumara, utemeljivač Kolegijuma Inicijata Bele Lože, živi u nekoj oazi u pustinji Gobi. Njegovo telo nije zemaljsko, došao je sa Venere, jedan je medju ona četiri Šadaja (Shadai), jedan od ona četiri Prestola Kumara. Radi, pomažući sve one koji se nalaze na Putu; on ih intenzivno pomaže, živi zajedno sa jednim Lemurskim Guruom. Pominju ga prastari spisi. Nazivaju ga „Veliki Prosvećenik (Svetac)“; sada je Besmrtni. Ovaj eliksir Dugog života to je metafizička električna supstanca: kada je neko primi, ona ostaje uskladištena u Vitalnom telu. Onaj ko primi ovaj eliksir ima pravo da živi 1000 godina, ali može produžiti ovo vreme, tako da Sanat Kumara živi već tri miliona godina. Za ovaj Eliksir potrebna je Transmutacija Sakralne Vatre.“ – Samael Aun Weor. Tarot i Kabala

P.: Majstore, zar Kosmokreatori nisu procenili posledice „Organa Kundartiguadora―? Sada plaćamo zbog krivice onih Viših Bića. Šta nam možete reći u vezi sa ovim?
O.: Krivci nisu bili Kosmokratori. Krivci su bili Arhandjel Sakaky i njegova visoka pratnja, koji su dali ĉoveĉanstvu abominabilan Organ Kundartiguador, sa ciljem da stabilizuju geološku koru naše planete. Ali su pogrešili u računanju, „pomrsili su račune―.
P.: Kao Bogovi?
O.: Kao Bogovi, bila je matematička greška. Potom je došao Arhandjel LOISOS i odstranio je ovaj „Organ― iz Čovečanstva, ali su ostale loše posledice u pet cilindara ljudske mašine, i ove posledice sačinjavaju ŽIVOTINJSKI EGO. Ova stvar je učinila da propadne čovečanstvo.
Dakako, Arhangel Sakaky je napravio, više od toga, i Strašnu KOSMIČKU KARMU i jedan je od one četvorice Tetrapodržavaoca Univerzuma. U budućoj Mahamvantari trebaće da plati ovu Karmu.
P.: Ali, da li je bilo potrebno?
O.: Bilo je potrebno, da nije, ne bi se stabilizovala geološka kora Zemlje. Ovaj „Organ― Lunarnog je tipa. Svakako, kada je čovečanstvo primilo ovaj „Lunarni Organ―, sile koje su se neprestano transformisale, unutar onih subjekata, učvrstile su geološku koru Zemlje. Ali, po koju cenu? Kada su Arhandjel LOISOS i Opšti Astrofiziĉar-hemiĉar LOISOS odstranili iz ĉoveĉanstva ovaj „Organ―, tada su se stvari već izmenile, ali su ostale loše posledice. Kristalizacije abomnabilnog Organa Kundartiguadora ostale su u onih pet cilindara mašine. Ove „kristalizacije― predstavljaju Ego, Ja-ove koji u svom ansamblu čine samo Ja, samu Sopstvenost, Ego. Ono što je donetno čovečanstvu bila je velika šteta. Ja bih više voleo da propadne ceo svet nego da se da čovečanstvu ovaj gnusan „Organ―. Mozda, da nisu pogrešili raĉune…, ali „pomrsili su raĉune―, bila je neka greška u matematiĉkim raĉunanjima.
P.: Trebalo bi da pretpostavimo da su stanovnici Herkolubusa(NYBIRU) (koji, kao što ste nam rekli, imaju takodje Ego) doživeli isti problem koji se pojavio na Zemlji?
O.: Naravno, bio je sličan proces, iako tamo krivac nije bio Arhanđeo Sakaky.
P.: Da li je bio drugi?
O.: Ima, takodje, svoje krivce. I to su veoma teški računi, ti koji treba da se obave kada se želi dati čovečanstvu abomnabilan Organ Kundartiguador. Jedna greška, ma koliko ona bila beznačajna, u TRANSFINITNIM RAČUNANJIMA, više je nego dovoljno da se ne uspeva. Dat je zemaljskom čovečanstvu abomnabilan Organ Kundartiguador, ali greška je stajala u ĉinjenici da je Arhandjeo Sakaky pogrešio matematiĉke raĉune.
P.: Ne želeći da osuđujemo Arhandjela Sakakia, jer to nije naša stvar, možemo pretpostaviti da je on dejstvovao na svoj raĉun, ne uzimajući u obzir svog Unutrašnjeg Oca?
O.: Radio je on pod rukovodstvom svoga Oca, ali je imao, kao osoba, svoje ljudske pogrešne raĉune. To su veoma specijalni raĉuni iz TRANSFINITNE MATEMATIKE, ali bio je malo manje matematiĉar i pogrešio je u svojim raĉunima.
P.: Uprkos pogrešnim raĉunima, da li nam je ipak i pomogao?
O.: Radio je za ĉoveĉanstvo, uvek je želeo dobro ĉoveĉanstvu, napravio je grešku. Naravno, kada je hteo da ukloni iz ĉoveĉanstva abomnabilni Organ Kundartiguador, kao što sam već rekao, bilo je kasno… Od tada je ĉoveĉanstvo potonulo u nesvesnost, u grešku.
P.: A da se je bio odrezao ĉoveĉanstvu Organ Kundartiguador u shodnom momentu, u kojim uslovima bi se nalazilo?
O.: Ostalo bi uravnotezeno i bez Ego-a, ali je Sakaky pogrešio svoje račune. Ovde je problem, veoma ozbiljan problem…
P.: U kojoj smo meri odgovorni mi u ovom problemu?
O.: Mi smo, ponavljam, samo jadne žrtve greške Bogova. Tako sam odgovorio upravo ja Bogovima, ovde u Pustinji Lavova, kada sam uspeo da uspostavim fiziĉku vezu sa njima…
P.: Po Gnozi, kada se neko Ja dezintegriše radja se vrlina; ali, nakon rađanja može li se ponovo izgubiti?
O.: Da, može se ponovo izgubiti, jer i Bogovi padaju. Niste li možda ĉitali sve što pišu svete knjige? Ne sećate li se „Pobune Anđela―? Anđeli su pali – zar ne? – i pretvorili se u Demone. Zašto se kaže „pretvorili se u Demone―? Zato što su u njima vaskrsli Ja-ovi. Ali, zbog čega su vaskrsli? Zato što su prekršili Zakon: FORNICIRALI SU. (izbacivali su seme, čistu, sirovu kosmicku energiju). Stoji zabelezeno da su se „Sinovi Bogova ženili ćerkama ljudi― koji su u ono vreme bili gorostasi… Govorim vam o onome što poznajem, ono što sam eksperimentisao samim sobom, jer sam ja učestvovao u ovoj „Pobuni Anđela―. (Neka se razumeju kao Anđeli one Sakralne individue koje su, za razliku od ostalih Lemuraca, dolazile sa Filozofskim kamenom(kamenom mudrosti) iz drugih Mahamvantara.)
Neće biti na odmet ako vam kažem da sam ja živeo za vreme antičke Lemurije, da sam bio Lemurac; da sam živeo među Hiperborejcima, bio sam Hiperborejac i da sam poznavao, takođe, ljude prve Protoplazmatiĉne rase. Neće smetati ako vam kažem da sam poznavao Zemlju u njenom procesu evolucije i involucije iz viših dimenzija Prirode, pre nego što se (ova Zemlja) pretvorila u protoplazmu; ja sam video kako život izlazi iz HAOSA, u svanuću Mahamvantare i ništa nisam zaboravio. Dakle, svedoĉim o onome što poznajem, o onome što sam iskusio samim sobom. U Lemuriji, mnoga braća, koji smo živeli u drugim Mahamvantarama, pogrešili smo što smo se ženili kada nam je već bilo zabranjeno. Ovo je bila „Pobuna anđela― medju pobunjenicima bio sam i ja. Naravno, „prihvatio sam igru― kao što su to uradili i drugi: ovde sam „promašio―. Da li sam mnogo propatio u Lemuriji? To je sigurno! Da li mi se dogodilo da se ponovo probudim na istom lemurskom kontinentu? Takodje je istina! I da li sam stao, ponovo, na noge u Lemuriji? Naravno! Mogu posvedoĉiti o svemu što sam proživeo, eksperimentisao.
Mogao bih na rigorozan naĉin ovde izlagati o istoriji Zemlje od kad je izašla iz Haosa, ali bi to bila toliko duga priĉa, i ne bi nam bila dovoljna ni cela noć. Prema tome, ovim završavam. Ali, šta se dogodilo? Vaskrsli su Ja-ovi u svima onima koji su uĉestvovali u toj „Pobuni―.
Da li se posle toga mnogo njih medju braćom pokajalo? Ovo je nešto drugo! Ponovo su se podizali. Medju onima koji su se pokajali bio sam i ja, i ponovo sam izbacio one Ja-ove; ali ako spustimo gard, ponovo ožive; ovo je očigledno. Govorim vam sintetiĉno u opštim crtama; neću sada stati da vam pričam o visoravni centralne Azije, ni o čemu povezanom sa ovim, jer bi to bilo veoma dugo.
P.: Da li je Lemurija, zaista, mnogo drugačija od ovog sveta u kom živimo?
O.: Kako da ne! Bio je to gigantski kontinent koji se nalazio tamo, u Tihom okeanu; klima je bila tropska, vulkani su bili u stalnoj erupciji… U tom periodu život je bio sasvim drugaĉiji od današnjeg života.
Ceo svet je govorio jezikom Svetlosti. Ako bi želeli, na primer, da nekog pozdravimo, ne bismo rekli kao danas „good morning”, ili jednostavno „dobar dan―, već bismo podigli ruku do srca i rekli bismo „HAIBU‖, a onaj drugi bi odgovorio: „HAIBU‖. Govorili smo veoma razliĉitim jezikom, više „pevajući―, SAKRALNIM(svetim) JEZIKOM i imali smo moć nad elementalima: nad vatrom, nad vazduhom, nad vodama i nad zemljom. Sećam se onih moći da se obustave grom i oluje, onda kada smo želeli da se krećemo medju lemurskim mnoštvom. Mi smo dolazili iz drugih Mahamvantara i poznavali smo život. Kasnije, mi braća, napravili smo grešku da se ženimo, kada nam je već bilo zabranjeno. Nakon toga na nama je bio red da patimo, da bi se ponovo podigli. Prema tome, poznavao sam Lemuriju. Na kraju ona se utopila u Tihi okean, tokom 10.000 godina neprestanih zemljotresa, „sunca kiše i vatre―, kako kazu Asteci. Sve sam ja ovo poznavao. Vatra i zemljotresi potopili su Lemuriju u Pacifik, tokom 10.000 godina…


SVI TEKSTOVI PO REDU OD 1 DO 20

BELESKA – 1. PRVO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

 

 

 
BELESKA – 2. DRUGO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PSIHICKO IZUCAVANJE COVEKA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

 

BELESKA – 3. TRECE PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

BELESKA – 4. CETVRTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun WeorGNOZE
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

BELESKA – 5. PETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ZVUK I CAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

BELESKA – 6. SESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ČETVRTA KOORDINATA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

BELESKA – 7. SEDMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PSIHICKO DUPLIRANJE“- Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

BELESKA – 8. OSMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – ‘TRANSCEDENTALNOST SNOVA“-Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823IZ GNOZE

 

 

 

BELESKA – 9. DEVETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

 

 

 

BELESKA – 10. DESETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „BUDJENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

 

 

BELESKA – (11) JEDANAESTO PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE, IZ GNOZE – „TRANSFORMACIJA INPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

BELESKA – 12. DVANAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weorhttps://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

 

 

 
BELESKA – 13. TRINAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ENIGME SMRTI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

 

BELESKA – 14. CETRNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE ‘POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA’ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

 

BELESKA – 15. PETNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story

 

BELESKA – 16. SESNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

 

BELESKA – 17. SEDAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE IZ GNOZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

 

BELESKA – 18. OSAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

 

BELESKA – 19. DEVETNAESTI DEO – IZ ‘A’ FAZE- „POSLEDICE ERE VODOLIJE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-19-deo-faza-a-posledice-ere-vodolije-samael-aun-weor/10153061371734823?pnref=story

 

BELESKA – 20. DVADESETI DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-b-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story

„B“ FAZA

 

BELEŠKA – PRVO (1) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA MUDROST“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic-novi-profil/beleska-1-prvo-predavanje-iz-b-faze-gnostička-mudrost-samael-aun-weor/144354949230870?pnref=story

BLOG – DRUGO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/03/drugo-predavanje-iz-a-faze-potreba-i-pohlepa-samael-aun-weor/

BELEŠKA – TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-3-trece-predavanje-iz-b-faze-gnosti%C4%8Dka-kabala-samael-aun-weor/198788787120819BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/01/12/poreklo-coveka/BELEŠKA – PETO (5) PREDAVANJE IZ “B” FAZE – “KAKO DA NAUČIMO DA SLUŠAMO” – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/peto-5predavanje-iz-b-faze-kako-da-nau%C4%8Dimo-da-slu%C5%A1amo-samael-aun-weor/276989855967378

BLOG – ŠESTO (6) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – DIDAKTIKA DISOLUCIJE EGO-A – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/05/27/sesto-predavanje-iz-b-faze-didaktika-disolucije-ego-a/?preview_id=15184&preview_nonce=03593ed769&post_format=standard&preview=true

BLOG – SEDMO (7) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSFORMACIJA ENERGIJA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/06/14/sesto-6-predavanje-iz-b-faze-transformacija-energija-samael-aun-weor/

BLOG – OSMO (8) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/08/11/osmo-predavanje-iz-b-faze-transcendentalna-seksologija-samael-aun-weor/

BLOG – DEVETO (9) PREDAVANJE FAZA „B“ – „NAUKA O TANTRIZMU“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/?p=15601&preview=true

-BLOG – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/10/02/predavanje-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/

-BELEŠKA – DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-deo-predavanja-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/10153079558964823?pnref=story


Advertisements

6 comments on “DESETO (10) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA“ – EGO-a – Samael Aun Weor

  1. Povratni ping: PRVO (1) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – PUT I ŽIVOT – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  2. Povratni ping: DA LI SU ISUS I PRAHRIŠĆANI BILI VEGETERIJANCI? ZA SVE ONE KOJE JE RELIGIJA POGREŠNO UČILA O ISUSU, NJEGOVOM ŽIVOTU I UČENJU NA PLANETI ZEMLJI | Blog Vesne Mihajlović

  3. Povratni ping: OSMO PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „TRANSCENDENTALNA SEKSOLOGIJA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  4. Povratni ping: DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  5. Povratni ping: ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

  6. Povratni ping: DEVETO (9) PREDAVANJE IZ „A“ FAZE – „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor | Blog Vesne Mihajlović

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s