PESMA AVADHUTA – ( „Song of the free“ – „Pesma o slobodi“)

DATATREJA: PESMA AVADHUTA ( „Song of the free“ – Pesma o slobodi)

Srpski Prevod Avadhut Gite
(uz Sanskrit)
Na srpski preveo Mantra
Engleski prevod Swami Abhayananda
⇧ 10

Budala misli, “Ja sam telo.”
Inteligentan čovek misli,
“Ja sam individualna duša sjedinjena sa telom.”
Ali mudar čovek, u veličanstvu svog znanja i
Duhovnoj diskriminaciji, vidi Sopstvo kao jedinu stvarnost,
I misli, “Ja sam Brahman.”
— Šri Šankaračaria Vivekačudamani

Preveo  Swami Abhayananda
⇧ 11
Pesma
Avadhuta
Prvo poglavlje – Prathamodhyayah
1.
ishvaranugrahad-eva
pumsam advaita vasana
mahadbhaya paritranat
vipranam upajayate

Zaista, to je po milosti Božijoj
Da znanje o Jedinstvu iznikne iznutra.
Tada je čovek napokon oslobođen
Velikog straha od života i smrti.
2.
yenedam puritam sarvam
atmanaivatman atmani
nirakaram katham vande
hyabhinnam shivam avyayam

Sve što postoji u ovom svetu oblika
Je ništa drugo no Sopstvo, i samo Sopstvo.
Kako, onda, Beskonačno da obožava samo Sebe?
Šiva je jedna nedeljiva celina!
⇧ 12
3.
panchabhutatmakam vishvam
marichi-jala sannibham
kasyapyaho namas-kuryam
aham eko niranjanah

Pet suptilnih elemenata čija kombinaca čini ovaj svet
Iluzorni su kao voda u pustinjskoj fatamorgani;
Kome ja onda, da se klanjam?
Ja, jesam, bez mrlje Jedno!
4.
atmaiva kevalam sarvam
bhedabhedo na vidyate
asti nasti katham bruyam
vismayah pratibhati me

Zaista, sav ovaj univerzum je samo moje Sopstvo;
Niti je podeljen, niti nepodeljen.
Kako čak I mogu tvrditi da postoji?
Mogu samo da ga gledam sa čuđenjem i dubokim poštovanjem!
⇧ 13
5.
vedanta-sara-sarvasvam
jnanam vijnanam eva cha
aham atma nirakarah
sarvavyapi swabhavatah

Šta je onda, srce najviše istine,
Srž znanja, vrhunska mudrost?
To je, “Ja sam Sopstvo, bezoblično Jedno;
Po sopstvenoj prirodi, Ja sam sve prožimajući.”
6.
yo vai sarvatmako devo
niskalo gaganopamah
swabhava-nirmalas shuddah
sa evaham na samshayah

Taj jedini Bog koji sija u svemu,
Bezobličan kao nebo bez oblaka,
Jeste čist, bez mrlje, Sopstvo svega.
Bez ikakve sumnje, Ja sam To.
⇧ 14
7.
aham eva vyayonantah
shuddha-vijnana-vigrahah
sukham duhkham na janami
katham kasyapi vartate

Ja sam beskonačno i nepromenjivo Jedno;
Ja sam čista Svest, bez ikakvih oblika.
Ne znam kako, ili kome se,
Radost i žalost javljuju u ovom svetu.
8.
na manasam karma shubhashubham me
na kayikam karma shubhashubham me
na vachikam karma shubhashubham me
jnanamritam shuddham atindriyoham

Ja nemam umnu karmu, ni dobru ni lošu;
Ja nemam telesnu karmu, ni dobru ni lošu.
Ja nemam verbalnu karmu, ni dobru ni lošu.
Ja sam izvan čula; Ja sam čisti nektar
Znanja o Sopstvu.
⇧ 15
9.
mano vai gaganakaram
mano vai sarvato mukham
manatitam manah sarvam
na manah paramarthatah

Um je bezobličan kao nebo,
Ipak, nosi milion lica.
Izgleda kao slike iz prošlosti, ili kao svetovni oblici;
Ali on nije vrhovno Sopstvo.
10.
aham ekam idam sarvam
vyomatitam nirantaram
pashyami katham atmanam
pratyaksham va tirohitam

Ja sam Jedno; Ja sam sve ovo!
Ipak, Ja sam bez razlike, izvan svih formi.
Kako dakle, da smatram Sopstvo?
Kao Nemanifestovano, i kao manifestovani svet.
⇧ 16
11.
twam evam ekam hi katham na buddhyase
samam hi sarveshu vimrishtam avyayam
sadoditosi twam akhanditah prabho
diva cha naktam cho katham hi manyase

Ti si, takođe, Jedno! Kako ne shvataš?
Ti si nepromenjivo Sopstvo, isto unutar svakoga.
Ti si zaista bezgranično; Ti si sve-prožimajuća Svetlost.
Kako za tebe može biti bilo kakve razlike između dana i noći?
12.
atmanam satatam viddhi
sarvatraikam nirantaram
aham dhyata param dhyeyam
akhandam khandyate katham

Shvati da je Sopstvo neprekidno Biće,
Jedno unutar svega, bez ikakve podele.
“Ja” je i subjekat i vrhovni objekat meditacije;
Kako možeš videti dvoje u Tome što je Jedno?
⇧ 17
13.
na jato no murtosi twam
na te dehah kadachana
sarvam brahmeti vikhyatam
braviti bahudha shrutih

Ni rođenje ni smrt se ne odnosi na tebe;
Ti nikad nisi bio telo.
Dobro je poznato da “Sve jeste Brahman”;
Sveti spisi su to izjavili na različite načine.
14.
sa bahyabhyantarosi twam
shivah sarvatra sarvada
itas tatah katham bhrantah
pradhavasi pishachavat

Ti si To što je i unutra i spolja;
Ti si Šiva; ti si sve svuda.
Zašto si onda, u takvoj zabludi?
Zašto juriš okolo kao preplašeni duh?
⇧ 18
15.
samyogash cha viyogash cho
vartate na cha te na me
na twam naham jagan nedam
sarvam atmaiva kevalam

Ne postoji nešto kao sjedinjenost ili razdvojenost ni za mene ni za tebe.
Nema mene, ni tebe, ni raznovrsnog sveta;
Sve je Sopstvo, i jedino Sopstvo.
16.
shabdadi panchakasyasya
naivasi twam na te punah
twam eva paramam tattvam
atah kim paritapyase

Ti ne možeš biti slušan, ni omirisan, ni kušan;
Ti ne možeš biti viđen, niti osećan dodirom.
Zaista, Ti si konačna Stvarnost;
Zašto bi onda, trebao biti uznemiren toliko?
⇧ 19
17.
janma murtyuh na te chittam
bandha mokshas shubhashubhau
katham rodishi re vatsa
nama rupam na te na me

Ni rođenje, ni smrt, ni aktivni um,
Ni ropstvo, ni oslobođenje, uopšte ne utiče na tebe.
Zašto onda, dragi moj, tuguješ na ovaj način?
Ti i Ja nemamo ni ime ni oblik.
18.
aho chitta katham bhrantah
pradhavasi pishachavat
abhinnam pashya chatmanam
raga-tyagat sukhi bhava

O ume, zašto si tako u zabludi?
Zašto juriš okolo kao preplašeni duh?
Postani svestan nedeljivog Sopstva!
Otarasi se vezanosti; budi srećan i slobodan!
⇧ 20
19.
twam eva tattvam hi vikara-varjitam
niskampam ekam hi vimoksha-vigraham
na te cha rago hyatha va viragah
katham hi santapyasi kama-kamatah

Zaista, ti si nepromenjiva Suština svega;
Ti si nepokretno Jedinstvo; ti si bezgranična Sloboda.
Ti nemaš ni vezanosti ni averzije;
Zašto se onda, brineš i odaješ želji?
20.
vadanti shrutayah sarvah
nirjunam shuddham avyayam
ashariram samam tattvam
tan mam viddhi na samshayah

Svi sveti spisi jednoglasno izjavljuju
Čista, bezoblična Stvarnost bez razlike,
Jeste Suština svih oblika.
Apsolutno nema sumnje u to.
⇧ 21
21.
sakaram anritam viddhi
nirakaram nirantaram
etat tatvopadeshena
na punar-bhava sambhavah

Svi oblici, shvati, samo su privremene manifestacije;
Jedino bezoblična Suština večno postoji.
Jednom, kad je ova istina shvaćena,
Nema više potrebe za novim rođenjem.
22.
ekam eva samam tattvam
vadanti hi vipashchitah
raga-tyagat punah chittam
ekanekam na vidyate

Jedna Stvarnost je uvek ista;
Ovo svi mudraci govore.
Bilo da je prigrliš ili se odrekneš želje,
Jedina Svest ostaje van uticaja.
⇧ 22
23.
anatma-rupam cha katham samadhih
atma-swarupam cha katham samadhih
astiti nastiti katham samadhih
moksha-swarupam yadi sarvam ekam

Ako vidiš svet kao nešto drugo od Sopstva,
može li to biti doživljaj Jedinstva?
Ako ga vidiš kao Sopstvo, može li to biti doživljaj Jedinstva?
Ako je viđen i kao Sopstvo i ne kao Sopstvo,
Može li to biti doživljaj Jedinstva?
Istinsko stanje slobode je da se sve vidi kao Jedno.
24.
vishuddhosi samam tattvam
videhas twam ajovyayah
janamiha najanamit
yatmanam manyase katham

Ti si čista Stvarnost, uvek ista;
Ti nemaš ni telo, ni rođenje, ni smrt.
Kako onda, možeš reći “Ja znam Sopstvo”?
Ili kako možeš reći, “Ja ne znam Sopstvo”?
⇧ 23
25.
tattvamasyadi vakyena
swatma hi pratipaditah
neti neti shrutir bruyat
anritam pancha-bhautikam

Izjava, “To jesi Ti,”
Potvrđuje stvarnost tvog istinskog Sopstva.
Izjava, “Ne to, ne to,”
Negira stvarnost pet kompozitnih elemenata. 3
26.
atmanyevatmana sarvam
twaya purnam nirantaram
dhyata dhyanam na te chittam
nirlajjah dhyayate katham

Sopstvo je identitet svakoga;
Ti si sve, nesalomiva Celina.
Mislioc i misao čak i ne postoje!
O ume, kako možeš misliti tako besramno!
⇧ 24
27.
shivam na janami katham vadami
shivam na janami katham bhajami
aham shivash chet paramartha-tattvam
sama-swarupam gaganopamam cha

Je ne znam Šivu; kako mogu govoriti o Njemu?
Ja ne znam Šivu; kako mogu obožavati Njega?
Ja, sam, jesam Šiva, prvobitna Suština svega;
Moja priroda, kao nebo, ostaje uvek ista.
28.
aham tattvam samam tattvam
kalpana-hetu-varjitam
grahya-grahaka-hi-muktam
swasamvedham katham bhavet

Ja sam Suština, sve-prožimajuća Suština;
Je nemam svoj oblik.
Ja sam izvan deobe na subjekat i objekat;
Kako je moguće da budem objekat samom sebi?
⇧ 25
29.
ananta-rupam na hi vastu kim chit
tattva-swarupam na hi vastu kim chit
atmaika-rupam paramartha-tattvam
na himsako vapi chachapyahimsa

Ne postoji nešto kao beskonačni oblik;
Beskonačna Svarnost nema sopstveni oblik.
Jedino Sopstvo, vrhovna Stvarnost,
Niti stvara, niti održava, niti uništava bilo šta.
30.
vishuddhosi samam tattvam
videham ajam avyayam
vibhramam katham atmarthe
vibhrantoham katham punah

Ti si ta čista i nepromenjiva Suština;
Ti nemaš ni telo, ni rođenje, ni smrt.
Kako za tebe, nešto kao zabluda može biti?
Kako zabluda može postojati za Sopstvo?
⇧ 26
31.
ghate bhinne ghatakasham
sulinam bheda-varjitam
shivena manasa shuddho
na bhedah pratibhati me

Kad je tegla slomljena, prostor koji je bio unutra
Stapa se u spoljašnji prostor.
Na isti način, moj um se stopio u Boga;
Za mene, izgleda nema dvojstva.
32.
na ghato na ghatakasho
no jivo jiva-vigrahah
kevalam brahma samviddhi
vedya-vedaka-varjitam

Zaista, nema ni tegle, ni prostora unutra;
Nema ni tela ni obavijevene duše.
Molim te shvati; sve je Brahman.
Nema ni subjekta, ni objekta, ni odvojenih delova.
⇧ 27
33.
sarvatra sarvada sarvam
atmanam satatam dhruvam
sarvam shunyam ashunyam cha
tan mam viddhi na samshayah

Svuda, uvek, i u svemu,
Znaj ovo: jedino Sopstvo postoji.
Sve, i Praznina i manifestovani svet,
Nije ništa drugo no moje Sopstvo; u ovo sam siguran.
34.
vedah na lokah na sura na yajnah
varnashramo naiva kulam na jatih
no dhuma-margo na cha dipti-margo
brahmaika-rupam paramartha-tattvam

Nema božanskih svetih spisa, ni reči, ni imperativa verske prakse;
Nema ni bogova, ni klasa ili rasa ljudi,
Ni faza života, superiornog ili inferiornog;
Nema ničeg sem Brahmana, vrhovne Stvarnosti.
⇧ 28
35.
vyapya-vyapaka-nirmuktam
twam ekah saphalam yadi
pratyaksham chaparoksam cha
atmanam manyase katham

Subjekat i objekat su nerazdvojeni i neodvojivi;
To nepodeljeno Jedno si ti.
Kad je tako, kad “drugi” ne postoje,
Kako bi Sopstvo moglo biti objektivno sagledano?
36.
advaitam kecid icchanti
dvaitam icchanti chapare
samam tattvam na vindanti
dvaitadvaita-vivarjitam

Neki podučavaju ne-dvojstvo;
Drugi podučavaju dvojstvo.
Oni ne shvataju da je sve-prožimajuća Stvarnost
Izvan dvojstva i ne-dvojstva.
⇧ 29
37.
shvetadi-varna-rahitam
shabdadi-guna-varjitam
kathayanti katham tattvam
manovacham agocharam

Nema ni boje ni zvuka u jedinoj Stvarnosti;
To uopšte nema ikakvih kvaliteta.
Kako neko čak može i da misli ili da priča o Tome
Što je daleko izvan uma i govora?
38.
yadanritam idam sarvam
dehadi gaganopamam
tada hi brahma samvetti
na te dvaita-parampara

Kada znaš sav ovaj univerzum oblika
Biti prazan kao nebo,
Tada ćeš znati Brahmana;
Dvojstvo će zauvek prestati da postoji.
⇧ 30
39.
parena sahajatmapi
hyabhinnah pratibhati me
vyomakaram tathaivaikam
dhyata dhyanam katham bhavet

Nekima, Sopstvo izgleda kao drugo;
Za mene, Sopstvo je Ja.
Kao nedeljivi prostor, samo Jedno postoji.
Kako onda, mogu subjekat i objekat manifestacije biti dvoje?
40.
yat karomi yad ashnami
yaj juhomi dadami yat
etat sarvam na me kim chit
vishuddhoham ajovyayah

Ništa od onoga što ja radim ili jedem,
Dajem ili uzimam,
Ne postoji za mene;
Ja sam sama Čistota, izvan rođenja i smrti.
⇧ 31
41.
sarvam jagad viddhi nirakirtidam
sarvam jagad viddhi vikara-hinam
sarvam jagad viddhi vishuddha-deham
sarvam jagad viddhi shivaikarupam

Znaj da je ceo univerzum bez ikakvih oblika.
Znaj da je ceo univerzum zauvek nepromenjiv.
Znaj da je ceo univerzum neumrljan svojim sadržajem.
Znaj da je ceo univerzum od prirode Boga.
42.
tattvam twam na hi sandhah
kim janamyathava punah
asamvedyam swasamvedyam
atmanam manyase katham

Ti si konačna Stvarnost; nema sumnje.
Sopstvo nije nešto poznato umu;
Sopstvo je baš To što zna!
Kako onda, možeš misliti da znaš Sopstvo?
⇧ 32
43.
maya maya katham tata
chaya chaya navidyate
tattvam ekam idam sarvam
vyomakaram niranjanam

Maja? Maja? Kako to može biti?
Senka? Senka? Ona ne postoji.
Stvarnost je Jedno; to je sve.
To je sve-prožimajuće; ništa drugo ne postoji.
44.
adi-madhyanta-muktoham
na boddhoham kadachana
swabhava-nirmalas shuddhah
iti me nischita matih

Ja nemam početak, sredinu, ili kraj;
Ja nikad nisam bio, niti ću ikad biti vezan.
Moje priroda je bez mrlje; Ja sam sama Čistota.
Ovo znam sigurno.
⇧ 33
45.
mahad-adi jagat sarvam
na kim chit pratibhati me
brahmaiva kevalam sarvam
katham varnashrama-sthitih

Za mene, ni elementarne čestice
Ni čitav univerzum ne postoji;
Jedino je Brahman sve.
Gde su onda, kaste ili faze života?
46.
janami sarvatha sarvam
eko tattva nirantaram
niralambam ashunyam cha
shunyam vyomadi-panchakam

Ja uvek prepoznajem sve
Kao jednu nedeljivu Stvarnost.
To nedeljivo Jedno predstavlja svet,
Prazninu, sav prostor, i pet elemenata.
⇧ 34
47.
na sando na puman na stri
na bodho naiva kalpana
sanando va niranandam
atmanam manyase katham

To nije ni bespolno, ni muško, ni žensko.
To ne poseduje ni intelekt ni snagu misli.
Kako, onda, možeš umisliti da je Sopstvo
Blaženo ili ne blaženo?
48.
sadanga yogan na tu naiva shuddham
mano-vinashan na tu naiva shuddham
gurupadeshan na tu naiva shuddham
swayam cha tattvam swayam eva buddham

Praksa joge te neće dovesti do čistote;
Stišavanje uma te neće dovesti do čistote;
Instrukcije Gurua te neće dovesti do čistote;
Ta čistota je tvoja Suština. To je tvoja sopstvena Svest!
⇧ 35
49.
na hi panchatmako bhedo
videho vartate na hi
atmaiva kevalam sarvam
turiyam cha trayam katham

Niti grubo telo, sastavljeno od pet elemenata,
Niti suptilno telo ne postoje;
Sve je samo Sopstvo.
Kako onda, četvrto stanje ili ostala tri stanja mogu postojati?
50.
na baddho naiva muktoham
na chaham brahmanah prithak
na karta na cha bhoktaham
vyapya-vyapaka-varjitah

Ja nisam vezan, niti sam oslobođen;
Ja sam Brahman, i ništa drugo.
Ja nisam delatelj, niti sam uživaoc;
Ja ne prožimam bilo šta, niti sam ja prožet.
⇧ 36
51.
yatha jalam jale nyastam
salilam bheda-varjitam
prakritim purusham tadvad
abhinnam pratibhati me

Ako se led i voda zajedno pomešaju,
Nema razlike između jednog i drugog.
Isto je sa materijom i duhom; 6
Ovo mi je veoma jasno.
52.
yadi nama na muktosi
na baddhosi kadachana
sakaram cha nirakaram
atmanam manyase katham

Ako nikada nisam bio vezan,
nikada ne mogu biti oslobođen.
Kako možeš misliti da Sopstvo —
Sa ili bez oblika — može biti vezano?
⇧ 37
53.
janami te param rupam
pratyaksham gaganopamam
yatha param hi rupam yan
marichi-jala-sannibham

Ja znam da se priroda jednog vrhovnog Bića;
Kao prostor, prostire svuda.
I svi oblici koji se pojavljuju u Tome
Su kao (iluzorna) voda pustinjske fatamorgane.
54.
na guruh nopadeshas cha
na chopadhir na me kriya
videham gaganam viddhi
vishuddhoham swabhavatah

Ja nemam ni Gurua ni iniciranje;
Ja nemam ni disciplinu, ni dužnost da izvršavam.
Shvati da sam ja bezoblično nebo;
Ja sam samo-postojana Čistota.
⇧ 38
55.
vishuddhosya shariro si
na te chittam parat param
aham chatma param tattvam
iti vaktum na lajjase

Ti si jedina Čistota! Ti nemaš telo.
Ti nisi um; ti si vrhovna Stvarnost.
“Ja sam Sopstvo, vrhovna Stvarnost!”
Reci ovo bez ikakve neodlučnosti.
56.
katham rodishi re chitta
hyatmaivatmatmana bhava
piba vatsa kalatitam
advaitam paramamritam

Zašto jadikuješ, o ume? Zašto plačeš?
Imaj stav: “Ja sam Sopstvo!”
O dragi, prevaziđi mnoštvo!
Popij vrhunski nektar Jedinstva!
⇧ 39
57.
naiva bodho na chobodho
na bodhabodha eva cha
yasyedrisah sada bodhah
sa bodho nanyatha bhavet

Ti ne poseduješ inteligenciju, niti poseduješ neznanje;
Niti poseduješ mešavinu ova dva.
Ti si, sama Inteligencija —
Inteligencija koja nikad ne prestaje, nikad ne luta.
58.
jnanam na tarko na samadhi yogo
na desha-kalau na gurupadeshah
swabhava-samvittir aham cha tattvam
akasha-kalpam sahajam dhruvam cha

Ja nisam postignut znanjem, ni samadijem, ni jogom,
Ni prolaskom vremena, ni instrukcijama Gurua;
Ja sam sama Svest, vrhovna Stvarnost.
Kao nebo, iako se menjam, Ja sam uvek isti.
⇧ 40
59.
na jatoham murto vapi
na me karma shubhashubham
vishuddham nirgunam brahma
bandho muktih katham mama

Ja nemam ni rođenje, ni smrt, ni dužnosti;
Ja nikad nisam uradio ništa, bilo dobro ili loše.
Ja sam čisti Brahman, izvan svih kvaliteta;
Kako ropstvo ili oslobođenje mogu da postoje za mene?
60.
yadi sarva-gato devah
sthirah purnah nirantarah
antaram hi na pashyami
sabahyantarah hi katham

Ako je Bog sve-prožimajući,
Nepomičan, ceo, bez ikakvih delova,
Onda, deobe uopšte nema u Njemu.
Kako onda, On može biti smatran “iznutra” ili “bez”?
⇧ 41
61.
sphuratyeva jagat kirtsnam
akhandita-nirantaram
aho maya maha-moho
dvaitadvaita-vikalpana

Ceo univerzum sija kao Jedan,
Bez ikakvih podela, lomova, ili odvojenih delova.
Ideja o “maji” je samo velika zabluda;
Dvojstvo ili Ne-dvojstvo su obični koncepti uma.
62.
sakaram cha nirakaram
neti netiti sarvada
bhedabheda-vinirmukto
vartate kevalah shivah

Svet oblika i bezoblična Praznina:
Ništa od ovog ne postoji nezavisno.
U Jednom, nema ni odvojenosti ni unije;
Zaista, nema ničega osim Šive.
⇧ 42
63.
na te cha mata cha pita cha bandhuh
na te cha patni na sutas cha mitram
na pakshapato na vipakshapatah
katham hi santaptir iyam hi chitte

Ti nemaš ni majku, ni oca, ni brata;
Ti nemaš ni ženu, ni sina, ni prijatelja.
Ti nemaš vezanosti ili ne-vezanosti;
Kako onda, opravdavaš ovu uznemirenost uma?
64.
diva naktam na te chittam
udayastamayau na hi
videhasya shariratvam
kalpayanti katham budhah

O ume, nema ni dana (manifestacije)
Ni noći (poništenja);
Moje neprekidno Svetlo niti izlazi niti zalazi.
Kako mudar čovek može iskreno da veruje
Da je bezoblično Postojanje pogođeno oblicima?
⇧ 43
65.
na vibhaktam vibhaktam cha
nahi duhkha-sukhadi cha
na hi sarvam asarvam cha
viddhi chatmanam avyayam

To nije nepodeljeno, niti je podeljeno;
To ne doživljava ni žalost ni radost.
To nije univerzum, niti je To ne-univerzum;
Shvati da je Sopstvo večito Jedno.
66.
naham karta na bhokta cha
na me karma puradhuna
na me deho videho va
nirmameti mameti kim

Ja nisam delaoc, niti sam uživaoc;
Ja nemam karmu, bilo sadašnju ili prošlu.
Ja nemam ni telo, niti su sva ova tela moja.
Šta za mene može biti “moje” ili “ne-moje”?
⇧ 44
67.
na me ragadiko dosho
duhkham dehadikam na me
atmanam viddhi mam ekam
vishalam gaganopamam

U meni, nema nečistoće kao što je vezanost;
Nema telesne boli za mene.
Shvati da sam ja Sopstvo; Ja sam Celina.
Ja sam prostran kao prostor, kao nebo iznad.
68.
sakhe manah kim bahu jalpitena
sakhe manah sarvam idam vitarkyam
yat sara-bhutam kathitam maya te
twam eva tattvam gaganopamosi

O ume, druže moj, kojim dobrom tolika priča?
O ume, druže moj, sve ovo se čini prilično jasnim.
Rekoh ti ono što znam da je istina;
Ti si konačna Stvarnost. Ti si neograničen, kao prostor.
⇧ 45
69.
yena kenapi bhavena
yatra kutra murta api
yoginah tatra liyante
ghatakasham ivambare

Nije važno gde jogi može umreti;
Nije važno kako može umreti.
On postaje apsorbovan u Apsolut,
Kao što prostor u tegli postane apsorbovan
(u spoljni prostor, kad je tegla uništena).
70.
tirthe chantyaja-hehe va
nashta-smurtir api tyajan
sama-kale tanum muktah
kaivalya-vyapako bhavet

Bilo da umre blizu svete reke,
Ili u kolibi izgnanika,
Bilo da je svestan ili nesvestan na samrti,
On se samo stapa u Slobodu, u Jedinstvo.
⇧ 46
71.
dharmartha-karma-mokshams cha
dvipadadi-characharam
manyante yoginah sarvam
marichi-jala-sannibham

Sve dužnosti, bogatstvo, uživanja, oslobođenje —
Svi ljudi i objekti u svetu takođe —
Sve je, u očima jogija,
Kao (iluzorna) voda u pustinjskoj fatamorgani.
72.
atitanagatam karma
vartamanam tathaiva cha
na karomi na bhunjami
iti me nishchala matih

Nema radnje,
Bilo sadašnje, buduće, ili prošle,
Koju sam izvršio ili u kojoj sam uživao.
Ovo znam, bez ikakve sumnje.
⇧ 47
73.
shunyagare samarasa-putah
tishthanekah sukham avadhutah
charati hi nagnah tyaktva garvam
vindati kevalam atmani sarvam

Avadhut živi sam u praznoj kolibi;
Sa čistim, ravnomernim umom, on je uvek zadovoljan.
Kreće se okolo, nag i slobodan,
Svestan da je sve ovo samo Sopstvo.
74.
tritaya turiyam nahi nahi yatra
vindati kevalam atmani tatra
dharmadharmo nahi nahi yatra
baddho muktah katham iha tatra

Gde ni treće stanje (dubokog sna) ni
Četvrto stanje (samadhi) ne postoji,
Gde je sve doživljeno jedino kao Sopstvo,
Gde ni pravednost ni nepravednost ne postoji,
Može li ropstvo ili oslobođenje živeti tu?
⇧ 48
75.
vindati vindati nahi nahi yatra
chando-laksanam nahi nahi tatra
samarasa-magno bhavita-putah
pralapitam etat param avadhutah

U tom stanju u kom se baš ništa ne zna,
Čak i ovo stihovno znanje ne postoji.
Zato, sada, dok sam u stanju samarase,
Ja, Avadhut, govorim o Istini.
76.
sarva-shunyam ashunyam cha
satyasatyam na vidyate
ekatma swabhavah proktam
shastra-samvitti-purvakam

Beznačajno je razlikovati Prazninu i pojavni svet;
Besmisleno je govoriti o “Stvarnom” i “nestvarnom”;
Jedno Sopstvo, nepromenjivo, jedino postoji.
To je ono što svi sveti spisi izjavljuju.
⇧ 49
iti shri dattatreya virachitayam
avadhuta-gitayam atma-samvittiupadesho
nama prathamodhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovome je “Upustvo o Mudrosti Sopstva,”
Ovo je Prvo Poglavlje.
❧ ❧ ❧
⇧ 50
Drugo poglavlje – Dvitiyodhyayah
1.
balasya va sishaya-bhoga-ratasya vapi
murkhasya sevaka-janasya griha-sthitasya
etad-guroh kim api naiva vichintaniyam
ratnam katham tyajati kopyashuchau pratistham

Ti možeš biti mlad, neuk, i zavistan o zadovoljstvima;
Ti možeš biti sluga ili domaćin; to nije važno.
Da li dragulj zahteva Gurua da bi bio vredan?
Ili, da li je bezvredan samo zbog toga što je prekriven blatom?
2.
naivatra kavya-guna eva tu chintaniyo
grahyah param gunavata khalu sara eva
sindura chitra rahita bhuvi rupa-shunya
param na kim nayati naur iha gantu-kaman

Možda ti nedostaje učenost ili književna veština;
Ti ne zahtevaš kvalitete kao što su ovi.
Čvrsto se drži Istine, i pusti sve drugo;
Čak i neofarbani brod će te prevesti preko.
⇧ 51
3.
prayatnena vina yena
nishchalena chalachalam
grastam swabhavatah shantam
chaitanyam gaganopamam

Sopstvo se pojavljuje kao oba
Animirani i neanimirani svet;
Ipak To uvek ostaje u sopstvenom mirnom stanju;
To je uvek čista Svest, mirna kao nebo.
4.
ayatnac chalayed yas tu
ekam eva chacharam
sarvagam tat katham bhinnam
advaitam vartate mama

Iako se pojavljuje u animiranom i neanimiranom svetu,
Sopstvo ostaje zauvek Jedno.
Gde je onda podela?
Nema dvojstva, to mi je jasno.
⇧ 52
5.
aham eva param yasmat
sarasarataram shivam
gamagama-vinirmuktam
nirvikalpam nirakulam

Zaista, Ja sam najviša Istina! Ja sam Šiva!
Ja sadržim svet, i suptilni i grubi.
Ja ne dolazim, niti odlazim.
Ja nemam pokret; Ja nemam oblik.
6.
sarvavayava-nirmuktam
tathaham tridasharchitam
sampurnatvan na grinhami
vibhagam tridashadikam

Ja sam van uticaja mojih sastavnih delova;
Zato, iako me bogovi mogu obožavati,
U mojoj savršenoj celovitosti,
Ja ne prepoznajem nikakve razlike, kao što su bogovi.
⇧ 53
7.
parmadena na sandehah
kim karisyami vrittivan
utpadyante viliyante
budbudas cha yatha jale

Ni sumnja ni neznanje
Ne mogu prourokovati ni najmanje talasanje u meni.
Pusti da se modifikacije uma i dalje dešavaju;
One su samo mehurići koji se dižu na površinu jezera.
8.
mahadadini bhutani
samapyaivam sadaiva hi
murdudravyeshu tikshneshu
gudeshu katukeshu cha

Efemerni elementi koji formiraju sve stvari
Manifestuju se na mnogo različitih načina:
Neke stvari su meke, druge tvrde;
Neke stvari su slatke, a druge kisele.
⇧ 54
9.
katutvam chaiva shaityatvam
murddutvam cha yatha jale
prakritih purushah tadvat
abhinnam pratibhati me

Kvaliteti bistrine, hladnoće, i mekoće
Jesu kvaliteti vode.
Isto tako, materija i duh (prakriti i puruša)
Jesu kvaliteti jednog Postojanja.
10.
sarvakhya-rahitam yad yat
sukshmat sukshmataram param
manobuddhindriyatitam
akalankam jagatpatim

Izvan svakog govora, izvan svih imena,
Izvan najsuptilnije od svih suptilnih stvari;
Izvan uma, intelekta, i pet čula,
Bez mrlje, Gospod univerzuma ostaje uvek Jedan.
⇧ 55
11.
idrisham sahajam yatra
aham tatra katham bhave
twam evahi katham tatra
katham tatra characharam

Ako univerzalno Sopstvo postane poznato,
Kako “Ja” može nastaviti da bude?
Kako možeš “ti”
Ili osetni i neosetni svet još uvek biti?
12.
gaganopamam tu yat proktam
tad eva gaganopamam
chaitanyam dosha-hinam cha
sarvajnam purnam eva cha

Za Sopstvo je rečeno da je kao nebo.
Zaista, To je kao nebo;
To je čista Svest, bez ikakvih mrlja.
To je uistinu sveobuhvatna Celina.
⇧ 56
13.
prithivyam charitam naiva
marutena cha vahitam
varina pihitam naiva
tejo-madhye vyavasthitam

To ostaje van uticaja,
Iako poprima oblik zemlje, vazduha, vode i vatre.
Iako poprima sve ove oblike,
To ostaje uvek isto.
14.
akasham tena samvyaptam
na tad vyaptam cha kenachit
sa bahyabhyantaram tishthat
yavacchinnam nirantaram

Sav beskonačni prostor je prožet Sopstvom,
Ali ništa ne prožima Sopstvo.
To je istovremeno iznutra i spolja;
To ne može biti ograničeno ili podeljeno na delove.
⇧ 57
15.
suksmatvat tad adrishyatvat
nirgunatvach cha yogibhih
alambanadi yat proktam
kramad alambanam bhavet

To je veoma suptilno i ne može se videti;
To je osnova svim kvalitetima, jogiji kažu.
To je stanje na kojem se zasnivaju
Sva ostala privremena stanja uma.
16.
satatabhyasa-yuktas tu
niralambo yada bhavet
tal-layat-liyate nantar
gunadosha-vivarjitah

Neprestanim prakticiranjem joge,
Bez vezivanja za bilo šta,
Malo po malo, jogi je oslobođen
Od svih efekata kvaliteta (guna).
⇧ 58

17.
visha-vishvasya raudrasya
moha-murcha-pradasya cha
ekam eva vinashaya
hyamogham sahajamritam

Protiv užasnog otrova svetovne požude,
Koji obmanjuje umove ljudi,
Postoji samo jedan protivotrov:
Nektarska Svest o nezavisnom Sopstvu.
18.
bhava-gamyam nirakaram
sakaram drishti-gocharam
bhavabhava-vinirmuktam
antaralam tad uchyate

Suptilne slike su viđene iznutra,
I mnogobrojni oblici su viđeni spolja;
Ali nezavisni Doživljavač oboje
Znan je svim vidiocima, kao unutarnje Sopstvo.
⇧ 59
19.
bahya-bhavam bhaved vishvam
antah prakritir uchyate
antaradantaram jneyam
narikela-phalambuvat

Doživljeno spolja, To je univerzum;
Doživljeno iznutra, To je moć života.
I duboko u tom unutarnjem životu
Obitava pravo ‘mleko od kokosa’.
20.
bhranti-jnanam sthitam bahyam
samyag jnanam cha madhyagam
madhyan madhyataram jneyam
narikela-phalambuvat

Vanjsko znanje je ljuska kokosa;
Suptilnije znanje je meso iznutra.
I skriveno unutar tog suptilnog jezgra
Je kokosovo mleko Svesnosti — Sopstvo.
⇧ 60
21.
paurnamasyam yatha chandra
eka evatinirmalah
tena tat-sadrisham pashyet
bheda-drishtih viparyayah

U noći punog meseca, mesec se vidi
Nezamagljenim očima, kao samo jedan.
Stvarnost isto treba biti viđena na ovaj način;
Gde su dva viđena, taj prizor je rasparen.
22.
anenaiva prakarena
buddhi-bhedo na sarvagah
data cha dhiratam eti
giyate nama-kotibhih

Zato što postoji jedno, i samo jedno,
Um koji sagledava dvoje je lažan.
Onaj ko podučava ovo, zaista je veliki;
On zaslužuje hiljadu pohvala.
⇧ 61
23.
guru-prajna-prasadena
murkho va yadi panditah
yastu sambudhyate tattvam
virakto bhava-sagarat

Guru daje dar mudrosti
I mudrom i glupavom čoveku;
Ali ovaj okean (života) prelazi jedino
Onaj ko postigne saznanje o Istini za sebe.
24.
ragadvesha-vinirmuktah
sarvabhuta-hite ratah
dridha-bodhas cha dhiras cha
sa gacchet paramam padam

Onaj ko je slobodan od vezanosti, slobodan od mržnje –
Angažovan u obezbeđivanju dobra sviju,
Čvrst u saznanju i postojanog uma –
Dostignuće napokon najviše stanje.
⇧ 62
25.
ghate bhinne ghatakasha
akashe liyate yatha
dehabhave tatha yogi
swarupe paramatmani

Prostor unutar tegle se stapa u prostor spolja
Kad je tegla uništena;
Jogi se kad je telo uništeno,
Stapa u univerzalnu Svest — svoje istinsko Sopstvo.
26.
ukteyam karma-yuktanam
matir yantepi sa gatih
na chokta yoga-yuktanam
matir yantepi sa gatih

Sudbina onih posvećenih delanju
Je rezultat misli na kraju njihovih života;
Ali sudbina jogija utvrđenog u Jedinstvu
Nije određena njegovom misli na kraju.
⇧ 63
27.
ya gatih karma-yuktanam
sa cha vagindriyad vadet
yoginam ya gatih kvapi
hyakathya bhavatorjita

Neko može da izrazi govorom
Sudbinu onih koji su posvećeni delanju,
Ali sudbina onih utvrđenih u jogi
Ne može se reći; oni su izvan govora.
28.
evam jnatva twamum margam
yoginam naiva kalpitam
vikalpa-marjanam tesham
swayam siddhih pravartate

Jogi nema poseban put;
On se jednostavno odriče zamišljanja stvari.
Njegov um onda prestaje sam od sebe,
I savršeno stanje se samo prirodno desi.
⇧ 64
29.
tirthe va antyaja gehe va
yatra kutra murtopi va
na yogi pashyate garbham
pare brahmani liyate

Gde god jogi dočeka svoj kraj —
Bilo pored svete reke ili u kolibi izgnanika —
Gotovo je sa njegovim rođenjima;
On se stapa u Brahman.
30.
sahajam ajam achintyam yas to pashyet swarupam
ghatati yadi yatheshtam libyate naiva dosaih
sakrid api tadabhavat karma kim chin na kuryat
tad api na cha vibaddah samyami va tapasvi

Onaj ko realizuje urođeno, nerođeno, neshvatljivo Sopstvo
Nikad ne postane umrljan dok uživa u plodovima svojih želja;
On ostaje zauvek slobodan od mrlja, slobodan od karme.
Asketa, koncentrisan na Sopstvo, nikad nije vezan.
⇧ 65
31.
nirmayam nispratimam nirakritim
nirashrayam nirvapusham nirashisam
nirdvandva nirmoham alupta-shaktkam
tam isham atmanamupaiti shashvatam

On ide izvan iluzije, izvan poređenja, izvan oblika,
Izvan bilo kakve podrške, izvan tela i njegove ishrane;
Izvan dvojstva, straha, želje, i moći,
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
32.
vedo na kiksha na cha mundana-kriya
gurur na shishyo na cha yatra sampadah
mudradikam chapi na yatri bhasate
tam isham atmanam upaiti shashvatam

Njegova postignuća nisu Vede, ni iniciranje, ni glatko obrijana glava;
Nije Guru, ni sledbenici, ni obilje blaga,
Ni praksa držanja, ni nošenje pepela;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
⇧ 66
33.
na shambhavam shaktika-manavam na va
pindam cha rupam cho padadikam na va
arambha-nispatti ghatadikam cha no
tam isam atmanam upaiti shashvatam

On ne predviđa oblik velikog Šive,
Ni Šakti, ni drugih bogova;
On ne vidi kundalini, ni svetlosne-forme, ni stopalo Boga;
Niti sagledava sopstvenu dušu, kao teglu sa sadržajem;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
34.
yasya svarupat sacharacharam jagad
utpadyate tishthati liyatepi va
payo-vikarad iva phena-budbudas
tam isham atmanam upaiti shashvatam

To je Suština iz koje je osetni i neosetni univerzum rođen;
To je kao okean koji rađa penu na svojoj površini.
To je To od čega je sve održavano i rastvoreno;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
⇧ 67
35.
nasa-nirodho na cha drishtir asanam
bodhopyabodhopi na yatra bhasate
nadi-pracharopi na yatra kimchit
tam isham atmanam upaiti shashvatam

Njegova postignuća nisu kontrola disanja, fiksiran pogled, ni jogi držanje;
Baš ništa ne biva naučeno ili odučeno.
Njegova postignuća nisu čišćenje nerava;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
36.
nanatvam ekatvam ubhatvam anyata
anutva-dirghatva-mahatva-shunyata
manatva-meyatva-samatva-varjitam
tam isham atmanam upaiti shashvatam

On ne postiže “mnogo” ili “Jedno” koje je odvojeno do njega samog;
To nije nešto drugo, kao objekat sa dužinom i širinom.
To ne može biti objektivno dokazano, ili upoređeno sa bilo čim;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
⇧ 68
37.
susamyami va yadi va na samyami
susangrahi va yadi va na sangrahi
niskarmako va sakarmakah
tam isham atmanam upaiti shashvatam

On može i ne mora postići koncentraciju;
On može i ne mora postići slobodu od čula;
On može i ne mora bataliti sva delanja;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
38.
mano na buddhih na shariram indriyam
tanmatra-bhutani na bhuta-panchakam
ahamkritis chapi viyat-swarupakam
tam isham atmanam upaiti shashvatam

Izvan uma, intelekta, tela, i čulnih organa;
Izvan suptilnih elemenata, i pet grubih elemenata;
Izvan osećaja ega, čak i eteričnog tela;
Gospod, Sopstvo, Večno, je To što postiže.
⇧ 69
39.
vidhau nirodhe paramatmatam gate
na yoginas chetasi bhedavarjite
shaucham na vashaucham alingabhavana
sarvam vidheyam yadiva nishidhyate

Transcendirajući sve diktate, on prebiva u Sopstvu;
Njegov um postaje slobodan misli o dvojstvu.
Ni čistota, ni nečistota, ni razlike pola,
Ni sreća, ni nesreća, nemaju nikakvog značenja za njega.
40.
mano vacho yatra nashaktam iritum
nunam katham tatra gurupadeshata
imam katham uktavato guroh tad
tad yuktasya tattvam hi samam pakashate

Ako um i govor ne mogu otkriti Sopstvo,
Kako učenja Gurua otkrivaju Sopstvo?
Kako Guru rečima otkrije
Tu Suštinu postojanja koja je samo-obasjavajuća?
⇧ 70
shri dattatreya virachitayam avadhuta-gitayam
atma-samvittyupadesho nama dvitiyodhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovome je “Upustvo o Mudrosti Sopstva,”
Ovo je Drugo Poglavlje.
❧ ❧ ❧
⇧ 71
Treće Poglavlje – Tritiyodhyayah
1.
guna-viguna-vighago vartate naiva kimchit
rati-virati-vihinam nirmalam nisprapancham
guna-viguna-vihinam vyapakam vishva-rupam
katham aham iha vande vyoma-rupam shivam vai

Razlika među “sa kvalitetima” i
“bez kvaliteta” ne postoji u Njemu;
On je izvan vezanosti i ne-vezanosti;
Bez mrlje, On je izvan svih oblika.
On je izvan kvaliteta i odsustva kvaliteta;
Iako bezobličan, On je suština svih oblika.
Kako onda mogu obožavati tog Šivu, koji postoji svuda, kao prostor!
2.
shvetadi-varna-ratito niyatam shivas cha
karyam hi karanam idam hi param shivas cha
evam vikalparahitoham alam shivas cha
swatmanam atmani sumitra katham namami

Šiva nije beo ni žut; On uopšte nema boju.
Taj vrhovni Šiva je i uzrok i posledica.
Zaista, Ja sam izvan procesa misli; Ja sam Šiva.
Reci mi, druže, kako mogu klanjati Sopstvo ka Sopstvu?
⇧ 72
3.
nirmula-mula-rahito hi sadoditoham
nirdhuma-dhuma-rahito hi sadoditoham
nirdipa-dipa-rahito hi sadoditoham
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nisam ni bez početka ni sa početkom; Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja nisam ni skriven ni neskriven; Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja nisam ni prosvetljen ni neprosvetljen; Ja sam Sunce koje nikad ne zalazi.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
4.
niskama-kamam iha nama katham vadami
nissanga-sangam iha name katham vadami
nissara-sara-rahitam cha katham vadami
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam bez želje, sa željom; kako da pričam o tome?
Je sam nevezan, sa vezom; kako da pričam o tome?
Ja nemam supstancu, a ipak imam; šta da kažem o tome?
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 73
5.
advaita-rupam akhilam katham vadami
dvaita-swarupam akhilam hi katham vadami
nityam twanityam akhilam hi katham vadami
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam nepodeljen, a ipak sam svaki zasebni oblik; šta da kažem o tome?
Ja sam podeljen, a ipak sam u svemu; šta da kažem o tome?
Ja sam i večan i nisam večan; šta da kažem o tome?
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
6.
asthulam hi no nahi krisham na gatagatam hi
adyanta-madhya-rahitam na paraparam hi
satyam vadami khalu vai paramartha-tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nisam ni grub ni suptilan; Ja niti dolazim niti odlazim.
Ja nema ni početak, kraj, ni sredinu; Ja nisam ni veliki ni mali.
Ja govorim sve tajne vrhunske Stvarnosti:
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 74
7.
samviddhi sarva-karanani nabho-nibhani
samviddhi sarva-visayas cha nabho-nibhas cha
samviddhi chaikam amalam na hi bandha-muktam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Znaj dobro da su svi čulni organi načinjeni od praznine;
Znaj dobro da su svi osetni objekti, takođe praznina.
Znaj dobro da sam ja bez mrlje Jedan; Ja nisam ni vezan ni slobodan.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
8.
durbodha bodha-gahano na bhavami tata
durlakshya lakshya-gahano na bhavami tata
asanna-rupa-gahano na bhavami tata
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan intelekta i nedosežan intelektom;
on ne može da me dostigne.
Ja sam izvan vida, i nedosežan vidom; on ne može da me dosegne.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 75
9.
nishkarma-karma-dahano jvalano bhavami
nirduhkha-duhkha-dahano jvalano bhavami
nirdeha-deha-dahano jvalano bhavami
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nemam karmu; Ja sam žrtvena vatra u kojoj je sva karma konzumirana.
Ja nemam žal; Ja sam žrtvena vatra u kojoj je sva žal konzumirana.
Ja nemam žudnju; Ja sam žrtvena vatra u kojoj je sva žudnja konzumirana.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
10.
nishpapa-papa-dahano hi hutashanoham
nirdharma-dharma-dahano hi hutashanoham
nirbandha-bandha-dahano hi hutashanoham
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Bezgrešan, Ja konzumiram sve grehe; Ja sam žrtvena vatra.
Bez dužnosti, Ja konzumiram sve dužnosti; Ja sam žrtvena vatra.
Bezgraničan, Ja konzumiran svako ropstvo; Ja sam žrtvena vatra.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 76
11.
nirbhava-bhavarahito na bhavami vatsa
niryoga-yoga-rahito na bhavami vatsa
nishchitta-chitta-rahito na bhavami vatsa
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan ne-postojanja i izvan postojanja; ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam izvan sjedinjenosti i odvojenosti; ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam izvan ne-svesnosti i svesnosti;
ovo se ne odnosi na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
12.
nirmoha-moha-padavita na me vikalpah
nishoka-shoka-padaviti na me vikalpah
nirlobha-lobha-padaviti na me vikalpah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nikad nisam pod uticajem privlačnosti ili odbojnosti; Ja nikad ne zamišljam ovo.
Ja nikad nisam pod uticajem sreće ili tuge; Ja nikad ne zamišljam ovo.
Ja nikad nisam pod uticajem strasti ili bez-strasti; Ja nikad ne zamišljam ovo.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 77
13.
samsara-santati-lata na cha me kadachit
samtosa-santati-sukhe na cha me kadachit
ajnana-bandhanam idam na cha me kadachit
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Viseća loza svetovnog postojanja ne može uopšte da utiče na mene.
Dovoljnost i zadovoljstvo, koliko god je, ne može uopšte da utiče na mene.
Rosptvo neznanja —ovaj svet pojava —
ne može uopšte da utiče na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
14.
samsara-santati-rajo na cha me vikarah
santapa-santati-tamo na cha me vikarah
satvam swadharma-janakam na cha me vikarah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Svetovni metež kao proizvod rajo-gune nema uticaj na mene.
Patnja kao proizvod tama-gune nema uticaj na mene.
Zadovoljstvo pravednosti kao proizvod sattva-gune nema uticaj na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 78
15.
santapa-duhkha-janako na vidhi kadachit
santapa-yoga-janitam na manah kadachit
yasmad ahankritir iyam na cha me kadachit
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ni problemi, ni žalosti, ni zadovoljstva nemaju bilo kakav uticaj na moj intelekt;
Niti teškoće pohađanja joge imaju bilo kakav uticaj na moj um.
Šta god se desi da uzburka ego, ne može uopšte da utiče na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
16.
nishkampa-kampa-nidhanam na vikalpa-kalpam
svapna-prabodha-nidhanam na hitahitam hi
nissara-sara-nidhanam na characharam hi
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Stavio sam tačku na kolebljivost i nepokolebljivost;
Ja čak ni ne zamišljam misao.
Stavio sam tačku na sanjanje i buđenje;
Ja niti spavam niti spavam niti bdim.
Stavio sam tačku na animirano i neanimirano;
Ja se niti krećem niti mirujem.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 79
17.
no vedya-vedakam idam na cha hetu-tarkyam
vachamagocharam idam na mano na buddhih
evam katham hi bhavatah kathayami tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nisam znalac, ni nešto što treba znati;
niti sam uzrok znanja.
Ja sam izvan oblasti govora, uma i intelekta;
Kako konačna Stvarnost ikada može biti opisana rečima?
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
18.
nirbhinna-bhinna-rahitam paramartha-tattvam
antar bahir na hi katham paramartha-tattvam
prak sambhavam na cha ratam na hi vastu kimchit
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan deobe i ne-deobe; Ja sam apsolutna Stvarnost.
Unutar? Izvan? Kako mogu biti? Ja sam apsolutna Stvarnost.
Ja nikad nisam stvoren; ja nisam objekat sa supstancom.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 80
19.
ragadi-dosa-rahitam twaham eva tattvam
daivadi-dosa-rahitam twaham eva tattvam
samsara-shoka-rahitam twaham eva tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan žalosti vezivanja; Ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam izvan žalosti sudbine; Ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam izvan žalosti svetovnog postojanja; ja sam jedna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
20.
shana-trayam yadi cha neti katham turiyam
kala-trayam yadi cha neti katham disas cha
santam padam hi paramam paramartha-tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Pošto nisam prva tri stanja uma, kako mogu biti
četvrto (samadhi)?
Pošto nisam nijedno od tri vrste vremena, kako mogu biti četvrto?
Ja sam koren spokojstva, iskonsko spokojstvo; Ja sam apsolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 81
21.
dirgho laghuh punar itiha na me vibhagah
vistara sankatam itiha na me vibhagah
konam hi vartulam itiha na me vibhagah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Termini kao “dugo” ili “kratko” se ne odnose na mene.
Termini kao “široko” ili “usko” se ne odnose na mene.
Opisi kao “uglast” ili “okrugao” se ne odnose na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
22.
mata pitadi tanayadi na me kadachit
jatam murtam na cha mano ne cha me kadachit
nirvyakulam sthiram idam paramartha-tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ni majka, otac, ćerka, ni sin, nikad nisu pripadali meni.
Ni rođenje, smrt, ni um, nikad nisu pripadali meni.
Ja sam uvek nepokolebljiv, uvek stalan; Ja sam apsolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 82
23.
shuddham vishuddham avicharam ananta-rupam
nirlepa-lepam avicharam ananta-rupam
nishkhanda-khandam avicharam ananta-rupam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Moja je priroda bezgranična, izvan odlika čisto ili nečisto.
Moja je priroda bezgranična, izvan odlika vezano ili nevezano.
Moja je priroda bezgranična, izvan odlika podeljeno ili nepodeljeno.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
24.
brahmadayah sura-ganah katham atra santi
swargadayo vasatayah katham atra santi
yadyekarupam amalam paramartha-tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Kako Bog, Brahma, i svi njegovi služitelji mogu živeti tamo?
Kako rajski grad, sa svim svojim ljudima, može živeti tamo?
Moj jedini oblik je bez mrlje; Ja sam apsolutna Stvarnost.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 83
25.
nirneti neti vimalohi katham vadami
nisshesha shesha vimalohi katham vadami
nirlinga linga vimalohi katham vadami
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Kako mogu govoriti o tom Jednom bez mrlje, koji je i “ovo” i “nije ovo”?
Kako mogu govoriti o tom Jednom bez mrlje koji je nepodržavana Podrška svemu?
Kako mogu govoriti i tom Jednom bez mrlje koji nema pol a ipak ima pol?
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
26.
nishkarma-karma paramam satatam karomi
nissanga-sanga-rahitam paramam vinodam
nirdeha-deha-rahitam satatam vinodam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam uvek Vrhovni, bilo da sam aktivan ili neaktivan.
Ja sam najviše blaženstvo, izvan vezanosti i ne-vezanosti.
Ja sam večito blaženstvo, izvan oblika i bezobličnosti.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 84
27.
maya-prapancha-rachana na cha me vikarah
kautilya-dambha-rachana na cha me vikarah
satyanriteti-rachana na cha me vikarah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ovaj Maja-san sveta nema uticaja na mene.
Nepoštenje i prevara ljudi nema uticaja na mene.
Istina ili laž ljudskog govora nema uticaja na mene.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
28.
sandhadi-kala-rahitam na cha me viyogah
hyantah-prabodha-rahitam badhiro na mukah
evam vikalpa-rahitam na cha bhava-shuddham
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan odlika noći i dana; Ja ne mogu biti podeljen na delove.
Ja se nikad ne budim unutar sebe; Ja nikad nisam ne-budan.
Ja nikada nisam ganut mislima; Ja nikad ne pokušavam da budem čist.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 85
29.
nirnatha-natha-rahitam hi nirakulam vai
nischitta-chitta-vigatam hi nirakulam vai
samviddhi sarva-vigatam hi nirakulam vai
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja nisam “Gospod Bog,” niti sam “ne-Gospod Bog”; Ja sam bezoblično Sopstvo.
Ja sam izvan prisustva ili odsustva uma; Ja sam bezoblično Sopstvo.
Znaj dobro, Ja sam slobodan od svega; Ja sam bezoblično Sopstvo.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
30.
kantara-mandiram idam hi katham vadami
samsiddha-samshayam idam hi katham vadami
evam nirantara-samam hi nirakulam vai
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam kuća koja je prazna; šta reći o tome?
Ja radim sve, a ipak ne radim ništa; šta reći o tome?
Ja sam uvek istog stanja; Ja sam bezoblično Sopstvo.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 86
31.
nirjiva-jiva-rahitam satatam vibhati
nirbija-bija-rahitam satatam vibhati
nirvana-bandha-rahitam satatam vibhati
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ja sam izvan duše ili ne-duše; Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Ja sam izvan ‘biti uzrok’ ili ‘ne biti uzrok’; Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Ja sam izvan nirvane i ropstva; Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
32.
sambhuti-varjitam idam satatam vibhati
samsara-varjitam idam satatam vibhati
samhara-varjitam idam satatam vibhati
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Neograničen početkom, Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Neograničen kontinuiranom igrom, Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Neograničen uništenjem svega, Ja sam zauvek sjajna tvrđava.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 87
33.
ullekhamatram api te na cha nama-rupam
nirbhinna-bhinnam api te na hi vastu kimchit
nirlajja-manasa karosi katham visadam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Iako se o tebi može govoriti, ti nemaš ni ime ni formu.
Bilo da si podeljen ili nepodeljen, nema ničega ovde osim tebe.
O ume, O besramni, lutajući ume! Zašto umaraš sebe tako?
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
34.
kim nama rodishi sakhe na jara na murtyuh
kim nama rodishi sakhe na cha jnama-duhkham
kim nama rodishi sakhe na cha te vikarah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Nema starosti ni smrti za tebe.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Nema bola rođenja za tebe.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti uopšte ne možeš biti dirnut.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 88
35.
kim nama rodishi sakhe na cha te swarupam
kim nama rodishi sakhe na cha te virupam
kim nama rodishi sakhe na cha te vayamsi
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti nemaš sopstveni oblik.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti ne možeš biti deformisan.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti ne možeš postati star.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
36.
kim nama rodishi sakhe na cha te vayamsi
kim nama rodishi sakhe na cha te manamsi
kim nama rodishi sakhe na taventriyani
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti nikad ne možeš izgubiti svoju mladost.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti nikad ne možeš da izgubiš svoj um.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti nemaš čulne ograne.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 89
37.
kim nama rodishi sakhe na cha te sti kamah
kim nama rodishi sakhe na cha te pralobhah
kim nama rodishi sakhe na cha te vimohah
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti ne možeš biti dirnut požudom.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti ne možeš biti dirnut pohlepom.
Zašto plačeš i jaučeš, moj druže? Ti ne možeš biti dirnut zaluđivanjem.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
38.
aishvaryam icchasi katham na cha te dhanani
aishvaryam icchasi katham na cha te hi patni
aishvaryam icchasi katham na cha te mameti
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Kako možeš žudeti posle bogatstva? Ti nemaš imovinu za podršku.
Kako možeš žudeti posle bogatstva? Ti nemaš ženu za hraniti.
Kako možeš žudeti posle bogatstva? Ništa ne može biti tvoje.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 90
39.
linga-prapancha-janusi na cha te na me cha
nirlajja-manasam idam cha vibhati bhinnam
nirbheda-bheda-rahitam na cha te na me cha
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Ti i Ja nismo vezani za ovaj svet prolaznih oblika;
To je samo besramni um koji deli Jedno na delove.
Deoba i ne-deoba su isto za tebe i mene;
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
40.
novanumatram api te hi viraga-rupam
novanumatram api te hi saraga-rupam
novanumatram api te hi sakama-rupam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Tvoja priroda ne sadrži ni malo ne-strasti;
Tvoja priroda ne sadrži ne sadrži ni malo strasti, takođe;
Tvoja priroda ne sadrži ne sadrži ni malo želje;
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 91
41.
dhyata na te hi hridaye na cha te samadhih
dhyanam na te hi hridaye na bahih pradeshah
dhyayam na cheti hridaye na hi vastu-kalo
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Nema objekta za obožavanje u tvom srcu ni u stanju samadija;
Nema objekta za obožavanje u tvom srcu ni u objektivnom svetu.
Nema objekta za obožavanje u tvom srcu; Ja sam izvan mesta i vremena.
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
42.
yat sarabhutam akhilam kathitam maya te
na twam na me na mahato na guruh na shishyah
swacchanda-rupa-sahajam paramartha-tattvam
jnanamritam samarasam gaganopamoham

Rekao sam ti sve što čini samu srž Istine;
Nema tebe, ni mene, ni superiornog bića, ni učenika, ni Guru-a.
Priroda vrhovne Stvarnosti je samo-očigledna i jednostavna;
Ja sam nektarsko znanje, nepromenjivo blaženstvo; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 92
43.
katham iha paramartham tattvam ananda-rupam
katham iha paramartham naivam ananda-rupam
katham iha paramartham jnana-vijnana-rupam
yadi param aham ekam vartate vyoma-rupam

Kako vrhovna Stvarnost može biti prirode blaženstva?
Kako vrhovna Stvarnost može biti lišena blaženstva?
Kako vrhovna Stvarnost može posedovati bilo znanje bilo neznanje?
Ako vrhovno Ja jesam jeste jedno Postojanje, To je svuda, kao prostor.
44.
dahana-pavana-hinam viddhi vijnanam ekam
avani-jala-vihinam viddhi vijnana-rupam
sama-gamana-vihinam viddhi vijnanam ekam
gaganam iva vishalam viddhi vijnanam ekam

Shvati da To nije ni vatra ni vazduh; Realizuj Jedno!
Shvati da To nije ni zemlja ni voda; Realizuj Jedno!
Shvati da To niti dolazi niti odlazi; Realizuj Jedno!
Shvati da je To kao prostor, prožima se svuda; Realizuj Jedno!
⇧ 93
45.
na shunya-rupam na vishunya-rupam
na shuddha-rupam na vishuddha-rupam
rupam-virupam na bhavami kimchit
swarupa-rupam paramartha tattvam

Moja priroda nije ni praznina ni punoća.
Moja priroda nije ni čista ni nečista.
Ja nisam ni oblik ni bez oblika.
Ja sam vrhovna Stvarnost; moja priroda je jedinstveno moja sopstvena.
46.
muncha muncha hi samsaram
tyagam muncha hi sarvatha
tyagatyaga-visam shuddham
amritam sahajam dhruvam

Odrekni, odrekni se sveta pojava;
Onda se odrekni i odricanja takođe.
Ali, bilo da se odrekneš ili se ne odrekneš,
Uživaj nektar svog prirodnog stanja.
⇧ 94
iti shri dattatreya-virachitayam avadhuta-gitayam
atma-samvittyupadesha nama tritiyodhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovome je “Upustvo o mudrosti Sopstva”,
ovo je Treće Poglavlje.
❧ ❧ ❧
⇧ 95
Četvrto Poglavlje – Chaturthodhyayah
1.
navahanam naiva visarjanam va
puspani patrani katham bhavanti
dhyanani mantrani katham bhavanti
samasamam chaiva shivarchanam cha

Gde je potreba za prinošenjem ili klanjanjem?
Ili za praksom bogosluženja cvećem i lišćem?
Zašto praktikovati meditaciju i ponavljanje mantri?
Bogoslužitelj i Šiva su jedno te isto.
2.
na kevalam bandha-vibandha-mukto
na kevalam shuddha-vishuddha-muktah
na kevalam yoga-viyoga-muktah
sa vai vimukto gaganopamoham

Ja nisam slobodan samo od ropstva i oslobođenja;
Ja nisam slobodan samo od čistote i nečistote;
Ja nisam slobodan samo od jedinstva i odvojenosti;
Ja sam sama Sloboda; Ja sam svuda, kao prostor.
⇧ 96
3.
sanjayate sarvam idam hi tathyam
sanjayate sarvam idam vitathyam
evam vikalpo mama naiva jatah
swarupa-nirvanam anamayoham

Neki kažu, “Pojavni svet je stvaran”;
Drugi kažu, “Svet je nestvaran.”
Ovakvi argumentiumenti nemaju smisla za mene;
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
4.
na sanjanam chaiva niranjanam va
na chantaram vapi nirantaram va
antarvibhinnam na hi me vibhati
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nemam mane, niti sam besprekoran.
Ja nemam početak, niti sam bespočetan.
Ja nisam nepodeljen, niti sam podeljen.
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 97
5.
abodha-bodho mama naiva jato
bodha-swarupam mama naiva jatam
nirbodha-bodham cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

U meni, neznanje i znanje nikad ne nastaju;
Ja nikad ne dopuštam sebi da doživim ta stanja.
Kako onda, mogu govoriti o ne-znanju i znanju?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
6.
na dharma-yukto na cha papa-yukto
na bandha yukto na cha moksha-yuktah
yuktam tvayuktam na cha me vibhati
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nisam vezan za pravednost; Ja nisam vezan za greh.
Ja nisam vezan za ropstvo, ni za oslobođenje;
Ništa od ovoga uopšte ne utiče na mene.
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 98
7.
paraparam va na cha me kadachit
madhyastha-bhavo hi na chari-mitram
hitahitam chapi katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

“Inferioran” i “superioran” nemaju smisla za mene.
Ja nemam neprijatelje, ni prijatelje;
Kako onda, mogu govoriti o “dobru” ili “zlu”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
8.
nopasako naivam upasyarupam
na chopadesho na cha me kriya cha
samvit-swarupam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nisam bogoslužitelj ni objekat bogosluženja.
Ja ne dajem nikakve instrukcije, niti vršim bilo kakve radnje.
Moje priroda je Svest; kako onda, mogu da govorim?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 99
9.
no vyapakam vyapyam ihasti kimchit
no chalayam vapi niralayam va
ashunya-shunyam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Nima ničeg što prožima, i ničeg što je prožeto;
Nema ni manifestacije ni de-manifestacije.
Kako onda, mogu govoriti o “Praznini” ili o njenoj suprotnosti?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
10.
na grahako grahyakam eva kimchit
na karanam va mama naiva karyam
achintya-chintyam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Zaista, ja nisam ni sagledavač ni objekat sagledavanja;
Ja nisam ni uzrok, niti sam posledica.
Kako onda, mogu reći da sam “znalac” ili “znano”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 100
11.
na bhedakam vapi na chaiva bhedyam
na vedakam mama naiva vedyam
gatagatam tata katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Nema nadređenog i ničeg što je nadređeno;
Ja nisam ni “znalac” niti “objekat znanja.”
Kako onda, mogu govoriti o kreaciji ili poništenju?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
12.
na chasti deho na cha me videho
buddhir mano me na hi chentriyani
rago viragas cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nemam telo, niti sam bez tela;
Ja nemam ni intelekt, ni um, ni čula.
Kako onda, mogu govoriti o privlačnosti ili odbojnosti?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 101
13.
ullekha-matram na hi bhinnam ucchaih
ullekha-matram na tirohitam vai
samasamam mitra katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ne može se čak ni govoriti o nečemu odvojenom od Sopstva;
Ne može se govoriti o onome što ne postoji.
Kako onda, druže, mogu govoriti o “sličnom” ili “različitom”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
14.
jitendriyoham tvajitendriyo va
na samyamo me niyamo na jatah
jayajayam mitra katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nisam ni slobodan od, ni vezan od, čula;
Je ne postupam po pravilima “treba” ili “ne treba.”
Kako onda, druže, mogu govoriti o “uspehu” ili “neuspehu”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 102
15.
amurta-murtih na cha me kadachit
adyanta-madhyam na cha me kadachit
balabalam mitra katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nikad nisam bio ni bezobličan ni sa oblikom;
Ja nikad nisam imao početak, sredinu, ni kraj.
Kako onda, druže, mogu govoriti o “mladosti” ili o “starosti”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
16.
murtamurtam vapi vishavisham cha
sanjayate tata na me kadachit
ashuddha-shuddham cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nikad nisam iskusio smrt ni besmrtnost, ni zlo ni dobro;
Ništa od ovih suprotnosti ne postoji u meni, dete moje.
Kako onda, mogu govoriti o “nečistoti” ili “čistoti”?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 103


17.
swapnah-prabodho na cha yoga-mudra
naktam diva vapi na me kadachit
aturya-turyam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nikad nisam iskusio spavanje, buđenje, hodanje, ili duboki joga trans;
Za mene, nema ni noći ni idana.
Kako onda, mogu govoriti o četvrtom stanju uma?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
18.
samviddhi mam sarva-visarva-muktam
maya-vimaya na cha me kadachit
sandhyadikam karma katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Znaj dobro da sam ja netaknut pojavom ili ne-pojavom sveta;
Za mene, nema ni maje ni odsustva.
Kako onda, mogu govoriti o izvođenju ispravnih radnji?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 104
19.
samviddhi mam sarva-samdahi-yuktam
samviddhi mam lakshya-vilakshya muktam
yogam viyogam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Znaj dobro, da u samadiju, sve stvari su Jedno;
Znaj takođe da sam ja netaknut postignućem ili
ne-postignućem samadija.
Kako onda, mogu govoriti o jedinstvu ili odvojenosti?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
20.
murkhopi naham na cha panditoham
maunam vimaunam na cha me kadachit
tarkam vitarkam cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nisam odučen, niti sam naučen;
Ja ne ostajem tih, niti govorim nešto.
Kako onda, mogu govoriti o istinskim i lažnim doktrinama?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 105
21.
pita cha mata cha kulam na jatih
janmadi murtyur na cha me kadachit
sneham vimoham cha katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Ja nemam ni oca ni majku; Ja nemam ni porodicu ni kastu;
Nikad nisam znao za rođenje, i nikad nisam znao za smrt.
Kako onda, mogu govoriti o uticanju i vezanosti?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
22.
astam gato naiva sadoditoham
tejo-vitejo na cha me kadachit
sandhyadikam karma katham vadami
swarupa-nirvanam anamayoham

Moja svest o Sopstvu je stalna; Nikad je nisam napustio;
Tako ja nikad nisam pod uticajem tame ili svetlosti.
Kako onda, mogu govoriti o jutarnjim ili večernjim molitvama?
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 106
23.
asamshayam viddhi nirakulam mam
asamshayam viddhi nirantaram mam
asamshayam viddhi niranjanam mam
swarupa-nirvanam anamayoham

Znaj, bez ikakve sumnje, ja sam neograničan.
Znaj, bez ikakve sumnje, ja sam nepromenjiv.
Znaj, bez ikakve sumnje, mene nikakve mrlje ne dotiču.
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
24.
dhyanani sarvani parityajanti
shubhashubham karma parityajanti
tyagamurtam tata pibanti dhirah
swarupa-nirvanam anamayoham

Oni koji poseduju jaku odlučnost se odriču meditacije;
Oni se odriču svih svojih dobrih, i loših dela.
Nektar odricanja oni piju za svoje ispunjenje.
Moja priroda je Sloboda; nema maje za mene.
⇧ 107
25.
vindati vindati na hi na hi yatra
chando-lakshanam na hi na hi tatra
samarasa-magno bhavita-putah
pralapati tattvam param avadhutah

U tom stanju gde neko baš ništa ne zna,
Ovo stihovno znanje čak i ne postoji.
Zato, sada, dok sam u stanju samarasa,
Ja, Avadhut, sam govorio o vrhovnom Apsolutu.
iti shri dattatreya-virachitayam avadhuta-gitayam
swami-kartika-samvade swatma-samvittyupadeshe
swarupa-nirnaya nama chaturthodhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovom dijalogu između Svami i Kartike,
“Instrukcije o Mudrosti Sopstva”,
Ovo je Četvrto Poglavlje, nazvano
“Deklaracija Moje Prirode.”
❧ ❧ ❧
⇧ 108
Peto Poglavlje – Panchamodhyayah
1.
aum iti gaditam gagana-samam
tanna parapara-sara-vichara iti
avilasa-vilasa-nirakaranam
katham aksara-bindu-samuccharanam

AUM prožima sve, podjednako, kao prostor; 11
Unutar Toga, nema razlika kao “visoko” i “nisko.”
Bezobličan Nemanifestovan, manifestuje sve oblike;
Kako drukčije bi Nerazorivo moglo pokazati svoje Svetlo?
2.
iti tat twam asi-prabhriti-shrutibhih
pratipaditam atmani tattvam asi
twam upadhi-vivarjita-sarva-sammam
kim u rodishi manasi sarva-samam

“Ti si To,” spisi proklamuju;
“Ti si To,” jedino Sopstvo potvrđuje.
Ti si izvan svih preinačenja, isto Sopstvo u svima.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 109
3.
atha urdhva-vivarjita-sarva-samam
bahirantara-varjita-sarva-samam
yadichaikavivarjita sarva-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Izvan “visokog” i “niskog,” Ja sam isto Sopstvo u svima.
Izvan “unutra” i “spolja,” Ja sam isto Sopstvo u svima.
Ako postoji samo Jedno, Ja sam isto Sopstvo u svima.;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
4.
nahi kalpita-kalpa-vichara iti
nahi karana-karya-vichara iti
pada-sandhi-vivarjita sarva-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema stvarne razlike između Imaginatora i imaginacije;
Nema stvarne razlike između Uzroka i njegove posledice.
Pesma i njene reči su jedno te isto;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 110
5.
nahi bodha-vibodha-samadhir iti
nahi desha-videsha-samadhir iti
nahi kala-vikala-samadhir iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema znanja ni neznanja u doživljaju Jedinstva;
Nema blisko ni daleko u doživljaju Jedinstva;
Nema vremena ni večnosti u doživljaju Jedinstva;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
6.
nahi kumbha-nabho nahi kumbha iti
na hi jiva-vapuh na hi jiva iti
na hi karana-karya-vibhaga iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema prostora u tegli, nema čak ni tegle;
Nema posude za dušu, nema čak ni duše.
Nema odvojenosti između Uzroka i posledice;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 111
7.
iha sarva-nirantara-moksha-padam
laghy-dirgha-vichara-vihina iti
na hi vartula-kona-vibhaga iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, u carstvu Jedinstva, svako je večno slobodan;
“malo vremena” i “puno vremena” nemaju značaja ovde.
Ovde, razlike kao “debeo” ili “mršav” ne postoje;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
8.
iha shunya-vishunya-vihina iti
iha shuddha-vishuddha vihina iti
iha sarva-visarva vihina iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde nije ni Praznina ni punoća;
Ovde nije ni čistota ni nečistota.
Ovde nije ni Sve ni odsustvo;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 112
9.
nahi bhinna-vibhinna vichara iti
bahir-antara-sandhi vichara iti
ari-mitra-vivarjita sarva-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema ralike kao “podeljen” ili “nepodeljen”;
Nema razlike kao “iznutra” ili “bez”;
Izvan svih razlika “neprijatelja” ili “prijatelja,” Ja sam isto Sopstvo u svima.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
10.
na hi shishya-vishishya swarupa iti
na charachara-bheda vichara iti
iha sarva-nirantara moksha-padam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema učenika i ne-učenika u jedinoj Stvarnosti;
Nema nekog ko evoluira, i nekog ko ne-evoluira;
Ovde, u stanju Jedinstva, svako je večno slobodan.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 113
11.
nanu rupa-virupa vihina iti
nanu bhinna-vibhinna vihina iti
nanu sarga-visarga vihina iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Sopstvo je izvan oblika i bezobličnosti, zar ne?
Izvan je deobe i ne-deobe, zar ne?
Izvan je kreacije i odsustva kreacije, zar ne?
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
12.
na gunaguna-pasa nibandha iti
murta-jivana-karma-karomi katham
iti shuddha-niranjana sarva samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ni gune ni bilo šta drugo ne može me vezati;
Kako mogu biti vezan akcijom u ovom životu ili u zagrobnom životu?
Ja sam čisto, neumrljano Sopstvo, isto u svima;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 114
13.
iha bhava-vibhava vihina iti
iha kama-vikama vihina iti
iha bodhatamam khalu moksha-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde nije ni postojanje ni ne-postojanje;
Ovde nije ni želja ni bez želje;
Ovde, mudrost koja je naučena je sloboda i jednakost.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
14.
iha tattva-virantara tattvam iti
na hi sandhi-visandhi vihina iti
yadi sarva-vivarjita sarva-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, Stvarnost nije podeljena na pod-stvarnosti (tattve);
Ovde nije ni ujedinjenost ni odvojenost.
Čak i da sve nestane, Ja sam isto Sopstvo u svemu.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 115
15.
aniketa-kuti parivara-samam
iha sanga-visanga vihina-param
iha bodha-vibodha vihina-param
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ja nisam plovilo, hram, kuća, ni korice;
Ovde, bez udruživanja ili razdruživanja, Ja sam vrhovna Stvarnost.
Ovde, bez znanja ili neznanja, Ja sam vrhovna Stvarnost;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
16.
avikara-vikaram asatyam iti
avilaksya-vilaksyam asatyam iti
yadi kevalam atmani satyam iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nepromenjivo? Promenjivo? Nijedno nije istina.
Bez svrhe? Sa svrhom? Nijedno nje istina.
Ako je samo Sopstvo sagledano: to je istina.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 116
17.
iha sarva tamam khalu jiva iti
iha sarva-nirantara-jiva iti
iha kevala-nishchala-jiva iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, svako je ista svesna Duša;
Ovde, svako je jedna večna Duša.
Ovde, samo jedna nedeljiva Duša postoji;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
18.
aviveka-vivekam abodha iti
avikalpa-vikalpam abodha iti
yadi chaikanirantara-bodha iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Indiskriminacija? Diskriminacija? Ovo je neznanje.
Nepromišljen? Promišljen? Ovo je neznanje.
Ako je samo večito Jedno viđeno: to je znanje.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 117
19.
na hi moksha-padam nahi bandha-padam
na hi punya-padam nahi papa-padam
na hi purna-padam nahi rikta-padam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Nema stanja oslobođenja ni stanja ropstva;
Nema stanja vrline, ni stanja greha.
Nema stanja savršenstva ni stanja nesavršenstva;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
20.
yadi varna-vivarna vihina samam
yadi karana-karya vihina samam
yadi bheda-vibheda vihina samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ako sam uvek isti, izvan kasta i ne-kasta;
Ako sam uvek isti, izvan uzroka i posledica;
Ako sam uvek isti, izvan deobe i ne-deobe;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 118
21.
iha sarva-nirantara sarva-chite
iha kevala-nishchala sarva-chite
dvipadadi vivarjita sarva-chite
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, sve je večno; sve je Svest.
Ovde, samo nepromenjivo postoji; sve je Svest.
Bez ikakvih izuzetaka, sve je Svest.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
22.
yadi sarva nirantara sarva-gatam
yadi nirmala-nishchala sarva-gatam
dina-ratri vivarjita sarva-gatam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ako je sve večno, sve jesam.
Ako samo Neumrljano, Nepromenjivo postoji, sve jesam.
Bilo dan ili noć, sve jesam;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 119
23.
na hi bandha-vibandha samagamanam
na hi yoga-viyoga samagamanam
na hi tarka-vitarka samagamanam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ja nisam ni u ropstvu ni u slobodi; Ja sam uvek isti.
Ja nisam ni ujedinjen ni odvojen; Ja sam uvek isti.
Ja ne posedujem n iznanje ni neznanje; Ja sam uvek isti.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
24.
iha kala-vikala nirakaranam
anu-matra krisanu-nirakaranam
na hi kevala-satya nirakaranam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, vreme i vanvremensko prestaje da postoji.
Ovde, atomi i čestice prestaju da postoje.
Jedino apsolutna Stvarnost nikad ne prestaje da postoji.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 120
25.
iha deha-videha vihina iti
nanu swapna-susupti vihina-param
abhidhana vidhana vihina-param
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde nema razlike između otelotvorenog i bestelesnog;
Vrhovnom, suptilno i grubo stanje su ista.
Vrhovno je isto, bilo imenovano ili neimenovano;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
26.
gaganopama-shuddha vishala-samam
api sarva-vivarjita sarva-samam
gata-sara-visara vikara-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Jedina Čistota, kao prostor, jednaka je u svemu;
Transcendiram sve oblike, Ja sam isto Sopstvo u svima.
Bilo da ima oblika ili nema oblika, Suština ostaje ista;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 121
27.
iha dharma-vidharma viraga taram
iha vastu-vivastu viraga taram
iha kama-vikama viraga taram
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovde, ja sam neprivučen bilo za vrlinu ili porok;
Ovde, ja sam neprivučen bilo za oblik ili bezobličnost.
Ovde, ja sam neprivučen bilo za bez-željnost ili želju;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
28.
sukha-duhkha vivarjita sarva-samam
iha shoka-vishoka vihina-param
guru-shishya vivarjita tattva-param
kim u rodishi manasi sarva-samam

Izvan zadovoljstva i bola, ja sam isto Sopstvo u svemu;
Ovde, ni žalost ni radost ne postoji.
U vrhovnoj Stvarnosti, nema ni Gurua ni sledbenika;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 122
29.
na kilankura-sara-visara iti
na chalachala samya-visamyam iti
avichara-vichara vihinam iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Sopstvo nije ni materijalno ni nematerijalno;
To nije ni identično, niti nije identično, za svet.
Izvan je i samo-ispitivanja i uzdržavanja od samo-ispitivanja;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
30.
iha sara-samucchaya saram iti
kathitam nijabhava vibheda iti
visaye karanatvam asatyam iti
kim u rodishi manasi sarva-samam

Ovo [Sopstvo] je osnovna Suština svake supstance;
Pa kako možeš naći razlike u jednom Postojanju?
Nema ni objekta ni sagledavanja izvan Sebe;
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
⇧ 123
31.
bahudha shrutayah pravadanti yato
viyadadir idam murga-toya-samam
yadi chaikanirantara sarva-samam
kim u rodishi manasi sarva-samam

Na mnogo elokventnih načina, spisi govore,
“Ovaj posmatrani svet je kao pustinjska fatamorgana.”
Ako postoji samo večito Jedno, Ja sam Sopstvo u svemu.
Čemu onda naricanje, O ume? Ja sam isto Sopstvo u svima.
32.
vindati vindati na hi na hi yatra
chando-lakshanam na hi na hi tatra
samarasa-magno bhavita-putah
pralapati tattvam param avadhutah

U stanju gde neko baš ništa ne zna,
Ovo stihovno znanje čak i ne postoji.
Tako, sada, dok sam u stanju samarasa,
Ja, Avadhut, sam govorio o vrhovnom Apsolutu.
⇧ 124
iti shri dattatreya virachitayam avadhuta-gitayam
swami-kartika samvade atma-samvittiyupadeshe
sama-drishti-kathanam nama panchamodhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovom dijalogu između Svami i Kartike,
“Instrukcije o Mudrosti Sopstva”,
Ovo je Peto Poglavlje, zvano
“Otkrovenja Jednakosti.”
❧ ❧ ❧
⇧ 125
Šesto Poglavlje – Sastodhyayah
1.
bahudha shrutayah pravadanti vayam
viyadadir idam murga-toya samam
yadi chaika-nirantara-sarva-shivam
upameyam atho hyupama cha katham

Na mnogo elokventnih načina spisi govore,
“Ovaj posmatrani svet je kao pustinjska fatamograna.”
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, i čime, bi se Sopstvo moglo porediti?
2.
avibhakti-vibhakti vihina-param
nanu karya-vikarya vihina-param
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
yajanam cha katham tapanam cha katham

U Vrhovnom nema ni deobe ni ne-deobe;
U Vrhovnom nema ni aktivnosti ni neaktivnosti.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Čemu, onda, potreba za strogostima i obredima?
⇧ 126
3.
mana eva nirantara sarva-gatam
hyavishala-vishala vihina param
mana eva nirantara sarva-shivam
manasapi katham vachasa cha katham

Jedini Um je Beskonačan; prožima sve.
U Vrhovnom nema ni “spolja” ni “iznutra.”
Jedini Um je, zaista bezgraničan; sve je Šiva.
Kako, onda, Šiva može biti definisan u mislima ili govorom?
4.
dina-ratri vibheda nirakaranam
uditanuditasya nirakaranam
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
ravi-chandram asau jvalanash cha katham

Nema razlike između dana i noći;
Nema razlike između sumraka i svitanja.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kakva je razlika ako Sunce ili Mesec sijaju?
⇧ 127
5.
gata-kama-vikama vibheda iti
gata-cheshta-vicheshta vibheda iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
bahir-antara bhinna-matis cha katham

To je izvan dvojstva želje i bez-želje;
To je izvan dvojstva radnje i ne-radnje.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Šta se onda, može smatrati “spolja” ili “unutra”?
6.
yadi sara-visara vihina iti
yadi shunya-vishunya vihina iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
prathamam cha katham charamam cha katham

Ako nije ni sa materijom ni bez materije,
Ako nije ni Praznina ni ne-Praznina,
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti početka ili kraja?
⇧ 128
7.
yadi bheda-vibheda nirakaranam
yadi vedaka-vedya nirakaranam
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
tritayam cha katham turiyam cha katham

Ako nema razlike između deobe i ne-deobe,
Ako nema razlike između poznavaoca i onoga što je poznato,
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Šta je onda, treće mentalno stanje, a šta je četvrto?
8.
gaditaviditam na hi satyam iti
viditaviditam na hi satyam iti
yadi chaikanirantara sarva-shivam
vishayendriya buddhi manamsi katham

Ono o čemu se može govoriti nije Stvarnost;
Ni ono o čemu se može govoriti, ni ono o čemu se ne može govoriti nije Stvarnost.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti objekata, ili čula, intelekta ili uma?
⇧ 129
9.
gaganam pavano nahi satyam iti
dharani-dahano na hi satyam iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
jaladash cha katham salilam cha katham

Ni prostor ni vazduh nije Stvarnost;
Ni zemlja ni vatra nije Stvarnost.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Šta je onda oblak, a šta kiša?
10.
yadi kalpita-loka nirakaranam
yadi kalpita-deva nirakaranam
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
guna-dosha vichara matis cha katham

Ako nema razlike između misli-slike i sveta,
Ako nema razlike između misli-slike i bogova,
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti razlike između Stvarnog i nestvarnog?
⇧ 130
11.
maranamaranam hi nirakaranam
karanakaranam hi nirakaranam
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
gamanagamanam hi katham vadati

Nema razlike između živog i mrtvog;
Nema razlike između sličnog i različitog.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, neko može govoriti o odlasku ili dolasku?
12.
prakritih purusho na hi bheda iti
na hi karana-karya vibheda iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
purushapurusham cha katham vadati

Nema nikakve razlike između Prakriti i Purushe;
Nema nikakve razlike između Uzroka i posledice.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, neko može govoriti o Purushi (Sopstvu) ili ne-Purushi?
⇧ 131
13.
tritiyam na hi duhkha samagamanam
na gunad dvitiyasya samagamanam
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
sthaviras cha yuva cha shishus cha katham

Nema detinjstva — “treće faze” mizerije;
Nema ranog detinjstva — “drugo obavezujuće uže.”
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti starosti, ranog detinjstva, ili detinjstva?
14.
nanu ashrama-varna vihina-param
nanu karana-kartir vihina-param
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
avinashta-vinashta matis cha katham

Zar nije istina da nema životnih-faza ni kasti?
Zar nije istina da nema ni uzroka ni posledica?
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, neko može razlikovati prolazno i Neprolazno?
⇧ 132
15.
grasitagrasitam cha vitathyam iti
janitajanitam cha vitathyam iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
avinashi vinashi katham hi bhavet

Uzaludno je razlikovati prolaznost, prolazno i Neprolazno;
Uzaludno je razlikovati stvoreno i Nestvoreno.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti Neprolazno i prolazno?
16.
purusha purushasya vinashtam iti
vanitavanitasya vinashtam iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
avinoda-vinoda matis cha katham

“Muški princip” (Puruša) i njegov partner ne postoje;
“Ženski princip” (Prakriti) i njen parner ne postoje.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, takva veza može postojati?
⇧ 133
17.
yadi moha-visada vihina paro
yadi samsaya-soka vihina parah
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
aham eti mameti katham cha punah

Ako ni želja ni odbojnost ne postoje u ženskom principu,
Ako ni zadovoljstvo ni bol ne postoje u muškom principu,
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako se onda, ovaj osećaj “ja” i “moje” javlja?
18.
nanu dharma-vidharma vinasha iti
nanu bandha-vibandha vinasha iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
iha duhkha-viduhkha matis cha katham

Ni pravednost ni nepravednost ne postoje; zar ne?
Ni ropstvo ni oslobođenje ne postoje; zar ne?
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako se onda, misao o žalosti ili radosti javlja ovde?
⇧ 134
19.
na hi yajnika-yajna vibhaga iti
na hutashana-vastu vibhaga iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
vada karma-phalani bhavanti katham

Nema razlike između Darivaoca i dara;
Nema razlike između Primaoca žrtve i žrtvovanja.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako onda, može biti nagrade za nečija dela?
20.
nanu shoka-vishoka vimukta iti
nanu darpa-vidarpa vimukta iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
nanu raga-viraga matis cha katham

Sopstvo je slobodno od žalosti i zadovoljstva, zar ne?
Sopstvo je slobodno od poniznosti i ponosa, zar ne?
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako se onda, misao o vezanosti ili ne-vezanosti javlja?
⇧ 135
21.
na hi moha-vimoha vikara iti
na hi lobha-vilobha vikara iti
yadi chaika-nirantara sarva-shivam
hyaviveka-viveka matis cha katham

U Sopstvu se ni zabluda ni ne-zabluda ne javlja;
U Sopstvu se ni želja ni bezželjnost ne javlja.
Ako postoji samo bezgranično Jedno, sve je Šiva.
Kako možeš misliti da postoji tako nešto kao
indiskriminacija ili diskriminacija?
22.
twam aham na hi hanta kadachid api
kula-jati vicharam asatyam iti
aham eva shivah paramartha iti
abhivadanam atra karomi katham

Vidi, nikad nije bilo ni ti ni ja;
Sva priča o porodici ili kasti je neistinita.
Zaista, Ja sam Šiva, jedno vrhunsko Sopstvo.
Kako onda, trebam obožavati? Kome se trebam klanjati?
⇧ 136
23.
guru-shishya vichara vishirna iti
upadesha vichara vishirna iti
aham eva shivah paramartha iti
abhivadanam atra karomi katham

Razlika između Gurua i sledbenika se pokazuje iluzornom;
Instrukcije Gurua se pokazuju takođe iluzornim.
Zaista, Ja sam Šiva, jedno vrhunsko Sopstvo.
Kako onda, trebam obožavati? Kome se trebam klanjati?
24.
na hi kalpita deha vibhaga iti
na hi kalpita loka vibhaga iti
aham eva shivah paramartha iti
abhivadanam atra karomi katham

Deoba između tela je samo umišljena;
Deoba između mesta je samo umišljena.
Zaista, Ja sam Šiva, jedno vrhunsko Sopstvo.
Kako onda, trebam obožavati? Kome se trebam klanjati?
⇧ 137
25.
sarajo virajo na kadachid api
nanu nirmala-nishchala shuddha iti
aham eva shivah paramartha iti
abhivadanam atra karomi katham

Nikad nije bilo ikakve aktivnosti ili odmora;
Jedna Čistota je neumrljana i nepokretna, zar ne?
Zaista, Ja sam Šiva, jedno vrhunsko Sopstvo.
Kako onda, trebam obožavati? Kome se trebam klanjati?
26.
na hi deha-videha vikalpa iti
anritam cha ritam na hi satyam iti
aham eva shivah paramartha iti
abhivadanam atra karomi katham

Nema razlike između “utelovljen” i “bestelesan”;
“Pogrešna radnja,” “prava radnja” — nijedno ne postoji.
Zaista, Ja sam Šiva, jedno vrhunsko Sopstvo.
Kako onda, trebam obožavati? Kome se trebam klanjati?
⇧ 138
27.
vindati vindati nahi nahi yatra
chando-lakshanam nahi nahi tatra
samarasa-magno bhavita-putah
pralapati tattvam param avadhutah

U tom stanje gde neko baš ništa ne zna,
Ovo stihovno znanje čak i ne postoji.
Zato, sada, dok sam u stanju samarasa,
Ja, Avadhut, sam govorio o vrhovnom Apsolutu.
iti shri dattatreya virachitayam avadhutagitaya
swami-kartika samvade swatma-samvittyupadeshe
moksha-nirnavo nama sasto dhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovom dijalogu Svami i Kartike,
“Instrukcije o Mudrosti Sopstva”,
Ovo je Šesto Poglavlje, zvano
“Utvrđivanje Oslobođenja.”
❧ ❧ ❧
⇧ 139
Sedmo Poglavlje – Saptamo adhyayah
1.
rathya-karpata virachita kanthah
punyapunya vivarjita panthah
shunyagare tishati nagno
shuddha niranjana samarasa magnah

Zakrpljena krpa sa puta služi kao šal
Avadhuti, koji nema osećaj ponosa ili srama.
Nag, on sedi u praznoj baraci,
Uronjen u čisto, neumrljano blaženstvo Sopstva.
2.
laksyalaksya vivarjita laksyo
yuktayukta vivarjita daksah
kevala tattva niranjana putah
vadavivadah katham avadhutah

Njegovo postignuće je izvan postizanja i ne-postizanja;
Njegovo stanje je izvan sjedinjenosti i odvojenosti;
On je stalno utvrđen u jednoj neumrljanoj Stvarnosti.
Kako Avadhut može pričati ili ne pričati?
⇧ 140
3.
asha-pasha vibandhana muktah
shauchachara vivarjita yuktah
evam sarva vivarjita shantah
tattvam shuddha niranjanavantah

Slobodan od ropstva okova nade,
Slobodan od jarma prihvatljivog ponašanja,
Slobodan od svega, on je tako postigao mir.
On je neumrljano Jedno, čisti Apsolut.
4.
katham iha deha-videha vicharah
katham iha raga-viraga vicharah
nirmala nischala gaganakaram
swayam iha tattvam sahajakaram

Gde je za njega, pitanje o utelovljenju i bestelesnosti?
Gde je pitanje o vezanosti ili ne-vezanosti?
Čist i nepodeljen kao beskonačno nebo,
On je, Sam, Stvarnost u svom prirodnom obliku.
⇧ 141
5.
katham iha tattvam vindati yatra
rupam arupam katham iha tatra
gaganakarah paramo yatra
vishayikaranam katham iha tatra

Gde je Sopstvo, kako može biti bilo kakvog saznanja?
Kako može biti oblika ili odsustvo oblika?
Gde je Vrhovno, beskonačno kao nebo,
Kako može biti razlikovanja objekata?
6.
gaganakara nirantara hamsah
tattva vishuddha niranjana hamsah
evam katham iha bhinna-vibhinnam
bandha-vibandha vikara vibhinnam

Sopstvo je bez razlike, kao bezoblično nebo;
Sopstvo je čista i neumrljana Stvarnost.
Kako za Njega, može biti razlike ili ne-razlike,
Ropstvo ili oslobođenje, podela ili promena?
⇧ 142
7.
kevala tattva nirantara sarvam
yoga-viyogau katham iha garvam
evam parama nirantara sarvam
evam katham iha sara-visaram

Postoji samo jedna Stvarnost: nerazlikovano Sve.
Kako onda, može biti jedinstva, odvojenosti, ili ponosa postignuća ovde?
On je Vrhovno, nerazlikovano Sve;
Kako onda, može biti supstance ili ne-supstance?
8.
kevala tattva niranjana sarvam
gaganakara nirantara shuddham
evam katham iha sanga-visangam
satyam katham iha ranga-virangam

Jedino neumrljana, sve-uključujuća Stvarnost postoji;
To je jasno, čisto, i stalno Nebo.
Kako se ovde, mogu javiti asocijacije i disocijacije?
Kako u jednoj Stvarnosti, može postojati veza
ili raskid veze?
⇧ 143
9.
yoga-viyogai rahito yogi
bhoga-vibhogaih rahito bhogi
evam charita hi mandam mandam
manasa kalpita sahajanandam

Kao jogi, on je izvan sjedinjenosti i odvojenosti;
Kao bhogi (uživaoc), on je izvan uživanja i ne-uživanja.
Zato, on lunja ležerno, ležerno,
Dok se u njegovom umu javlja prirodno blaženstvo Sopstva.
10.
bodha-vibodhaih satatam yukto
dvaitadvaitaih katham iha muktah
sahajo virajah katham iha yogi
shuddha niranjana samarasa bhogi

Kako neko ko je stalno vezan ovde znanjem i neznanjem
Postane slobodan od dvojstva i ne-dvojstva?
Kako ovde jogi postane prirodan i bez želje?
Tako što postane svestan da je on neumrljana Čistota,
Uživaoc nepromenjivog blaženstva.
⇧ 144
11.
bhagnabhagna vivarjita bhagno
lagnalagna vivarjita lagnah
evam katham iha sara-visarah
samarasa tattvam gaganakarah

Uništitelj je izvan uništenja i ne-uništenja;
Održavaoc je izvan održavanja i ne-održavanja.
Zaista, kako supstanca ili poništenje supstance može postojati ovde?
Stvarnost je nepromenjiva, kao bezoblično nebo.
12.
satatam sarva vivarjita yuktah
sarvam tattva vivarjita muktah
evam katham iha jivita maranam
dhyanadhyanaih katham iha karanam

Stalno sjedinjen sa, a ipak slobodan od, svega,
Oslobođeni su izvan sve manifestacije (tatve).
Zaista, kako može biti rođenja ili smrti ovde?
Kako ovde neko može meditirati bilo na oblik ili bezoblično?
⇧ 145
13.
indrajalam idam sarvam
yatha maru-marichika
akhanditam anakara
vartate kevalah shivah

Sav ovaj [svet] je prizvan magijom;
To je samo voda pustinjske fatamorgane.
Izvan svih razlika, izvan svih oblika,
Zaista, postoji jedino Šiva.
14.
dharmadau moksha paryantam
nirahah sarvatha vayam
katham raga-viragaish cha
kalpayanti vipashchitah

Mi smo potpuno u zaboravu svega —
Od izvođenja dužnosti do postizanja oslobođenja.
Kako onda, oni koji propovedaju mudrost mogu umisliti
Da posedujemo bilo vezanost ili ne-vezanost?
⇧ 146
15.
vindati vindati na hi na hi yatra
chando-laksanam na hi na hi tatra
samarasa magno bhavita putah
pralapati tattvam param avadhutah

U tom stanju gde neko baš ništa ne zna,
Ovo stihovno znanje ček i ne postoji.
Zato, sada, dok sam u stanju samarasa,
Ja, Avadhut, sam govorio o vrhovnom Apsolutu.
iti shri dattatreyavirachitayam avadhuta-gitayam
swami-kartika samvade swatma-samvittyupadeshe
saptamo adhyayah

Pesma Avadhuta koju je sastavio Šri Datatreja,
U ovom dijalogu između Svami i Kartike,
“Instrukcije o Mudrosti Sopstva”,
Ovo je Sedmo Poglavlje.
❧ ❧ ❧

Advertisements

2 comments on “PESMA AVADHUTA – ( „Song of the free“ – „Pesma o slobodi“)

  1. Vesna da li vas mogu kontaktirati u vezi nabavke knjiga Kristijana Kolege „Samoozdravljenje 1, 2″.Interesuje me cena . Hvala.

    2016-11-19 19:29 GMT+01:00 Blog Vesne Mihajlović :

    > vesnamih posted: “ DATATREJA: PESMA AVADHUTA ( „Song of the free“ – Pesma > o slobodi) Srpski Prevod Avadhut Gite (uz Sanskrit) Na srpski preveo Mantra > Engleski prevod Swami Abhayananda ⇧ 10 Budala misli, “Ja sam telo.” > Inteligentan čovek misli, “Ja sam indi“ >

  2. Pokušajte na facebook-u da se obratite gospodinu Miletu Maleševiću, jer se bavi izdavaštvom i distribucijom knjiga…Nemam drugu informaciju osim internet za sve drugo…

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s