JEDANAESTO PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor


Sve greške koje postoje u ovom tekstu, koji sam kopirala iz brošurice, ispraviću u dogledno vreme, ne odmah,  jer sam primetila da ih ima dosta.. 😛

„Najgore okolnosti zivota, najkritičnije situacije, najteži događaji dokazuju se uvek kao sjajni radi intimnog samo-otkrivanja.“ – Samael Aun Weor

VAŽNOST TRANSFORMACIJA

„Intelektualna životinja želi da prestane da pati, a ništa ne čini da bi se menjala, ne bori se da dostigne viši nivo Bića; onda, kako da se menja?
Sve pojave su diskontinuirane (nestalne, isprekidane); dogma Evolucije ne služi ničemu, samo da nas sputava.
Poznajem puno pseudoezoteričara, iskrenih ljudi i dobrih po naravi, koji su ubuteljeni u dogmu Evolucije, koji sve vreme čekaju da se usavrše i prolaze milioni godina i nikada se ne usavršavaju. Zašto? Zato što takve osobe ništa ne čine da bi menjale nivoe Bića, stalno ostaju na istom stepeniku. Prema tome, potrebno je da pređemo onostrano od Evolucije i da stupimo na put Revolucije Svesti ili Dijalektike.“

Samael Aun Weor.  – Revolucija Dijalektike

– Treba da razumemo koliko je za nas važno da uspemo da transformišemo naš život, a ovo je moguće ako to sami sebi predložimo, na ozbiljan način…
„Transformacija“ znaĉi da se jedna stvar pretvara u drugu različitu. Logično je, zato što sve podleže pretvaranjima.
Postoje transformacije materije koje su veoma poznate; niko neće moći poreći, na primer, da se šećer pretvara u alkohol, da alkohol svojevremeno postaje sirće, akcijom fermenta (ovo je transformacija jedne molekularne supstance u drugu molekularnu supstancu). Poznato je, putem nove hemije atoma i elemenata, činjenica da se radijum, na primer, polako pretvara u olovo. Alhemičari Srednjeg veka govorili su o „transformaciji olova u zlato“. Ali, nisu se uvek odnosili na stvar metala, čisto fizički. Normalno, želeli su da pokažu transformaciju „olova personaliteta“ u „zlato duha“. U jevandjeljima, ideja „zemaljskog Čoveka“ koji se upoređuje sa semenom sposobnim da se razvija, ima isto značenje. Pored svega ovoga, očigledno je da ako seme ne ugine, biljka se neće roditi. U svim transformacijama postoje SMRT i RAĐANjE, ili SMRT i VASKRSENjE. Čovek je mašinerija sposobna da pretvara pojedinu hranu koja do nje stiže da bi nastavila da živi. Hrana, koja dospeva u naš organizam, deli se na tri kategorije. Prva vrsta hrane može se nazvati „jelo“. Nesumnjivo, za hranu koja ulazi u usta postoji sredstvo koje dozvoljava transformaciju ovih vitalnih principa. Odnosim se na želudac. Da nije stomaka, ne bi bila moguća ni transformacija prve vrste hrane. Ipak, hrana koja ulazi kroz usta nije najvažnija. Dobro znamo kako se transformišu namirnice posredstvom varenja; ne postoji nikakva sumnja da, u poslednjoj sintezi, vitalni principi ostaju unešeni u krv, koja ih nosi u sve organe tela. Mahatma Gandhi mogao je trpeti do četrdeset dana da ne jede, pa čak i više: uspeo je dva meseca, čak i tri, da ne jede. Nije, dakle, jelo najvažnija hrana. Druga vrsta hrane je „PRANA“ koja ulazi zajedno sa kiseonikom u naše fizičko telo; to je to što ulazi ujedno sa disanjem, i neosporno, postoji organ ili specijalni organi za transformaciju hrane koja ulazi kroz nos. Tako dakle, vazduh, posredstvom pluća, transformiše se u kiseonik, i ovaj kiseonik („PRANA“) deponuje se kasnije u ukupan krvotok. Disanje je važnije od hrane koja ulazi u usta i ide u želudac, zato što, kako smo već rekli, mogli bismo podneti skoro mesec dana da ne jedemo, ali ne bismo mogli opstati duže vreme bez da dišemo. Normalno, mogli bismo podneti bez disanja, minut ili dva, a neki mogu stići do tri. Mogli bismo podneti da ne dišemo više od četiri minuta (treniranjem), ali neosporno, više od ovog kratkog vremena, ograničenog, umrećemo, ako ne dišemo. Prema tome, stvarno, disanje je važnije od fizičkog jela (namirnica). I na kraju postoji treća vrsta hrane koja je ustvari i najvažnija. Odnosim se, naglašeno, na IMPRESIJE (UTISKE). Neosporivo, ne bismo mogli opstati ni za sekund u životu, ako ne bi postojale impresije. Ne možemo živeti ni za momenat ako ne bismo primali impresije. Šta je „impresija“? Sve što bismo mogli percipirati, svaka slika, zvuk, miris, senzacija, ukus, stimulans, itd., sve je to „impresija“. Sav ovaj spoljašnji svet koji nas okruţuje, percipiramo pomoću raznih „impresija“ koje ulaze posredstvom ĉula. Naš organizam se hrani, na poseban naĉin, impresijama. Ako vazduh ne bi uĉinio impresiju u našim plućima i u našoj krvi, mi ne bismo ţiveli; ako jelo ne bi stiglo da impresionira ţeludac i crevne puteve, takoĊe, ne bismo ziveli. Prema tome, impresije su fundamentalne. Na nesreću, za razliku od onoga što se dešava sa jelom i vazduhom kog udišemo, nemamo sposoban organ da TRANSFORMIŠE impresije, nema organa za varenje i pretvaranje impresija. Kada jedemo hranu, toliko potrebnu radi našeg opstanka, ova je pretvorena u sve one vitalne elemente, toliko neophodne radi naše egzistencije. Ako bi neka hrana, na primer, prošla kroz stomak i ne bi se transformisala, organizam ne bi mogao asimilisati njene principe, njene vitamine, njene proteine; bila bi, jednostavno, indigestia (ne varenje). Ako vazduh koji nas okruţuje, ne bi pretrpeo transformacije pre nego što stiţe u krv, šta bi se dogodilo? Naravno da bismo umrli. Prema tome, kao što ćete razumeti, sve ima potrebu da prodje kroz neku TRANSFORMACIJU. Jasno je da se fiziĉka hrana transformiše, ali zašto ne postoji i transformacija impresija? Radi interesa Prirode, nikako nije potrebno da „intelektualna ţivotinja“ transformiše impresije. Ipak, ako ţelimo da prestanemo da budemo samo „intelektualne ţivotinje“ i da se transformišemo u istinske „ljude“, potrebno je da nauĉimo kako da transformišemo impresije, a ovo je moguće ako se poseduje duboka ezoteriĉka spoznaja, i da se razume razlog ove potrebe. Većina ljudi, u domenu praktiĉnog ţivota, veruje da će im fiziĉki svet dati ono što oni ţele, i evo ovde, moji cenjeni prijatelji, strašne greške. Zivot, sam po sebi, lišen je transcendentalnog smisla i potrebno je da ga pretvorimo u nešto superiorno. Ipak, nećemo moći da istinski transformišemo naš ţivot, ako ne transformišemo impresije. U realnosti ne postoji problem „spoljašnjeg zivota“. Ovo što sada kaţemo vrlo je revolucionarno, jer ceo svet veruje da ono što je fiziĉko je realnost, ali ako idemo malo dublje, ono što stvarno percipiramo, svakog momenta, jesu jednostavno impresije. Ţivot je UZASTOPNOST IMPRESIJA, a ne, kao što veruju mnogi „instruisani ignoranti“, neka ĉvrsta stvar, fiziĉka, iskljuĉivo materijalne vrste. Impresije su za nas realnost ţivota.
Ideju koju izjavljujemo, dokazuje se da se teško prihvata. Moguće je da ste vi sigurni da ţivot kojeg posedujete postoji kao takav, i ne pod oblikom impresija. Toliko smo pod uticajem fiziĉkog sveta, pa je oĉigledno da ljudi misle drugaĉije. Osoba koju vidimo kako, na primer, sedi na stolici, onaj koji nam se osmehuje, dete koje se igra svojim biciklom, ptica koja veselo peva na grani, itd., jesu za nas nešto realno, zar ne? Ali, ako duboko meditiramo o svemu onome što vidimo, stići ćemo do zakljuĉka da ono što je realno, to su impresije. Ove, kao što smo već rekli, stiţu do pameti posredstvom prozora onih pet ĉula. Ako ne bismo imali, na primer, oĉi da vidimo, niti uši da ĉujemo, ĉulo dodira da moţemo opipati, ni ĉulo mirisa da mirišemo, ĉak ni ĉulo ukusa da okusimo hranu koja ulazi u naš organizam, da li bi za nas postojalo ono što se naziva „fiziĉki svet“? Naravno da ne!
Svi ţivotni dogaĊaji stiţu do pameti u obliku impresija, sve što se dešava dolazi u mozak u obliku impresija. Radost, tuga, nada, oĉajanje, problemi, brige, itd., stizu do pameti u formi impresija. Bilo kakva okolnost, dogaĊaj, ma koliko da je nevaţan, stiţe do Pameti u obliku impresija.

POSLEDICE NETRANSFORMACIJE
„Ljudi su postali zlobni, sumnjičavi, nepoverljivi, lukavi, perverzni; sada niko nikom ne veruje; izmišljaju se dnevno novi uslovi, sertifikati, restrikcije svakojakih vrsti, dokumenti, opunomoćenja, itd., i svakako sve ovo ničemu ne služi, šmekeri se rugaju ovim glupostima: ne plaćaju, izbegavaju zakon, čak iako će stići u zatvor. Nijedno zanimanje ne donosi sreću, izgubio se osećaj prave ljubavi i ljudi danas sklapaju brak, a sutra se razilaze. Nažalost, izgubilo se jedinstvo braka, organska sramota više ne postoji, lezbejstvo i homoseksualnost postali su običniji od pranja ruku. Da znamo ponešto o svemu ovome, da pokušamo da doznamo koji je uzrok tolikog truleža, da vršimo investigaciju, da tražimo, sigurno je ono što predlažemo u ovoj knjizi.“
Samael Aun Weor. – Velika pobuna
Pošto, nazalost, nismo osposobljeni organom koji moze da „transformiše“ ili „svari“ impresije, ove se pretvaraju u psihološke agregate, tj. „Ja-ove“. Ako ne transformišemo negativnu impresiju koju primamo, na primer, ako nas neko vreĊa, tada se ta impresija pretvara, u našoj unutrašnjosti, u jedno osvetniĉko „Ja“. Ako ne transformišemo impresiju koju nam proizvodi ĉaša vina, oĉigledno je da će se ta impresija pretvoriti u „Ja“ pijanice. Ako ne pretvorimo impresiju koju nam proizvede osoba suprotnog pola, neoborivo će se ta impresija transformisati u bludno „Ja“. Ako ne transformišemo impresiju koja nam stiţe do pameti, povezana sa bogatstvom, nesumnjivo da će se ta impresija pretvoriti u pohlepno „Ja“. Pretpostavimo da neka individua, na primer, vidi jednu izazivaĉku ţenu i ne pretvara impresije. Rezultat ovoga biće da se u njemu stvara zelja da je poseduje.  Ovakva zelja je mehaniĉki rezultat primljene impresije i kristalizuje se u našoj psihi kao neki nehumani oblik (forma), u neko „Ja“ razvratnog oblika, koje se sabire sa već postojećim nehumanim elementima koji, u svojoj ukupnosti, stvaraju EGO, „Svojstveno Ja“, „Samo Ja“.
– U nama postoji bes (ljutnja), pohlepa, blud (razvrat), zavist, ponos, lenjost i gurmanizam (prozdrljivost).

Ljutnja, zbog ĉega? Zbog toga što mnogo impresija koje su do nas stigle, u našu unutrašnjost, nikada nismo transformisali. Mehaniĉki rezultat ovih impresija bio je bes, bili su Ja-ovi koji zive u našoj psihi i koji konstantno ĉine da osećamo bes. Pohlepa? Nesumnjivo je da su mnoge stvari probudile u nama pohlepu: novac, nakiti, mehaniĉke stvari svakojakih vrsta, itd. Te su stvari stigle do nas putem impresija. Mi smo napravili grešku, jer nismo transformisali te utiske u nešto razliĉito: u divljenje prema lepom, ili u altruizam (ljubav prema bliznjima), ili u radost za dobro bliznjega, itd. Naravno, takve netransformisane impresije, transformisale su se u Ja-ove pohlepe koje nosimo u svojoj unutrašnjosti. Što se tiĉe bludnosti, u toku našeg zivota, stizala je postepeno putem impresija, da bi proizvela unutar naše pameti reakcije bludne vrste. Pošto mi nismo transformisali te bludne talase, te morbidne vibracije, tu nezdravu erotiĉnost (pogrešno shvaćenu, jer ako se dobro shvati, erotiĉnost je zdrava), rezultat se brzo pojavio: rodili se postepeno novi „Ja-ovi“ u našoj unutrašnjoj psihi, oĉigledno sa morbidnim osobinama.
Tako da sad, treba da radimo na impresijama koje imamo u svojoj unutrašnjosti i na njihovim mehaniĉkim rezultatima. Unutra imamo impresije besa, bluda, zavisti, lenjosti, gurmanizma i puno drugog „korova“. Unutra imamo, takoĊe, i mehaniĉke rezultate impresija: mnoštvo „Ja-ova“ svadjalica i galamdzija koje treba da razumemo i izbacimo.
Sav rad na nama samima, odnosi se da umemo da transformišemo impresije i da znamo da izbacimo mehaničke rezultate koje su ove (impresije) u prošlosti proizvele…

KAKO SE TRANSFORMIŠU IMPRESIJE
„Ako je neka osoba očajna zbog nekog sentimentalnog, ekonomskog ili političkog problema, očigledno je da je zaboravila na sebe samu… Takva osoba, ako se za trenutak zaustavi, ako opaža situaciju i pokuša da se seti sebe same i potom se potrudi da razume smisao svojih stavova; ako malo reflektuje, ako razmišlja da sve prolazi, da je život iluzoran, prolazan, i da smrt svodi na pepeo sve nepotrebnosti sveta… Ako shvati da je njen problem, u osnovi, ništa drugo nego «slamska vatra», plamičak koji će se brzo ugasiti, odjednom će, sa čuđenjem, uvideti da se sve izmenilo… Transformacija mehaničkih reakcija je moguća pomoću logičkog suočavanja i intimne auto-refleksije Bića…“ – Samael Aun Weor. Revolucionarna psihologija
Kao što smo videli, netransformacija impresija ekvivalira sa stvaranjem „Ja-ova“. Ne samo da imamo „Ja-ove“ koje imamo, one koje donosimo iz prethodnih egzistencija, već, ono što je još gore: svakog dana stvaramo nove „Ja-ove“, i ovo je lamentabilno.
Prestanimo da stvaramo „Ja-ove“, neophodno je! Ova stvar je moguća, samo „vareći“, „transformišući“ impresije. I kako da ih „svarimo“? Kako da ih pretvorimo u nešto razliĉito? Da li je ova stvar moguća? Da, moguće je. Kako? Posredstvom Svesti. Ako postavimo izmeĊu impresija i pameti ono što se naziva „Svest“, impresije se „transformišu“. Na normalan naĉin, impresije ranjavaju pamet, a onda pamet reaguje protiv impakta (udar) koji je naišao iz spoljašnjeg sveta: ako nas udare, udaramo; ako nas vreĊaju, vreĊamo; ako nas prinuĊuju da pijemo, pijemo, itd.; pamet uvek reaguje protiv udaraca koji dolazi iz spoljašnjeg sveta. Treba da izbegnemo takve reakcije, a ova stvar je moguća, samo umetanjem Svesti izmedju pameti i impresija. Da li postoji naĉin, neka tehnika, neka praksa koja može da nam omogući da iskoristimo Svest kako bi je postavili izmeĊu impresija i Pameti? Da li postoji kljuĉ koji može da nam dozvoli da koristimo Svest, na takav naĉin, da Svest prima impresije, a ne pamet? Jer onda kada Svest prima impresije, „vari“ ih, neizostavno, pretvara ih u nešto razliĉito; ali ako nije Svest ta koja prima impresije, već pamet, onda se dešava da pamet i svi „Ja-ovi“ koji se u njoj nalaze, reaguju protiv udaraca koji stiţu iz spoljašnjeg sveta, reaguju na grub naĉin, mehaniĉki.
Kako, dakle, da koristimo Svest? Kako da je koristimo, na koji naĉin, tako da bude ona ta, i niko drugi osim nje, koja prima impresije i koja ih pretvara? Reći ću vam kljuĉ, vrlo jednostavan: NIKADA NEMOJMO ZABORAVITI NA NAS SAME, NA NAŠE SOPSTVENO BIĆE. Jer ako neko zaboravi na svoje sopstveno Unutrašnje Biće pred nekim koji vreĊa, završava vreĊajući; ako neko zaboravi na sebe samog, na svoje sopstveno Biće u prisustvu ĉaše vina, završava pijan; ako neko zaboravi na sebe samog, na svoje sopstveno Biće u prisustvu osobe suprotnog pola, završava fornikacijom. Kada neko nauĉi da ţivi u stanju BUDNE PERCEPCIJE, budnosti (opreznosti) prema NOVINI; kada se neko seća samoga sebe, trenutak za trenutkom, momenat za momentom; kada neko nikada ne zaboravi na sebe samog, nesumnjivo postaje sve više svesniji. Ako neko ne zaboravi na samoga sebe u prisustvu nekog koji vreĊa, ako neko ne zaboravi na svoje sopstveno Biće, onda transformiše one perverzne impresije u drugaĉiju silu. Ako neko ne zaboravi na samoga sebe u prisustvu ĉaše vina, transformiše tu impresiju, onu „energiju“ koja se zove HIDROGEN-48 u nešto suptilnije, u HIDROGEN-24. Ako neko ne zaboravi na samoga sebe u prisustvu velike svote novca, transformiše tu impresiju, redom, u HIDROGEN-24, 12 i 6.
Prema tome, NE ZABORAVITI NA NAS SAME, jeste kljuĉ koji nam omogućuje da na inteligentan naĉin rukujemo Svešću. Kada neko ne zaboravi na samoga sebe postavlja, izmeĊu pameti i impresija, ono što se naziva „Svest“. Lepo je to kada Svest prima impresije koje dolaze iz spoljnog sveta, zbog toga što ih Svest moţe trasformisati u nešto razliĉito: u stvaralaĉke elemente, u superlativne elemente Bića, u dijamantske sile koje sluţe za razvitak Ĉakri, u višestruke sile koje sluţe za razvoj odreĊenih moći koje postoje u našoj unutrašnjoj konstrukciji. Potrebno je, znaĉi, da znamo da svi „Ja-ovi“ koje sada imamo, jesu rezultat NETRANSFORMISANIH, NESVARENIH impresija, a to je ţalosna ĉinjenica. Nazalost, ljudi se nikada ne sećaju sebe samih; zbog toga impresije stiţu do naše Pameti i ostaju kao takve, ne bivaju uopšte transformisane, stvarajući (kao što je i prirodno) „psihiĉke agregate“, „Ja-ove“. Neko bi mogao dozvoliti sebi luksuz da disolvira sve „Ja-ove“, ali ako zaboravi na samoga sebe, stvara ponovo nove „Ja-ove“ (ovo je teţak problem). Sećanje na samoga sebe, vrlo je interesantno. Kada se neko seća samoga sebe, proizvodi sile razliĉite od ostalih ljudi: posebne sile, sile koje ga ĉine potpuno razliĉitim od ostalih. Dokazuje se da je interesantno da znamo, dakle, da oni koji stvaraju ove sile jesu razliĉiti i njihove vitalne sile jesu razliĉite. Ako bismo stavili dva subjekta na neko neprijatno mesto, sa lošom ishranom, neprijatnom atmosferom, itd., jednog, koji se nikada ne seća samoga sebe, koji ţivi mehaniĉkim ţivotom i drugog koji se uvek seća samoga sebe, trenutak za trenutkom, koji nikada ne zaboravlja na svoje sopstveno Intimno Biće, moţete biti sigurni da će prvi ubrzo umreti, a drugi će ţiveti, uprkos neprijatnoj sredini, jer je okruţen posebnim, razliĉitim silama nego što su oni ostali…
Ukupan problem oslobaĊanja zasniva se na transformaciji, a transformacija ima kao osnovu ţrtvovanje. Ako, naprimer, posmatramo jaje (bilo da je zmijsko ili ptiĉije), vidimo tamo latentne mogućnosti, sposobne za razvitak. Takve mogućnosti postaju ĉinjenice posredstvom transformacije. Vatra u peći, ona koja nas greje u zimskim danima, rezultat je transformacije. Varenje, u nama, u celini je proces transformacije, posredstvom ovoga stvara se mogućnost da postojimo. Pretvaranje vazduha u plućima, drugi je proces transformacije, a ako želimo da se preobrazimo (transformišemo) sa psihološke tačke gledišta, treba takođe da transformišemo impresije, tj., da transformišemo treću vrstu hrane. Ponavljam: svi zivotni dogadjaji koji stiţu do pameti, dolaze u obliku impresija. Ovi paragrafi koje vi strpljivo ĉitate, kako stiţu do vas? Oĉigledno je da pod formom impresija, i šta treba da uradite da ih pravilno transformišete? Ne treba da zaboravite na samoga sebe, nemojte zaboraviti na vaše sopstveno Biće; tako ćete ojaĉati ĉeţnju da do njega stignete. Onaj ko sluša reĉ i ne stavlja je u praksu, sliĉan je ĉoveku koji se posmatra u ogledalu i zatim okrene leĊa i ode. Nije dovoljno da slušamo reĉ; treba da je transformišemo; ova stvar je fundamentalna. Neka vidi ĉitalac koliko su vazni ovi fenomeni koji se zovu „IMPRESIJE“! Ne moţemo ziveti ni sekundu bez impresija, ni delić sekunde. Prema tome, vredi napora da ih transformišemo u nešto drugaĉije: u moći, u svetlost, u vatru, u harmoniju, u lepotu… Ali, ako ih ne transformišemo, ponavljam, pretvaraju se, naprosto, u „psihološke agregate“, u nove „Ja-ove“… Potrebno je da budemo refleksivniji. Šta smo mi, istinski? Takvi kakvi smo, ne „transformišući“ impresije, stvarajući nove „Ja-ove“ tren za trenom, momenat za momentom, nismo ništa drugo nego neke proste mašine, kontrolisane od strane psiholoških agregata. Zivimo u svetu sa intezivnom aktivnošću, gde svi veruju da ĈINE, ali NIKO NIŠTA NE ĈINI: sve nam se DO-GA-ĐA, kao onda kada pada kiša, kao onda kada grmi. Zbog ĉega? Jednostavno zbog toga što nemamo inkarnirano Biće. Samo Biće moţe da ĉini; ono ĈINI i pravi ĉovek je Biće; ali ako mašina funkcioniše, deluje nešto što nije Biće: deluje robot, programiran sjajnim raĉunarom koji se zove „mozak“, deluje na mehaniĉki naĉin. NE ĈINI, već DELUJE (jedna je stvar ĈINITI a druga je DELOVATI). Svaka mašina dela, kreće se, ide, izvršava funkcije, zato što je mašina i programirana je da izvršava funkcije, ali ĈINITI je nešto posebno: samo Ĉovek moţe da ĈINI, a pravi ĉovek je Biće. Neka se napravi razlika izmeĊu istinitog Ĉoveka, koji je Biće, i mašine (mašina nije Biće). „Intelektualna ţivotinja“ je programirani robot, a njegov mozak je sjajni raĉunar, raĉunar koji sam sebe odrţava, raĉunar koji matematiĉki izraĉunava, sa velikom taĉnošću; to je raĉunar koji registruje vizuelne talase i zvuĉne talase, koji registruje spoljašnjost i unutrašnjost, koji se sam napaja. To je raĉunar „prve klase“, sjajan, ali je samo toliko i ništa više od toga: raĉunar. Posle ovog raĉunara dolazi fiziĉki organizam, a raĉunar ga koristi da bi odlazio i dolazio itd. Ovaj je raĉunar u rukama Ego-a, ne Bića, a Ego je rezultat „nesvarenih impresija“. Onda, ono što ovde deluje, u ovom bolnom svetu u kom ţivimo, to je mašina osposobljena velikim raĉunarom. Ovde ne dejstvuje Biće, već mašina. Moţemo reći da je mašina ljudska, ali Biće je Biće.
Šta je, istinski, ono što nazivamo „ţivot“? Sa sigurnošću, to je film. Da, i kad doĊe ĉas smrti, vratimo se na polaznu taĉku toga filma i nosimo ga u Veĉnost (Eternalnost). Na povratku, ponovo doĊemo sa onim Egom, vraćamo se sa našim filmom. Restruktuiramo se sa novim organizmom, projektujemo nam ponovo film na ekranu egzistencije. I šta projektujemo? Naš ţivot. Koji? Onaj od svagda, isti kog smo imali u prošloj egzistenciji; odnosno, ponavljamo ono što smo radili u prošloj egzistenciji i u prošlim egzistencijama. Sve što projektujemo, faktiĉki je programirano, u momentu rodjenja, u mozgu. Prema tome, mi smo PROGRAMIRANI ROBOTI; Biće uopšte ne uĉestvuje u ovoj tragediji, ono se ne meša u ove poslove. Biće svakoga od nas kreće se slobodno u „Mleĉnom putu“.
Postoji i ţivi ovde, u ovoj bolnoj „Dolini“ ţivota, gomila senki, osposobljenih fiziĉkim organizmima. I šta ĈINE ovi organizmi? Ništa! Kreću se na mehaniĉki naĉin, u skladu sa programom koji je bio sloţen u mozgu (ne govorim samo u fiziĉkom mozgu, već u sva tri mozga: – Intelektualni, Emocionalni i Motorni). A Biće, šta radi dok smo mi ovde, pateći, plaĉući, radeći da imamo ĉime da platimo stanarinu, ĉime da kupimo odelo, itd.? Ono srećno ţivi u „Mleĉnom putu“, kreće se slobodno u „Mleĉnom putu“. Onda, šta je ova muĉna egzistencija koju mi ţivimo? Ĉista iluzija, nešto uzaludno! Dobro govore Hindusi da je ovaj svet samo „MAYA“, da je ovaj svet iluzoran, da nema nikakve vrednosti. Potrebno nam je da imamo realnu egzistenciju, jer je još nemamo. Moţe li naš ĉitalac da se pohvali da ima realnu egzistenciju? Da bismo je imali, treba da prestanemo da budemo roboti, a moţemo da ne budemo, ako izbacimo sve „psihiĉke agregate“, ovo je oĉigledno. Ipak, znati da treba da eliminišemo „psihiĉke agregate“, nije sve; treba DA PRESTANEMO DA I DALJE STVARAMO NOVE AGREGATE ; a dnevno ih stvaramo onda kada „ne transformišemo“ impresije. Treba da „svarimo“ impresije, da ih pretvorimo u drugaĉije sile kako ne bismo stvorili nove „Ja-ove“. Imamo takoĊe potrebu da „transformišemo“ stare impresije, one koje su stvorile „Ja-ove“ koje sada imamo, a ovo je moguće pomoću AUTO-REFLEKSIJE. Kad neko „transformiše“ stare impresije koje su sakupljene u pet cilindara mašine (u obliku navika, inferiornih emocija, negativnih misli, razvratnih instikata, seksualnih zlostavljanja, itd.), tada dezintegriše one „nehumane elemente“.

PRVI SVESTAN ŠOK
„Video sam na skupovima kako braća jedni druge ranjavaju: jedan kaže jednu reč, a onaj koji se smatra pogođen grubo reaguje, odgovora još gore. Ponekad ono što govore nije baš mnogo neučtivo, već suptilno, decentno i popraćeno osmehom, ali u osnovi nosi grozan OTROV grube reakcije. NEMA LJUBAVI MEĐU BRAĆOM, zaboravili su na sopstveno Biće, i žive samo u svetu EGO-a, u svetu reakcija. Kada neko zaboravi na sopstveno Biće, deluje žestoko. Kada neko zaboravi na sopstveno Biće pred flašom vina, opija se; kada neko zaboravi na sopstveno Biće pred osobom suprotnog pola, fornicira; kada neko zaboravi na sopstveno Biće pred nekim koji vređa, završava sa vređanjem. Najgora stvar u životu je zaboraviti na samoga sebe. Prema tome, neophodno je da transformišemo impresije, a ovo je moguće samo POSTAVLJAJUĆI BIĆE između različitih vibracija iz spoljašnjeg sveta i pameti. Kada neko umetne između impresija i pameti ono što se naziva SVEST, očigledno je da se impresije pretvaraju u SILE i MOĆI VIŠEG REDA.
Vrlo je lako da postavimo Svest imeđu impresija i pameti, potrebno je samo DA NE ZABORAVIMO NA NAS SAME, u nekom datom momentu. Ako u određenom momentu neko nam kaže nešto što nam ranjava samoljublje, ponos, gordost, itd., u tim momentima u nama bi trebalo biti samo BIĆE; Treba da budemo KONCENTRISANI na BIĆE; kako bi bilo BIĆE, Superlativna Svest BIĆA, ono koje prima impresije i vari ih na pravilan način. Tako se izbegavaju grozne reakcije koje svi, i jedni i drugi, imaju pred udarcima koji proizilaze iz spoljašnjeg sveta. Na ovaj način kompletno se transformišu impresije, i jednom transformisane, sjajano nas razvijaju.“
Samael Aun Weor. Konf. „Reč i Impresije“
Naši strpljivi ĉitaoci treba da znaju da smo mi, ovaj znaĉajan problem transformisanja impresija, nazvali „PRVI SVESTAN ŠOK“.
„ŠOK“ se povezuje sa onim impresijama koje su sve ono što poznajemo iz spoljašnjeg sveta, sve što primamo i koje smatramo kao da su istinske stvari, istinske osobe. Potrebno nam je, dakle, da transformišemo naš ţivot, a ovaj je UNUTRAŠNJI. Ţeleći da transformišemo ove psihološke aspekte našeg ţivota, naravno da treba da radimo na impresijama… Zbog ĉega mi nazivamo radnju pretvaranje impresija „PRVI SVESTAN ŠOK“? Iz jedinog razloga: zato što, jednostavno, to je nešto što nikako ne bismo mogli realizovati na ĉisto mehaniĉki naĉin. Ovo se nikako ne dešava mehaniĉki, potreban je samo-svestan napor. Jasno je da gnostiĉki aspirant koji poĉinje da shvata ovu vrstu rada, naravno, iz ovog razloga, poĉinje takoĊe da prestaje da bude mehaniĉki ĉovek, koji iskljuĉivo sluţi interesima Prirode; potpuno uspavano stvorenje, koje nije ni manje ni više nego „zaposlenik“ Prirode, za njene ekonomske ciljeve, koji ne sluţe, ni na koji naĉin, interesima našoj sopstvenoj Intimnoj Auto-Realizaciji. Ako vi sada poĉinjete da razumete znaĉenje svega onoga što ovde predajemo, ako vi sada mislite na znaĉenje onoga što jeste, uĉite da ĉinite putem sopstvenog napora (poĉevši sa OPAŢANJEM SEBE), videćete, nesumnjivo, da se praktiĉna strana ezoteriĉkog posla, potpuno povezuje sa transformisanjem impresija i sa onim što proizilazi, naravno, iz ovog. Rad, na primer, na negativnim emocijama, na nepogodnim duševnim stanjima, na ovim problemima IDENTIFIKACIJA, na samo-uveţbavanju, na „UZASTOPNIM JA-OVIMA“, na samo-opravdavanju, na oslobaĊanju od krivice i na nesvesnim stanjima u kojima se nalazimo, potpuno se povezuje sa transformisanjem impresija i onim što iz toga proizilazi. Hoću da vi duboko reflektujete o ovome, da razumete šta je to „PRVI SVESTAN ŠOK“. Potrebno je da stvorimo INSTRUMENT ZA RAZMENU u mestu gde ulaze impresije. (Ne zaboravite ovo!) Ako, prilikom shvatanja svega ovog, vi moţete prihvatiti ŽIVOT KAO STVARNO EZOTERIĈKI RAD, onda ćete se nalaziti u permanentnom stanju SEĆANJA NA SEBE (SEĆANJA SAMOGA SEBE). Ovo stanje Svesti Vas Samih, vodiće vas na ţivi teren pretvaranja impresija, i tako, naravno, u onaj drugaĉiji ţivot, tj., ţivot više neće delovati na vas kao što je to ĉinio pre; poĉećete da razmišljate i da razumete na novi naĉin, i ovo je poĉetak, naravno, vaše sopstvene transformacije. Sve dokle budete nastavljali da mislite na isti naĉin, da gledate ţivot sve kao do sada, jasno je da neće postojati nikakva promena u vama…
Transformisati impresije ţivota, znaĉi da se transformišemo mi sami, dragi moji prijatelji, i samo potpuno novi naĉin razmišljanja, mogao bi ovo uraditi. Ceo ovaj rad, znaĉi, usmerava se prema radikalnom naĉinu transformacije. Ako se neko ne menja, ništa neće dobiti.
Vi ćete razumeti da nam ţivot neprekidno traţi da reagujemo. Sve ove reakcije predstavljaju naš liĉni ţivot. Promeniti svoj ţivot ne znaĉi samo promeniti spoljašnje okolnosti, znaĉi da efektivno menjamo svojstvene reakcije. A ako ne vidimo da spoljni ţivot stiţe do nas poput prostih impresija koje nas neprekidno obavezuju da reagujemo na takav naĉin, recimo, manje ili više stereotipski, nećemo videti gde poĉinje taĉka koja ĉini promenu stvarno mogućom, i gde imamo mogućnosti da radimo. Reakcije, koje formiraju naš liĉni ţivot, skoro su sve negativne. Onda će i naš ţivot biti negativan, biće samo serija negativnih reakcija, koje se pojavljuju kao neprekidni odgovor na impresije koje stiţu do pameti. Ali se naš zadatak sastoji u transformisanju impresija ţivota, tako da ne stvaraju ovu vrstu negativnih reakcija, na koje smo toliko naviknuti. Ali, da bismo ovo uspeli, potrebno je da se SAMO-OPAŢAMO tren za trenom, momenat za momentom. Tako da impresije ne deluju na mehaniĉki naĉin; ovo ekvivalira sa poĉetkom svesnijeg ţivota. Neka individua moţe sebi dopustiti, moţe sebi dozvoliti luksuz da do njega impresije stiţu na mehaniĉki naĉin, ali ako neko ne ĉini takvu grešku, ako pretvara svoje impresije, onda poĉinje da ţivi svesno. Zbog toga se kaţe da je ovo „PRVI SVESTAN ŠOK“. PRVI SVESTAN ŠOK sastoji se, znaĉi, u transformisanju impresija koje stiţu do pameti. Ako neko uspeva da pretvori impresije koje stiţu do pameti, taĉno u momentu upada, moţe bilo kada raditi na rezultatima ovih. Jasno je da transformacijom izbegavamo da ove proizvedu mehaniĉke efekte, koji uvek bivaju katastrofalni, unutar naše psihe.

PRIMERI IZ PRAKTIČNOG ŽIVOTA
„Sa ciljem da pojednostavimo ovaj ukupan problem, daću vam jedan primer: ako bacimo kamen u kristalno bistro jezero, videćemo da se prozvodi reakcija u vidu nekih talasa koji polaze od centra prema ivici, zar ne? Primenite ovaj primer kod pameti. Zamislite je kao neko jezero; odjednom se pojavi lik neke osobe; ovaj lik je kao kamen iz našeg primera: stiže do jezera pameti i tada pamet reaguje. Ako vi bacite loptu prema nekom zidu, zid prima impresiju i sledi reakcija, koja se sastoji od činjenice da se lopta mehanički vraća prema onome ko ju je bacio.“ – Samael Aun Weor. Revolucija Dijalektike
Postoje impresije koje nimalo nisu prijatne, na primer, uvreda ili reĉi nekoga koji vreĊa, ali ako je neko sposoban da transformiše impresije koje takve reĉi stvaraju, onda ove ostaju kao neki ĉek bez pokrića. Sigurno, reĉi nekoga koji vreĊa, nemaju veću vrednost od one koju im daje onaj koji je vreĊan. Ako onaj koji je vreĊan ne pridaje nikakav znaĉaj ovim reĉima, one ostaju bezvredne. Kada neko razume ovu stvar, transformiše ove impresije u nešto drugo: u ljubav, u kompasiju, u toleranciju prema onome koji je vreĊao, itd. Potrebno je, prema tome, da neprestano trnsformišemo impresije; ne samo ove sadašnje, već i one prošle. U našoj unutrašnjosti postoji mnogo impresija koje greškom, u prošlosti, nismo transformisali, i mnogo mehaniĉkih rezultata ovih, a to su oni „Ja-ovi“ koje treba dezintegrisati kako bi nam Svest bila slobodna i budna. Kada postoji, na primer, gordost, ova ima kao osnovu ignoranciju. Zbog ĉega moţe biti neka osoba gorda? Radi svog društvenog poloţaja, radi svog novca, zbog ĉega? Ako ta osoba duboko analizira ovu stvar i razume da su novac i društveni poloţaj unutrašnje impresije pameti, tada gordost samoga sebe otpada, i raĊa se, na veoma prirodan naĉin, poniznost. Ako bi, na primer, slika neke bludne ţene stigla do pameti, ili bi se u njoj pojavila, mogli bismo transformisati ovu impresiju putem razumevanja. Bilo bi dovoljno da zamislimo ĉinjenicu da je dotiĉna slika prolazna, da je ta ţena iluzorna; ako bismo se podsetili da ta ţena treba da umre i da će njeno telo postati prah u grobu, ako bismo imaginaciom videli njeno telo u stanju dezintegracije unutar groba, to bi bilo više nego dovoljno radi pretvaranja one bludne impresije u seksualnu neporoĉnost. Tako, pretvarajući je, neće više stići u našu psihu drugi bludni „Ja-ovi“. Ako nas neko hvali, na primer, kako da transformišemo ponos kojeg, onaj koji nam laska (adulator), prouzrokuje u nama? Putem razumevanja! Kada neko stvarno razume da nije ništa više od maleckog stvorenja u kolosalnom Univerzumu, transformiše, ustvari, one impresije hvalisanja i ulagivanja u nešto drugaĉije. Već znamo da je planeta Zemlja kao zrno peska u prostoru. Zamislimo Galaksiju u kojoj ţivimo, sastavljenu od miliona svetova… Šta je Zemlja? Ona je jadna ĉestica praha u toj Beskonaĉnosti. A mi? Mikroorganizmi unutar te ĉestice… I onda?… Naravno, prijatelji, ovakve refleksije ĉine da transformišemo impresije koje su relacionirane ulagivanjem, adulacijom i da prestanemo da reagujemo sa ponosom i gordošću.
Nekada, kada sam imao fiziĉko telo Tomása de Kempisa, napisao sam, u delu pod naslovom „Imitacija Hristosa“, sledeću reĉenicu: „ Nisam veći zato što sam hvaljen, ni manji zato što me optuţuju, jer sam uvek ono što jesam“. Jasno je da sve ima svoj dupli izgled: hvaljenje i prezir, pobeda i poraz; ali ne treba da se identifikujemo ni sa jednim od ova dva aspekta, već da pre svega nauĉimo da gledamo ţivot na integralan naĉin, sve ujedno. Na ovaj naĉin ćemo izbeći mnogo deziluzija, mnogo frustracija, mnogo razoĉarenja…
Prema tome, što više reflektujemo o svemu ovome, sve više uviĊamo potrebu za kompletnim transformisanjem impresija.
Verujem da će naš dragi ĉitaoc postepeno razumeti da spoljašnji svet nije baš toliko spoljašnji kao što se obiĉno veruje, nego je naprotiv unutrašnji. Sve što do nas iz sveta stize, nisu ništa drugo nego unutrašnje impresije. Niko neće moći uneti u svoju pamet neko stablo, ili stolicu, ili kuću, ili palatu ili kamen. U našoj pameti nalaze se impresije sveta kojeg nazivamo „spoljašnji“, ali koji u realnosti nije toliko spoljašnji koliko se veruje. Tako da, ako ne radimo na onom što je u unutrašnjosti, idemo pogrešnim putem i nikada nećemo izmeniti svoj zivot. Ako zelimo biti drugaĉiji, treba da se integralno menjamo, a da se promenimo, treba da poĉnemo sa transformisanjem impresija. Ovde se nalazi kljuĉ radikalne transformacije individue.

SVI TEKSTOVI PO REDU OD 1 DO 20

BELESKA – 1. PRVO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PUT I ŽIVOT“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/1-deo-teksta-iz-a-faze-prvo-1-predavanje-put-i-%C5%BEivot-samael-aun-weor/10152402217559823

BELESKA – 2. DRUGO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PSIHICKO IZUCAVANJE COVEKA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/2-deo-teksta-iz-a-faze-drugo-2-predavanje-psihicko-izucavanje-coveka-samael-aun-/10152420917449823

BELESKA – 3. TRECE PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „LJUDSKA MAŠINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/3-deo-teksta-iz-a-faze-trece-3-predavanje-ljudska-ma%C5%A1ina-samael-aun-weor/10152425894509823

 

BELESKA – 4. CETVRTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „NAUKA O MEDITACIJI“ – Samael Aun WeorGNOZE
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/4-deo-teksta-iz-a-faze-cetvrto-4-predavanje-nauka-o-meditaciji-samael-aun-weor/10152466963264823

 

BELESKA – 5. PETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ZVUK I CAKRE“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/5-deo-teksta-iz-a-faze-peto-5-predavanje-zvuk-i-cakre-samael-aun-weor/10152472824974823

 

BELESKA – 6. SESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ČETVRTA KOORDINATA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-6-deo-teksta-iz-sestog-6-predavanja-iz-a-faze-četvrta-koordinata-samael-/10152493135644823

 

BELESKA – 7. SEDMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „PSIHICKO DUPLIRANJE“Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/7-deo-teksta-iz-a-faze-sedmo-7-predavanje-psihičko-dupliranje-samael-aun-weor/10152546698904823

 

BELESKA – 8. OSMO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – ‘TRANSCEDENTALNOST SNOVA“-Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/8-deo-teksta-iz-a-faze-osmo-8-predavanje-transcedentalnost-snova-samael-aun-weor/10152561292044823
IZ GNOZE

 

BELESKA – 9. DEVETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ONIRIČKA DISCIPLINA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/9-deo-teksta-iz-a-faze-deveto-9-predavanje-oniri%C4%8Dka-disciplina-samael-aun-weor/10152588740439823

 

BELESKA – 10. DESETO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „BUDJENJE SVESTI“ – Samael Aun Weor

https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-10-deo-iz-a-faze-deseto-10-predavanje-budjenje-svesti-samael-aun-weor/10152617112549823

BELESKA – (11) JEDANAESTO PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE, IZ GNOZE – „TRANSFORMACIJA INPRESIJA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-11-jedanaesto-predavanje-iz-a-faze-transformacija-impresija-samael-aun-w/10152662180814823

BELESKA – 12. DVANAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „ZAKON UZROKA I POSLEDICE“ – Samael Aun Weorhttps://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/12-deo-teksta-iz-a-faze-dvanaesto-12-predavanje-zakon-uzroka-i-posledice-samael-/10152432745874823

BELESKA – 13. TRINAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE „ENIGME SMRTI“ Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-13-trinaesto-predavanje-iz-a-faze-enigme-smrti-samael-aun-weor/10152677590274823?pnref=story

BELESKA – 14. CETRNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE ‘POVRATAK, REINKARNACIJA I REKURENCIJA’ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-14-cetrnaesto-predavanje-iz-a-faze-povratak-reinkarnacija-i-rekurencija/10152702884229823?pnref=story

BELESKA – 15. PETNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE- „TRANSMIGRACIJA DUŠA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-petnaesto-15-predavanje-transmigracija-du%C5%A1a-samael-aun-weor/10152838392059823?pnref=story

BELESKA – 16. SESNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „UNIVERZUM PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-16-deo-teksta-iz-a-faze-sesnaesto-16-predavanje-univerzum-pameti-samael-/10152885465279823

BELESKA – 17. SEDAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE IZ GNOZE – „MOGUĆNOSTI UNUTRAŠNJE PAMETI“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleška-17-sedamnaesto-predavanje-iz-faze-a-mogućnosti-unutrašnje-pameti-samael-/10152937277204823?pnref=story

BELESKA – 18. OSAMNAESTO PREDAVANJE IZ „A“ FAZE, IZ GNOZE – „ATLANTIDA MIT ILI REALNOST“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-18-osamnaesto-predavanje-iz-a-faze-atlantida-mit-ili-realnost-samael-aun/10152976444279823?pnref=story

BELESKA – 20. DVADESETI DEO IZ „A“ FAZE – „FENOMEN NLO“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-20-dvadeseti-deo-iz-a-faze-fenomen-nlo-samael-aun-weor/10153080820634823?pnref=story

SLEDI FAZA „B“

BELESKA – PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO EGA – EGO-a“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/beleska-deo-predavanja-iz-b-faze-poreklo-ega-ego-a-samael-aun-weor/10153079558964823?pnref=story

BELESKA – DRUGO (2) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POTREBA I POHLEPA“ – Samael Aun Weor
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=191051134561251&set=a.109309836068715.1073741828.100009690966767&type=3&theate

BLOG – TREĆE (3) PREDAVANJE „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor
https://vesnamihajlovicblog.wordpress.com/2016/03/28/trece-3-predavanje-gnosticka-kabala-samael-aun-weor/

BLOG – ČETVRTO (4) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „POREKLO ČOVEKA“ – Samael Aun Weor

Advertisements

One comment on “JEDANAESTO PREDAVANJE IZ ‘A’ FAZE – „TRANSFORMACIJA IMPRESIJA“ – Samael Aun Weor

Ostavite odgovor

Molimo vas da se prijavite koristeći jedan od sledećih načina da biste objavili svoj komentar:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s